Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling adviesteam beeldende kunst en vormgeving Zaanstad 2017-2020
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling adviesteam beeldende kunst en vormgeving Zaanstad 2017-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van het Adviesteam Kunst en Cultuur, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de volgende regeling:

Regeling Adviesteam beeldende kunst en vormgeving

Artikel 1 Begripsbepalingen

Adviesteam: het Adviesteam beeldende kunst en vormgeving als bedoeld in artikel 2 van deze regeling

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

Het college wil geadviseerd worden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, door onafhankelijke kennisdragers op dat gebied. De grondslag van de instelling van het adviesteam is gelegen in artikel 84 van de Gemeentewet. Deze regeling regelt de instelling, taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van het adviesteam.

Artikel 3 Taken van het adviesteam

 • 1.

  Het adviesteam wordt beschouwd als creatieve denktank en heeft daarom een brede adviserende rol.

 • 2.

  Het adviesteam kan gevraagd en ongevraagd adviseren over beleidsvoornemens van het college.

 • 3.

  Het adviesteam doet voorstellen t.a.v. de besteding van de gemeentelijke middelen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving.

 • 4.

  Het adviesteam adviseert het college over de aankoop van kunstwerken.

 • 5.

  Het adviesteam adviseert inzake het verstrekken van opdrachten voor het vervaardigen van kunstwerken voor Zaanstad en begeleidt de uitvoering van deze opdrachten. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het selecteren van de kunstenaars, het beoordelen van de ontwerpen en het controleren van de opleveringen.

 • 6.

  Het adviesteam beoordeelt ontwerpen van kunstuitingen in en aan gebouwen van derden, die mede ter beoordeling aan de gemeente zijn gezonden.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  Het adviesteam bestaat uit drie stemgerechtigde leden, die door het college worden benoemd.

 • 2.

  Bij de start bestaat het adviesteam uit de zittende leden van de adviescommissie beeldende kunst Zaanstad. Deze drie leden hebben een achtergrond in respectievelijk beeldende kunst, (landschaps)architectuur en vormgeving.

 • 3.

  Ieder lid doet uiterlijk 2 maanden voor zijn aftreden een niet-bindende voordracht voor zijn of haar opvolger, afkomstig uit hetzelfde vakgebied. Indien de voordracht niet mogelijk of ongewenst is, kan een nieuw lid op andere wijze geworven worden.

 • 4.

  De leden dienen professioneel werkzaam te zijn, ruime bekendheid en affiniteit te hebben met de ontwikkelingen op het vakgebied, te beschikken over voldoende inzicht en ervaring met beeldende kunst en vormgeving in opdrachten en te beschikken over goede communicatieve en contactuele eigenschappen.

 • 5.

  Leden hebben aantoonbare affiniteit met Zaanstad.

 • 6.

  Leden van de gemeenteraad van Zaanstad en ambtenaren in dienst van de gemeente Zaanstad worden uitgesloten als lid van het adviesteam.

 • 7.

  Het adviesteam kan een of meer personen, ambtenaren in dienst van de gemeente Zaanstad daarbij inbegrepen, uitnodigen om tijdelijk als flexlid aan haar beraadslagingen deel te nemen. Flexleden hebben geen stemrecht.

 • 8.

  Elk lid heeft zitting in het adviesteam op persoonlijke titel.

 • 9.

  De gemeente Zaanstad is ervoor verantwoordelijk dat het secretariaat verzorgd wordt.

 • 10.

  In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 5 Zittingsduur, benoeming en ontslag

 • 1.

  De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn bij aftreden maximaal een maal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Behalve door aftreden eindigt het lidmaatschap:

  • a.

   Op eigen verzoek

  • b.

   Door overlijden

  • c.

   Door onder curatelestelling of ander verlies van handelingsbekwaamheid

  • d.

   Door ziekte langer dan zes maanden, indien die ziekte volledige deelname aan de werkzaamheden van het adviesteam belet

  • e.

   Door een daartoe strekkend besluit van het college

 • 3.

  Het college benoemt de leden van het adviesteam.

Artikel 6 Vergadering en werkwijze

 • 1.

  Het adviesteam vergadert zesmaal per jaar en voorts indien de voorzitter of een van de leden dit nodig achten.

 • 2.

  Het adviesteam stelt een werkplan op voor 2017-2020.

 • 3.

  Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen het adviesteam en een afvaardiging van het college. Het eerste overleg zal plaatsvinden op basis van het op te stellen werkplan.

 • 4.

  De vergaderingen van het adviesteam zijn niet openbaar.

 • 5.

  Het adviesteam benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 6.

  Hetadviesteam kan slechts besluiten wanneer zij voltallig is. Bij dringende besluiten kan worden gekozen voor digitale afstemming.

 • 7.

  Ieder lid heeft één stem.

 • 8.

  Een lid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over onderwerpen waarbij hij op enigerlei wijze direct of indirect persoonlijk belang heeft.

 • 9.

  Voor het overige regelt het adviesteam zelf haar werkwijze.

Artikel 7 Bezoldiging

 • 1.

  De leden en flexleden ontvangen voor hun werk voor het adviesteam een vergoeding als vermeld in de jaarlijks door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vastgestelde regeling het bedrag voor een gemeente in klasse 5.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen

 • 1.

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Leden en flexleden zijn uitgesloten van aankopen en opdrachten als bedoeld in artikel 3.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Met ingang van die datum is de Regeling adviescommissie Beeldende kunst van 21 april 2005 ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling adviesteam beeldende kunst en vormgeving Zaanstad 2017-2020’.

Toelichting

Artikel 2

Sinds 1989 heeft de gemeente Zaanstad een adviescommissie beeldende kunst, met een afgebakende taak, namelijk het aankopen, plaatsen en beheren van kunstwerken. Hiervoor was een werkbudget beschikbaar. In de loop van de jaren heeft de commissie zich ontwikkeld tot een initiator en begeleider van kunstprojecten. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen beeldende kunst en wordt aansluiting gezocht bij gemeentebrede ontwikkelingen, zoals het project THUISbasis in Poelenburg (2011-2013), Ruslandjaar (2013) en Inverdan (2009-heden). De voorliggende regeling heeft daarom ten doel om deze commissie een ruimer jasje te bieden, die beter past bij de ontwikkelingen van deze tijd. Het adviesteam krijgt de mogelijkheid om mee te denken en te adviseren over diverse beleidsvoornemens van de gemeente en daar vanuit beeldende kunst en vormgeving aan bij te dragen. Het gaat daarbij met name om het genereren en stimuleren van creativiteit en initiatief van anderen uit de stad, zoals ook beoogd is in de Toekomstagenda Cultuur (2013).

Artikel 3

Lid 1 en 2: Achterliggende gedachte is dat beeldende kunst en vormgeving kan bijdragen aan de uitvoering van beleidsvoornemens van de gemeente. Het adviesteam kan hierover zowel gevraagd als ongevraagd adviseren. Gedacht wordt aan de profilering van Zaanstad, bijvoorbeeld door het aantrekkelijker maken van de stad voor toerisme, het uitvoeren van de milieuvisie en het uitvoeren van MAAK Zaanstad.

Lid 3: Op het moment van vaststelling van deze regeling bestaan deze middelen uit de Rijksgelden voor Beeldende Kunst en Vormgeving. In de septembercirculaire van 2015 zijn deze toegezegd voor de periode tot en met 2020.

Artikel 4

De bestaande adviescommissie beeldende kunst vormt de basis voor het nieuwe adviesteam. Gebleken is dat werving via advertenties etc. veel tijd en inzet vraagt. Daar er al een basis ligt in de bestaande commissie is er voor gekozen om van daaruit verder te werken. Het college hecht waarde aan de vertegenwoordiging van de genoemde disciplines in het adviesteam. Gedachte is dat de zittende leden het werkveld goed kennen en goed kunnen inschatten wie hun taak in het adviesteam kan overnemen. Zij dragen dan ook hun vervanger voor, waarna de andere leden daaraan al dan niet goedkeuring verlenen. Bij afkeuring zal anders geworven worden. Uiteindelijk is het aan het college om een nieuw lid te benoemen. Door het gebruik van flexleden kunnen ook andere disciplines vertegenwoordigd worden, al naar gelang waar de projecten die spelen om vragen. Ook ambtenaren in dienst van de gemeente Zaanstad kunnen gevraagd worden om als flexlid deel te nemen aan het adviesteam. Zij worden dan gezien als adviserende leden vanuit hun kennis en expertise.

Artikel 5

Lid 1: De regeling hangt nauw samen met de Rijksgelden voor Beeldende Kunst en Vormgeving. De voortzetting van deze gelden is nu toegezegd tot en met 2020. De looptijd van deze regeling is daarom in eerste instantie gelijk aan die periode. Gedurende de looptijd zal ook de toegevoegde waarde van dit adviesteam blijken. Indien de Rijksgelden in deze of een andere vorm een vervolg krijgen, is voortzetting van dit adviesteam en herbenoeming van de leden mogelijk.

Artikel 6

Deze regeling regelt het nodige voor het adviesteam, en geeft daarbuiten veel vrijheid aan het adviesteam om eigen invulling te geven aan haar takenpakket. Hiertoe zal zij een werkplan opstellen voor de periode t/m 2020 en hierover in gesprek gaan met de verantwoordelijk wethouder. Op basis van het werkplan worden afspraken gemaakt over ambtelijke ondersteuning.

Artikel 7

Dit artikel is niet van toepassing op ambtenaren die functioneren als flexlid in het adviesteam.