Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten

Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zaanstad.

 • b.

  Rechtspositionele besluiten: alle besluiten die op grond van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zaanstad of andere wettelijke regelingen ten aanzien van de rechtspositie van een medewerker kunnen worden genomen, met uitzondering van besluiten betreffende aanstelling, ontslag, ziekteverzuim of disciplinaire maatregel.

 • c.

  ICT-middelen: alle huidige en toekomstige elektronische communicatie faciliteiten en ICT-apparatuur.

 • d.

  Elektronisch verzenden: versturen door middel van ICT-middelen van een e-mailnotificatie dat de medewerker een rechtspositioneel besluit in een beveiligde omgeving, bij voorkeur via het eigen portal, kan inzien en/of downloaden.

 • e.

  Het college: Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zaanstad.

Artikel 2 Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten

Lid 1

Rechtspositionele besluiten kunnen uitsluitend elektronisch worden verzonden door ofnamens het college.

Lid 2

Het college draagt er zorg voor dat iedere medewerker een eigen zakelijk e-mailadres terbeschikking krijgt.

Lid 3

Het college treft beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens dieworden verwerkt juist en nauwkeurig zijn.

Lid 4

Het college treft beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatigeverwerking.

Lid 5

De toezending van de e-mailnotificatie geldt als een bekendmaking in de zin van artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In afwijking van artikel 2, lid 1 kunnen rechtspositionele besluiten in onvoorziene gevallen ookanderszins worden verzonden door of namens het college.

Artikel 4 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionelebesluiten” en treedt in werking op 1 januari 2017.