Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Partieel mandaat volmachtbesluit aan Loyalis inzake uitvoering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Partieel mandaat volmachtbesluit aan Loyalis inzake uitvoering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Partieel mandaat/volmachtbesluit aan Loyalis inzake uitvoering Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Het college van Zaanstad, handelend als bevoegd bestuursorgaan, op grond van artikel 160 Gemeentewet jo. artikel 130 Algemene Pensioenwet Politieke Ambtdragers (Appa), alsmede het Besluit Sollicitatieplicht APPA voor gewezen politieke ambtsdragers,

respectievelijk de burgemeester van Zaanstad, handelend als vertegenwoordiger van de gemeente Zaanstad, op grond van artikel 171 Gemeentewet,

besluiten om – met het recht van substitutie – hierbij mandaat onderscheidenlijk volmacht te verlenen aan Loyalis Maatwerkadministraties BV, hierna te noemen LMA,

om vanaf de datum van ondertekening van de “Overeenkomst dienstverlening Pensioenen en uitkeringen krachtens Appa” tot het moment van beëindiging hiervan namens mandaat-/volmachtgever besluiten te nemen/(rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van de werkzaamheden verband houdende met de uitvoering van de Appa, hierna te noemen de “regelingen”, voor de (voormalige) werknemers van de gemeente Zaanstad,

inhoudende:

Artikel 1

LMA is bevoegd om namens het college respectievelijk de burgemeester al die besluiten te nemen cq (rechts)handelingen te verrichten die mandaat-/volmachtgever bij of krachtens de regelingen bevoegd is/zijn te nemen.

Artikel 2

LMA is bevoegd om verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, dan wel in het kader van de Wet Nationale Ombudsman, voor zover die verband houden met de uitvoering van de regelingen, namens het college/burgemeester af te handelen. Het college wil regelmatig op de hoogte worden gesteld van de afhandeling van klachten in het kader van de Wet Nationale Ombudsman.

Artikel 3

LMA is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens het college te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

Artikel 4

LMA is bevoegd om inzake de uitvoering van de regelingen namens het college/burgemeester in rechte op te treden en om namens het college/burgemeester tegen rechtelijke uitspraken ter zake hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent LMA deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van het college/burgemeester. LMA is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.

Artikel 5

LMA wordt toegestaan dit mandaat door te mandateren, dan wel deze volmacht door te verlenen aan het bij LMA werkzame personeel. LMA doet daarvan mededeling aan de gemeente.