Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Partieel mandaat-/volmacht-/machtigingsbesluit aan Acture
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Partieel mandaat-/volmacht-/machtigingsbesluit aan Acture

Partieel mandaat-/volmacht-/machtigingsbesluit aan Acture

Het college van Zaanstad, handelend als bevoegd bestuursorgaan, op grond van artikel 160 Gemeentewet,

respectievelijk de burgemeester van Zaanstad, handelend als vertegenwoordiger van de gemeente Zaanstad, op grond van artikel 171 Gemeentewet,

besluiten om – met het recht van substitutie – hierbij mandaat onderscheidenlijk volmacht onderscheidenlijk machtiging te verlenen aan Acture BV, hierna te noemen “Acture”,

om vanaf 1 juli 2014 tot het moment van beëindiging van de overeenkomst van opdracht omtrent uitvoering Ziektewet namens mandaat-/volmacht/machtigingsgever besluiten te nemen/(rechts)handelingen te verrichten verband houdende met de uitvoering van de taken in het kader van begeleiding Ziektewet-vangnetters;

inhoudende:

Artikel 1

Acture is bevoegd om namens het college respectievelijk de burgemeester al die besluiten te nemen cq (rechts)handelingen te verrichten die mandaat-/volmacht-/machtigingsgever bij of krachtens de regelingen bevoegd is/zijn te nemen.

Artikel 2

Acture is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens het college te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

Artikel 3

Acture is bevoegd om namens het college/burgemeester

 • a)

  (gerechtelijke) procedures te voeren tot terugvordering van teveel betaalde Ziekengelden

 • b)

  (gerechtelijke) procedures te voeren tot verhaal van alle kosten en schade van de Gemeente Zaanstad op diegene die jegens Vangnetter aansprakelijk kan worden gesteld voor de ziekte van de Vangnetter en daarmee voor de daaruit voortvloeiende schade van de gemeente Zaanstad;

 • c)

  het verrichten van processuele handelingen en werkzaamheden voor het college / de burgemeester van de gemeente Zaanstad in het kader van bestuurs- en civielrechtelijke procedures

  • (i)

   naar aanleiding van door Vangnetter aangetekend bezwaar of beroep tegen beschikkingen van het UWV;

  • (ii)

   van de gemeente Zaanstad tegen Vangnetter tot het terugvorderen van ten onrechte betaalde Ziekengelden en/of tot vergoeding van schade;

  • (iii)

   van de gemeente Zaasntad als eigenrisicodrager tegen het UWV terzake van onder andere het verhalen van Ziekengeld of vorderingen tot schadevergoeding.

en om namens het college/burgemeester tegen rechtelijke uitspraken ter zake hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent Acture deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van het college/burgemeester. Acture is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.

Artikel 4

Acture wordt toegestaan dit mandaat door te mandateren, dan wel deze volmacht door te verlenen aan het bij Acture werkzame personeel. Acture doet daarvan mededeling aan de gemeente.

Gemeente Zaanstad,

burgemeester en wethouders van Zaanstad, handelend als bevoegd bestuursorgaan,

mr. G.H. Faber, burgemeester

en

drs. C. Vermeer, gemeentesecretaris

alsmede de burgemeester, handelend als vertegenwoordiger van Zaanstad,

mr. G.H. Faber, burgemeester