Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Subsidieregeling Regio-aanpak Veilig Thuis Zaanstad 2016-2018
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Regio-aanpak Veilig Thuis Zaanstad 2016-2018

De raad van de gemeente Zaanstad,

Overwegende dat:

 • -

  Zaanstad op het gebied van vrouwenopvang centrumgemeente is voor de regio Zaanstreek-Waterland;

 • -

  vanuit die rol verantwoordelijk is voor het laten vaststellen van het beleid rondom de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de besteding van de bijbehorende middelen;

besluit vast te stellen:

Subsidieregeling Regio-aanpak Veilig Thuis Zaanstad 2016-2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

1. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
2. Asv: Algemene Subsidie Verordening Zaanstad 2014;
3. raad: de gemeenteraad van Zaanstad;
4. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;
5. centrumgemeente: Zaanstad, als centrumgemeente aangewezen door Ministerie van VWS voor de regio Zaanstreek - Waterland;
6. vrouwenopvang: vrouwenopvang als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning;
7. activiteiten: activiteiten, waaronder begrepen producten en vormen van dienstverlening die in het kader van deze subsidieregeling voor subsidi√ęring in aanmerking komen.

Artikel 2 Doel van de regeling

Door middel van deze regeling wil de gemeente Zaanstad:

 • -

  geweld duurzaam stoppen;

 • -

  de bewustwording bij inwoners vergroten;

 • -

  de signalering verbeteren;

 • -

  de meldingsdrempel verlagen;

 • -

  de recidive-cijfers laten afnemen.

Artikel 3 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op geldelijke bijdragen van het college voor projecten en activiteiten uit de Regio-aanpak Veilig Thuis 2015-2018.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • -

  Meldpunt Veilig Thuis;

 • -

  Opvang van vrouwelijke slachtoffers en kinderen;

 • -

  Begeleiding na opvangperiode (CTI);

 • -

  Preventie opname vrouwenopvang: Oranje Huis Thuis;

 • -

  Training CTI en Oranje Huis Thuis;

 • -

  Registratiesysteem Khonraad;

 • -

  Extra hulpverlening en ondersteuning na huisverbod;

 • -

  Uitbreiding extra hulpverlening na huisverbod;

 • -

  AWARE-trajecten voor slachtoffers van huiselijk geweld;

 • -

  Begeleiding plegers tussen behandeling en overdracht;

 • -

  Aanbod vechtscheidingsprocedure voor ouders en kinderen;

 • -

  Cursusaanbod agressieregulatie voor volwassenen;

 • -

  Preventietrainingen intergenerationele overdracht;

 • -

  Hulpverlening aan kinderen in opvang;

 • -

  Preventietrainingen leerlingen voortgezet onderwijs;

 • -

  Inventarisatie leerlijn algehele weerbaarheid;

 • -

  Trainingen Sociaal Wijkteams Zaanstad;

 • -

  Invoeren aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag;

 • -

  Proeftuin De Nieuwe Toekomst.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de in de Regio-aanpak Veilig Thuis 2015- 2018 genoemde uitvoerende partijen.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 7 Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag wordt door het college bepaald op basis van de specificatie in de Regio-aanpak Veilig Thuis 2015-2018 en op basis van de beschikbare subsidiemiddelen.

Artikel 8 Subsidiabele periode

De subsidiabele periode loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Artikel 9 Subsidieplafond en wijze van verdeling:

 • 1. Deze subsidieregeling heeft een subsidieplafond.

 • 2. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door de raad in de begroting vastgesteld.

Artikel 10 Aanvraagformulier

De subsidieaanvraag wordt met een aanvraagformulier ingediend.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend uiterlijk 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 lid 1 sub c van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en compleet geworden is.

Artikel 12 Subsidiecriteria

De subsidie wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan het volgende criterium:

-het project of de activiteit moet zijn opgenomen als subsidiabel project of activiteit in de Regio-aanpak Veilig Thuis 2015-2018.

Artikel 13 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de volledige subsidieaanvraag is ontvangen.

 • 2. De in het eerste lid gestelde termijn kan, met redenen omkleed, met ten hoogste 13 weken verdaagd worden.

Artikel 14 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de ASV genoemde weigeringsgronden wordt de subsidieniet verleend indien:

 • 1.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  Een project of activiteit niet is opgenomen in de Regio-aanpak Veilig Thuis 2015- 2018;

 • 4.

  Het project of de activiteit niet valt onder een van de in de Regio-aanpak gestelde prioriteiten.

Artikel 15 Verplichtingen

Naast de in de artikelen 10, 11 en 12 van de ASV genoemde verplichtingen gelden de volgende verplichtingen:

 • 1.

  De aanvrager werkt met de Wet Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling;

 • 2.

  De aanvrager zoekt waar mogelijk aansluiting bij (de werkwijze van) de gebiedsgerichte teams.

Artikel 16 Verantwoording

Hierop zijn de artikelen 13A, 13B en 13C van de Algemene subsidieverordening Zaanstad van toepassing.

Artikel 17 Subsidievaststelling

Een subsidie wordt binnen 13 weken na ontvangst de volledige verantwoording vastgesteld.

Artikel 18 Bevoorschotting

Bij een subsidieverlening zal een voorschot worden gegeven van 95% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 20 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 21 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2. De subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Regio-aanpak Veilig Thuis Zaanstad 2016-2018.

 • 3. Deze subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2019.