Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Zaanstad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

Gelet op de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zaanstad

besluiten vast te stellen het

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen ;

 • b.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • c.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • d.

  overheidsorgaan:

  • een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • e.

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen over één persoon in de basisregistratie.

Artikel 2.Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

Artikel3. Verstrekkingen aan derden
 • 1.

  Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, zijn:

  • a.

   Bevorderen leesvaardigheid

  • b.

   Administreren van graven

  • c.

   Cultureel werk

  • d.

   Maatschappelijk werk

  • e.

   Gezondheidszorg

  • f.

   Jeugdwelzijnswerk

  • g.

   Kinderopvang

  • h.

   Ouderenzorg

  • i.

   Gehandicaptenzorg

  • j.

   Werkvoorziening

  • k.

   Kredietverlening

  • l.

   Inburgering/migranten

  • m.

   Onderwijs

  • n.

   Patiëntenzorg

  • o.

   Thuiszorg

  • p.

   Ziekenzorg

  • q.

   Bevorderen sportieve activiteiten

  • r.

   Rechtvaardig verdelen van woonruimte

 • 2.

  De volgende categorieën van derden komen in aanmerking voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie:

  • a.

   in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland gevestigde instellingen met een niet-commercieel doel

  • b.

   landelijke instellingen ten behoeve van begraafplaatsadministraties

  • c.

   overheidsorgaan dan wel een persoon of organisatie gevestigd in het buitenland

Artikel 4. Wijzigingen

De informatiebeheerder BRP is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de bij dit Reglement behorende bijlage.

Artikel 5.Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking de dag na publicatie van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Zaanstad.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op: 18 - 12 -2014.
 
de burgemeester, de secretaris,
mw. G.H. Faber de heer C. Vermeer