Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Reglement voor de automatische incasso- regeling van de gemeentelijke belastingen in gemeente Zaanstad 2014
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders stelt vast:

Incassoreglement

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Automatische incassoregeling: De automatische incassoregeling heeft tot doel de formele belastingschuld, na verleende machtiging, van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.
Afschrijvingstijdvak: Periode verdeeld in maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt op de laatste incassotermijn van het aanslagbiljet.
Belastingjaar: Tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven.
Belastingschuldige: natuurlijk – of rechtspersoon, welke is aangeslagen voor één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Zaanstad.
Formele belastingschuld: Het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald.
Incassant: Gemeente Zaanstad
Machtigingskaart: Schriftelijke machtiging tot deelname aan de automatische incasso regeling.

Artikel 2 Gemeentelijke belastingen

De automatische incassoregeling geldt uitsluitend voor de gemeentelijke belastingen die zijn opgenomen op het zogenoemde gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Artikel 3 Deelname automatische incassoregeling

 • 1. Deelname aan de automatische incassoregeling is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen;

 • 2. De incassant kan de deelname aan de automatische incassoregeling weigeren indien omstandigheden blijken of worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zou belemmeren;

 • 3. Indien de automatische incassoregeling op enig moment is stopgezet, kan de incasso gedurende het afschrijvingstijdvak tweemaal opnieuw geactiveerd worden.

Artikel 4 Aanmelding

 • 1. Aanmelding voor de automatische incassoregeling vindt plaats door een machtiging daartoe in te leveren of toe te zenden aan de gemeente Zaanstad;

 • 2. De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend of moet uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening van het aanslagbiljet zijn ingekomen bij de gemeente Zaanstad;

 • 3. Indien de machtiging tot automatische incasso na de in het tweede lid gestelde termijn wordt ontvangen kan dit gevolgen hebben voor het aantal incassotermijnen en de hoogte van de termijnbedragen. Zie hiervoor artikel 8, eerste lid hierna.

Artikel 5 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende gecombineerde aanslagbiljetten over het lopende belastingjaar.

Artikel 6 Stilzwijgende verlenging

Een machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 7 Incassotermijnen

 • 1. Aanslagbiljetten waarvoor tijdig een machtiging tot automatische incasso is afgegeven kennen, met inachtneming van hetgeen geregeld is in het tweede lid, maximaal tien en minimaal vier maandelijkse incassotermijnen;

 • 2. Indien het totaalbedrag van de gezamenlijke aanslagen meer bedraagt dan € 2.500,-, dan gelden de betaaltermijnen zoals vermeld op het aanslagbiljet.

Artikel 8 Berekening Termijnbedrag

 • 1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na verwerking van de machtiging nog overblijft;

 • 2. Indien de machtiging is verleend voor de aanvang van het belastingjaar of stilzwijgend is verlengd, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke van toepassing zijn op het verzonden aanslagbiljet;

 • 3. Wanneer er tussentijds betalingen of verrekeningen zijn, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke nog resteren op het verzonden aanslagbiljet; 

 • 4. De incassant heeft het recht, indien er tijdens het afschrijvingstijdvak incassotermijn(en) niet worden geïncasseerd, het termijnbedrag te wijzigen. Het termijnbedrag wordt daarbij berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke nog resteren op het verzonden aanslagbiljet.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1. De automatische incasso regeling vangt aan in de maand nadat het aanslagbiljet is verzonden;

 • 2. De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven omstreeks de 28e dag van de maand.

Artikel 10 Ontbindende voorwaarden

 De automatische incasso regeling wordt beëindigd, indien:

 • -

  de automatische incasso gedurende twee incasso termijnen niet slaagt;

 • -

  de automatische incasso door Equens wordt geweigerd waarbij de reden van stornering een regelmatig verloop van de incasso zou belemmeren, het kan hierbij gaan om “niet akkoord”, “rekeningnummer vervallen”, “rekeningnummer geblokkeerd”, incasso van rekeningnummer niet meer mogelijk”.;

 • -

  de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is, of indien er anderszins omstandigheden blijken of worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zemmerenouden belemmeren.

Artikel 11 Overlijden

 • 1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso regeling niet;

 • 2. De erven kunnen de automatische incasso regeling stopzetten door middel van een schriftelijk verzoek.

Artikel 12 Echtscheiding

 • 1. Ingeval van echtscheiding, ontbinding van een samenlevingsovereenkomst of beëindiging van een andere samenlevingsvorm waarbij al dan niet een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, beëindigt de automatische incasso regeling niet;

 • 2. Indien als gevolg van een in het eerste lid genoemde omstandigheid incasso van het bestaande rekeningnummer niet meer mogelijk is, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mede te delen waarop automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

 • 1. Verhuizing van de belastingschuldige binnen de gemeente beëindigt de automatische incasso regeling niet;

 • 2. Bij verhuizing naar een andere gemeente dient de belastingschuldige na de laatste incassotermijn van het afschrijvingsvak, indien nodig, de incasso zelf te beëindigen.

Artikel 14 Wijziging bank- gironummer incasso 

 • 1. Wijzigingen betreffende bank- of gironummer dienen altijd schriftelijk te worden gemeld aan de gemeente Zaanstad;

 • 2. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat de wijziging door gemeente Zaanstad is ontvangen.

Artikel 15 Beëindiging van de incasso overeenkomst

De machtiging tot automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Het “Reglement voor de automatische incassoregeling van de gemeentelijke belastingen”, vastgesteld in de vergadering van het college van 20 november 2012, wordt met ingang van de in het tweede lid bedoelde dag van inwerkingtreding ingetrokken, met dien verstande, dat hij van toepassing blijft op de aanslagen die voor die datum zijn opgelegd;

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking;

 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als “Incassoreglement Zaanstad”.

Artikel 17 Bekendmaking

Het “Incassoreglement Zaanstad” zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van deze regeling in het Gemeenteblad. Daarnaast zal de tekst van deze regeling worden geplaatst op de website van de gemeente.