Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Rioolaansluitingsverordening
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

RIOOLAANSLUITINGSVERORDENING

regelende de voorwaarden waarop aansluiting aan het openbaar rioolstelsel kan worden verkregen.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Definities
openbaar riool: de bij de gemeente als behorende tot het gemeentelijke rioolstelsel in beheer zijnde rioolleidingen met de daartoe behorende gemalen en bedieningsorganen
dienstriool: de rioolleiding tussen het openbaar riool en de kadastrale eigendomsgrens van het aan te sluiten perceel;
voorziening voor afvalwater en fecaliën van gebouwen en bouwwerken: de rioolleidingen binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het perceel;
gemengd stelsel: rioolstelsel waarbij het regenwater van daken en wegen en het afvalwater van gebouwen en bouwwerken via één leiding wordt afgevoerd;
gescheiden stelsel: rioolstelsel waarbij het regenwater van daken en wegen en het afvalwater van gebouwen en bouwwerken via afzonderlijke leidingen wordt afgevoerd;
individuele behandeling van afvalwater (IBA): per perceel afzonderlijk of per cluster percelen (centrale behandeling) het afvalwater en fecaliën van gebouwen en bouwwerken behandelen;
bebouwde kom: het gebied dat als zodanig is aangegeven op de kaart behorende bij de Bouwverordening;
buitengebieden alle gemeentelijk grondgebied buiten de bebouwde kom;
rechthebbende: a. de eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker van het perceel op wiens verzoek het dienstriool of de aansluiting wordt, onderscheidenlijk is, aangelegd;
  b. de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel van de onder a bedoelde verzoeker.

Hoofdstuk 2 Bepalingen omtrent de aansluiting aan het openbaar riool en de aansluiting op een systeem voor IBA

Artikel 2

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing bij:

 • -

  aansluiting van een perceel binnen de bebouwde kom aan het openbaar riool;

 • -

  aansluiting van een perceel in een buitengebied aan het openbaar riool;

 • -

  aansluiting als gevolg van vernieuwing van het openbaar riool;

 • -

  aansluiting als gevolg van invoering van het gescheiden rioolstelsel;

 • -

  aansluiting op een systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

Artikel 3

Onverminderd de vereiste publiekrechtelijke vergunningen kan een aansluiting op het openbaar riool slechts worden verkregen indien is, onderscheidenlijk zal worden, voldaan aan het bepaalde in de volgende artikelen van dit hoofdstuk.

Artikel 4

Op een nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip kan onder alsdan te stellen eisen aan het verzoek van rechthebbende om aansluiting de voorwaarde worden verbonden dat de voorziening voor afvalwater en fecaliën van gebouwen en bouwwerken als gescheiden stelsel wordt uitgevoerd, onderscheidenlijk het gescheiden stelsel wordt aangepast.

Artikel 5

Rechthebbende is verplicht op een nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip de bij hem in beheer zijnde septictanks op zijn kosten buiten werking te stellen.

Artikel 6
 • 1. Het 'dienstriool' wordt door of vanwege de gemeente aangelegd op kosten van de rechthebbende, met dien verstande dat bij een gemengd stelsel ten minste één aansluiting en bij een gescheiden stelsel ten minste twee aansluitingen worden gelegd, een en ander ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De rechthebbende zelf zorgt voor de aanleg van de voorziening voor afvalwater en fecaliën van gebouwen en bouwwerken, bestaande uit ten minste één leiding bij een gemengd stelsel en ten minste twee leidingen bij een gescheiden stelsel, en draagt hiervan ook de kosten.

Artikel 7

In de voorziening voor afvalwater en fecaliën, van direct aan gemeentegrond grenzende gebouwen en bouwwerken, die kan worden aangesloten op het openbaar riool, dient een ontstoppingsstuk of de controleput, op een afstand van minimaal 50 centimeter tot maximaal 1 meter uit de kadastrale eigendomsgrens verwijderd, aangebracht te worden.

Artikel 8

De binnenonderkant van de voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën van gebouwen en bouwwerken, die kan worden aangesloten op het openbaar riool, dient niet lager dan 20 centimeter boven het ter plaatse geldende peil (Zaanpeil, polderpeil, onderscheidenlijk schermerboezempeil, of Noordzeekanaalpeil) en waterdicht te worden aangelegd, waarbij voor het Noordzeekanaal wordt uitgegaan van een peil van 40 centimeter - N.A.P.

Artikel 9
 • 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks vóór 1 december de bedragen vast waartegen gedurende het daarop volgend jaar het aansluiten aan het openbaar riool, middels de aanleg van een dienstriool, met inbegrip van het hulpstukken, aansluitingsputten en putdeksels alsmede de kosten van eventuele herbestrating en plantsoenherstel wordt verzorgd, onderscheidenlijk medewerking wordt verleend aan het aansluiten op een systeem voor IBA .

 • 2. Ten aanzien van het verschuldigde bedrag als bedoeld onder 1 wordt beroep op schuldvergelijking uitgesloten.

 • 3. Rechthebbende stort vóórdat met de aanleg, onderscheidenlijk het opnieuw leggen van het dienstriool wordt begonnen, onderscheidenlijk medewerking wordt verleend aan de aanleg van een systeem voor IBA, in de gemeentekas het bedrag bedoeld onder 1.

Artikel 10
 • 1. Wanneer het openbaar riool bestaat uit één rioolleiding, wordt bij aansluitingen binnen de bebouwde kom - voor de berekening en omslag van de aanlegkosten van het dienstriool over de rechthebbenden - dit openbaar riool geacht in het midden van de openbare weg te zijn aangelegd.

 • 2. Bestaat het openbaar riool uit twee rioolleidingen waarop kan worden aangesloten, dan wordt bij deze berekening uitgegaan van de werkelijke afstand van de kadastrale eigendomsgrens tot één van beide openbare rioolleidingen.

Hoofdstuk 3 Bepalingen omtrent onderhoud, herstel onderscheidenlijk vernieuwing

Artikel 11

Onderhoud, herstel onderscheidenlijk vernieuwing van de voorziening voor afvalwater en fecaliën van gebouwen en bouwwerken, alsmede van een IBA dient te geschieden door en voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 12
 • 1. Onderhoud, herstel onderscheidenlijk vernieuwing van het dienstriool geschiedt door en voor rekening van de gemeente Zaanstad. Onder vernieuwing wordt tevens verstaan aanpassing van het dienstriool.

 • 2. Indien na onderzoek door of vanwege het college van burgemeester en wethouders blijkt dat onderhoud, herstel onderscheidenlijk vernieuwing van het dienstriool noodzakelijk is als gevolg van verstoppingen, verwaarlozing dan wel ander - naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders - kennelijk onjuist gebruik van de voorziening voor afvalwater en fecaliën van gebouwen en bouwwerken, dan wordt hierin door de gemeente voorzien voor rekening van de rechthebbende, de kosten van bedoeld onderzoek daarbij inbegrepen.

Artikel 13

Wanneer ten behoeve van het aanleggen, het vernieuwen, het herstellen respectievelijk het onderhouden van het dienstriool op of in het perceel waarvoor de aansluiting dient, werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of dit perceel moet worden betreden, dient zulks te worden toegestaan.

Artikel 14

Indien tengevolge van onderhoud, herstel of vernieuwing van de voorziening voor afvalwater en fecaliën van gebouwen en bouwwerken de aansluiting op het dienstriool opnieuw moet worden aangebracht, dient zulks te geschieden op aanwijzing en tot genoegen van het college van burgemeester en wethouders door en voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 15

Rechthebbende neemt ten opzichte van de gemeente Zaanstad alle aansprakelijkheid op zich voor ongevallen alsmede schade, die uit het gebruikmaken van de aansluiting kunnen voortvloeien en vrijwaart uit dien hoofde de gemeente Zaanstad voor alle gevolgen van vorderingen van derden wegens ongevallen en schaden.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin zij is bekendgemaakt en zij werkt terug tot 1 januari 1998.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Rioolaansluitingsverordening.

Artikel 18 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het Gemeenteblad. Tevens zal deze verordening worden opgenomen in de algemeen verkrijgbare uitgave die is getiteld Verzameling gemeentelijke verordeningen, besluiten en beleidsregels Zaanstad.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

voorzitterw.g. dr. R.L.Vreeman
secretarisw.g drs. W. van derMolen