Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling flexibele invulling 36-urige werkweek
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling flexibele invulling 36-urige werkweek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

gelet op artikel 160, lid 1 sub c van de Gemeentewet

besluit vast te stellen de Regeling flexibele invulling 36-urige werkweek

Artikel 0 Definities

 • a.

  Basisverlof: De berekeningsgrondslag voor het basisverlof is, ongeacht leeftijd of dienstjaren, 22 dagen van elk 8 uur minus 14,4 uur i.v.m. de invoering van het IKB.

 • b.

  Standaardverlof: Het basisverlof met daarbij opgeteld de leeftijdsdagen of de verlofvermeerdering op grond van de oude dienstjarenregeling.

 • c.

  Aanstellingsduur: Het formele aantal uren waarvoor een medewerker is aangesteld.

 • d.

  Feitelijke arbeidsduur: De werktijd die een medewerker feitelijk in een week werkt.

 • e.

  Compensatie-uren: Compensatie-uren zijn de uren die meer worden gewerkt dan de aanstellingsduur (feitelijke arbeidsduur minus aanstellingsduur).

Noot: Bij toepassing van de maatregelen, zoals aangegeven in de 'raamnota over flexibilisering bij invulling van de 36 urige werkweek' zal het steeds vaker voorkomen dat het verlof en de compensatie in uren wordt uitgedrukt. Er kan in dagen worden gerekend in het geval dat een ambtenaar 40 uur werkt (5 x 8 uur)

Artikel 1 Aanstellingsduur volledige betrekking

De aanstellingsduur van een ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt 36 uur per week. Dit aantal uren is de basis voor de formele aanstelling en de bezoldiging. Parttimer is de ambtenaar met een aanstelling voor minder dan 36 uur per week.

Artikel 2 Opbouw compensatie-uren

Alle ambtenaren hebben de keuze volledig, gedeeltelijk of geen compensatie-uren op te bouwen. Met het verschil tussen aanstellingsduur en feitelijke werktijd worden compensatie-uren opgebouwd (conform de bijgevoegde rekenregels). De wijze van invulling van werktijd met of zonder opbouw van compensatie-uren dient plaats te vinden in overleg met de leidinggevende waarbij het organisatiebelang nadrukkelijk moet worden meegewogen. Opbouw van de compensatie-uren in een kalenderjaar vindt plaats over 48 weken.

Artikel 3 Opbouw van compensatie-uren bij arbeidsongeschiktheid

Tijdens volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, korter dan of gelijk aan 4 weken, worden normaal compensatie-uren opgebouwd. Bij een langere arbeidsongeschiktheidsduur dan vier weken worden voor elke volgende volledige week arbeidsongeschiktheid geen compensatie-uren opgebouwd, tenzij tijdens reïntegratie de feitelijke werktijd de aanstellingsduur overschrijdt. Vanaf vier weken arbeidsongeschiktheid bepaalt het verschil tussen aanstellingsduur en feitelijke werktijd per week de opbouw van compensatie-uren. Hierbij maakt het geen verschil of de medewerker in eigen of in passend werk aan de reïntegratie werkt.

Artikel 4 Opname verlof van compensatie-uren

Voor een ambtenaar met een feitelijke arbeidsduur van 40 uur per week en een aanstellingsduur van 36 uur per week bedraagt de compensatie 24 dagen = 192 uur per kalenderjaar (4 uur x 48). Het aantal op te nemen compensatie-uren is gelijk aan het aantal uren dat de ambtenaar die dag feitelijk zou werken.

Artikel 5 Regeling compensatie-uren

De keuze van de eventuele opbouw en opname van compensatie-uren dient te passen binnen het kader van de 'raamnota over flexibilisering bij invulling van de 36 urige werkweek' (november 1998). De directie kan, na instemming met de ondernemingsraad, nadere regels stellen omtrent de vorm van opbouw en opname van compensatie-uren. De directie kan, na instemming met de ondernemingsraad, elk kalenderjaar maximaal 5 collectieve vrije dagen aanwijzen, die ten laste worden gebracht van de compensatie-uren.

Artikel 6 Verrekening collectieve vrije dagen

Indien een collectieve vrije dag op een voor een parttimer of fulltimer geldende werkdag valt, dan worden de uren van deze collectieve vrije dag in mindering gebracht op de compensatie-uren. Indien een parttimer of fulltimer geen compensatie-uren opbouwt, dan worden de uren van de collectieve vrije dag in mindering gebracht op het basisverlof. Parttimers of fulltimers die geen compensatieverlof opbouwen kunnen, in overleg met het management, de verplicht opgenomen uren compenseren door op een andere dag deze uren in te halen.

Artikel 7 Ouderschapsverlof en compensatie-uren

Degene die gebruik maakt van de regeling betaald ouderschapsverlof bouwt naar rato compensatie-uren op.

Artikel 8 Overschrijven van compensatie-uren (niet zijnde overuren)

Overschrijven van compensatie-uren (om welke reden dan ook) naar een volgend kalenderjaar is niet mogelijk.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad d.d. 13 december 2016.

De burgemeester,

De gemeentesecretaris,