Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019 – 2021
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019 – 2021

Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019 – 2021

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

1.Artikel 147 Gemeentewet

2.Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

3.Artikel 2 Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Gemeente: de gemeente Zaanstad;

 • b.

  Verordening: Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018

 • c.

  Beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht: een door het rijk, provincie of een gemeente aangewezen gebied met beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken

 • d.

  Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling;

 • e.

  Duurzame energiemaatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen of duurzame energie op te wekken.

 • f.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.

 • g.

  Erkend installateur of vakbedrijf: een bedrijf of ondernemer gespecialiseerd in het uitvoeren van de duurzame energiemaatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Een specialisatie is voldoende aangetoond als het bedrijf beschikt over een keurmerk of erkenning voor die specialisatie, of aantoonbare ervaring met die betreffende maatregel.

 • h.

  Beschermd stads- of dorpsgezicht: een door het rijk, of gemeente beschermd gebied van bijzondere cultuurhistorische waarden.

 • i.

  Monument: een door het rijk, provincie of gemeente aangewezen object met bijzondere cultuurhistorische waarden.

 • j.

  Maatregelenlijst Stappensubsidie: de lijst met maatregelen waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd.

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze Stappensubsidieregeling wil de Gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen funderingsherstel combineren met duurzame energiemaatregelen. Ook wil de Gemeente met deze Stappensubsidie stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen waarvan de fundering in slechte staat is, deze fundering herstellen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze Stappensubsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van Duurzame energiemaatregelen (opgenomen in de Maatregelenlijst Stappensubsidie, Bijlage 1 bij deze Stappensubsidieregeling) in, aan of op een Bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Zaanstad.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die Eigenaar-bewoner is van een Bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Zaanstad. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in de Maatregelenlijst Stappensubsidie (Bijlage 1).

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1.

  De Stappensubsidieregeling geldt voor het nemen van Duurzame energiemaatregelen opgenomen in de Maatregelenlijst Stappensubsidie, Bijlage 1 bij deze subsidieregeling

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel opgenomen minimum isolatiewaarde.

 • 3.

  Uit de aanvraag moet blijken dat de Duurzame energiemaatregel(en) worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de Bestaande woning van de aanvrager.

 • 4.

  Installatie/uitvoering van de Duurzame energiemaatregel(en) moet(en) worden uitgevoerd / aangebracht door een Erkend installateur of vakbedrijf.

 • 5.

  Duurzame energiemaatregel(en) die worden getroffen in, aan of op een nieuwe uitbouw of aanbouw van een Bestaande woning komen niet voor subsidie in aanmerking. Met ‘nieuw’ wordt hier bedoeld: opgeleverd na de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 6.

  De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen mag niet gestart zijn vóór de datum van subsidieaanvraag.

 • 7.

  Aan de in lid 2 van dit artikel genoemde minimum isolatiewaarde hoeft niet te worden voldaan als de bestaande woning een monument is en niet aan de minimale isolatiewaarde(n) kan worden voldaan vanwege de eisen die worden gesteld aan de monumentale waarden van de woning. Dit dient te worden aangetoond aan, en bevestigd door de erfgoedspecialist van de gemeente Zaanstad.

 • 8.

  Aan de in lid 2 van dit artikel genoemde minimum isolatiewaarde hoeft niet te worden voldaan als de bestaande woning een beschermd stads- of dorpsgezicht is en niet aan de minimale isolatiewaarde(n) kan worden voldaan vanwege de eisen die worden gesteld aan de beschermde waarden van de woning. Dit dient te worden aangetoond aan, en bevestigd door de erfgoedspecialist van de gemeente Zaanstad.

 • 9.

  Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen als onderdeel van funderingsherstel (maatregel 6a en/of 6b) kan alleen worden aangevraagd wanneer na inwerkingtreding van deze Stappensubsidieregeling géén subsidie voor funderingsonderzoek op grond van Subsidieverordening funderingsonderzoek Zaanstad 2016-2020 is aangevraagd en/of verkregen.

Artikel 6. Hoogte subsidie

In afwijking van art. 22 lid 1 van de ASV en in overeenstemming met art. 22 lid 3 van de ASV is de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de Duurzame energiemaatregelen die worden aangebracht en het aantal punten dat wordt gerealiseerd. De subsidiabele maatregelen, het aantal punten per maatregel en de hoogte van de subsidie zijn opgenomen in Bijlage 1, (Maatregelenlijst Stappensubsidie)

Artikel 7. Aanvragen subsidie

De subsidieaanvraag kan, bij voorkeur digitaal via de website van de gemeente Zaanstad, worden ingediend met het daarvoor bedoelde aanvraagformulier en de voor de beoordeling van de aanvraag relevante bijlagen. Deze bijlagen zijn:

 • a.

  de ingevulde Maatregelenlijst Stappensubsidie

 • b.

  de door een Erkend installateur of vakbedrijf opgestelde offerte voor de uit te voeren werkzaamheden met, indien van toepassing, vermelding van aantallen, oppervlaktes en isolatiewaarden.

 • c.

  het handtekeningenformulier

Artikel 8. Subsidiabele periode

Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze subsidieregeling, tot en met 31 december 2021. Aanvragen die na 31 december 2021 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies geldt een Subsidieplafond van € 130.000 in 2020 en 130.000 in 2021. Als het subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 3.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen waarvan de uitvoering op het moment van de aanvraag nog niet is gestart. De toekenning van de subsidie gebeurt na beoordeling van de aanvraag.

Artikel 10. Beslistermijn

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders uiterlijk binnen 9 weken over het verlenen van de subsidie.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn met maximaal 9 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

Artikel 11. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 12. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikelen 11, 12 en 13 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018, of van een opvolgende Algemene Subsidie Verordening, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • b.

  De Duurzame energiemaatregelen dienen uiterlijk 12 maanden na de subsidieverlening te zijn uitgevoerd.

 • c.

  Als vertraging van de werkzaamheden optreedt, die ertoe kan leiden dat de uiterste datum van realisatie en verantwoording niet wordt gehaald, moet dit direct kenbaar worden gemaakt aan de Gemeente.

Artikel 13. Verantwoording van de subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger moet zo snel mogelijk, en uiterlijk vier weken na realisatie van de gesubsidieerde maatregelen een verantwoording indienen bestaande uit:

 • 1.

  een kopie van de gespecificeerde factuur / facturen van de gesubsidieerde maatregelen, met daarop de adresgegevens van de aanvrager en het adres waar de Duurzame energiemaatregelen aangebracht zijn;

 • 2.

  een kopie van het betaalbewijs / de betaalbewijzen van de gesubsidieerde maatregelen;

 • 3.

  een foto van de gesubsidieerde maatregelen zoals die bij de aanvrager zijn aangebracht.

 • 2.

  De Gemeente behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 14. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt binnen 9 weken na ontvangst van de volledige verantwoording vastgesteld.

Artikel 15. Bevoorschotting

 • 1.

  Een subsidie tot € 5.000 wordt uiterlijk binnen 6 weken na de verstrekking volledig uitbetaald

 • 2.

  Een subsidie boven € 5.000 wordt uiterlijk binnen 6 weken na verlening voor 95% uitbetaald. Het restant wordt binnen zes weken na vaststelling van de subsidie uitbetaald.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 17. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.

Op de volgende pagina’s:

Bijlage I: Maatregelenlijst

Bijlage II: Toelichting bij de maatregelen

Bijlage I: Maatregelenlijst Stappensubsidie verduurzaming Zaanse woningen 2019 - 2021

Maatregelen stappensubsidie verduurzamen woningen gemeente Zaanstad 2019-2021
Nr Maatregel Minimum eis Aantal punten Aantal of opp.vlak Subsidie Per stuk of per m²
6.a Lage temperatuur vloerverwarming i.c.m. funderingsherstel i.c.m. vloerisolatie Rc ≥ 2.5 3 € 20
6.b Schuimbeton i.c.m. funderingsherstel i.c.m. vloerisolatie Rc ≥ 2.5 3 stuk € 1.000

Bij de online aanvraag wordt de subsidie-aanvrager gevraagd een maatregelenformulier in te vullen. Dit is een excel-document waarop direct zichtbaar wordt welke subsidie verkregen kan worden.

Bijlage II: Toelichting Maatregelenlijst Stappensubsidie Verduurzamen woningen Gemeente Zaanstad 2019 tot en met 2021

De subsidie wordt toegekend wanneer er minimaal 2 punten worden behaald. Op de volgende pagina’s worden onderstaande maatregelen nader toegelicht. Bij het invullen van het Excel-maatregelen-aanvraagformulier worden de subsidiebedragen zichtbaar.

Stap 6 – Fundering herstellen en verduurzamenNummer Maatregel Minimum eis Rc–waarde Punten
a Lage temperatuur vloerverwarming in combinatie met funderingsherstel vloerisolatie Rc 2,5 3
b Schuimbeton in combinatie met funderingsherstel (vast bedrag) vloerisolatie Rc 2,5 3

Onderbouwing puntensysteem

De Stappensubsidie stimuleert woningeigenaren om stevige stappen te zetten in verduurzaming van hun woning.

De subsidiebedragen in de tabel zijn vaste bedragen per eenheid. Deze bedragen zijn gebaseerd op gangbare kostprijzen en het betreffende subsidiepercentage. Om ervoor te zorgen dat woningeigenaren stevige stappen zetten, wordt alleen subsidie gegeven wanneer 2 of meer punten worden gescoord. Met de aanpassing van de Stappensubsidie regeling in 2020 resteren alleen de maatregelen 6a en 6b met elk 3 punten.

Deze maatregelen die worden gecombineerd met funderingsherstel zijn onderdeel van een dure èn ingrijpende operatie. Deze krijgen 3 punten (30 procent subsidie voor vloerverwarming / vast bedrag voor isolerend schuimbeton).

Let op: Woningeigenaren die ná de datum van inwerkingtreding van de Stappensubsidie een aanvraag doen en toegekend krijgen voor een subsidie voor funderingsherstel-onderzoek, komen niet meer in aanmerking voor subsidie voor Maatregel 6.a of 6.b op grond van de Stappensubsidie.

Op de volgende pagina’s worden de maatregelen kort toegelicht.

Meer informatie vindt u op www.duurzaambouwloket.nl. U kunt ook vragen stellen aan het Duurzaam Bouwloket: per email naar info@duurzaambouwloket.nl of via het telefoonnummer 072 743 39 56. Het Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente Zaanstad ingehuurd om Zaanse particuliere woningeigenaren te adviseren bij het verduurzamen van hun woning. Het Duurzaam Bouwloket heeft geen commercieel belang bij de verkoop van verduurzamingsmaatregelen.

Isolatie algemeen

Wanneer u uw woning gaat isoleren of als u energiebesparende maatregelen wilt treffen in uw woning, denk dan goed na of u in een later stadium nog andere maatregelen wilt treffen en of de huidige maatregel geen nadelige gevolgen heeft voor de nog te nemen maatregelen.

Isolatie waarden

In de maatregelenlijst zijn voor isolatie (maatregel 6.a en 6.b) minimale Rc-waarden vermeld. De Rc-waarde staat voor de warmteweerstand van de constructie. Hoe hoger de Rc-waarde hoe beter de isolatiewaarde van de gehele constructie. De dikte van de isolerende laag en daarmee de warmteweerstand (Rd – waarde) is van grote invloed op de Rc-waarde, evenals het materiaal. De subsidie voor isolatie is een vast bedrag per type isolatie per vierkante meter.

Is uw woning een monument of een rijks beschermd stads- of dorpsgezicht?

Mogelijk is voor het treffen van de isolatiemaatregel(en) een omgevingsvergunning nodig.

Voor de behandeling van een vergunningaanvraag kunnen leges worden gerekend. Meer informatie hierover staat op www.omgevingsloket.nl. De erfgoedspecialisten van de gemeente kunnen hierbij goed adviseren. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0 75.

Wanneer het gaat om een monument, dan hoeft bij de subsidieaanvraag niet voldaan te worden aan de gestelde isolatiewaarde-eisen. In verband met de beoogde energiebesparing is het wel aan te raden om te kiezen voor het materiaal met de best mogelijke isolatiewaarde. Bij de subsidieaanvraag moet worden aangegeven dat de woning een monument is. Bij de verantwoording van de subsidie dient u bij de in te dienen documenten ook de vergunning mee te sturen.

Wanneer het gaat om isolatiemaatregelen voor een woning in beschermd stads- of dorpsgezicht en het blijkt dat vanwege de eisen die gesteld worden aan het aangezicht van de woning de vereiste isolatiewaarden niet gehaald kunnen worden, dan hoeft niet aan de genoemde isolatiewaarden te worden voldaan. Bij de subsidieaanvraag moet dit worden vermeld, met een schriftelijk bewijs erbij (een email van een erfgoedspecialist van de gemeente).

Toelichting maatregel Stap 6 – a, Lage temperatuurverwarming (vloerverwarming in combinatie met funderingsherstel)

Een lage temperatuur verwarmingssysteem (LTV) is een verwarmingssysteem dat CV-water van 35 à 55 graden Celsius gebruikt voor vloerverwarming, wandverwarming of laagtemperatuurradiatoren. Bij gewone radiatoren met een CV - ketel is dat 70 à 90 graden Celsius. Het gebruik van LTV resulteert in een beter rendement van de HR - ketel en maakt het gebruik van een warmtepomp mogelijk. LTV biedt aangename stralingswarmte (comfort) en betere luchtkwaliteit, omdat het minder zwevend stof veroorzaakt. In het geval van vloerverwarming krijgt bovendien huisstofmijt op vloeren geen kans, omdat de vloer wordt drooggestookt. Om in een bestaande situatie vloerverwarming te creëren, kan ook gewerkt worden met speciale droogbouw vloerverwarmingssystemen. Hierbij hoeft u niet te frezen en kan de opbouwhoogte van de vloer beperkt blijven tot circa 3 centimeter. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor vloerverwarming moet de vloer ook goed geïsoleerd zijn, met een isolatiewaarde van minimaal Rc 2,5 (liefst een hogere Rc waarde). Deze isolatiewaarde en ook het aantal vierkante meters moeten worden vermeld op de offerte die als bijlage bij de subsidieaanvraag wordt ingediend.

Subsidie voor deze maatregel is alleen aan te vragen bij een volledig herstel van uw fundering. Dus niet voor een gedeeltelijk herstel of een aanvullend draagvermogen. Bij de subsidieaanvraag moet naast de offerte voor de vloerverwarming ook de offerte voor het totale funderingsherstel worden aangeleverd. Let op, deze subsidie kunt u alleen aanvragen wanneer u na de datum van inwerkingtreding van de Stappensubsidie géén aanvraag hebt ingediend of toegekend hebt gekregen voor subsidie voor funderingsonderzoek.

Toelichting maatregel Stap 6 – b, Schuimbeton (in combinatie met funderingsherstel)

Indien woningeigenaren hun fundering gaan herstellen en hierin schuimbeton wordt toegepast, zal er een eenmalige subsidie worden verleend van € 1000. Subsidie voor deze maatregel is alleen aan te vragen bij een volledig herstel van uw fundering.

Dus niet voor een gedeeltelijk herstel of een aanvullend draagvermogen. Bij de subsidieaanvraag moet de offerte voor het totale funderingsherstel (inclusief de schuimbeton laag) worden aangeleverd.

Schuimbeton is een licht isolerende mortel met goede akoestische eigenschappen die vaak wordt gebruikt als opvullingslaag in de vloeropbouw. Schuimbeton heeft een isolerende waarde van 0.16 W/m2 K. Deze waarde is vergelijkbaar met isolerende werking van hout. Schuimbeton bestaat uit een mortel waaraan een schuimmiddel wordt toegevoegd. Zo ontstaat een cellenstructuur met licht isolerende eigenschappen. Door de gesloten cellenstructuur verkrijgt men goede akoestische eigenschappen. Let op, deze subsidie kunt u alleen aanvragen wanneer u na de datum van inwerkingtreding van de Stappensubsidie géén aanvraag heeft ingediend of toegekend hebt gekregen voor subsidie voor funderingsonderzoek.

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u op www.duurzaambouwloket.nl

U kunt ook vragen stellen aan het Duurzaam Bouwloket: per email aan info@duurzaambouwloket.nl of telefonisch met 072 743 39 56. Het Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente Zaanstad ingehuurd om Zaanse particuliere woningeigenaren te adviseren bij het verduurzamen van hun woning. Het Duurzaam Bouwloket heeft geen commercieel belang bij de verkoop van verduurzamingsmaatregelen.

Ondertekening