Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Zaanstad 2018 en 2019
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Zaanstad 2018 en 2019

Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Zaanstad 2018 en 2019

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Artikel 147 Gemeentewet;

Algemene wet bestuursrecht;

Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015;

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Zaanstad 2015, artikel 15.

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Raad: de gemeenteraad van Zaanstad;

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang,jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in deZorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatieen die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015)

Sociaal Wijkteam: een van de professionele zorgteams, die van het college opdracht hebbengekregen om de Wmo 2015 uit te voeren

Mantelzorger: iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte ofhulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook eenander familielid, vriend of kennis

Jonge mantelzorger: zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met en/ofzorgen voor een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is, een psychische aandoeningheeft of verslaafd is

Structurele mantelzorg: zorg geven gedurende minimaal 6 uur per week over een periode vanminimaal 3 maanden per jaar of minimaal 250 uur per jaar verspreid over een geheel kalenderjaar;

Mantelzorgwaardering: de jaarlijkse blijk van waardering, die de gemeente wil geven aanmantelzorgers van inwoners uit de gemeente Zaanstad;

Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geachtworden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren enop die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden(art. 1.1.1. Wmo 2015).

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is nadere regels te geven over de manier waarop Zaanstadmantelzorgers van inwoners in Zaanstad jaarlijks blijk van waardering wil geven.

De gemeente is wettelijk verplicht en wil de mantelzorgers ondersteunen, opdat zij hetmantelzorgen makkelijker kunnen combineren met hun andere bezigheden. Om dat te kunnenis het cruciaal de mantelzorgers te kennen. Doordat de mantelzorgwaardering moet wordenaangevraagd en mantelzorgers hun gegevens geven, zal het effect van de regeling zijn dat er

een groter bereik onder mantelzorgers ontstaat. Met de gegevens van mantelzorgers is hetmogelijk gerichte informatie overondersteuningsmogelijkheden, ontspanningsactiviteiten ofanderszins mee te geven en het gesprek te voeren of de mantelzorg vol te houden is en hoe

daarin ondersteund kan worden. Deze regeling draagt daardoor ook bij aan de uitvoering van de mantelzorgondersteuning.

Artikel 3 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op mantelzorgwaardering in het kader van artikel 2.1.6 van de Wetmaatschappelijke ondersteuning 2015. De waardering is voor personen, die aan inwoners van de gemeente Zaanstad structurele mantelzorg geven.

Artikel 4 Mantelzorgwaardering

De waardering bestaat uit:

 • 1.

  Jaarlijkse Dag van de Mantelzorg;

 • 2.

  Een mantelzorgcadeaupas voor volwassen mantelzorgers (18 jaar en ouder): een waardering in natura;

 • 3.

  Een activiteitenbon voor jonge mantelzorgers (12 tot en met 17 jaar): een waardering in natura;

 • 4.

  De jongvolwassen mantelzorger tussen 18 tot en met 24 jaar mag kiezen tussen een mantelzorgcadeaupas of een activiteitenbon.

 • 5.

  De pas en bon kunnen naar eigen inzicht van de mantelzorger worden besteed;

 • 6.

  De waarde van de mantelzorgcadeaupas en activiteitenbon is opgenomen in het jaarlijks vast te stellen Besluit maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 5 Doelgroep

De mantelzorgwaardering wordt uitsluitend verstrekt aan mantelzorgers, die mantelzorg verlenen aaneen inwoner van de gemeente Zaanstad.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag kan worden gedaan door zowel de mantelzorger voor zichzelf als door de verzorgde voor de mantelzorger.

 • 2.

  De verzorgde kan een aanvraag doen voor meerdere mantelzorgers die voor hem of haar mantelzorgen.

 • 3.

  De aanvrager kan slechts één aanvraag voor zichzelf doen, ook wanneer hij of zij voor meerdere personen in Zaanstad mantelzorgt.

 • 4.

  De aanvraag bevat vragen over de gegevens van mantelzorger en mantelzorgontvanger en vragen rondom de mantelzorgondersteuning die wordt geboden of ontvangen waarmee een beeld ontstaat van de geboden mantelzorg.

Artikel 7 Aanvraagperiode

 • 1.

  De aanvraag voor mantelzorgwaardering wordt ieder jaar opnieuw gedaan.

 • 2.

  De aanvraagperiode loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 8 Aanvraagformulier

 • 1.

  De aanvraag wordt met een digitaal of papieren aanvraagformulier ingediend.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Artikel 9 Voorwaarden

 • 1.

  De waardering wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

  • a.

   De mantelzorgontvanger woont in Zaanstad;

  • b.

   De mantelzorger zorgt minimaal 6 uur per week gedurende minimaal 3 maanden voor de verzorgde, dan wel minimaal 250 uur op jaarbasis verspreid over een geheel jaar;

  • c.

   De jonge mantelzorger groeit op met en/of zorgt voor een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is, een psychische aandoening heeft of verslaafd is.

  • d.

   De mantelzorger verklaart naar waarheid dat er niet tegelijkertijd een persoonsgebonden budget beschikbaar is voor de geleverde mantelzorg.

Artikel 10 Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 • 1.

  De gegevens uit deze aanvraag zullen toegevoegd worden aan en getoetst worden aan de bij de Sociale Wijk Teams geregistreerde gegevens van de mantelzorgontvanger.

 • 2.

  De mantelzorger zal als mantelzorger geregistreerd worden.

 • 3.

  Het Sociaal Wijk Team van de wijk van de mantelzorgontvanger kan telefonisch contact opnemen met de mantelzorger of mantelzorgontvanger voor nadere informatie.

 • 4.

  Het Sociaal Wijk Team zal telefonisch contact opnemen met de mantelzorger wanneer de mantelzorger heeft aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning.

 • 5.

  Het Sociaal Wijk Team kan telefonisch contact opnemen met de aanvrager wanneer er wordt aangegeven dat er veel uur mantelzorg wordt verleend en de mantelzorgontvanger niet geregistreerd is als cliënt.

 • 6.

  Het Sociaal Wijk Team zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager indien onjuiste gegevens zijn aangeleverd.

 • 7.

  De gemeente verwerkt de aanvragen en neemt bij onduidelijk- of onvolledigheden contact op met het Sociaal Wijkteam, de mantelzorger en/of mantelzorgontvanger.

 • 8.

  Bij fraude komt de aanvrager in het volgende jaar niet meer in aanmerking voor een mantelzorgwaardering.

 • 9.

  De gegevens kunnen gebruikt worden om mantelzorgers te informeren over mogelijkheden voor ontmoeting, informatie, advies, deskundigheidsbevordering en verlichting van taken van mantelzorgers voor mantelzorgers.

Artikel 11 Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 12 Weigeringsgronden

De mantelzorgwaardering wordt niet verleend indien niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd

in deze regeling.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van debepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegendeaard.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Regeling Mantelzorgwaardering in Zaanstad.

 • 3.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2019.