Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Subsidieregeling Bodemonderzoek en -sanering Zaanstad 2017-2020 (particuliere woningeigenaren)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Bodemonderzoek en -sanering Zaanstad 2017-2020 (particuliere woningeigenaren)

Subsidieregeling Zaans lood:Bodemonderzoek en -sanering Zaanstad 2017– 2020 (particuliere woningeigenaren)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ·

  Beveiligingsmaatregel: sanerende maatregel die getroffen wordt om de onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging tijdelijk weg te nemen.

 • ·

  BRL 7000: Beoordelingsrichtlijn ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’ opgesteld door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

 • ·

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

 • ·

  Diffuse verontreiniging: Dit type verontreiniging is ontstaan door een diffuse belasting van de bodem, waardoor deze niet kan worden teruggevoerd op een of enkele specifieke bronnen of veroorzakers, en waarvoor kenmerkend is dat deze zich veelal voordoet in een groot gebied, met daarbinnen soms relatief grote concentratieverschillen.

 • ·

  Erkende bodemintermediair: Een onderneming die beschikt over een Kwalibo-erkenning, waarmee wordt aangetoond dat deze onderneming gespecialiseerd is in het uitvoeren van bodemonderzoek en bodemsanering.

 • ·

  Gemeente: de gemeente Zaanstad.

 • ·

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad.

 • ·

  Kwalibo-erkenning: het certificaat waarmee bodemintermediairs aantonen dat hun onderneming voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen (BRL’s), protocollen en andere documenten ten behoeve van kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo).

 • ·

  NEN 5740: norm, vastgesteld door het Nederlandse Normalisatie-instituut, voor een strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek-onderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van bodem en grond (NEN, 2009).

 • ·

  Onderzoeksrapport: het rapport met bevindingen en conclusies van het bodemonderzoek.

 • ·

  Particuliere Woning:

  • o

   een woning die in eigendom is van de bewoner, of van een bewoner van een deel van de bouwkundige eenheid, welke in hoofdzaak bestemd en in gebruik is als zelfstandige, permanente wooneenheid;

  • o

   een woning welke niet bewoond wordt door de eigenaar maar waarbij de eigenaar niet te definiëren valt als commercieel verhuurder.

 • ·

  Regeling: de subsidieregeling ‘Zaans lood: Bodemonderzoek en -sanering Zaanstad 2017-2020 (particuliere woningeigenaren)’.

 • ·

  Schone grond: Grond waarin de gemeten gehalten aan verontreinigende stoffen de landelijke geldende achtergrondwaarden niet overschrijden die de bovengrens aangeven voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd en in de Wet bodembescherming zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden.

 • ·

  Signaleringsdoek: een doek van geotextiel tussen de aangebrachte schone grond en de onderliggende vervuilde grond. Dit doek is waterdoorlatend. Door het doek is duidelijk waar de schone leeflaag eindigt. Daarnaast wordt vermenging tussen de onderliggende verontreinigde grond en opgebrachte schone grond voorkomen.

 • ·

  Standaard verkennend onderzoek: een bodemonderzoek volgens de NEN 5740 onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogene verdeling op schaal van monsterneming (strategie VED-HE).

 • ·

  Subsidie: financiële steun in de vorm van een bijdrage in de kosten van bodemonderzoek en bodemsanering.

 • ·

  Subsidieplafond: het bedrag dat door de gemeenteraad ten hoogste beschikbaar wordt gesteld voor subsidies krachtens deze regeling.

 • ·

  Verordening: de Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2014.

 • ·

  WKPB registratie: kadastrale registratie in het kader van de Wet kenbaarheid publieksrechtelijke beperkingen.

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is het zo spoedig mogelijk beheersen en weg nemen van gezondheidsrisico’s als gevolg van verontreiniging van de bodem met lood.

Artikel 3 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op subsidies aan eigenaren van bestaande particuliere woningen met tuin in verband met verontreiniging met lood in de bodem, niet voor andere typen bodemverontreiniging.

Artikel 4 Subsidiabele Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • ·

  Het uitvoeren van een standaard verkennend bodemonderzoek;

 • ·

  Het nemen van beveiligingsmaatregelen bestaande uit het aanbrengen van een aaneengesloten graslaag op een 0,1 meter dikke laag schone grond op signaleringsdoek.

Artikel 5 Doelgroep

De subsidie wordt alleen verstrekt aan eigenaren van particuliere woningen met tuin, voor de bij de eigen woning behorende tuin.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking :

 • ·

  Kosten voor een standaard verkennend bodemonderzoek, indien wordt voldaan aan onderstaande eisen:

  • o

   De opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek is nog niet verleend vóór de datum van de subsidieaanvraag.

  • o

   Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de NEN 5740 onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogene verdeling op schaal van monsterneming (strategie VED-HE).

  • o

   Het bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden door een erkende bodemintermediair.

 • ·

  Kosten voor het nemen van een beveiligingsmaatregel (sanerende maatregel), indien wordt voldaan aan onderstaande eisen:

  • o

   De sanerende maatregel bestaat uit een aaneengesloten graslaag op een 0,1 meter dikke laag schone grond op signaleringsdoek.

  • o

   De werkzaamheden worden uitgevoerd door een saneerder met een erkenning voor de BRL 7000.

  • o

   De opdracht tot het uitvoeren van de sanerende maatregel is nog niet verleend vóór de datum van de subsidieaanvraag.

  • o

   De opdracht tot het uitvoeren van de is tevens nog niet verleend vóór de datum dat het college de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek aan de geldende wet- en regelgeving en aan gemeentelijk beleid heeft getoetst en zijn oordeel heeft vastgelegd in een beschikking en WKPB registratie.

  • o

   Het saneringsplan (de beschrijving) van de werkzaamheden is gemeld met het formulier ‘Zaans lood: Aanvraag subsidie en/of beschikking ten behoeve van de aanpak volgens de subsidieregeling Zaans lood’ op de website van de gemeente (www.zaanstad.nl).

Artikel 7 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het uitvoeren van een standaard verkennend bodemonderzoek bedraagt 100% van de kosten met een maximum van € 2.000.

 • 2.

  De subsidie voor het uitvoeren van een beveiligingsmaatregel bestaande uit het aanbrengen van een aaneengesloten graslaag op een 0,1 meter dikke laag schone grond op signaleringsdoek bedraagt 100% van de kosten met een maximum van €5.350. Daarnaast wordt maximaal €300 vergoed voor de aanschaf van diverse planten.

 • 3.

  Indien de tuin groter is dan 150 m2 wordt subsidie verstrekt voor de kosten van onderzoek dan wel een tijdelijke beveiligingsmaatregel voor een tuin van 150 m2.

Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Deze regeling heeft een subsidieplafond van € €748.000 voor 2017.

 • 2.

  De gemeenteraad stelt het subsidieplafond met ingang van 2018 jaarlijks vast door middel van de vaststelling van de begroting.

 • 3.

  a Het subsidieplafond voor het jaar 2018 wordt vanwege de evaluatie van deze regeling voor de helft toegerekend aan het tijdvak bestaande uit de eerste zes maanden van 2018.

  b.Nadat het subsidieplafond voor het in lid a bedoelde tijdvak is bereikt (als het budget op is in de eerste zes maanden van 2018), worden verdere subsidieaanvragen die in dat tijdvak zijn ingediend, geacht op 1 juli 2018 te zijn ingediend.

 • 4.

  Op subsidieaanvragen die feitelijk dan wel ingevolge de fictie in het voorgaande lid zijn ingediend na 30 juni 2018, is de regeling van toepassing zoals die op dat moment geldt.

 • 5.

  Het subsidieplafond voor het tijdvak bestaande uit de laatste zes maanden van 2018, bestaat uit het bedrag dat de gemeenteraad in de begroting voor 2018 beschikbaar heeft gesteld, verminderd met het bedrag aan subsidies die zijn verleend op subsidieaanvragen die in de eerste zes maanden van 2018 zijn ingediend.

 • 6.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanvraag, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 7.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en compleet geworden is.

Artikel 9 Aanvraagformulier en aanvraagtermijn

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt voorafgaand aan de beoogde subsidiabele activiteit met een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier ingediend

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt digitaal via de website van de gemeente Zaanstad ingediend. Hiervoor zijn onderstaande formulieren beschikbaar:

  • o

   Het formulier ‘Subsidie bodemonderzoek’ is te vinden op de website van de gemeente (www.zaanstad.nl).

  • o

   Het formulier ’Zaans lood, Aanvraag subsidie en/of beschikking ten behoeve van de aanpak volgens de subsidieregeling Zaans lood’ dient te worden gebruikt voor de aanvraag van subsidie voor de beveiligingsmaatregel (TBM)’ en is te vinden op de website van de gemeente (www.zaanstad.nl).

  • o

   Het verslag van de tijdelijke beveiligingsmaatregelen moet binnen vier weken nadat de maatregelen zijn getroffen, worden ingediend bij het college, via het webformulier ‘verslag tijdelijke beveiligingsmaatregelen lood’ op www.zaanstad.nl

 • 3.

  De aanvraag wordt door of namens de eigenaar van de particuliere woning met tuin ingediend.

 • 4.

  Het college kan van de aanvrager nadere gegevens verlangen, wanneer dat ter beoordeling van de aanvraag nodig is.

 • 5.

  De aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

 • 6.

  Nadat het subsidieplafond voor een kalenderjaar is bereikt, worden verdere subsidieaanvragen die in dat tijdvak zijn ingediend, geacht op 1 januari van daaropvolgende kalenderjaar te zijn ingediendals de aanvrager op het aanvraagformulier heeft aangekruist dat hij/zij dat wil.

 • 7.

  Alleen aanvragen die ontvangen zijn voor 31 december 2020 worden in behandeling genomen.

Artikel 10 Subsidiecriteria

 • 1.

  Subsidie voor bodemonderzoek en een beveiligingsmaatregel (sanerende maatregel) wordt alleen verstrekt onder de volgende voorwaarden:

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor particuliere woningen met tuin die zich bevinden in die delen van de gemeente waarvan bekend is dat hier mogelijk sterk verhoogde gehalten aan diffuus lood in de bovengrond kunnen voorkomen. De hier bedoelde delen zijn weergegeven in de bodemkwaliteitskaart van Zaanstad als zones B1, B2 en B5.

  De zones in deze bodemkwaliteitskaart zijn gebaseerd op de resultaten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, historisch gebruik en bebouwingsgeschiedenis.

  Zie de toelichting achter deze regeling voor uitleg over de bodemkwaliteitskaart en voor uitleg over de manier waarop u kunt nagaan in welke zone uw woning ligt.

 • 2.

  Subsidie voor een beveiligingsmaatregel (sanerende maatregel) wordt alleen verstrekt onder de volgende voorwaarden:

  Het college beoordeelt de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek aan de geldende wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid. Op basis van deze beoordeling bepaalt Zaanstad de saneringsnoodzaak en het recht op een subsidiebijdrage voor sanerende maatregelen.

 • 3.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden binnen een half jaar na het toekennen van de subsidie uitgevoerd.

Artikel 11 Beslistermijn

 • 1.

  a. Het college beslist binnen 9 weken na ontvangst van de volledigesubsidieaanvraag voor het uitvoeren van een bodemonderzoek

  b.Het college beslist binnen 9 weken na ontvangst van de volledigesubsidieaanvraag voor het uitvoeren van een beveiligingsmaatregel (sanerende maatregel)

Artikel 12 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Zaanstad 2014 genoemdeweigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • 1.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 13 Verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger van bodemonderzoek verzoekt binnen 4 weken na uitvoering van het bodemonderzoek aan het college om subsidievaststelling en dient hiertoe de volgende stukken digitaal in:

  • o

   Het onderzoeksrapport met de bevindingen en conclusies van het bodemonderzoek in pdf en xml (zie toelichting).

  • o

   De offerte en alle facturen met betrekking tot het bodemonderzoek met daarop de adresgegevens van de aanvrager en het adres waar het bodemonderzoek is uitgevoerd·

  • o

   De betaalbewijzen van de gesubsidieerde werkzaamheden

  • o

   Het college kan van de subsidieontvanger nadere gegevens verlangen wanneer dat nodig is voor de beoordeling van het uitgevoerde onderzoek.

 • 2.

  De subsidieontvanger van een sanerende maatregel verzoekt binnen 4 weken na realisatie van de gesubsidieerde maatregelen aan het college om subsidievaststelling en dient hiertoe de volgende stukken bij voorkeur digitaal in:

  • o

   Het webformulier ‘verslag tijdelijke beveiligingsmaatregelen lood’ dat is te vinden op www.zaanstad.nl

  • o

   Een situatieschets van de tuin voorafgaand aan de sanerende maatregelen (met hierop aangegeven de afmetingen van de tuin, verhard oppervlak, gras en plantvakken)

  • o

   Een situatieschets van de gesubsidieerde maatregelen (tuin na sanering) zoals die bij de aanvrager zijn aangebracht (met hierop aangegeven de afmetingen van de tuin, verhard oppervlak, gras en plantvakken)

  • o

   Certificaat/kwaliteitsverklaring van de aangebrachte grond

  • o

   Afvoerbewijs van eventueel vrijgekomen grond waaruit blijkt dat de grond is afgevoerd naar een erkende verwerker

  • o

   De offerte en alle facturen met betrekking tot het aanbrengen van de beveiligingsmaatregel (sanerende maatregel), vermeldende:

   • -

    de geleverde materialen en verrichte arbeid, controleerbaar wat betreft levering en verrichting

   • -

    de adresgegevens van de aanvrager en het adres waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

   • -

    Meer- en minderkosten ten opzichte van de in artikel 7 vermelde hoogte van de subsidie (bijvoorbeeld indien meer dan 150 m2 is gesaneerd, voor plantvakken waar een dikkere laag schone grond is aangebracht, en andere bijkomende werkzaamheden)

  • o

   De betaalbewijzen van de gesubsidieerde maatregelen

  • o

   Het college kan van de subsidieontvanger nadere gegevens verlangen wanneer dat nodig is voor de beoordeling van het uitgevoerde onderzoek.

  • o

   De gemeente behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Aan de met controle belaste ambtenaren dient, op door die ambtenaren te bepalen tijdstippen, toegang te worden verleend tot de plaats van de sanering.

 • 3.

  Het college kan op verzoek van de subsidieontvanger de termijn zoals genoemd in lid 1 en 2 voor het indienen van de verantwoording verlengen indien hier gegronde redenen voor zijn.

Artikel 14 Subsidievaststelling

Een subsidie wordt binnen 9 weken na ontvangst van de volledige verantwoording vastgesteld.

De subsidie wordt uitbetaald binnen 6 weken na vaststelling.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indieneen strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvragerof subsidieontvanger.

Artikel 16 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 17 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 april 2017

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Zaans lood: Bodemonderzoek en -sanering Zaanstad 2017-2020 (particuliere woningeigenaren)

 • 3.

  Een jaar na inwerkingtreding wordt de regeling geëvalueerd. De regeling zal zo nodig worden aangepast en worden verlengd voor de rest van de periode 1-7-2018 t/m 31-12-2020.

 • 4.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2020.

Toelichting op de regeling

Artikel 2 Doel van de regeling

Zaanstad neemt mogelijke gezondheidsrisico ten gevolge van diffuus lood in de bodem serieus. Door zijn industriële geschiedenis kent Zaanstad diverse vormen vanbodemverontreiniging. Lood is een van de verontreinigingen die veel voorkomt in deZaanse bodem. Dit komt door de voormalige loodwitindustrie en de gebruikte ophogingsmaterialen door de jaren heen. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral van jonge kinderen. Om deze redenen zijn er internationaal diverse maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Zo is lood uit benzine en verf gehaald en zijn op veel plekken loden waterleidingen vervangen.

Daarnaast blijft het belangrijk om de nog bestaande bronnen van loodverontreinigingaan te pakken. Gemeente Zaanstad neemt hiervoor diverse maatregelen.

Aanpak van het probleem rond diffuus lood vormt onderdeel van het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 dat in maart 2015 door IPO, VNG, I&M, en UVW is ondertekend. In dit kader draagt Zaanstad ervoor zorg dat gezondheidsrisico’s zo spoedig mogelijk in kaart worden gebracht, worden beheerst en weg genomen. De aanpak van de problematiek vormt een belangrijk onderdeel van het Zaans Bodemprogramma 2016-2020.

Artikel 3 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op diffuus voorkomende bodemverontreiniging met lood. Andere typen verontreiniging die voorkomen in dusdanig hoge gehalten dat gesaneerd moet worden zijn niet diffuus verspreid over een grote oppervlakte binnen Zaanstad aanwezig, maar meer lokaal van aard en van andere oorsprong dan de grootschalige problematiek met diffuus lood waar de subsidieregeling voor is opgesteld.

Onderzoek en sanerende maatregelen samenhangend met nieuwbouw valt niet onder deze regeling.

Deze regeling is bestemd voor eigenaren van bestaande particuliere woningen met tuin. Met “tuin” wordt bedoeld de grond die in het bestemmingsplan is bestemd als erf.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt alleen verstrekt als de particuliere woning zich bevindt in die delen van de gemeente waarvan op basis van eerder uitgevoerd onderzoek en historisch gebruik bekend is dat hier sterk verhoogde gehalten aan diffuus lood in de bovengrond voor kunnen komen.

Dit houdt in het kader van deze regeling in dat de subsidie aanvraag moet gelden voor een particuliere woning met tuin binnen een van de zones B1, B2 of B5 van de bodemkwaliteitskaart van Zaanstad, die is opgenomen in de Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017. Deze nota wordt geëvalueerd en verlengd of geactualiseerd. Vanaf 2018 geldt de meest actuele Nota bodembeheer.

De bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de gemiddelde milieu hygiënische bodemkwaliteitbinnen een deel van de gemeente (zone). Binnen een zone is de kwaliteit van de bodem min of meer gelijk, terwijl zones onderling van kwaliteit kunnen verschillen. De bodemkwaliteitszones zijn in eerste instantie bepaald aan de hand van onder andere de bebouwingsgeschiedenis, het huidige bodemgebruik (zoals industrie, wonen of natuur) en de gegevens van duizenden eerder uitgevoerde bodemonderzoeken binnen Zaanstad naar de bodemkwaliteit. Vervolgens is onderzocht of op basis van de bodemkwaliteit (kentallen) zones samengevoegd konden worden. Uiteindelijk zijn er 6 bodemkwaliteitszones gedefinieerd binnen de gemeente Zaanstad. Er is een kaart gemaakt voor de bovengrond (0,0 tot 0,5 meter beneden maaiveld) en van de ondergrond (dieper dan 0,5 m onder maaiveld).

Of bodemverontreiniging gezondheidsrisico´s oplevert is afhankelijk van de soort verontreiniging en van de concentraties in grond en grondwater, de diepte waarop de verontreiniging aanwezig is aan of onder het bodemoppervlak, het gebruik van de locatie (bijvoorbeeld wonen met of zonder tuin, of bedrijfsterrein), en de verhardingssituatie (is de bodem afgedekt met een verharding als asfalt, tegels of een gebouw). Deze factoren zijn volgens de gehanteerde landelijke systematiek voor het afleiden van risico’s bepalend voor de blootstelling aan bodemverontreiniging, en dus bepalend voor de risico´s voor de gezondheid die ten gevolge van bodemverontreiniging kunnen ontstaan.

Voor deze subsidieregeling is de aanwezigheid van verontreiniging in de bovengrond (weergegeven op de bodemkwaliteitskaart van de bovengrond) van belang.

Op de website van Zaanstad kunt u nagaan of uw woning voor subsidie in aanmerking komt:

De bodemkwaliteitskaart is opgenomen in het Zaans bodemloket op de website van de gemeente Zaanstad (www.zaanstad.nl). Op het startscherm kan de zoekterm ‘bodemloket’ worden opgegeven.

i290256if50aa512-65fc-4e47-b6f8-1eb50c1e23a2.jpg

Vervolgens kunt u op de link ‘bodemloket’ klikken om in het Zaans bodemloket te komen

i290257iebdf421c-3489-4408-bcd4-71d5257bb9b6.jpg

U kunt de bodemkwaliteitskaart inzien door te klikken op de link ‘BKK 2013-2017 zonering bovengrond’ (onderaan de rechter kolom)

Uw adres kunt u vervolgens opzoeken door rechts boven in het beeldscherm het adres in de lege regel in te typen (straatnaam, huisnummer, woonplaats).

i290259i6dab09b6-3b1e-4a7b-ac6b-b0074900bf30.jpg

Het opgegeven adres verschijnt centraal in beeld. In onderstaand voorbeeld adres ‘Stadhuisplein 100, Zaandam’ ligt het adres in de oranje zone. In de legenda linksonder in beeld valt af te lezen dat het adres in zone B2 valt.

i290260i3c41cfe8-2f66-493b-a964-8215e38cb17a.jpg

Artikel 7: Hoogte van de subsidie

De gemeente subsidieert het onderzoek én (indien uit het onderzoek volgens de beoordeling van het college blijkt dat dit nodig is) het aanbrengen van beveiligingsmaatregelen volgens de in deze regeling voorgeschreven wijze.

Subsidie wordt alleen toegekend voor werkzaamheden waarvoor de opdracht nog NIET is verleend voor de uitvoering hiervan op het moment van de aanvraag. De toekenning van de subsidie gebeurt na beoordeling van de aanvraag. Als er na het aanvragen en voor het toekennen van de subsidie wordt gestart met de uitvoering van de maatregelen betekent dit niet dat er automatisch recht is op de subsidie.

Bodemonderzoek

De kosten voor bodemonderzoek zijn sterk afhankelijk van lokale omstandigheden zoals oppervlak, verharding, huidig en voormalig gebruik van de locatie. Hierdoor is een standaard bedrag per oppervlak of per woning niet reëel. De maximale vergoeding bedraagt € 2000.

Beveiligingsmaatregel (sanerende maatregel)

Een standaard sanering volgens de (voor sanering van lood in de bodem relevante) BUS regeling betreft het permanent afdekken van de bodem of het aanbrengen van een leeflaag van 1 meter dikte, tenzij sprake is van een hoge grondwaterstand dan mag het een 0,5 meter zijn. Het aanbrengen van een aaneengesloten grasmat om contact met verontreinigde grond tegen te gaan dient dus beschouwd te worden als een tijdelijke beveiligingsmaatregel om de blootstellingsrisico’s tegen te gaan en niet beschouwd als een (permanente, duurzame) saneringsmaatregel.

Afdekken met een aaneengesloten graslaag op een laag schone grond van 10 centimeter neemt de blootstellingsrisico’s door contact met de verontreinigde grond weg. Het is een beheers- of beveiligingsmaatregel, omdat hiermee alleen de directe contactmogelijkheden met de vervuilde bodem worden weggenomen. Om tegen te gaan dat op relatief korte termijn de schone bovenlaag vermengd zal raken met de verontreinigde grond er onder wordt een signaleringsdoek aangebracht. Gedurende de jaren dat kinderen jong zijn en het meest in contact komen met grond in de tuin, kan deze maatregel afdoende zijn.

De gemeente bekostigt het afdekken van de verontreiniging door het aanbrengen van aaneengesloten graslaag op een dunne laag (10 cm) schone grond op signaleringsdoek voor een tuin van maximaal 150 m2. Wie meer wil saneren betaalt en regelt dit zelf, bijvoorbeeld voor het (behouden van) een border met planten waar 50 cm schone grond nodig is.

De maximale vergoeding voor de beveiligingsmaatregel bedraagt €5.350. Daarnaast wordt maximaal €300 vergoed voor de aanschaf van diverse planten.

Bestaande bomen en struiken zullen de geringe ophoging van 0,1 m kunnen overleven en worden niet vergoed.

Afdekken met tegels wordt niet vergoed

Afdekken van bodemverontreiniging met tegels is snel en effectief, maar gaat in tegen operatie Steenbreek van de gemeente Zaanstad. Deze operatie streeft naar minder verharding en meer groen en biodiversiteit vanuit het oogpunt van waterbeheer in de stad. Meer verharding leidt tot meer piekafvoer en wateroverlast in de stad. Er zijn verhardingen die zowel de verontreiniging isoleren alsook water doorlaten, maar deze vallen niet onder de vergoeding van deze regeling vanwege de hogere kosten.

Artikel 10 Subsidiecriteria

Een beschikking op basis van de Wet bodembescherming, een melding en kadastrale registratie kunnen volgens wet en regelgeving niet op basis van alleen gegevens over lood. Er dienen gegevens met betrekking tot een standaard analysepakket (volgens de NEN richtlijn) bekend te zijn.

De resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek op basis waarvan subsidie voor sanerende maatregelen wordt aangevraagd, worden door het college aan de geldende wet- en regelgeving en aan gemeentelijk beleid heeft getoetst. Op basis van de wet en regelgeving en gemeentelijk beleid bepaalt het college de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s, de saneringsnoodzaak en het recht op een subsidiebijdrage voor sanerende maatregelen. Het oordeel van het college wordt vastgelegd in een beschikking en WKPB registratie.

Indien op basis van de landelijke beoordelingssystematiek sprake is van gezondheidsrisico’s door de aanwezigheid van bodemverontreiniging én het gehalte aan lood in de bovenste halve meter onbedekte grond het Zaanse saneringscriterium (800 mg/kg) overschrijdt, is sprake van saneringsnoodzaak. Het betreft de waarde waarboven gesaneerd moet worden, omdat handelingsperspectieven en tips om blootstelling aan met lood vervuilde grond te verminderen niet meer volstaan om gezondheidsrisico’s te voorkomen

De formulieren voor de aanvraag van subsidie voor bodemonderzoek, het aanvragen van een beschikking op het bodemonderzoek, de aanvraag van subsidie voor de beveiligingsmaatregel (sanerende maatregel), het indienen van het saneringsplan (de beschrijving van de werkzaamheden) , de melding van de uitvoering van de sanerende werkzaamheden, en de verantwoording van de subsidies zijn zo veel mogelijk vereenvoudigd en gecombineerd om dubbelingen te voorkomen en de procedure te versnellen. Vanwege de modulaire opbouw van de subsidie hebben onderstaande formulieren relatie met de subsidieregeling Zaans lood:

 • ·

  Het formulier ‘Subsidie bodemonderzoek’ op de website van de gemeente (www.zaanstad.nl).

 • ·

  Het formulier ’Zaans lood, Aanvraag subsidie en/of beschikking ten behoeve van de aanpak volgens de subsidieregeling Zaans lood’ kan zowel voor het aanvragen van een beschikking op het bodemonderzoek worden gebruikt voor de aanvraag van subsidie voor het beveiligingsmaatregel (TBM)’ . Het formulier staat op de website van de gemeente (www.zaanstad.nl).

 • ·

  Het formulier ‘verslag tijdelijke beveiligingsmaatregelen lood’ op de website van de gemeente www.zaanstad.nl

Het saneringsplan (de beschrijving) van de werkzaamheden wordt gemeld met het formulier Zaans lood: Aanvraag subsidie en/of beschikking ten behoeve van de aanpak volgens de subsidieregeling Zaans lood’ bij de regeling op de website van de gemeente (www.zaanstad.nl).

De datum van uitvoering van de sanerende werkzaamheden dient te worden gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). Dit is mogelijk met het webformulier startmelding bodemsanering op de website van de ODNZKG (https://www.odnzkg.nl)

Artikel 13 Verantwoording

Door gemeente Zaanstad wordt naast de in de regeling genoemde overige gegevens gevraagd om digitale aanlevering van bodemonderzoeksgegevens ten behoeve van de verwerking hiervan in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem.

Bodemonderzoeksgegevens worden na hun beoordeling door de gemeente Zaanstadingevoerd in een bodeminformatiesysteem. Alle bodemgegevens zijn per definitie openbaaren worden provinciaal en landelijk uitgewisseld en zijn door iedereen te raadplegen via hetZaans Bodemloket (www.zaanstad.nl zoekwoord bodemloket) en de publieksbalie.

De gemeente Zaanstad hecht veel waarde aan een efficiënte en kwalitatief correcteoverdracht van bodemonderzoeksgegevens in haar bodeminformatiesysteem. Digitalejuistheid en volledigheid is van groot belang. Bodemonderzoeksgegevens dienen daaromanaloog en digitaal aangeleverd te worden.

Hieronder staat de toelichting op de manier waarop de digitale gegevens moeten worden aangeleverd. Deze gegevens kunt u doorgeven aan de bodemintermediair die het bodemonderzoek voor u gaat uitvoeren.

Aanlevering bodemonderzoek

 • ·

  1 × digitale rapportage in PDF-formaat;

 • ·

  1 × digitale rapportage in SIKB-0101 XML-formaat,

  • o

   volgens de actuele, laatst bekende versie (te lezen op www.SIKB.nl). Bestanden die gemaakt zijn volgens een oudere versie zijn niet in te lezen in het systeem en worden niet aanvaard.

  • o

   Voor de vullingsgraad van het XML-formaat: ten minsteovereenkomstig de minimale basisset zoals opgenomen in onderstaande tabel 1.1. Eventueel mag ook een volledig ingevulde basisset Nederland worden geleverd.

i290261i20d3f04e-1fab-4472-9348-48f52f1cd739.jpg