Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling adviespanel cultuur en evenementen Zaanstad 2016
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling adviespanel cultuur en evenementen Zaanstad 2016

Regeling adviespanel cultuur en evenementen Zaanstad 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 • 1.

  Algemene wet bestuursrecht

 • 2.

  Artikel 84 Gemeentewet

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad

overwegende dat het wenselijk is, dat het college door een panel geadviseerd wordt over het gemeentelijk cultuurbeleid alsmede over de toekenning van bepaalde subsidies en prijzen en dat dienaangaande regels worden gesteld omtrent de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van een dergelijk panel,

gelet op het feit dat

 • -

  de raad in november 2008 de nota Zaanse smaakmakers heeft vastgesteld;

 • -

  de raad in november 2013 de Toekomstagenda cultuur heeft vastgesteld;

 • -

  het college in oktober 2014 de Subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten 2015 heeft vastgesteld;

 • -

  de raad in maart 2016 heeft ingestemd met de evaluatie van het evenementenbeleid zoals verwoord in de nota Zaanse smaakmakers;

 • -

  het college in april 2016 akkoord is gegaan met de nieuwe aanpak voor evenementen, Stad aan de Zaan 2016-2019;

 • -

  de raad in september 2016 de subsidieregeling evenementen 2016 heeft vastgesteld;

en

artikel 84 Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht,

besluit vast te stellen de

Regeling adviespanel cultuur en evenementen Zaanstad 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

adviespanel: panel dat gevraagd advies uitbrengt aan het college met betrekking tot subsidies voor amateurkunst, culturele activiteiten en evenementen.

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

raad: de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad.

Artikel 2 Adviespanel cultuur en evenementen

Ingesteld wordt een commissie genaamd adviespanel cultuur, met een subcommissie genaamd adviespanel evenementen.

Artikel 3 Samenstelling, incompatibiliteit, deskundigenbijstand en secretariaat
 • 3.1 Het adviespanel cultuur bestaat uit een basis van maximaal vijf (stemgerechtigde) leden, evenals het adviespanel evenementen.

 • 3.2 Bij de beoordeling van aanvragen op basis van de subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten 2015 bestaat het adviespanel cultuur uit maximaal 5 leden die deskundig zijn op cultureel gebied. Bij de beoordeling van aanvragen op basis van de subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017 bestaat het adviespanel evenementen uit maximaal 5 leden. 2 leden die deskundig zijn op cultureel gebied (en tot het adviespanel cultuur behoren), 1 lid deskundig op gebied van marketing, 1 lid deskundig op het gebied van het organiseren van evenementen en een vertegenwoordiger van het Zaanse bedrijfsleven.

 • 3.3 De leden voor het adviespanel cultuur worden geworven door middel van een vacature die op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt wordt. De deskundigen die adviseren op basis van de subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017 en niet behoren tot het adviespanel cultuur worden gericht gevraagd door het college, op grond van hun expertise. Het adviespanel cultuur kiest zelf welke 2 leden tevens zitting zullen hebben in het adviespanel evenementen.

 • 3.4 Bij de selectie van de adviespanelleden richt het college zich op kandidaten die deskundig zijn op het gewenste vakgebied en die tezamen het culturele veld breed vertegenwoordigen. Voorts wordt gestreefd naar een samenstelling, waarbij sprake is van diversiteit.

 • 3.5 Geen lid van het panel kunnen zijn: - personen die deel uit maken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan in de gemeente Zaanstad; - bestuurders en werknemers van organisaties die van de gemeente Zaanstad een subsidie ontvangen op het gebied van cultuur of evenementen, of personen die voor dergelijke organisaties betaalde of onbetaalde opdrachten uitvoeren of in de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd.

 • 3.6 Beide adviespanels kunnen zich laten bijstaan door externe deskundigen. Het adviespanel evenementen wordt in ieder geval ondersteund door een inhoudelijk deskundige ambtenaar op het gebied van cultuur en evenementen bij de beoordeling van aanvragen op grond van de subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017. Deze ambtenaar is niet stemgerechtigd, evenals eventuele andere externe deskundigen.

 • 3.7 De gemeente Zaanstad is ervoor verantwoordelijk dat het secretariaat verzorgd wordt.

Artikel 4 Benoeming en beëindiging lidmaatschap
 • 4.1 De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de leden van het adviespanel cultuur worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar en zijn nadien voor dezelfde termijn eenmaal herbenoembaar. De leden van het adviespanel evenementen worden per jaar benoemd.

 • 4.2 Behalve door aftreden na afloop van de benoemingstermijn eindigt het lidmaatschap door: - ontheffing op eigen verzoek; - overlijden; - verlies van hoedanigheid of kwaliteiten die tot benoeming hebben geleid; - indien niet langer wordt voldaan aan het gestelde in artikel 3 lid 5.

 • 4.3 In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 5 Taak en werkwijze
 • 5.1 Het adviespanel cultuur adviseert het college over:

  • -

   subsidieaanvragen ingevolge de Subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten Zaanstad 2015

  • -

   de toekenning van prijzen op basis van de Regeling aanmoedigingsprijzen cultuur.

  Het adviespanel evenementen adviseert het college over subsidieaanvragen op basis van de Subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017.

 • 5.2 Het adviespanel vergadert zo vaak als nodig is, in overleg met de ambtelijk secretaris.

 • 5.3 De secretaris verzorgt in overleg met de voorzitter onder meer de agenda en vergaderstukken, alsmede de conceptadviezen ten behoeve van besluitvorming in het college.

 • 5.4 Beide adviespanels besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

 • 5.5 Een besluit kan alleen worden genomen als de voorzitter en tenminste twee andere leden ter vergadering aanwezig zijn.

 • 5.6 Een lid van het panel neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over onderwerpen waarbij hij op enigerlei wijze direct of indirect persoonlijk belang heeft.

 • 5.7 Van een vergadering wordt een verslag gemaakt dat vervolgens door het betreffende adviespanel wordt vastgesteld.

 • 5.8 Adviezen worden schriftelijk uitgebracht. Wordt niet eenstemmig tot een advies gekomen, dan kan een daarvan afwijkende opvatting op verzoek van betrokkene(n) bij het advies worden vermeld.

 • 5.9 Het college kan gemotiveerd afwijken van de uitgebrachte adviezen. Deze bevoegdheid kan door het college worden gemandateerd.

Artikel 6 Openbaarheid en geheimhouding
 • 6.1 De vergaderingen van de adviespanels zijn niet openbaar. De uitkomsten van de vergaderingen zijn openbaar, tenzij lid 6.2 van toepassing is.

 • 6.2 Beide adviespanels kunnen met inachtneming van het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur besluiten tot geheimhouding omtrent het in die vergadering behandelde en/of de inhoud van de stukken die aan het adviespanel zijn overgelegd.

 • 6.3 De geheimhouding wordt door hen, die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het adviespanel besluit tot opheffing van de geheimhouding.

Artikel 7 Vergoeding

De leden van de adviespanels ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding als vermeld in de jaarlijks door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vastgestelde regeling het bedrag voor een gemeente in klasse 5.

Artikel 8 Verantwoording

De leden van de adviespanels zijn ieder afzonderlijk en gezamenlijk verantwoording schuldig aan het college voor de uitoefening van hun taak. Zij verstrekken het college desgevraagd alle inlichtingen.

Artikel 9 Onvoorziene situaties

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10 Hardheidclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin toepassing van deze regeling zou leiden tot onevenredige onbillijkheid, afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘regeling adviespanel cultuur en evenementen Zaanstad 2016’.

Artikel 12 Bekendmaking en inwerkingtreding
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De ‘regeling adviespanel cultuur’ wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de regeling als bedoeld in lid 1.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de collegevergadering van 30-08-2016

mr. G.H. Faber, burgemeester  
Ir. J.C. van Ginkel MCM, gemeentesecretaris