Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop - 2019
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop - 2019

1 Inleiding

Op grond van het Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad – 2019 (hierna: het beleid) wordt er binnen de gemeente Zaanstad aan maximaal drie exploitanten een horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop verleend. Naast de exploitatievergunning is op grond van het beleid ook een gedoogverklaring vereist.

Vanwege het in het beleid opgenomen maximumstelsel bestaat de verwachting dat het aantal (potentiële) aanvragers bij het vrijkomen van één van deze exploitatievergunningen groter zal zijn dan het aantal voor verlening beschikbare vergunningen. Daarom geldt de horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop als een zogenoemde schaarse vergunning.

Op grond van rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gelden voor de verdeling van schaarse vergunningen specifieke normen. Zo dient het verdelende bestuursorgaan met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte te creëren door alle gegadigden gelijke kansen te bieden om in aanmerking te komen voor deze vergunningen. Ook is het verdelende bestuursorgaan verplicht om een passende mate van openbaarheid te verzekeren als het gaat om de wijze waarop de beschikbare schaarse vergunningen worden verdeeld en verleend. De beschikbare schaarse vergunningen gelden tenslotte niet voor onbepaalde tijd, maar hebben een beperkte looptijd c.q. werkingsduur.

Concreet betekent dit dat de burgemeester voorafgaand aan de verdeling en verlening van de beschikbare schaarse horeca-exploitatievergunningen met de aantekening coffeeshop duidelijkheid moet bieden over zowel de procedurele behandeling van de in te dienen vergunningaanvragen als over de inhoudelijke beoordelings- en afwegingscriteria op basis waarvan aanvragen worden verleend dan wel geweigerd.

Deze procedure werkt de toe te passen verdelingsmethode op basis van loting nader uit en bevat de procedurele spelregels aan de hand waarvan de burgemeester de beschikbare schaarse horeca-exploitatievergunningen met de aantekening coffeeshop zal verdelen.

De onderstaande procedure is van toepassing wanneer er op grond van het beleid ruimte is om een nieuwe horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop te verlenen.

2 Aanvraag- en selectieprocedure

Artikel 1. Reikwijdte

Onderstaande procedure is van toepassing op de verdeling en verlening op grond van 2:28, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van een in de gemeente Zaanstad beschikbaar gekomen schaarse horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop, zoals omschreven in artikel 2:27, vijfde lid, van de APV.

Artikel 2. Bekendmaking beschikbaar gekomen vergunning

De burgemeester maakt via de gemeentelijke website en het Zaans Stadsblad bekend dat er een horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop beschikbaar is. In deze bekendmaking wordt verwezen naar het geldende beleid en deze aanvraag- en selectieprocedure.

Artikel 3. Kenbaar maken belangstelling
 • 1.

  Alle gegadigden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door indiening van het daartoe op de website van de gemeente Zaanstad beschikbaar gestelde, volledig ingevulde, registratieformulier loting voor een horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop (hierna: het formulier).

 • 2.

  Het formulier moet uiterlijk op de in de bekendmaking genoemde datum zijn ingediend via de website van de gemeente Zaanstad.

 • 3.

  Van iedere gegadigde wordt één inzending geaccepteerd.

 • 4.

  De inzending is persoonsgebonden: de indiener van het formulier moet dezelfde zijn als de degene die na het winnen van de loting de aanvraag voor de horeca-exploitatievergunning gaat indienen en als exploitant op de vergunning vermeld gaat worden.

Artikel 4. Loting
 • 1.

  Uit de gegadigden die tijdig het ingevulde formulier hebben ingediend wordt door middel van een openbare loting de volgorde van behandeling bepaald.

 • 2.

  De loting als bedoeld in het eerste lid geschiedt door een notaris.

 • 3.

  De notaris trekt in totaal tien gegadigden, deze worden geïnformeerd over hun exacte plek op de plaatsingslijst.

Artikel 5. Uitnodiging indienen aanvraag
 • 1.

  Afhankelijk van het aantal beschikbare horeca-exploitatievergunningen met de aantekening coffeeshop zal de eerste gegadigde op de lijst, dan wel zullen de eerste twee of drie gegadigden op de plaatsingslijst worden verzocht een aanvraag in te dienen.

 • 2.

  Wanneer een aanvraag niet leidt tot vergunningverlening zal op volgorde van plaatsing de volgende gegadigde conform artikel 11 worden geïnformeerd en uitgenodigd een aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop in te dienen.

Artikel 6. Indienen aanvraag(formulier), termijn en eisen
 • 1.

  De gegadigde die is verzocht een aanvraag in te dienen maakt voor het indienen van de aanvraag uitsluitend gebruik van het aanvraagformulier en het daarbij behorende Bibob-vragenformulier. Deze formulieren worden digitaal toegezonden.

 • 2.

  Het aanvraagformulier en de daarbij behorende stukken worden uiterlijk acht weken na de datum waarop de uitnodiging om een aanvraag in te dienen is verzonden ingediend. Alleen wanneer de aanvraag tijdig is ontvangen en met inachtneming van deze procedure is ingediend komt deze in aanmerking voor verdere behandeling.

 • 3.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende bescheiden en bewijsstukken overgelegd:

  • a.

   De stukken zoals genoemd in artikel 2:28a, tweede lid, van de APV;

  • b.

   Een plan waarin de aanvrager aangeeft:

   • -

    Op welke wijze hij concreet de risico’s op drugsverslaving (het verstrekken van informatie aan klanten over de risico’s van softdrugsgebruik) zal voorkomen en bestrijden;

   • -

    Hoe het toezicht op de leeftijdscontrole zal plaatsvinden met inachtneming van de wettelijke vigerende privacyregels (Algemene verordening gegevensbescherming);

   • -

    Welke maatregelen (inzet portier, toezicht op verkeer- en parkeergedrag, maatregelen tegen geluidsoverlast van klanten etc.) worden genomen om mogelijke overlast van de coffeeshop in de directe omgeving te ondervangen;

   • -

    Welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de coffeeshop bezocht wordt door niet-ingezetenen.

  • c.

   Een bewijsstuk van een erkende instelling op het gebied van de verslavingszorg, waaruit blijkt dat de exploitant en het personeel beschikken over voldoende kennis en inzicht met gebruik van drugs en de daaraan verbonden risico´s van verslaving;

  • d.

   Een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarin de oppervlakte is opgenomen, evenals een opstellingsplan (plattegrond) waarin is aangegeven waar de verkoop plaatsvindt en waar het publiek verblijft.

Artikel 7. Intakegesprek
 • 1.

  Gelijktijdig met het toezenden van het aanvraagformulier wordt de beoogd aanvrager uitgenodigd voor een intakegesprek om de aanvraag door te spreken.

 • 2.

  De aanvrager dient zijn aanvraag voorafgaand aan het intakegesprek digitaal in. Tevens kan de aanvrager ervoor kiezen zijn aanvraag tijdens het intakegesprek in te dienen.

Artikel 8. Volledigheid en aanvullen
 • 1.

  Na ontvangst van de aanvraag zal deze op volledigheid worden beoordeeld. Indien geen volledige aanvraag is ontvangen wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5, eerste lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van vier weken de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 • 2.

  Tijdens de periode waarop de ontbrekende gegevens kunnen worden aangevuld, wordt de behandeltermijn op grond van artikel 4:15 eerste lid, onder a, opgeschort totdat deze gegevens zijn ontvangen.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de gestelde termijn van vier weken is aangevuld met de ontbrekende gegevens kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 9. Inhoudelijke toetsing aan de criteria
 • 1.

  Enkel een volledige aanvraag wordt inhoudelijk in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer er naar aanleiding van de overgelegde bewijsstukken vragen zijn wordt telefonisch contact opgenomen met de aanvrager om binnen een termijn van twee weken een afspraak in te plannen.

 • 3.

  Voorafgaand aan de afspraak wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd over de vragen die tijdens deze afspraak beantwoord moeten worden.

Artikel 10. Bibob-toets

Overeenkomstig het Bibob-beleid maakt een Bibob-toets onderdeel uit van de vergunningverleningsprocedure voor een horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop.

Artikel 11. Vervolgprocedure bij niet verlenen aangevraagde vergunning
 • 1.

  Als de aanvraag niet leidt tot het verlenen van een horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop dan wordt de eerstvolgende op de plaatsingslijst uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

 • 2.

  Een volgende aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verlopen, de bezwaarprocedure is afgerond en/of een verzoek door de aanvrager om een voorlopige voorziening is ingesteld en door de rechter is afgewezen.

 • 3.

  Deze procedure herhaalt zich totdat een horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop is verleend.

Artikel 12. Looptijd vergunning
 • 1.

  De horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop wordt verleend voor een periode van vijf jaar.

 • 2.

  Na afloop van deze termijn komt de vergunning beschikbaar en zal er een nieuwe aanvraag- en selectieprocedure worden opgestart.

Artikel 13. Legeskosten

Voor iedere aanvraag die op grond van deze procedure in behandeling is genomen is het voor een horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop genoemde legesbedrag verschuldigd. Dit bedrag is te vinden in de tarieventabel, behorende bij de op dat moment van kracht zijnde legesverordening.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 15. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop – 2019.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Zaanstad op 2 april 2019.

Drs. J. Hamming

Ondertekening