Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling 2018
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling 2018

De directeur van de portefeuille Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad;

 • Gelet op het ‘Organisatiebesluit Zaanstad 2012’, en de ‘Budgetregels gemeente Zaanstad 2011’;

 • Overwegende dat de directeur alle bevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie ten behoeve van het dagelijks beheer van de portefeuille van sectoren betreffende Stedelijke Ontwikkeling van de gemeentesecretaris / algemeen directeur in ondermandaat heeft gekregen conform artikel 2 lid 4 van het Organisatiebesluit, met uitzondering van de in artikel 5 lid 2 van het Organisatiebesluit genoemde bevoegdheden;

 • Overwegende dat het, uit een oogpunt van doelmatigheid, wenselijk is een aantal bevoegdheden te ondermandateren;

Besluit:

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Bevoegdhedenovereenkomst: overeenkomst waarin een bestuursorgaan van de gemeente met betrekking tot een haar toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid met haar wederpartij(en) afspreekt op welke wijze zij deze publiekrechtelijke bevoegdheid al dan niet zal uitoefenen.

 • 2.

  Ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling: het door de directeur vastgestelde ondermandaatbesluit inclusief 3 bijlagen namelijk: een algemeen uniform deel (Bijlage I), een bijzonder deel (Bijlage II) en een P-matrix (Bijlage III). Hierin wordt aangegeven waar welke bevoegdheden in de organisatie worden neergelegd (op functieniveau met daaraan gekoppeld de personen).

 • 3.

  Naast hogere leidinggevende: de functionaris aan wie de direct leidinggevende van de ambtenaar voor zijn werkzaamheden in hiërarchische zin verantwoording verschuldigd is.

 • 4.

  P-matrix: matrix met de beslissingsbevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie.

 • 5.

  Budgethouder: degene die bevoegd is te beschikken over een toegekend budget ter uitvoering van een specifieke taak en hierover verantwoording aflegt als bepaald in de Budgetregels gemeente Zaanstad 2011.

Artikel 2 Verlening ondermandaat/machtiging

 • 1.

  De directeur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad verleent aan de in de bijlagen bij dit besluit genoemde functionarissen toestemming om in ondermandaat gebruik te maken van de in de bijlagen genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Het ondermandaat omvat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, voeren van correspondentie over, en alle andere daarbij behorende feitelijke -en rechtshandelingen die nodig zijn met betrekking tot de toegekende bevoegdheden binnen het werkveld van de mandataris.

 • 3.

  Hierbij geldt dat de directeur de bevoegdheden ook zelf kan blijven uitoefenen en/of dit besluit altijd kan wijzigen of intrekken.

 • 4.

  De ondergemandateerde dient bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden binnen de kaders te blijven van de wet, het gemeentelijk beleid en de besluiten van de (algemeen) directeur.

 • 5.

  Het ondermandaat mag ook worden uitgeoefend door de gelijke of naast hogere in functie, dan wel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

Artikel 3 Uitsluitingen

Dit ondermandaat is niet van toepassing op:

 • a.

  zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

 • c.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van een advies waarvan het inwinnen ingevolge wettelijk voorschrift dan wel ingevolge een gemeentelijke richtlijn verplicht is;

 • d.

  zaken die een beslissing vergen die leidt tot overschrijding van het voor deze beslissing(-en) aan de ondergemandateerde beschikbaar staande budget;

 • e.

  beslissingen om de raad een voorstel te doen;

 • f.

  zaken die de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels vergen, tenzij het regels betreffen ten aanzien van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de organisatie van de griffie;

 • g.

  zaken die het nemen van een besluit vergen waarvoor is bepaald dat dit genomen moet worden met versterkte meerderheid of waarvan de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens ondermandaat;

 • h.

  besluiten die wettelijk onderworpen zijn aan goedkeuring.

Artikel 4 Volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 5 Ondertekening

Aan het ondermandaat is gekoppeld het ondertekenen van besluiten en overeenkomsten die uit de toepassing van de bevoegdheden voortvloeien.

Artikel 6 Waarneming bij afwezigheid/vervanging

 • 1.

  De vervanging in het kader van dit besluit vindt, met uitzondering van het goedkeuren en betalen van facturen, plaats ofwel door de gelijke dan wel de naast hogere in functie dan wel de daarop volgende hogere in functie binnen het domein van de directeur.

 • 2.

  De waarneming bij het goedkeuren en betalen van facturen vindt plaats door een door de budgethouder aangewezen functionaris.

Artikel 7 Personeelsaangelegenheden

De ondermandaten op het gebied van personeelsaangelegenheden zijn opgenomen in de P-matrix (bijlage III).

Artikel 8 Budgethouders

 • 1.

  De afdelingshoofden zijn budgethouder van de budgetten aangaande het werkveld van hun afdeling en dienen zich te houden aan de geldende budgetregels.

 • 2.

  De verantwoordelijkheid over een budget houdt mede in het aangaan van verplichtingen en het goedkeuren van facturen.

Artikel 9 Gedeeltelijke gelijkstelling functies met afdelingshoofd

De bevoegdheden die op basis van dit besluit zijn ondergemandateerd aan de afdelingshoofden komen ook toe aan programmamanagers, netwerkontwikkelaars en projectmanager GAF, met uitzondering van de bevoegdheden die niet specifiek aan hen zijn toebedeeld in de bijlage bijzonder deel.

Artikel 10 Ondertekening besluiten

 • 1.

  Besluiten die in ondermandaat worden genomen worden voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

functienaam,

< mevrouw>/de heer< titulatuur>< voorletters >< naam functionaris >

Voorbeeld:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

hoofd afdeling Juridische Zaken,

mevrouw mr. N. Zeef

 • 2.

  In de gevallen waarin een gevolmachtigde gebruik maakt van zijn volmacht, tekent de gevolmachtigde. In die gevallen worden de betreffende stukken voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

Voor zover het een bevoegdheid van de burgemeester betreft:

Hoogachtend,

namens de burgemeester van Zaanstad,

functienaam,

<mevrouw/de heer><titulatuur><voorletters><naam functionaris>

Artikel 11 Ondertekening en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en vervangt het ondermandaatbesluit van het Domein Stedelijke Ontwikkeling 2016.

 • 2.

  Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen daarvan in het Gemeenteblad.

 • 3.

  Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl.

Besluit d.d. 26-04-2018

Bekendgemaakt in gemeenteblad

Inwerkingtreding: Dag na bekendmaking in het Gemeenteblad

Toegezonden aan de algemeen directeur/secretaris

Handtekening directeur

Ondertekening

Bijlage I behorende bij het Ondermandaatbesluit Domein Stedelijke Ontwikkeling 2018

(Algemeen deel)

Bevoegdheden Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Privaatrechtelijke rechtshandelingen      
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 221.00.000 ex. BTW) per transactie . Alvorens de verplichting aan te gaan overlegt het sectorhoofd met de budgethouder. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 (ex. BTW) geldt dat Team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten.
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden (= budgethouder) Bij financiële verplichting kleiner dan € 221.000 (ex. BTW) per transactie. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 (ex. BTW) geldt dat Team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten.
Bevoegdhedenovereenkomsten      
Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 221.000 (ex. BTW) per transactie. Alvorens de verplichting aan te gaan overlegt het sectorhoofd met de budgethouder.
  Het college van Zaanstad Afdelingshoofden (= budgethouder) Bij financiële verplichting kleiner dan € 221.000 (ex. BTW) per transactie. Het budgethouderschap houdt tevens in het goedkeuren van facturen.
Ondertekenen overeenkomst na collegebesluit      
Het ondertekenen van een (bevoegdheden)overeenkomst nadat de beslissing om de overeenkomst aan te gaan is genomen door het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en/of het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Uitgaande subsidies      
Het niet in behandeling nemen van een subsidieaanvraag o.g.v. art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht (aanvraag is onvolledig, voldoet niet aan een wettelijk voorschrift e.d.). Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:14 of 4:15 Algemene wet bestuursrecht. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende sector binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten. Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 221.000.
Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende sector binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 221.000.
Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor rechtshandelingen vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht. Het college van Zaanstad Sectorhoofden  
Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds. Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 221.000.
Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 221.000.
Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht). Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 221.000.
Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht). Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 221.000.
Subsidie verkrijgen      
Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en het indienen van een verzoek om een subsidieaanvraag in te trekken. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden De cofinanciering van Zaanstad is minder dan € 500.000 en het bedrag van de aanvraag is minder dan € 500.000, Voor de Sector Openbare Ruimte geldt dat het Afdelingshoofd gemandateerd is als het project, onafhankelijk van het bedrag, is opgenomen op het MIP.
Idem Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden De cofinanciering van Zaanstad is minder dan € 221.000 en het bedrag van de aanvraag is minder dan € 221.000. Voor de Sector Openbare Ruimte geldt dat het Afdelingshoofd gemandateerd is als het project, onafhankelijk van het bedrag, is opgenomen op het MIP.
Nadeelcompensatie      
Het nemen van besluiten over een verzoek tot nadeelcompensatie Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Voor zover het een besluit tot toekenning betreft geldt dit mandaat tot een bedrag van € 221.000 (ex.) BTW.
Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen      
Het nemen van besluiten om namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet openbaarheid van Bestuur      
Het nemen van besluiten over het verschaffen van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet hergebruik van overheidsinformatie      
Het nemen van besluiten over op verzoeken om hergebruik van informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet dwangsom      
Het nemen van besluiten over het afhandelen van een verzoek in het kader van artikel 4:17 en 4:18 Algemene wet bestuursrecht (Awb) (beschikking betreffende een verbeurde dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op een aanvraag) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
Bestuursrechtelijke en/of privaatrechtelijke geldschulden      
Alle bevoegdheden op grond van titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht inzake bestuursrechtelijke geldschulden aangaande het werkveld van de betreffende afdeling. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
De bevoegdheid tot het afboeken van definitieve oninbare vorderingen van dubieuze debiteuren. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd samen met betrokken sectorhoofd  
Klachten      
De bevoegdheid tot het behandelen, registreren en rapporteren van klachten, als bedoeld in artikel  4 van de Klachtenregeling gemeente Zaanstad en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Direct leidinggevenden  
De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd en/of sectorhoofd die niet inhoudelijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht naar aard of inhoud een zodanig gewicht heeft dat een andere functionaris deze behoort af te doen.  
Wet bescherming persoonsgegevens /Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)      
Het bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens of het bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalde met betrekking tot de uitvoering van taken en bevoegdheden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
Maatregelen m.b.t. ordeverstoring      
Het geven van bevelen die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in het Gemeentehuis of andere gemeentelijke locatie(s), voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde, dan wel het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis. Burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden en de externe beveiligingsorganisatie  
Het voeren van alle correspondentie en het nemen van besluiten op basis van het Agressieprotocol Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Mits het agressief gedrag gemeld is en het registratieformulier is ingevuld.
Het doen van aangifte      
Het doen van aangifte van vermoedelijk strafbare feiten Burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden/medewerkers Facilitaire Zaken en de externe beveiligingsorganisatie.  

Bijlage II behorende bij het Ondermandaatbesluit Domein Stedelijke Ontwikkeling 2018

(Bijzonder deel)

Speciale bevoegdheden afdeling Vakspecialisten Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Wet Geluidhinder      
Het sluiten van overeenkomsten voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Betreft overeenkomsten met eigenaren betreffende woning. Bij financiële verplichting < € 221.000 (ex. BTW). Voor raamovereenkomsten is dit het totaal van de verplichtingen waarop de overeenkomst tijdens de looptijd betrekking heeft, dan wel naar verwachting zal hebben).
Verzoek tot verlenen van opdracht tot het instellen van een akoestisch onderzoek. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Bij financiële verplichting < € 221.000 (ex. BTW).
Het nemen van besluiten voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Afvalstoffenverordening      
Aanwijzen van het inzamelmiddel of voorziening en de plaats daarvan ten behoeve van de gebruiker van een perceel, conform art. 4 jo art. 9 of art.10 van de Afvalstoffenverordening. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Betreft het aanwijzen van locaties voor het aanbieden van huishoudelijk restafval.
Het vaststellen en wijzigen van de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden conform art. 11 van de Afvalstoffenverordening. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Erfgoedwet/Wabo/ Erfgoedverordening 2010 Gemeente Zaanstad      
Het nemen van een besluit over het voornemen tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument en het verzenden van de kennisgeving hiervan aan de eigenaar zoals genoemd in artikel 4 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Zaanstad. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een enkelvoudige omgevingsvergunning gericht op rijks provinciale - en gemeentelijke monumenten voor zover het college van burgemeester en wethouders daartoe de bevoegdheid bezit. Hieronder wordt mede verstaan alle besluiten en acties zoals genoemd in de Monumentenwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Erfgoedverordening 2010 gemeente Zaanstad die een relatie hebben met en/of bijdragen aan de besluitvorming over de bovengenoemde omgevingsvergunning. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het versturen van de kennisgeving op grond van artikel 6 van de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Zaanstad en alle relevante correspondentie omtrent de aanwijzing van een pand als gemeentelijk monument op grond van artikel 3 van de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Zaanstad. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het registreren van een pand op de gemeentelijke monumentenlijst dat is aangewezen door het college op grond van artikel 3 van de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Zaanstad. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het beoordelen van het rapport omtrent de archeologische waarde van het te verstoren terrein als bedoeld in artikel 17 lid 2 onder e van de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Zaanstad Het college van Zaanstad Afdelingshoofd/Fungerend stadsarcheoloog  
Het vaststellen van een programma van eisen als bedoeld in artikel 1 onder k en artikel 18 lid 1 onder a van de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Zaanstad Het college van Zaanstad Afdelingshoofd/Fungerend stadsarcheoloog  
Plan van aanpak goed of afkeuren ten aanzien van een opgraving als bedoeld in artikel 1 sub h Monumentenwet 1988 Het college van Zaanstad Afdelingshoofd/Fungerend stadsarcheoloog  
Het geven van aanwijzingen op grond van artikel 18 lid 2 van de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Zaanstad Het college van Zaanstad Afdelingshoofd/Fungerend stadsarcheoloog  
Huisvestingsverordening Zaanstad 2018      
Toekennen en weigeren stadsvernieuwingsurgenties Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Leegstandwet      
Wel of niet instemmen met tijdelijke verhuur Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Wet bodembescherming      
Het nemen van besluiten in het kader van actie Bodembeheer, zoals omschreven in de geldende Nota Bodembeheer. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het instellen van een projectgroep (incl. financiële toezeggingen), zoals omschreven in de geldende Nota Bodembeheer. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Financiële toezegging < € 221.000 (ex. BTW)
Nemen / wijzigen / intrekken van beschikkingen o.g.v. art. 27, 29, 37, 38, 39 (met uitzondering van artikel 39b lid 6, 39c, 39d en 39e. Artikel 39f alleen ondermandaat voor wat betreft saneringsplan) en 40 Wet Bodembescherming. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het nemen / wijzigen / intrekken van beschikkingen, waarbij afdeling 3.4 van de Awb is gevolgd en waarbij zienswijzen zijn ingediend. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het verlengen van de behandelingsduur van een aanvraag om een beschikking. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het sluiten van co-financieringsovereenkomsten (o.a. zoals bedoeld in art. 76 Wet Bodembescherming). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Financiële toezegging < € 221.000 (ex. BTW)
Het beantwoorden van schriftelijke vragen en het informeren van burgers en bedrijven in relatie tot bodemverontreiniging en –sanering. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Speciale bevoegdheden afdeling Grondzaken Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Afwijken uitvoeringsregels Grondprijzen      
Gebruikmaken van de afwijkingsmogelijkheden van de genoemde prijzen in de geldende Uitvoeringsregels Grondprijzen voor wat betreft stroken grond I tot en met III, gronden voor niet commerciële en gronden voor maatschappelijke doeleinden. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat het geëigende bevoegdheidsniveau wordt bepaald aan de hand van de berekening van de theoretische omvang van de transactie op basis van de vastgestelde prijzen. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Theoretische omvang van de transactie < € 221.000 (ex. BTW).
Gebruikmaken van de afwijkingsmogelijkheden van de genoemde prijzen in de geldende Uitvoeringsregels Grondprijzen voor wat betreft stroken grond I tot en met III, gronden voor niet commerciële en gronden voor maatschappelijke doeleinden. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat het geëigende bevoegdheidsniveau wordt bepaald aan de hand van de berekening van de theoretische omvang van de transactie op basis van de vastgestelde prijzen. Het college van Zaanstad Sectorhoofd Theoretische omvang van de transactie ≥ € 221.000 (ex. BTW)
Vestigen van zakelijke rechten      
Het vestigen van zakelijke rechten Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofd Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 221.000 (ex. BTW) per transactie (bij rechten van erfpacht en andere zakelijke rechten geldt als waarde van de verplichting het jaarbedrag dat is verschuldigd aan canon e.d.). Alvorens de verplichting aan te gaan overlegt het sectorhoofd met de budgethouder. Onder het vestigen van zakelijke rechten wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van het zakelijke recht. Grondverkopen bedoeld voor commerciële doeleinden, niet zijnde vastgoed, erfpacht of snippergroen, waarbij de berekende waarde meer is dan € 50.000 (ex. BTW) moeten ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.
Het vestigen van zakelijke rechten Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden (= budgethouder) Bij financiële verplichting kleiner dan € 221.000 (ex. BTW) per transactie. (bij rechten van erfpacht en andere zakelijke rechten geldt als waarde van de verplichting het jaarbedrag dat is verschuldigd aan canon e.d.). Onder het vestigen van zakelijke rechten wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van het zakelijke recht. Het budgethouderschap houdt tevens in het goedkeuren van facturen. Grondverkopen bedoeld voor commerciële doeleinden, niet zijnde vastgoed, erfpacht of snippergroen, waarbij de berekende waarde meer is dan € 50.000 (ex. BTW), moeten ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.
Gebouwenbeheer      
Het doen van (elektronische) aangifte bij de politie vanwege gepleegde strafbare feiten gericht op gemeentelijk vastgoed. De burgemeester van Zaanstad Medewerkers van de afdeling Grondzaken en Bodem  
Speciale bevoegdheden afdeling Omgevingsplannen      
Bestemmingsplannen      
Het ondertekenen van verweerschriften in het kader van procedures inzake ruimtelijke plannen. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het voeren en ondertekenen van alle correspondentie betreffende de behandeling van verzoekschriften en beroepschriften in het kader van procedures inzake ruimtelijke plannen Het college van Zaanstad Afdelingshoofd; Senior beleidsadviseur/coördinator en de juridisch beleidsadviseurs van de afdeling Omgevingsplannen  
Het vertegenwoordigen van de gemeente, het college of de raad in bezwaarprocedures, verzoekschriftprocedures en beroepsprocedures in het kader van procedures inzake ruimtelijke plannen inclusief het uitvoeren van de daarvoor benodigde handelingen zoals het voeren van verweer en ondertekenen van alle correspondentie Het college van Zaanstad Afdelingshoofd; Senior beleidsadviseur/coördinator en de juridisch beleidsadviseurs van de afdeling Omgevingsplannen  
Verzoek tot verlenen van opdracht tot het instellen van een onderzoek in het kader van bestemmingsplannen Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Bij financiële verplichting < € 221.000 (ex. BTW).
Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening      
Het nemen van besluiten (toekennen, afwijzen, niet in behandeling nemen, etc.) ten aanzien van verzoeken tot tegemoetkoming van planschade Het college van Zaanstad Afdelingshoofd
 • 1.

  Tot een maximum van € 221.000 (ex. BTW) per toekenning per aanvraag

 • 2.

  Het planschaderisico dient opgenomen te zijn in de risicoparagraaf

 • 3.

  Indien wordt afgeweken van het advies van de externe adviseur is er geen mandaat

Speciale bevoegdheden Sector Openbare Ruimte      
Toepassen richtlijnen Wegwijzer Inrichting Openbare Ruimte Zaanstad Het college van Zaanstad Sectorhoofd  
Het doen van (elektronische) aangifte bij de politie van vermoedelijk strafbare feiten Burgemeester van Zaanstad Medewerkers van de sector Openbare Ruimte  
Speciale bevoegdheden Afdeling Strategie en Beleid      
Het aanwijzen van een installatieverantwoordelijke op grond van artikel 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Vaststellen evaluatie en uitvoeringsplannen gladheidsbestrijding Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Speciale bevoegdheden Afdeling Stadsbeheer en Onderhoud      
Het nemen van verkeersbesluiten bij of krachtens de Wegenverkeerswet Het college van Zaanstad Sectorhoofd  
Het aanstellen van verkeersbrigadiers ex artikel 156 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artt. 3, 4 en 5 Regeling verkeersbrigadiers De burgemeester van Zaanstad Sectorhoofd  
Het verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 87 RVV Het college van Zaanstad Sectorhoofd  
Verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 9.1 Regeling Voertuigen Het college van Zaanstad Sectorhoofd  
Het verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 149 Wegenverkeerswet Het college van Zaanstad Afdelingshoofd / Teamleider Stadsbeheer en Onderhoud  
Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij of krachtens de Wegenverkeerswet Het college van Zaanstad Afdelingshoofd /Teamleider Stadsbeheer en Onderhoud  
Speciale bevoegdheden Afdeling Ingenieursbureau      
Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur Zaanstad (AVOI)      
Het afhandelen van en nemen van besluiten (toekennen, afwijzen, buiten behandeling laten) op aanvragen op grond van de verordening Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een melding Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Het nemen van besluiten tot wijziging of intrekking van een instemmingsbesluit of vergunning Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Het aanwijzen van een alternatief tracé conform artikel 3.1 lid 3 van de verordening Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Het opdragen aan de netbeheerder een milieutechnisch verzoek of onderzoek naar mogelijk gevaar of hinder uit te voeren conform artikel 3.4 lid 2 van de verordening Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Het gelasten van opschorting van de aanleg en de exploitatie van de betreffende kabels en leidingen conform artikel 3.4 lid 3 van de verordening   Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Schadevergoedingsregeling AVOI      
Het afhandelen van en nemen van besluiten op aanvragen schadevergoeding Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur  
Het aanwijzen van en in handen stellen van de aanvraag om schadevergoeding bij een adviseur Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur  
Het overeenkomen van een schadevergoeding voorafgaand aan de werkzaamheden Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur  
Nadere regels bij de AVOI      
Het nemen van besluiten gebaseerd op de Nadere regels bij de AVOI Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur / Toezichthouder Kabels en Leidingen  
Privaatrechtelijke rechtshandelingen      
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Projectleiders Tot een maximum van € 2.500 (ex. BTW) mits de post onvoorzien van het projectbudget niet wordt overschreden.
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Teamleiders en (vervanger) coördinator ondergrondse infrastructuur Bij financiële verplichtingen tot een maximum van € 50.000 (ex. BTW)
Het verrichten van alle rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor het aanbestedingsproces, met uitzondering van de bevoegdheid om de opdracht te gunnen en de overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen, welke bevoegdheden zijn voorbehouden aan de verantwoordelijke budgethouder uit hoofde van de budgetregeling en het integraal management-principe. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Projectleiders en (vervanger) senior projectondersteuner  
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van meerwerk t.a.v. werken bij een opdrachtsom Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Projectleiders De post onvoorzien in het projectbudget dient te worden aangewend voor meerwerk. Het mandaat strekt zich financieel uit tot: een cumulatief bedrag tot15% van de opdrachtsom (ex. BTW) en met een maximum van 50.000 (ex. BTW) per Meerwerkopdracht NB. Indien 15% van de opdrachtsom < € 7500 (ex. BTW) dan geldt, in afwijking van het vorige, een mandaat tot en met € 7500 (ex. BTW) voor meerwerkopdrachten NB. Het projectbudget is het totaal beschikbare budget op eencodenummer (op het MIP)om het gehele project tekunnen realiseren(inclusief de postmeerwerken onvoorzien). De opdrachtsom betreft het bedrag waarvoor is aanbesteed.
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van meerwerk t.a.v. werken Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Directievoerder (hoofdopzichter) De post onvoorzien in het projectbudget dient te worden aangewend voor meerwerk. Het mandaat strekt zich uit tot € 5000 (ex. BTW) per meerwerkopdracht en moet passen binnen het totaal beschikbare bedrag aan meerwerk van de opdrachtsom.
Wet op de Telecommunicatie      
Het nemen van besluiten op grond van artikel 5.4 Telecommunicatiewet Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Speciale bevoegdheden Afdeling Wijkbeheer en - onderhoud      
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college, resp. de burgemeester van Zaanstad Wachtdienstchef Tot een maximum van € 5.000,- (ex. BTW) in geval van een calamiteit in de openbare ruimte buiten kantooruren waarbij direct gehandeld moet worden. Tot een maximum van € 20.000 (ex. BTW) na toestemming van de wachtdienstcoördinatoren in geval van een calamiteit in de openbare ruimte buiten kantooruren waarbij direct gehandeld moet worden. De toestemming van de wachtdienstcoördinator dient altijd via de email te worden bevestigd en aan het dossier te worden toegevoegd.
Speciale bevoegdheden Programma funderingsherstel      
Verordening Stimuleringsleningen en funderingsherstel      
Het nemen van beslissingen die nog voortvloeien uit de inmiddels ingetrokken Verordening Stimuleringsleningen Funderingsherstel onderzoek- en actiegebieden 2010-2011 Het college van Zaanstad Programmamanager GAF Maximaal bedrag € 50.000 (ex. BTW) per beslissing
Subsidieregeling Funderingsonderzoek      
Het nemen van besluiten op grond van: de subsidieregeling Funderingsonderzoek 2015 de subsidieverordening Funderingsonderzoek 2016-2020 Het college van Zaanstad Programmamanager GAF  
Verordening Maatwerklening Funderingsherstel      
Het nemen van van beslissingen op grond van Verordening Maatwerklening Funderingsherstel Het college van Zaanstad Programmamanager GAF  

Bijlage III behorende bij het Ondermandaatbesluit Domein Stedelijke Ontwikkeling 2018

(Personele matrix)

MANDAATMATRIX PERSONELE BESLUITEN 2017   Onder leidinggevende wordt verstaan: degene bij wie het beoordelen van medewerkers onderdeel uitmaakt van het functieprofiel.
Onderwerp niveau beslissingsbevoegdheid Toelichting: bevoegdheden zijn gemandateerd door het college van B&W aan de directeuren. De directeur kan bepaalde bevoegdheden doormandateren. In deze lijst is per onderwerp te zien of dit het geval is, en naar welk niveau. De verantwoordelijkheid voor het budget blijft ongewijzigd. Beslissingen die gevolgen hebben voor het budget zullen eerst met de budgethouder moeten worden besproken alvorens deze kunnen worden uitgevoerd. Het staat de medewerker altijd vrij om bij afwijzing van een verzoek met zijn naasthogere leidinggevende in gesprek te gaan, voordat hij eventueel gebruik maakt van de formele bezwaarmogelijkheid op grond van de Awb. De Awb termijn loopt echter wel door!
Arbeidsvoorwaarden en afspraken
Alle soorten verlof waaronder vakantieverlof, buitengewoon verlof, onbetaald verlof direct leidinggevende  
arbeidsduur/ werktijden direct leidinggevende  
cafetariamodel, sociaal convenant, fietsenplan direct leidinggevende  
studiefaciliteiten direct leidinggevende  
aanvragen assessment/ loopbaanbegeleiding/coaching direct leidinggevende  
telewerken direct leidinggevende is een overeenkomst met de medewerker.
dienstopdracht direct leidinggevende als mondeling gegeven, altijd schriftelijk bevestigen
Instroom
openstellen vacature direct leidinggevende  
verlenen vaste aanstelling directeur  
verlenen en verlengen tijdelijke aanstelling direct leidinggevende  
aanvraag inhuur derden direct leidinggevende  
instroom externe medewerker direct leidinggevende  
stageovereenkomst/ Stageregeling direct leidinggevende  
Toeslagen, vergoedingen en declaraties
buitenlandse dienstreis gemeentesecretaris bepaald in organisatiebesluit, wordt niet ondergemandateerd
toekennen vergoedingen direct leidinggevende  
toekennen toeslagen direct leidinggevende  
vergoeding schade aan persoonlijke eigendommen bij uitoefening functie direct leidinggevende in overleg met schade en verzekeringen
Uitstroom
onvrijwillig ontslag (initiatief werkgever) directeur  
ontslag op verzoek medewerker (inclusief FPU, Ouderdomspensioen, Keuzepensioen) direct leidinggevende  
Verzuim en re-integratie
niet toepassen loonkorting bij ziekte direct leidinggevende betreft uitzondering bij terminale ziekte
herplaatsing bij einde wachttijd direct leidinggevende  
sanctie bij nalatigheid nakomen ziekte- verzuimverplichtingen direct leidinggevende  
instellen bezwaar tegen UWV beschikkingen direct leidinggevende  
opdragen passende arbeid direct leidinggevende  
no show consult in rekening brengen direct leidinggevende  
Wijzigen rechtspositie/ doorstroom
plaatsing (reorganisatie) directeur  
niet-plaatsing/ boventalligverklaring (reorganisatie) directeur  
aanwijzen van een mobiliteitskandidaat directeur  
vaststellen re-integratieplan directeur reorganisatie; indien geen overeenstemming wordt bereikt
vaststelling beoordeling direct leidinggevende  
bevordering direct leidinggevende  
herplaatsing (arbeidsongeschiktheid) direct leidinggevende  
(tijdelijke) overplaatsing direct leidinggevende  
nevenwerkzaamheden directeur  
interne detachering direct leidinggevende  
Disciplinair/zwaarwegend
Vaststellingsovereenkomst gemeentesecretaris in Organisatiebesluit 2012 bepaald uitgesloten van ondermandaat
disciplinaire maatregelen directeur zwaarwegend besluit
schorsing directeur zwaarwegend besluit
ontzegging toegang gebouwen directeur zwaarwegend besluit
(tijdelijk) ontheffen uit functie directeur zwaarwegend besluit
schadeloosstelling directeur zwaarwegend besluit
detachering directeur driepartijen overeenkomst met externe werkgever
dienstongeval directeur zwaarwegend besluit i.v.m. gevolgen aansprakelijkheid