Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Reglement cameratoezicht beweegbare bruggen gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement cameratoezicht beweegbare bruggen gemeente Zaanstad

Het college van de gemeente Zaanstad,

gelet op de Algemene verordening gegevensbescherming,

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende "Reglement cameratoezicht beweegbare bruggen gemeente Zaanstad"

Artikel 1 Doel van dit reglement

In de gemeente Zaanstad worden de elektrisch aangedreven beweegbare bruggen op afstand bediend. Dat betekent dat er ter plekke geen brugwachters zijn die op de beweegbare bruggen controleren of het veilig genoeg is om de slagbomen naar beneden te doen en de brug te openen. Om die reden zijn er camera’s geplaatst op de beweegbare bruggen in Zaanstad. De camera’s staan gericht op de slagbomen, op het gebied tussen de slagbomen, het aanrijgebied voor de slagbomen en de vaarweg. Camerabeelden worden opgeslagen en kunnen op een later tijdstip weer worden bekeken.

Het doel van het cameratoezicht is het veilig bedienen van de bruggen in Zaanstad.

Artikel 2 Begripsbepaling

Beeldinformatie: De door het camerasysteem verkregen en geregistreerde camerabeelden. Beelden van personen zijn persoonsgegevens in de zin van de wet;

Beheerruimte: De afgesloten ruimte in het Havenkantoor, Westzijde 2 te Zaandam waar de beelden die opgeslagen zijn kunnen worden bekeken en beoordeeld;

Bruggen: De bruggen zoals genoemd in Bijlage 1 bij dit Reglement;

Camerasysteem: Het geheel van camera's, monitoren, opnameapparatuur, verbindingsapparatuur, bekabeling;

Centrale Post: De afgesloten ruimte in het Havenkantoor, Westkade 2, te Zaandam waar de beelden op monitoren live bekeken kunnen worden;

Incident: Een onderbreking van de procedure om de brug te openen, een waargenomen ongeval, bijna ongeval, of andere uitzonderlijke gebeurtenis die vraagt om optreden;

Incidentenregistratie: Alle uitzonderlijke incidenten worden geregistreerd;

Operationeel beheer: Het dagelijks gebruik van het camerasysteem;

Technisch beheer: De zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem;

Verantwoordelijke: degene die op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk is voor de verwerking van de camerabeelden;

Wet: Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 3 Het camerasysteem

Lid 1: Het systeem

Er wordt gebruik gemaakt van camera’s, beeldschermen en recorders. Deze onderdelen zijn onderling verbonden met een beveiligd netwerk. Er worden opnames gemaakt van de beeldinformatie die gepresenteerd wordt op de beeldschermen. Een uitzondering hierop zijn de bruggen van derden.

Lid 2: Locatie camera’s

De camera’s staan opgesteld op of vlak naast de beweegbare bruggen.

Lid 3: Locatie van observatie-apparatuur

De beeldschermen voor het observeren van camerabeelden zijn geplaatst op de Centrale Post in het Havenkantoor. Uit oogpunt van redundantie zijn op bruggen ook beeldschermen geplaatst. Vanaf deze bruggen kunnen andere bruggen zonder tussenkomst van de Centrale Post bediend worden.

Lid 4: Locatie recorders

De recorders voor het opslaan van beelden staan opgesteld op de bruggen.

Lid 5 Locatie uitlezen recorder

Beelden die zijn opgeslagen op de bruggen kunnen vanuit de beheerruimte in het Havenkantoor worden geraadpleegd.

Lid 6: Beveiliging tegen inbraak

Het Havenkantoor en de locaties bij de bruggen zijn beveiligd tegen inbraak.

Lid 7: Toegankelijkheid

De Centrale Post, de beheerruimte en de locaties bij de bruggen zijn uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers en externen voor onderhoudswerkzaamheden met een daartoe geautoriseerde toegangspas. Deze toegangspas wordt ingenomen op het moment dat de medewerker of externe partij op basis van zijn functie geen toegang meer nodig heeft.

Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden

Lid 1: Verantwoordelijkheid

Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van Zaanstad.

Lid 2: Operationeel beheer

Het operationeel beheer ligt bij de medewerkers van de afdeling Havens en Vaarwegen die onder de verantwoordelijkheid vallen van het afdelingshoofd Havens en Vaarwegen

Lid 3: Technisch beheer

Het technisch beheer van het camerasysteem geschiedt door de afdeling Stadsbeheer en -onderhoud. Deze afdeling draagt er zorg voor dat het camerasysteem functioneert.

Lid 4: Bekijken van live beelden

De ‘live’ camerabeelden worden bekeken door de daartoe geautoriseerde operator van dienst van de afdeling Havens en Vaarwegen.

Lid 5: Bekijken van opgeslagen beelden

Voor het bekijken van de opgeslagen camera beelden zijn de volgende personen geautoriseerd:

 • Coördinator van de afdeling Havens en Vaarwegen

 • Technisch beheerder beweegbare bruggen van de afdeling Stadsbeheer en -onderhoud

Bij afwezigheid van deze personen ligt de bevoegdheid voor het bekijken van opgeslagen beelden bij de leidinggevende.

Artikel 5 Integriteit en privacy

Lid 1: Gebruik camerabeelden

De ‘live’ camerabeelden worden uitsluitend gebruikt voor een veilige bediening van de bruggen. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht.

Lid 2: Kenbaar maken cameratoezicht

Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes bij het oprijden van de beweegbare bruggen. De camera's zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera's.

Lid 3: Bewaartermijn beeldinformatie

De beeldinformatie op de recorder wordt maximaal vier weken (28 x 24 uur) bewaard. Na deze termijn worden de beelden automatisch overschreven. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

 • In het geval van een incident kan het noodzakelijk zijn om achteraf de opgeslagen beeldinformatie te raadplegen. Hierdoor kan nader onderzoek worden uitgevoerd naar de toedracht van het incident en kan eventueel schade worden verhaald. Beeldinformatie wordt daarom ook buiten bedientijden opgeslagen.

 • Op verzoek van politie kan in het kader van een lopend onderzoek beeldinformatie beschikbaar worden gesteld.

 • Opgeslagen beelden worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden. Op basis van deze beelden kan het functioneren van bedienend personeel en gedrag van verkeersdeelnemers worden beoordeeld en wordt de kwaliteit van de bediening verbeterd.

In voornoemde gevallen worden de beelden op een ander medium opgeslagen dan de recorder. De wettelijke bewaartermijn van vier weken is dan niet van toepassing.

Lid 4: Beveiliging

Het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik door gebruik te maken van inlogcodes en wachtwoorden.

Lid 5

Het is medewerkers van de gemeente, onderhoudspersoneel en derden verboden om met behulp van opnameapparatuur, zoals mobiele telefoons, beelden op te nemen van een beeldscherm.

Lid 6: Integriteit

De in artikel 4 genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van betrokkenen.

Artikel 6 Inzagerecht beeldinformatie van betrokkenen

Lid 1: Recht van inzage

Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldinformatie waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven.

Beeldinformatie kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door de directie of namens de directie daartoe gemandateerde functionaris van de gemeente Zaanstad. Het belang van de betrokkene bij inzage van de beeldinformatie wordt afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op de beeldinformatie voorkomen ter bescherming van hun privacy.

Lid 2: Vaststelling identiteit

De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de operationeel beheerder waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.

Lid 3: Beslissing tot inzage

De directie of namens de directie daartoe gemandateerde functionaris beslist na weging van de belangen binnen twee werkdagen op de aanvraag.

Lid 4: Inzage verklaring

Personen die inzage in beeldinformatie krijgen, tekenen een inzageverklaring.

Lid 5: Registratie inzage

De technisch of operationeel beheerder maakt een aantekening van de inzage in de incidentenregistratie.

Artikel 7 Uitgifte van beeldinformatie

Lid 1: Drager beeldinformatie

De beeldinformatie wordt op digitale wijze verstrekt.

Lid 2: Merking en registratie van beeldinformatie

Het medium waarop beeldinformatie wordt opgeslagen wordt geregistreerd door de technisch beheerder of geautoriseerde medewerker van de afdeling Havens en Vaarwegen. Van het kopiëren maakt de technisch beheerder of medewerker van de afdeling Havens en Vaarwegen een aantekening in de incidentenregistratie. Het is derden verboden om de gegevens te kopiëren. Zij worden hierop gewezen bij verstrekking van de beeldinformatie.

Artikel 8 Melding in het Gemeentelijke Register Verwerking Persoonsgegevens

Lid 1: Melding

De Coördinator Privacy maakt melding van het cameratoezicht in het gemeentelijke register verwerking van persoonsgegevens.

Ondertekening

Bijlage 1

Lijst met beweegbare bruggen waarop cameratoezicht plaatsvindt:

De bruggen met een * hebben ook een opname functie

 • 1.

  Drs. J.M. den Uylbrug *

 • 2.

  Wilhelminabrug*

 • 3.

  Beatrixbrug*

 • 4.

  Bernhardbrug*

 • 5.

  Spoorbrug Zaandam

 • 6.

  Alexanderbrug*

 • 7.

  Coenbrug

 • 8.

  Julianabrug

 • 9.

  Zaanbrug*

 • 10.

  Prins Clausbrug

 • 11.

  Beatrixbrug (Provincie Noord Holland)

 • 12.

  William Pontbrug*

 • 13.

  Vaartbrug*

 • 14.

  Reint Laan jr. brug*

 • 15.

  Brug Nauerna*

 • 16.

  Schiethavenbrug*