Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Reglement cameratoezicht binnen gemeentelijke gebouwen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement cameratoezicht binnen gemeentelijke gebouwen Zaanstad

Reglement Cameratoezicht binnen gemeentelijke gebouwen Zaanstad

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

Cameratoezicht in het gemeentehuis dient meerdere doelen:

 • -

  bescherming aan bezoekers en medewerkers

 • -

  voorkomen van schade aan persoonlijke eigendommen van gebouwgebruikers

Artikel 2 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentehuis: een gemeentelijk gebouw, vrij toegankelijk voor het publiek, waar specifieke gemeentelijke publiekrechtelijke dienstverlening plaatsvindt.

 • b.

  camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingskasten, kabelverbindingen en bevestigingen.

 • c.

  opnameruimte: ruimte waar opslag van de opgenomen beelden plaatsvindt.

 • d.

  beeldinformatie: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden. Beeldinformatie is onderdeel van het begrip verwerking persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • e.

  eindverantwoordelijke: de gemeentesecretaris namens het college.

 • f.

  beheerder: de risicomanager.

 • g.

  operationeel beheerder: de beveiligingsmedewerker.

 • h.

  technisch beheerder: de technisch gebouwbeheerder.

 • i.

  incident: gebeurtenis waarbij mensen, gebouwen, inventaris of bedrijfskritische processen in gevaar zijn.

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden

 • 1. Het cameratoezicht geschiedt onder eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris, die deze taak heeft gemandateerd aan de directeur van de dienst Middelen, en het hoofd van de sector Klant Contact Centrum van de dienst Publiek.

 • 2. De feitelijke uitvoering wordt verzorgd onder regie van de beheerder.

 • 3. Het technisch beheer van het cameratoezicht geschiedt door de technisch gebouwbeheerder.

 • 4. De beelden worden live bekeken door de (dienstdoende) operationeel beheerder.

 • 5. Ingeval van een incident meldt de medewerker die dit constateert het incident op de in het agressieprotocol beschreven wijze.

Artikel 4 De video-observatieruimte en opnameruimte

 • 1. De observatie vindt plaats in de beveiligingsloge van het gemeentehuis.

 • 2. De observatieplaats is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis altijd bezet hetzij door de (dienstdoende) operationeel beheerder hetzij door de beveiligingsbeambte.

 • 3. De opnameruimte is toegankelijk voor diegenen die volgens het toegangscontrolesysteem toegang hebben.

Artikel 5 Bediening van het camerasysteem

 • 1. Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het live bekijken van de beelden zijn:

  • a.

   de beheerder en de door hem aangewezen personen;

  • b.

   politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken;

  • c.

   officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden;

  • d.

   derden, indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de beheerder of de door hem aangewezen persoon.

 • 2. Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van digitale opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op de bijbehorende recorder.

 • 3. Politiefunctionarissen en officieren van justitie die beroepshalve beelden live uitkijken en/of het camerasysteem bedienen legitimeren zich vooraf ten overstaan van de beheerder of de door hem aangewezen persoon.

Artikel 6 Soorten van vastgelegde gegevens en wijze van verkrijging

 • 1. De persoonsregistratie bevat de volgende gegevens:

  • a.

   videobeelden van de personen die zich in het voor publiek toegankelijke ruimten van de gebouwen van de gemeente Zaanstad bevinden;

  • b.

   datum en tijd indicatie van de opname;

  • c.

   plaats van de opname.

 • 2. De bovengenoemde gegevens worden verkregen uit het camerabewakingssysteem dat is gericht op de diverse voor het publiek toegankelijke ruimten van de gemeente Zaanstad.

 • 3. De camera's zijn voor iedereen zichtbaar geplaatst. Tevens is bij de ingangen van de voor het publiek toegankelijke ruimten melding gemaakt van het cameratoezicht.

Artikel 7 Verslaglegging en rapportage

 • 1. De via de recorders opgenomen beelden worden na 7 dagen verwijderd. De beelden worden niet langer opgeslagen, tenzij er een verzoek tot inzage of uitgifte is gedaan naar aanleiding van een incident. De beelden worden dan bewaard totdat afhandeling van het verzoek of de aanleiding ervan heeft plaatsgevonden.

 • 2. De beheerder of de door hem aangewezen persoon legt vast wie er voor de bediening van de apparatuur zorgt.

 • 3. Elk incident wordt gerapporteerd volgens de in het agressieprotocol beschreven wijze.

Artikel 8 Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde

 • 1. De beeldinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.

 • 2. Onbevoegden hebben geen toegang tot het camerasysteem.

 • 3. De onder artikel 5, eerste lid, genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij opdoen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van derden.

Artikel 9 Uitgifte van beeldinformatie

 • 1. Beeldinformatie wordt verstrekt op schriftelijke vordering van de politie of de officier van justitie.

 • 2. De beeldinformatie wordt op CD-ROM of andere wijze verstrekt.

 • 3. De politiefunctionaris of de officier legitimeert zich vooraf ten overstaan van de beheerder of de door hem aangewezen persoon.

 • 4. De politiefunctionaris of de officier van justitie tekent voor ontvangst en voor zorgvuldig en integer gebruik van de beeldinformatie.

Artikel 10 Inzagerecht beeldinformatie van derden

 • 1. Gemotiveerde verzoeken tot inzage van de beeldinformatie door derden moeten schriftelijk worden gedaan bij de beheerder.

 • 2. Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader een strafproces ter verdediging van een verdachte cliënt, wordt gedaan door tussenkomst van de officier van justitie.

 • 3. De directeur van de dienst Middelen of het hoofd van de sector Klant Contact Centrum van de dienst Publiek beslist na weging van de belangen binnen twee werkdagen op de aanvraag.

 • 4. De verzoeker, wiens verzoek is gehonoreerd, dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de beheerder of een door hem aangewezen persoon.

 • 5. Personen die inzage in beeldinformatie krijgen tekenen een inzageverklaring.

 • 6. Het verzoek tot inzage, de reactie daarop en de getekende inzageverklaring worden opgeslagen in een Logboek Inzage Beeldmateriaal.

Artikel 11 Slotbepaling

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Cameratoezicht binnen gemeentelijke gebouwen Zaanstad en treedt in werking de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Toelichting bij Reglement Cameratoezicht binnen gemeentelijke gebouwen Zaanstad.

Het is belangrijk dat bezoekers, raad, bestuur en gebruikers van een gemeentehuis zich daarin veilig voelen. De bouw en ingebruikname van een nieuw gemeentehuis zijn aangegrepen om in de gemeentelijke gebouwen beveiliging aan te brengen. Naast een toegangs- en beveiligingssysteem gaat het hier om voorzieningen in de voor het publiek toegankelijke gedeelten van het gemeentehuis, zoals de publiekshal en in de spreekkamers, bij nooduitgangen, de personeels- en expeditie-ingangen.

De camera's kunnen digitaal opnemen en herkenbare beelden laten zien van alle bezoekers van het gemeentehuis en de medewerkers. Dit voorstel gaat niet over cameratoezicht in de directe omgeving van het gemeentehuis.

Door de inzet van cameratoezicht kan het aantal incidenten beperkt worden en verwacht wordt dat er een preventieve werking van het toezicht uit gaat. Voorts hoopt het gemeentebestuur dat de meldingsbereidheid bij slachtoffers vergroot wordt en kunnen de opnamen bij eventuele aangiften en gebouwontzeggingen gebruikt worden. Uiteraard heeft het college de besluiten genomen met de hoop dat de preventieve werking dusdanig groot is dat aangiften, meldingen en eventuele gebouwontzeggingen niet nodig zijn.

De afspraken over het cameratoezicht zijn vastgelegd in dit reglement. Hierin staan procedures beschreven en zijn afspraken vastgelegd over de toepassing van dit instrument, de verwerking van de beelden en de eventuele verstrekking. Met het reglement schept de gemeente duidelijkheid voor burgers en medewerkers.

Toelichting per artikel

Artikel 1

Doel van het cameratoezicht is allereerst de bescherming en beveiliging van personeel en overige personen die zich in de betreffende, voor het publiek toegankelijke ruimten bevinden. Maar er kan zelfs beschermende werking uitgaan van camera’s die niet aan staan. De aanwezigheid van de camera’s zorgt al voor een preventieve werking.Met behulp van de persoonsregistratie kunnen personen worden opgespoord die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van enig strafbaar feit in het gebouw, op een voor het publiek toegankelijke ruimte. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van het strafbare feit.Ook kan de persoonsregistratie helpen bij het opsporen van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van een onrechtmatige daad en helpen de hierdoor ontstane schade te verhalen. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van de onrechtmatige daad.De camerabeelden die zijn opgenomen zullen niet worden bekeken en gebruikt voor de registratie van gedragingen van werknemers of bezoekers, anders dan de hierboven omschreven doelen.

Artikel 2

a: de gemeente Zaanstad kent tot op heden een aantal voor publiek toegankelijke gemeentehuizen. In 2011 is een nieuw gemeentehuis in gebruik genomen. In de definitie van gemeentehuis is de mogelijkheid open gelaten dat er meerdere gemeentehuizen in de zin van dit reglement (blijven) bestaan. Voor het overige spreekt de inhoud van dit artikel voor zich.

Artikel 3

Iedereen die betrokken is bij de werking van de registratie is verplicht tot geheimhouding van de gegevens in de registratie, behalve wanneer de doelstellingen van het cameratoezicht of enig ander wettelijk voorschrift hem verplicht tot bekendmaking.Vijfde lid: de dienst Publiek kent een agressieprotocol waarvan elke medewerker, die te maken heeft met klantcontacten, kennis heeft. Ook de dienst Wijken heeft een agressieprotocol, met name bestemd voor de medewerkers van handhaving en toezicht.In de agressieprotocollen is voorgeschreven hoe moet worden omgegaan met agressie en hoe incidenten gemeld moeten worden.

Artikel 4

Waar camera’s permanent draaien (niet noodzakelijkerwijs opnemen) bekijken de beveiligingsmedewerkers de beelden. Deze medewerkers zitten aan de receptiebalie of in beveiligingsloges. Dat kan per gemeentehuis verschillen. Op die werkplekken bevinden zich de monitoren. In sommige gevallen zullen opnames plaatsvinden. Deze opnames moeten achter gesloten deuren bewaard worden en eventueel bekeken kunnen worden. Toegang tot deze opnameplaats is geregeld via het toegangscontrolesysteem, zoals is vastgelegd in het Gebruikersprotocol Toegangscontrolesysteem Gemeentehuis. Elk gemeentehuis is buiten openingstijden beveiligd tegen inbraak en vandalisme.

Artikel 5

Niet iedereen mag opnames of live beelden bekijken. De beveiligingsmedewerkers en de beheerder uiteraard wel, en daarnaast politie en officieren van justitie. Deze zullen zich als zodanig kenbaar moeten maken.

Artikel 6

In het gemeentehuis kunnen diverse vormen van cameratoezicht zijn:

- camera’s die beelden live weergeven. Sommige van deze camera’s worden gericht naar de bezoekers toe, zodat bezoekers hetzelfde beeld te zien krijgen als de beveiligingsmedewerkers, die de beelden op monitoren op hun werkplek zien.

- camera’s die (permanent) beelden opnemen.

- camera’s die door een medewerker via een noodknop geactiveerd moeten worden, voordat de camera de beelden laat zien en opneemt. Deze worden met name in de spreekkamers toegepast.

Opnames vinden dus niet overal en altijd plaats. Bevordering van opsporing en (makkelijker maken van) vervolging is alleen aan de orde als beelden worden opgenomen en (tijdelijk) worden bewaard. Slechts een gedefinieerde groep personen mag de beelden bekijken en beelden op een Cd-rom zetten voor strafrechterlijke doeleinden. Wanneer er camera’s in een gemeentehuis zijn, wordt hiervan mededeling gedaan.

Artikel 7

Eerste lid: de beelden blijven niet bewaard. Als zich geen voorvallen of incidenten hebben voorgedaan, zullen de beelden na 7 dagen worden gewist. Als zich een incident heeft voorgedaan, kan een verzoek tot uitlezen en bewaren worden gedaan aan de beheerder. Dan worden de beelden bewaard tot na de afhandeling van het incident of tot na een negatief besluit op het verzoek. Een besluit op een dergelijk verzoek is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat bij een negatief besluit de verzoeker naar de burgerlijk rechter zou moeten gaan.

Tweede lid: er worden logboeken bijgehouden waarin de roosters van het aanwezige beveiligingspersoneel staan. Zo kan altijd worden nagekeken wie de beelden live heeft gezien en/of de opnames heeft verzorgd.

Derde lid: zie toelichting bij artikel 3, vijfde lid.

Artikel 8 en 9

Opgenomen beelden kunnen niet zomaar worden bekeken. Hiervoor moet een goede aanleiding zijn. De beelden mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dat de doelen waarvoor het cameratoezicht dient. Politie of officier van justitie moeten schriftelijk een verzoek indienen tot inzage. Voor deze verzoeken worden standaardformulieren ontwikkeld. Als dat noodzakelijk wordt geacht kunnen de opnames op een Cd-rom of een andere drager worden vastgelegd. Na overdracht van deze beelddrager gaat de verantwoordelijkheid voor de privacybescherming op de ontvanger over.

Artikel 10

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook derden inzage in beelden krijgen. Advocaten in een strafproces moeten de inzage regelen via de officier. Andere derden moeten een zwaarwegend belang aantonen en een schriftelijk verzoek aan de beheerder doen. Deze derde kan zich, als het verzoek gehonoreerd wordt, in persoon vervoegen bij de beheerder of een door deze aangewezen persoon (een beveiliger bijvoorbeeld). Verzoeken als deze zullen niet vaak voorkomen. Te denken valt aan verzoeken van bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen bij diefstal. Per geval zullen de daartoe gemandateerden een afweging maken of een belang tot inzage zwaarwegend genoeg is om de bescherming van de privacy van geregistreerden te schenden.

Zesde lid.

De schriftelijke verzoeken en de (weigering en) toestemmingen worden bewaard. Als een verzoek gehonoreerd is, zal degene die inzage verkrijgt zich moeten identificeren en een inzageverklaring tekenen. Deze documenten gezamenlijk vormen een “logboek inzage”, waarin is opgenomen door wie, wanneer en waarom de beelden zijn bekeken. Dit logboek wordt als vertrouwelijk bestempeld.

Artikel 11

Dit artikel spreekt voor zich.