Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Subsidieregeling Lokale Duurzame Energieopwekking Bedrijfsterrein Noorderveld-Molletjesveer 2019.
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Lokale Duurzame Energieopwekking Bedrijfsterrein Noorderveld-Molletjesveer 2019.

Vastgesteld door B&W van de gemeente Zaanstad Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 147 Gemeentewet;

 • 2.

  Algemene subsidieverordening Zaanstad 2018 (ASV);

 • 3.

  Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat:

 • -

  De gemeente Zaanstad een subsidie van de Provincie Noord-Holland heeft ontvangen om de duurzaamheid te bevorderen op de bedrijventerreinen Noorderveld- Molletjesveer,

 • -

  De gemeente door middel van deze subsidieregeling de ondernemers wil helpen om bij te dragen aan lokale verduurzaming door het doen plaatsen van PV panelen op of aan hun gebouwen en/of percelen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

De gemeente de gemeente Zaanstad
College college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.
Onderneming een rechtspersoon die ingeschreven staat in het handelsregister en die aan natuurlijke personen of rechtspersonen producten levert of diensten verleent, ongeacht het oogmerk, (dus ook stichtingen, coöperaties en verenigingen) niet zijnde uitsluitend overwegend detailhandel, zoals blijkt uit SBI code 2008 47 bij de KvK, of uitsluitend kantoor.
Samenwerkingsverband een samenwerking tussen verschillende ondernemingen met een gezamenlijk doel.
Bedrijventerreinen Noorderveld-Molletjesveer de bedrijventerreinen zoals uitgebeeld in bijlage 1.
Bedrijfspand een opstal welke gebruikt kan worden voor bedrijfsmatige activiteiten.
Perceel terrein van de onderneming waarop de bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend.
Niet geaccepteerde offerte een offerte waartoe de aanvrager zich nog niet verplicht heeft, bijvoorbeeld door het ondertekenen van deze offerte.
PV-paneel fotovoltaïsch paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Artikel 2. Doel van de regeling

Door middel van deze regeling wil de gemeente Zaanstad verduurzaming van het bedrijfsleven stimuleren omdat dit van groot belang is om de gemeentelijke klimaatdoelstellingen te halen. Daartoe heeft de Provincie-Noord-Holland voor de bedrijventerreinen Noorderveld-Molletjesveer in Zaanstad subsidie ter beschikking gesteld. Teneinde deze subsidie effectief en doeltreffend in te zetten wil de gemeente Zaanstad het bedrijfsleven uitdagen om duurzame projecten te realiseren voor lokale opwek van energie op/aan/in hun gebouwen en/of hun eigen percelen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op de maatregelen genoemd in artikel 4 voor zover zij worden uitgevoerd op/aan een bedrijfspand of perceel gelegen op de bedrijventerreinen Noorderveld-Molletjesveer zoals is aangegeven in bijlage 1.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het aanschaffen, (doen) plaatsen en inwerkingstellen van zon-PV panelen die leiden tot duurzame opwek van energie en verlaging van de uitstoot van CO2 t.o.v. de huidige situatie.

Artikel 5. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door een individuele onderneming of een samenwerkingsverband van ondernemingen, welke uit minimaal 3 deelnemers dient te bestaan.

 • 2.

  Een samenwerkingsverband van ondernemingen wijst een daartoe gemachtigde aan namens de ondernemingen.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn de kosten die gemaakt worden voor de aanschaf en aanleg en inwerkingstelling van PV-panelen op of aan een bedrijfspand of perceel.

Artikel 7. Hoogte subsidie.

De subsidie bedraagt 40 euro per geplaatst PV paneel tot maximaal € 4.000 per aanvraag van één onderneming. Indien de subsidie is aangevraagd door een samenwerkingsverband van ondernemingen bedraagt de subsidie € 60 per geplaatst PV paneel per aanvraag tot maximaal € 25.000, - per aanvraag.

De uiteindelijke subsidie bedraagt nooit meer dan de werkelijke kosten en is exclusief BTW.

Artikel 8. Subsidiabele periode

De subsidiabele periode vangt aan op de dag na bekendmaking om 9.00 uur en eindigt op 28 februari 2020.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de maatregelen genoemd in artikel 4 geldt dat een subsidieplafond wordt vastgesteld op € 100.000,- en dat de subsidieaanvragen in volgorde van dagtekening van binnenkomst worden afgehandeld

Artikel 10. Aanvraagformulier

 • 1.

  De aanvraag dient digitaal te worden verzonden, voorzien van de voor de beoordeling van de aanvraag relevante bijlagen. Informatie over de wijze van aanvragen is te vinden op www.zaanstad.nl onder de zoektermen: subsidies, subsidieverstrekking/subsidieregeling, Subsidieregeling Lokale Duurzame Energieopwekking Bedrijfsterrein Noorderveld-Molletjesveer 2019. Het college kan van de aanvrager nadere gegevens verlangen, voor zover dat ter beoordeling van de aanvraag nodig is.

 • 2.

  De aanvraag dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   Een machtigingsformulier indien de subsidie namens de ondernemer of ondernemers wordt aangevraagd.

  • b.

   Een nog niet geaccepteerde offerte, waarin de werkzaamheden staan omschreven.

  • c.

   Een ondertekende de minimis verklaring.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

Aanvragen tot subsidieverlening voor de genoemde maatregelen worden in behandeling genomen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot vrijdag 13 december 2019.

Artikel 12 Subsidiecriteria

 • 1.

  De daadwerkelijke start van de werkzaamheden dient te liggen na de datum van aanvraag op basis van deze regeling.

 • 2.

  De werkzaamheden dienen te zijn verricht voor 28 februari 2020. De projecten dienen uiterlijk donderdag 26 maart 2020 te zijn verantwoord bij de gemeente Zaanstad.

Artikel 13 Beslistermijn

Het college beslist binnen 9 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

Artikel 14 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 4: 25 en 4: 35 Awb, artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Zaanstad en in het sanctiebeleid genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;

Artikel 15 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht om er zelf zorg voor te dragen voor dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en indien van toepassing de benodigde publiekrechtelijk en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel zijn verkregen.

 • 2.

  De subsidieontvanger is verplicht om de resultaten van het project minimaal 10 jaar in stand te houden.

Artikel 16 Verantwoording

 • 1.

  De verantwoording dient zo spoedig mogelijk na realisatie bij de gemeente te worden ingediend; uiterlijk binnen 4 weken. De projecten dienen uiterlijk donderdag 26 maart 2020 te zijn verantwoord bij de gemeente Zaanstad.

 • 2.

  De verantwoording bestaat uit de factuur en een betalingsbewijs van de maatregel alsmede een foto van de uitgevoerde maatregel.

 • 3.

  Het college kan besluiten dat er naast deze gegevens nog andere gegevens voor de verantwoording dienen te worden overgelegd.

Artikel 17 Subsidievaststelling

 • 1.

  Een subsidie wordt binnen 9 weken na ontvangst van de volledige aanvraag vastgesteld.

 • 2.

  De vaststelling van de hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op werkelijk gemaakte subsidiabele kosten ten behoeve van de maatregel.

Artikel 18 Bevoorschotting

Op basis van artikel 21, lid 2 van de ASV wordt een voorschot van 50% van het subsidiabele bedrag verleend.

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 20 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 21 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking om 9.00 uur.

 • 2.

  De subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Lokale Duurzame Energieopwekking Bedrijfsterrein Noorderveld-Molletjesveer 2019’.

 • 3.

  Deze subsidieregeling eindigt op 28 februari 2020 en vervalt van rechtswegen op donderdag 26 maart 2020

Bijlage 1. Bedrijventerreinen Noorderveld-Molletjesveer.

Het plangebied Noorderveld/Molletjesveer wordt begrensd door de:

Noordzijde: Nauernasche Vaart,

Westzijde: Nauernasche Vaart,

Oostzijde: N246, Noorddijk, de Zaan,

Zuidzijde: N514, N246, Kerkstraat.

kaartjebijlage1i0ca8d8ee-68a8-4b14-8286-ed20ccff8ede.jpg

Ondertekening