Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Sanctiebeleid subsidies gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Sanctiebeleid subsidies gemeente Zaanstad

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college de bevoegdheid om in het kader van subsidieverstrekkingen sancties op te leggen, zoals het intrekken of wijzigen van een subsidiebeschikking, lager of op nihil vaststellen van een subsidie of het opschorten van de betaling van een subsidie.

In het sanctiebeleid subsidies gemeente Zaanstad legt het college vast op welke wijze zij de bevoegdheid tot het opleggen van sancties uitoefent in het geval van termijnoverschrijding en een onvolledige aanvraag.

Artikel 1 Termijnoverschrijding aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  Een subsidieontvanger die de aanvraag tot subsidievaststelling niet heeft ingediend binnen de in de Algemene Subsidie Verordening Zaanstad 2018, subsidieregeling of verleningsbeschikking gestelde termijn, ontvangt een aanmaning van de gemeente met daarin een hersteltermijn opgenomen waarbinnen de aanvraag alsnog ingediend kan worden.

 • 2.

  Indien de subsidieontvanger voor afloop van de hersteltermijn als bedoeld in het eerste lid alsnog de aanvraag tot subsidievaststelling indient, wordt de aanvraag op de reguliere wijze afgehandeld.

 • 3.

  Indien de subsidieontvanger na afloop van de hersteltermijn als bedoeld in het eerste lid en voor definitieve ambtshalve vaststelling van de subsidie alsnog de aanvraag tot subsidievaststelling indient, wordt in ieder geval een sanctie van 5% van het verleende subsidiebedrag toegepast, met een maximum van € 25.000.

Artikel 2 Onvolledige aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  Een subsidieontvanger die een onvolledige aanvraag tot subsidievaststelling heeft ingediend, wordt op basis van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.

 • 2.

  Indien de subsidieontvanger voor afloop van de hersteltermijn als bedoeld in het eerste lid de aanvraag tot subsidievaststelling aanvult en deze daarmee volledig is, wordt de aanvraag op de reguliere wijze afgehandeld.

 • 3.

  Indien de subsidieontvanger na afloop van de hersteltermijn als bedoeld in het eerste lid maar voor definitieve ambtshalve vaststelling van de subsidie alsnog de aanvraag tot subsidievaststelling aanvult en deze daarmee volledig is, wordt in ieder geval een sanctie van 5% van het verleende subsidiebedrag toegepast, met een maximum van € 25.000.

 • 4.

  Indien de subsidieontvanger de aanvraag tot subsidievaststelling niet of onvoldoende aanvult, wordt een voornemen tot ambtshalve vaststelling van de subsidie aan de subsidieontvanger verzonden. Hierin wordt een sanctie opgelegd volgens onderstaande tabel:

Ontbrekend verantwoordingsdocument Doel Sanctie
Inhoudelijk verslag Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd, welke doelgroepen hiermee bereikt worden, welke effecten de gesubsidieerde activiteiten hebben, etc. 40% van het verleende subsidiebedrag
Financieel verslag of jaarrekening inclusief balans inclusief controle verklaring van een accountant Het verkrijgen van inzicht in de besteding van het subsidiebedrag 60% van het verleende subsidiebedrag
Controleverklaring van een accountant Een onafhankelijke verklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de verantwoordingsinformatie. 10% van het verleende subsidiebedrag

 • 5.

  In geval opeenstapeling van de genoemde percentages leidt tot een sanctie van meer dan 100% van het verleende subsidiebedrag, wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

Ondertekening