Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Regeling Aanmoedigingsprijzen 2012 (Zaanstad)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Aanmoedigingsprijzen 2012 (Zaanstad)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • -

  college: burgemeester en wethouders van Zaanstad;

 • -

  prestaties op het gebied van cultuur: verrichtingen op het gebied van literatuur, film, nieuwemedia, architectuur, vormgeving, beeldende kunst podiumkunst en erfgoed;

 • -

  adviespanel: commissie als bedoeld in de Regeling adviespanel cultuur Zaanstad;

 • -

  talent: een persoon, die cultureel actief is en veelbelovend wordt geacht voor wat betrefttoekomstige uitingen en verrichtingen op cultureel gebied;

 • -

  persoon: natuurlijke persoon, groep van natuurlijke personen of rechtspersoon;

 • -

  aanmoedigingsprijs: blijk van waardering voor verrichte culturele prestatie, maar vooral eenstimulans ten aanzien van toekomstige culturele activiteiten.

Artikel 2 Aanmoedigingsprijzen

De gemeente Zaanstad stelt aanmoedigingsprijzen beschikbaar voor talenten die op cultureel gebied naar het oordeel van het college bijzondere prestaties hebben verricht en tevens als een (verdere) belofte voor de toekomst worden gezien.

Artikel 3 Prijs en uitreiking

 • 3.1 Per kalenderjaar kunnen door het college maximaal twee aanmoedigingsprijzen wordentoegekend.

 • 3.2 Een persoon kan slechts eenmaal voor toekenning van een aanmoedigingsprijs inaanmerking komen.

 • 3.3 Een aanmoedigingsprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag, waan/an dehoogte door het college wordt vastgesteld. Oorkonde en geldbedrag kunnen per aanmoedigingsprijs verschillen.

 • 3.4 Elke oorkonde bevat naam, datum en plaats van geboorte, hoedanigheid enwoon/vestigingsplaatsplaats van de betrokkene(n), de reden van toekenning en de dagtekening van het besluit tot toekenning.

 • 3.5 De uitreiking van de prijs en oorkonde vindt plaats door of namens het college.

 • 3.6 Aan de prijzen zijn, anders dan uitreiking van de oorkonde en betaling van het daarbijbehorende geldbedrag, geen rechten of verplichtingen verbonden.

 • 3.7 Van elke toekenning houdt het college aantekening in een register.

Artikel 4 Criteria

 • 4.1 Een kandidaat is een talent en woonachtig of gevestigd in Zaanstad.

 • 4.2 Verder beoordelingscriteria zijn:

  • a.

   de kandidaat heeft blijk gegeven van een recente artistieke ontwikkeling;

  • b.

   de prestaties van de kandidaat zijn vernieuwend en/of de kandidaat ontwikkelt nieuwe initiatieven voor het culturele leven van Zaanstad;

  • c.

   de kandidaat heeft een herkenbare stijl en maakt veelzijdig gebruik van het aanwezige talent;

  • d.

   de kandidaat heeft een sterke ambitie die zich vertaalt in ondernemingslust en gretigheid om te leren.

 • 4.3 De kandidaat dient te voldoen aan het onder 5.1 gestelde en tenminste aan één van dein 5.2. genoemde criteria.

Artikel 5 Kandidaatstelling

 • 5.1 Van de mogelijkheid tot kandidaatstelling, de periode waarbinnen voordrachten kunnenworden gedaan en de beoogde uitreikingsdatum, wordt door het college jaarlijks kennis gegeven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen die in de gemeente Zaanstad verschijnen.

 • 5.2 Voordrachten kunnen door een ieder gedurende de in lid 1 genoemde periode schriftelijkworden ingediend bij het college, onder vennelding van de prestaties op cultureel gebied die aanleiding vormen voor de voordracht. Voorts bevat de voordracht tenminste een motivering die redengevend is voor toekenning van een aanmoedigingsprijs, waaronder een toelichting waarom de kandidaat als veelbelovend te beschouwen is ten aanzien van toekomstige culturele uitingen of activiteiten.

Artikel 6 Procedure en besluitvorming

 • 6.1 Na de voordracht van kandidaten door de culturele instellingen en de inwoners vanZaanstad stelt de jury een short list samen uit de voorgedragen kandidaten. Op deze shortlist staan minimaal 3 en maximaal 5 genomineerden die naar het oordeel van de jury vooreen aanmoedigingsprijs in aanmerking komen.

 • 6.2 De shortlist wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college..

 • 6.3 Na vaststelling van de shortlist door het college wordt de shortlist bekend gemaakt enkrijgen de inwoners van Zaanstad de kans om op hun favoriet te stemmen.

 • 6.4 Bij de weging van de stemmen wordt een gelijkwaardige verdeling gehanteerd tussen hetoordeel van de jury en de publieksstemmen

 • 6.5 Bij een gelijke eindstand worden er meerdere prijzen uitgereikt en wordt het prijzengeldover de winnaars verdeeld..

Artikel 7 Onvoorziene situaties

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als 'Regeling aanmoedigingsprijzen cultuur'.

Artikel 9 Hardheidclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin toepassing van deze regeling zou leiden tot onevenredige onbillijkheid, afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 10 Inwerkingtreding, intrekking en overgangsregel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.