Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzing toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet en mandatering bevoegdheid tot het nemen van maatregelen en sancties met betrekking tot de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet en mandatering bevoegdheid tot het nemen van maatregelen en sancties met betrekking tot de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op:

- De Algemene wet bestuursrecht;

- Artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Besluit:

 • I.

  De aanwijzing van het afdelingshoofd Handhaving (sector Frontlijn) als toezichthoudend ambtenaar en het daarbij behorende mandaatbesluit en de daaraan gekoppelde aanwijzingen in te trekken;

 • II.

  De directeur met het aandachtsgebied Maatschappelijke Ontwikkeling aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet;

 • III.

  De directeur met het aandachtsgebied Maatschappelijke Ontwikkeling mandaat te verlenen om toezichthouders voor de Wmo 2015 en Jeugdwet aan te wijzen;

 • IV.

  De directeur met het aandachtsgebied Maatschappelijk Ontwikkeling mandaat te verlenen, inclusief de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet, tot het nemen van maatregelen en sancties bij tekortschietende kwaliteit van ondersteuning op grond van de Wmo 2015 dan wel misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude met ondersteuning op grond van de Wmo 2015 of de Jeugdwet;

 • V

  Inwerkingtreding

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de collegevergadering van 22-05-2018

Ondertekening