Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Subsidieregeling Regiovisie Zaanstreek-Waterland Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2020-2023
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Regiovisie Zaanstreek-Waterland Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2020-2023

Vastgesteld door het college van de gemeente Zaanstad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 147 Gemeentewet;

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  Algemene Subsidie Verordening (ASV) Zaanstad 2018.

Overwegende dat:

 • -

  het college op grond van de ASV Zaanstad 2018 bevoegd is nadere subsidieregelingen op te stellen binnen door de raad vastgestelde beleidskaders;

 • -

  door de raad een Regiovisie Zaanstreek-Waterland GIA (Geweld in afhankelijkheidsrelaties) 2020-2023 Geweld hoort nergens thuis is vastgesteld;

 • -

  Zaanstad op het gebied van vrouwenopvang centrumgemeente is voor de regio Zaanstreek-Waterland;

 • -

  vanuit die rol verantwoordelijk is voor het laten vaststellen van het beleid rondom de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de besteding van de bijbehorende middelen;

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  ASV: Algemene Subsidie Verordening Zaanstad 2018;

 • 3.

  raad: de gemeenteraad van Zaanstad;

 • 4.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

 • 5.

  centrumgemeente: Zaanstad, als centrumgemeente aangewezen door Ministerie van VWS voor de regio Zaanstreek-Waterland;

 • 6.

  vrouwenopvang: vrouwenopvang als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • 7.

  activiteiten: activiteiten, waaronder begrepen producten en vormen van dienstverlening die in het kader van deze subsidieregeling voor subsidiëring in aanmerking komen;

 • 8.

  Regiovisie Zaanstreek-Waterland GIA 2020-2023 Geweld hoort nergens thuis: de beleidsvisie met betrekking tot geweld in afhankelijkheidsrelaties die in samenwerking met de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland is opgesteld.

Artikel 2 Doel van de regeling

Door middel van deze regeling wil de gemeente Zaanstad ten behoeve van de regio Zaanstreek-Waterland het geweld in afhankelijkheidsrelaties

 • 1.

  eerder en beter in beeld hebben,

 • 2.

  stoppen en duurzaam oplossen,

 • 3.

  met ondersteuning en hulp op maat die passend en flexibel is.

Artikel 3 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op geldelijke bijdragen van het college voor projecten en activiteiten gericht op de doelstellingen uit de Regiovisie Zaanstreek-Waterland GIA 2020-2023 Geweld hoort nergens thuis.

Artikel 4 Subsidiabele Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor uitvoering van projecten en activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de doelen uit de Regiovisie Zaanstreek-Waterland GIA 2020-2023 Geweld hoort nergens thuis:

 • 1.

  eerder en beter in beeld;

 • 2.

  stoppen duurzaam oplossen;

 • 3.

  ondersteuning en hulp op maat, passend en flexibel.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 6 Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag wordt door het college bepaald op basis van de Regiovisie Zaanstreek-Waterland GIA 2020-2023 Geweld hoort nergens thuis, op grond van artikel 4 en 12 van deze regeling en op basis van de beschikbare subsidiemiddelen.

Artikel 7 Subsidiabele periode

De subsidiabele periode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Toekenning geschiedt per kalenderjaar.

Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Deze subsidieregeling heeft een subsidieplafond, conform ASV artikel 6.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks door de raad in de begroting vastgesteld.

Artikel 9 Aanvraagformulier

De subsidieaanvraag wordt met een aanvraagformulier ingediend.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11 Subsidiecriteria

 • 1.

  De subsidie wordt slechts verleend voor projecten en activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan het bereiken van de doelen in artikel 4.

 • 2.

  Een activiteit voor het doel 'Eerder en beter in beeld' dient gericht te zijn op vroeg-signalering en het versterken van de lokale aanpak, door:

  • het bespreekbaar maken van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA);

  • het versterken samenwerking binnen en met de lokale infrastructuur (lokale teams);

  • laagdrempelige informatievoorziening;

  • deskundigheidbevordering, versterken vaardigheden en uitbreiden en gebruik van instrumenten bij de professionals in de lokale infrastructuur (lokale teams).

 • 3.

  Een activiteit voor het doel 'Stoppen en duurzaam oplossen' dient gericht te zijn op de aanpak van complexe casussen, met specifieke aandacht voor:

  • multidisciplinair en systeemgericht samenwerken;

  • het optimaliseren samenwerking en overleg op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau ter facilitering van de (gezamenlijke) aanpak van de professional;

  • steun en hulp voor het gehele gezinssysteem die bijdraagt aan herstel en veerkracht.

 • 4.

  Een activiteit voor het doel 'Op maat, passend en flexibel' dient gericht te zijn op specifieke doelgroepen en passend aanbod, met betrekking tot:

  • aanbod voor specifieke groepen waar een impuls gewenst is;

  • succesvolle initiatieven, good practices en bewezen methodieken;

  • de inzet van ervaringsdeskundigheid;

  • daar waar nodig snelle inzet van hoogspecialistische zorg.

Artikel 12 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de volledige subsidieaanvraag is ontvangen.

 • 2.

  De in het eerste lid gestelde termijn kan, met redenen omkleed, met ten hoogste 9 weken verdaagd worden.

Artikel 13 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 10 van de ASV genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • 1.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 15 Verantwoording

Hierop zijn de artikelen 14, 15 en 16 van de Algemene subsidieverordening Zaanstad 2018 van toepassing.

 • 1.

  In aanvulling op artikel 15 en 16 ASV dient bij iedere subsidieverantwoording een inhoudelijk verslag te worden overgelegd waaruit blijkt in hoeverre de activiteiten zijn verricht en in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen aan de doelen waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  In afwijking van artikel 16 lid 1 sub a ASV is de indieningstermijn voor de verantwoording 1 april van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar. Wanneer een accountantsverklaring nog niet kan worden overgelegd voor 1 april en deze wel vereist is op basis van de ASV 2018 artikel 16, kan voor 1 april uitstel worden aangevraagd. Uitstel kan maximaal worden verleend voor een periode van 3 maanden.

Artikel 16 Subsidievaststelling

Een subsidie wordt binnen 9 weken na ontvangst van de volledige verantwoording vastgesteld.

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 18 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 19 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Regiovisie Zaanstreek-Waterland Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2020-2023.

Ondertekening