Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling Algemene Dienst
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

In principe de regeling genaamd “Regeling Algemene Dienst” gebaseerd op artikel 2:1A tweede lid AGZ vast te stellen:

Regeling Algemene Dienst

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. medewerker de ambtenaar in de zin van de CAR, dan wel degene met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten;
b. passende functie een functie die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijke omstandigheden, kennis vaardigheden en vooruitzichten kan vervullen; onder persoonlijke omstandigheden en vooruitzichten kunnen worden verstaan: interesse, gezondheid, opleiding scholing en salarispositie.

Artikel 2 Inzetbaarheid

Medewerkers zijn in principe inzetbaar binnen de gehele organisatie op passende structurele en tijdelijke functies en op projecten met passende werkzaamheden.

Artikel 3 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin (de toepassing van) deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan het college van deze regeling afwijken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Algemene Dienst”.