Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling 2020
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling 2020

De directeur van de portefeuille Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad;

 • Gelet op het ‘Organisatiebesluit Zaanstad 2012’, en de ‘Budgetregels gemeente Zaanstad 2011’;

 • Overwegende dat in paragraaf 2 van het Organisatiebesluit aan de directeur mandaat is verleend tot het nemen van besluiten en het afdoen van zaken die verband houden met en voortvloeien uit de verantwoordelijkheid die hij ingevolge art. 16 van het Organisatiebesluit draagt

 • Overwegende dat de directeur alle bevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie ten behoeve van het dagelijks beheer van de portefeuille van sectoren betreffende Stedelijke Ontwikkeling van de gemeentesecretaris / algemeen directeur in ondermandaat heeft gekregen conform artikel 2 lid 4 van het Organisatiebesluit, met uitzondering van de in artikel 5 lid 2 van het Organisatiebesluit genoemde bevoegdheden;

 • Overwegende dat het, uit een oogpunt van doelmatigheid, wenselijk is een aantal bevoegdheden te ondermandateren;

Besluit:

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Bevoegdhedenovereenkomst: overeenkomst waarin een bestuursorgaan van de gemeente met betrekking tot een haar toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid met haar wederpartij(en) afspreekt op welke wijze zij deze publiekrechtelijke bevoegdheid al dan niet zal uitoefenen.

 • 2.

  Naast hogere leidinggevende: de functionaris aan wie de direct leidinggevende van de ambtenaar voor zijn werkzaamheden in hiërarchische zin verantwoording verschuldigd is.

 • 3.

  P-matrix: matrix met de beslissingsbevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie.

 • 4.

  Budgethouder: degene die bevoegd is te beschikken over een toegekend budget ter uitvoering van een specifieke taak en hierover verantwoording aflegt als bepaald in de Budgetregels gemeente Zaanstad 2011.

Artikel 2 Verlening ondermandaat/machtiging

 • 1.

  De directeur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad verleent aan de in de bijlagen bij dit besluit genoemde functionarissen toestemming om in ondermandaat gebruik te maken van de in de bijlagen genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Het ondermandaat omvat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, het voeren van correspon-dentie en alle andere daarbij behorende feitelijke handelingen en rechtshandelingen die nodig zijn met betrekking tot de toegekende bevoegdheden binnen het werkveld van de mandataris.

 • 3.

  Hierbij geldt dat de directeur de bevoegdheden ook zelf kan blijven uitoefenen en/of dit besluit altijd kan wijzigen of intrekken.

 • 4.

  De ondergemandateerde dient bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden binnen de kaders te blijven van de wet, het gemeentelijk beleid en de besluiten van de (algemeen) directeur.

 • 5.

  Het ondermandaat mag ook worden uitgeoefend door de gelijke of naast hogere in functie, dan wel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

Artikel 3 Uitsluitingen

Dit ondermandaat is niet van toepassing op:

 • a.

  zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid;

 • c.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van een advies waarvan het inwinnen ingevolge wettelijk voorschrift dan wel ingevolge een gemeentelijke richtlijn verplicht is;

 • d.

  zaken die een beslissing vergen die leidt tot overschrijding van het voor deze beslissing(-en) aan de ondergemandateerde beschikbaar staande budget;

 • e.

  beslissingen om de raad een voorstel te doen;

 • f.

  zaken die de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels vergen, tenzij het regels betreffen ten aanzien van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de organisatie van de griffie;

 • g.

  zaken die het nemen van een besluit vergen waarvoor is bepaald dat dit genomen moet worden met versterkte meerderheid of waarvan de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens ondermandaat;

 • h.

  besluiten die wettelijk onderworpen zijn aan goedkeuring.

Artikel 4 Volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 5 Ondertekening

Aan het ondermandaat is gekoppeld het ondertekenen van besluiten en overeenkomsten die uit de toepassing van de bevoegdheden voortvloeien.

Artikel 6 Waarneming bij afwezigheid/vervanging

 • 1.

  De vervanging in het kader van dit besluit vindt, met uitzondering van het goedkeuren en betalen van facturen, plaats door ofwel de gelijke dan wel de naast hogere in functie danwel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

 • 2.

  De waarneming bij het goedkeuren en betalen van facturen vindt plaats door een door de budgethouder aangewezen functionaris.

Artikel 7 Budgethouders

 • 1.

  De sectorhoofden, afdelingshoofden en programmamanager zijn budgethouder van de budgetten aangaande het werkveld van resp. hun sector, afdeling of programma en dienen zich te houden aan de geldende budgetregels.

 • 2.

  De verantwoordelijkheid over een budget houdt mede in het aangaan van verplichtingen en het goedkeuren van facturen.

Artikel 8 Gedeeltelijke gelijkstelling functies met afdelingshoofd

De bevoegdheden die op basis van dit besluit zijn ondergemandateerd aan de afdelingshoofden komen ook toe aan programmamanagers, met uitzondering van de bevoegdheden die niet specifiek aan hen zijn toebedeeld in de bijlage bijzonder deel.

Artikel 9 Ondertekening besluiten

 • 1.

  Besluiten die in ondermandaat worden genomen worden voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

functienaam,

< mevrouw>/de heer< titulatuur>< voorletters >< naam functionaris >

Voorbeeld:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

hoofd afdeling,

mevrouw

 • 2.

  In de gevallen waarin een gevolmachtigde gebruik maakt van zijn volmacht, tekent de gevolmachtigde. In die gevallen worden de betreffende stukken voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

Voor zover het een bevoegdheid van de burgemeester betreft:

Hoogachtend,

namens de burgemeester van Zaanstad,

functienaam,

<mevrouw/de heer><titulatuur><voorletters><naam functionaris>

Artikel 10 Ondertekening en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en vervangt het ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling 2018.

 • 2.

  Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen daarvan in het Gemeenteblad.

 • 3.

  Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl.

Besluit d.d. 13 december 2019

Handtekening directeur

Bijlage I behorende bij het Ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling 2020

(Algemeen deel)

Privaatrechtelijke rechtshandelingen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten, uitgezonderd deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 exclusief BTW per transactie. Alvorens de verplichting aan te gaan overlegt het Sectorhoofd met de budgethouder. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 ex. BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten. Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen. Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken.
Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten), uitgezonderd deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Bij financiële verplichting kleiner dan € 214.000 exclusief BTW per transactie. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 exclusief BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten. Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen. Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken.
Bevoegdheden-overeenkomsten Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 (ex. BTW) per transactie.
Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij financiële verplichting kleiner dan € 214.000 (ex. BTW) per transactie.
Ondertekenen overeenkomst na collegebesluit Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het ondertekenen van een (bevoegdheden)overeenkomst nadat de beslissing om de overeenkomst aan te gaan is genomen door het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en/of het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Uitgaande subsidies Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het niet in behandeling nemen van een subsidieaanvraag o.g.v. art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht (aanvraag is onvolledig, voldoet niet aan een wettelijk voorschrift e.d.). Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:14 of 4:15 Algemene wet bestuursrecht. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende sector binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten. Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende afdeling binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.
Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor rechtshandelingen vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht. Het college van Zaanstad Sectorhoofden  
Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds. Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.
Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht). Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht). Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.
Subsidie verkrijgen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en het indienen van een verzoek om een subsidieaanvraag in te trekken. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden Bij cofinanciering door de gemeente Zaanstad van minder dan € 500.000 en/of een aanvraagbedrag van minder dan € 500.000. Voor de Sector Openbare Ruimte geldt dat het Afdelingshoofd, onafhankelijk van het bedrag, gemandateerd is als het project, is opgenomen op het MIP.
Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en het indienen van een verzoek om een subsidieaanvraag in te trekken. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Bij cofinanciering door de gemeente Zaanstad van minder dan € 214.000 en/of een aanvraagbedrag van minder dan € 214.000. Voor de Sector Openbare Ruimte geldt, onafhankelijk van het bedrag, dat het Afdelingshoofd gemandateerd is als het project is opgenomen op het MIP.
Nadeelcompensatie Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 per transactie (ex. BTW).
Het nemen van besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Voor zover het een besluit tot toekenning betreft geldt dit mandaat tot een bedrag van € 214.000 (ex.) BTW.
Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten om namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet openbaarheid van Bestuur Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten over het verschaffen van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet hergebruik van overheidsinformatie Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten op verzoeken tot hergebruik van informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet dwangsom Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten over het afhandelen van een verzoek in het kader van artikel 4:17 en 4:18 Algemene wet bestuursrecht (Awb) (beschikking betreffende een verbeurde dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op een aanvraag) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
Bestuursrechtelijke en/of privaatrechtelijke geldschulden Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Alle bevoegdheden op grond van titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht inzake bestuursrechtelijke geldschulden aangaande het werkveld van de betreffende afdeling. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
De bevoegdheid tot het afboeken van definitieve oninbare vorderingen van dubieuze debiteuren. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden samen met betrokken Sectorhoofd  
Klachten Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
De bevoegdheid tot het coördineren, registreren en rapporteren van klachten, als bedoeld in artikel  4 van de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Direct leidinggevenden  
De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd en/of sectorhoofd die niet inhoudelijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht naar aard of inhoud een zodanig gewicht heeft dat een andere functionaris deze behoort af te doen.  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van bestuursrechtelijke besluiten op grond van de artikelen 15 t/m 22 AVG Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het meedelen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) aan de betrokkene(n) (art. 34 AVG) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd  
Wet Bibob Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het doen van onderzoek in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) waarbij hij bevoegd is alle noodzakelijke handelingen te verrichten die noch een besluit nog een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. College resp. de burgemeester van Zaanstad Bibob-coördinator, Medewerkers afd. Inkoop en Subsidies, Vergunningen, Gebruikstoezicht, Openbare Orde en Veiligheid, Grondzaken, Advies en Toezicht  
Het vragen van advies, bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen, (Wet Bibob) bij het Landelijk Bureau Bibob. College resp. de burgemeester van Zaanstad BIBOB-coördinator  
Het ingevolge artikel 32 Wet Bibob in kennis stellen van betrokkene dat advies wordt gevraagd aan het Landelijke Bureau Bibob. College resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het nemen van een besluit dan wel het al dan niet verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling naar aanleiding van een Bibobonderzoek.      
Maatregelen m.b.t. ordeverstoring Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het geven van bevelen die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in het Gemeentehuis of andere gemeentelijke locatie(s), voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde, dan wel het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis. Burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden en de externe beveiligingsorganisatie  
Het voeren van alle correspondentie en het nemen van besluiten op basis van het Agressieprotocol. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Mits het agressief gedrag gemeld is en het registratieformulier is ingevuld.
Het doen van aangifte Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het doen van aangifte van vermoedelijk strafbare feiten Burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden/medewerkers Facilitaire Zaken en de externe beveiligingsorganisatie.  

Bijlage II behorende bij het Ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling 2020

(Bijzonder deel)

SECTOR KENNIS & EXPERTISE
Speciale bevoegdheden Afdeling Vakspecialisten Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Wet Geluidhinder      
Het sluiten van overeenkomsten voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Bij overeenkomsten met eigena(a)r(en) van betreffende woning < € 214.000 (ex. BTW) . Voor raamovereenkomsten is dit het totaal van de verplichtingen waarop de overeenkomst tijdens de looptijd betrekking heeft, dan wel naar verwachting zal hebben).
Verzoek tot het verlenen vanopdracht tot het instellen van een akoestisch onderzoek Het college van Zaanstad Secthorhoofd Bij een financiële verplichting groter of gelijk aan € 214.000 (ex. BTW).
Verzoek tot het verlenen van opdracht tot het instellen van een akoestisch onderzoek Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Bij financiële verplichting < € 214.000 (ex. BTW).
Het nemen van besluiten voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Afvalstoffenverordening Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het aanwijzen van een inzamelmiddel of inzamelvoorziening en de plaats daarvan ten behoeve van de gebruiker van een perceel, conform art. 4 jo art.10 van de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Betreft het aanwijzen van locaties voor het aanbieden van huishoudelijk restafval.
Het vaststellen en wijzigen van de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden conform art. 11 van de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Huisvestingsverordening Zaanstad 2018 Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Toekennen en weigeren stadsvernieuwingsurgenties Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Leegstandwet Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Wel of niet instemmen met tijdelijke verhuur Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Verordening Fysieke Leefomgeving Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het (voornemen tot het) aanwijzen, het wijzigen en intrekken van een aanwijzing van een monument, archeologisch monument of stads- en dorpsgezicht als gemeentelijk monument, gemeentelijk archeologisch monument of beschermd stads- of dorpsgezicht op grond van paragraaf 4.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving en het verrichten van de daartoe noodzakelijke feitelijke en administratieve handelingen. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Wet bodembescherming/Verordening Fysieke Leefomgeving Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten in het kader van actie Bodembeheer, zoals omschreven in de geldende Nota Bodembeheer. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het instellen van een projectgroep (incl. financiële toezeggingen), zoals omschreven in de geldende Nota Bodembeheer. Het college van Zaanstad Sectorhoofd Financiële toezegging groter of gelijk aan € 214.000 (ex. BTW)
Het instellen van een projectgroep (incl. financiële toezeggingen), zoals omschreven in de geldende Nota Bodembeheer. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Financiële toezegging kleiner dan € 214.000 (ex. BTW)
Het nemen, wijzigen, of intrekken van beschikkingen o.g.v. art. 27, 29, 37, 38, 39 en 40 Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming en de Verordening Fysieke Leefomgeving, met uitzondering van artikel 39b lid 6, 39c, 39d en 39e Wbb. T.a.v. art. 39 f Wbb geldt het ondermandaat alleen voor instemming met het saneringsplan. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het vertegenwoordigen van de gemeente Zaanstad voor het aanvragen van een goedkeuring op een saneringsplan (artikelen 28, 29, lid 1, 37 en 39 uit de Wet bodembescherming). De machtiging houdt ook in dat een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen kan worden gedaan (art 39b, lid 3 Wet bodembescherming).   (junior) Medewerker Bodem  
Het nemen / wijzigen / intrekken van beschikkingen, waarbij afdeling 3.4 van de Awb is gevolgd en waarbij zienswijzen zijn ingediend. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het verlengen van de behandelingsduur van een aanvraag om een beschikking. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het sluiten van co-financieringsovereenkomsten (o.a. zoals bedoeld in art. 76 Wet Bodembescherming). Het college van Zaanstad Sectorhoofd Financiële toezegging groter of gelijk aan € 214.000 (ex. BTW)
Het sluiten van co-financieringsovereenkomsten (o.a. zoals bedoeld in art. 76 Wet Bodembescherming). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Financiële toezegging kleine dan € 214.000 (ex. BTW)
Speciale bevoegdheden Afdeling Grondzaken Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Afwijken uitvoeringsregels Grondprijzen      
Gebruikmaken van de afwijkingsmogelijkheden van de genoemde prijzen in de geldende Uitvoeringsregels Grondprijzen voor wat betreft stroken grond I tot en met III, gronden voor niet commerciële en gronden voor maatschappelijke doeleinden. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat het geëigende bevoegdheidsniveau wordt bepaald aan de hand van de berekening van de theoretische omvang van de transactie op basis van de vastgestelde prijzen. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Theoretische omvang van de transactie < € 214.000 (ex. BTW).
Gebruikmaken van de afwijkingsmogelijkheden van de genoemde prijzen in de geldende Uitvoeringsregels Grondprijzen voor wat betreft stroken grond I tot en met III, gronden voor niet commerciële en gronden voor maatschappelijke doeleinden. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat het geëigende bevoegdheidsniveau wordt bepaald aan de hand van de berekening van de theoretische omvang van de transactie op basis van de vastgestelde prijzen. Het college van Zaanstad Sectorhoofd Theoretische omvang van de transactie ≥ € 214.000 (ex. BTW)
Vestigen van zakelijke rechten Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het vestigen van zakelijke rechten Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofd Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 (ex. BTW) per transactie (bij rechten van erfpacht en andere zakelijke rechten geldt als waarde van de verplichting het jaarbedrag dat is verschuldigd aan canon e.d.). Onder het vestigen van zakelijke rechten wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van het zakelijke recht.
Het vestigen van zakelijke rechten Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Bij financiële verplichting kleiner dan € 214.000 (ex. BTW) per transactie (bij rechten van erfpacht en andere zakelijke rechten geldt als waarde van de financiële verplichting het jaarbedrag dat is verschuldigd aan canon e.d.). Onder het vestigen van zakelijke rechten wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van het zakelijke recht.
Gebouwenbeheer Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het doen van (elektronische) aangifte bij de politie vanwege gepleegde strafbare feiten gericht op gemeentelijk vastgoed. De burgemeester van Zaanstad Medewerkers Afdeling Grondzaken  
SECTOR STEDELIJKE ONTWIKKELING
Speciale bevoegdheden Afdeling Omgevingsplannen      
Bestemmingsplannen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het ondertekenen van verweerschriften in het kader van procedures inzake ruimtelijke plannen. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het vertegenwoordigen van de gemeente, het college of de raad in bezwaarprocedures, verzoekschriftprocedures en beroepsprocedures in het kader van procedures inzake ruimtelijke plannen inclusief het uitvoeren van de daarvoor benodigde handelingen zoals het voeren van verweer en ondertekenen van alle correspondentie. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd; Senior beleidsadviseur/coördinator en de juridisch beleidsadviseurs van de afdeling Omgevingsplannen  
Verzoek tot verlenen van opdracht tot het instellen van een onderzoek in het kader van bestemmingsplannen Het college van Zaanstad Sectorhoofd Bij financiële verplichtingen groter of gelijk vaan € 214.000.
Verzoek tot verlenen van opdracht tot het instellen van een onderzoek in het kader van bestemmingsplannen Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Bij financiële verplichting < € 214.000 (ex. BTW).
Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten (toekennen, afwijzen, niet in behandeling nemen, etc.) ten aanzien van verzoeken tot tegemoetkoming van planschade Het college van Zaanstad Sectorhoofd 1.Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 (ex. BTW) per toekenning per aanvraag 2.Het planschaderisico dient opgenomen te zijn in de risicoparagraaf 3.Indien wordt afgeweken van het advies van de externe adviseur is er geen mandaat
Het nemen van besluiten (toekennen, afwijzen, niet in behandeling nemen, etc.) ten aanzien van verzoeken tot tegemoetkoming van planschade Het college van Zaanstad Afdelingshoofd 1.Tot een maximum van € 214.000 (ex. BTW) per toekenning per aanvraag 2.Het planschaderisico dient opgenomen te zijn in de risicoparagraaf 3.Indien wordt afgeweken van het advies van de externe adviseur is er geen mandaat
SECTOR OPENBARE RUIMTE
Speciale bevoegdheden Sector Openbare Ruimte Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Toepassen richtlijnen Wegwijzer Inrichting Openbare Ruimte Zaanstad Het college van Zaanstad Sectorhoofd  
Het doen van (elektronische) aangifte bij de politie van vermoedelijk strafbare feiten Burgemeester van Zaanstad Medewerkers van de sector Openbare Ruimte  
Speciale bevoegdheden Afdeling Strategie en Beleid Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het aanwijzen van een installatieverantwoordelijke op grond van artikel 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Vaststellen evaluatie en uitvoeringsplannen gladheidsbestrijding Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Speciale bevoegdheden Afdeling Stadsbeheer en Onderhoud Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van verkeersbesluiten bij of krachtens de Wegenverkeerswet Het college van Zaanstad Sectorhoofd  
Het aanstellen van verkeersbrigadiers ex artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artt. 3, 4 en 5 Regeling verkeersbrigadiers De burgemeester van Zaanstad Sectorhoofd  
Het verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 87 RVV Het college van Zaanstad Sectorhoofd  
Verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 9.1 Regeling Voertuigen Het college van Zaanstad Sectorhoofd  
Het verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 149 Wegenverkeerswet Het college van Zaanstad Afdelingshoofd / Teamleider Stadsbeheer en Onderhoud  
Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij of krachtens de Wegenverkeerswet Het college van Zaanstad Afdelingshoofd /Teamleider Stadsbeheer en Onderhoud  
Het aanwijzen van een installatieverantwoordelijke op grond van artikel 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Vaststellen evaluatie en uitvoeringsplannen gladheidsbestrijding Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Privaatrechtelijke rechtshandelingen Afdeling Stadsbeheer & Onderhoud Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp.de burgemeester van Zaanstad Werkvoorbereiders en Beheerders Tot een maximum van € 2.500 (ex. BTW) mits de post onvoorzien van het te besteden budget niet wordt overschreden.
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp.de burgemeester van Zaanstad Teamleiders Bij financiële verplichtingen tot een maximum van € 50.000 (ex. BTW)
Het verrichten van alle rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor het aanbestedingsproces, met uitzondering van de bevoegdheid om de opdracht te gunnen en de overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen, welke bevoegdheden zijn voorbehouden aan de verantwoordelijke budgethouder uit hoofde van de budgetregeling en het integraal management-principe. Het college resp.de burgemeester van Zaanstad Teamleiders  
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van meerwerk t.a.v. werken bij een opdrachtsom Het college resp.de burgemeester van Zaanstad Teamleiders De post onvoorzien in het te besteden budget dient te worden aangewend voor meerwerk. Het mandaat strekt zich financieel uit tot: een cumulatief bedrag tot een  maximum van 50.000 (ex. BTW) per meerwerkopdracht
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Wachtdienstchef Tot een maximum van € 5.000,-(ex. BTW) in geval van een calamiteit in de openbare ruimte buiten kantooruren waarbij direct gehandeld moet worden. Tot een maximum van € 20.000 (ex. BTW) na toestemming van de wachtdienstcoördinator (dat is de teamleider) in geval van een calamiteit in de openbare ruimte buiten kantooruren waarbij direct gehandeld moet worden. De toestemming van de wachtdienstcoördinator dient altijd via de email te worden bevestigd en aan het dossier te worden toegevoegd.
Speciale bevoegdheden Afdeling Wijkbeheer & Onderhoud Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Werkvoorbereiders en Beheerders Tot een maximum van € 2.500 (ex. BTW) mits de post onvoorzien van het te besteden budget niet wordt overschreden.
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp.de burgemeester van Zaanstad Teamleiders Bij financiële verplichtingen tot een maximum van € 50.000 (ex. BTW)
Het verrichten van alle rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor het aanbestedingsproces, met uitzondering van de bevoegdheid om de opdracht te gunnen en de overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen, welke bevoegdheden zijn voorbehouden aan de verantwoordelijke budgethouder uit hoofde van de budgetregeling en het integraal management-principe. Het college resp.de burgemeester van Zaanstad Werkvoorbereiders  
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Wachtdienstchef 1. Tot een maximum van € 5.000,-(ex. BTW) in geval van een calamiteit in de openbare ruimte buiten kantooruren waarbij direct gehandeld moet worden. 2. Tot een maximum van € 20.000 (ex. BTW) na toestemming van de wachtdienstcoördinator (dat is de teamleider) in geval van een calamiteit in de openbare ruimte buiten kantooruren waarbij direct gehandeld moet worden. De toestemming van de wachtdienstcoördinator dient altijd via de email te worden bevestigd en aan het dossier te worden toegevoegd.
Speciale bevoegdheden Afdeling Ingenieursbureau      
Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur Zaanstad (AVOI) Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het afhandelen van en nemen van besluiten (toekennen, afwijzen, buiten behandeling laten) op aanvragen op grond van de verordening Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een melding Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen/ Toezichthouder Kabels en Leidingen  
Het nemen van besluiten tot wijziging of intrekking van een instemmingsbesluit of vergunning Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Het aanwijzen van een alternatief tracé conform artikel 3.1 lid 3 van de verordening Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Het opdragen aan de netbeheerder een milieutechnisch verzoek of onderzoek naar mogelijk gevaar of hinder uit te voeren conform artikel 3.4 lid 2 van de verordening Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Het gelasten van opschorting van de aanleg en de exploitatie van de betreffende kabels en leidingen conform artikel 3.4 lid 3 van de verordening   Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen  
Schadevergoedingsregeling AVOI Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het afhandelen van en nemen van besluiten op aanvragen schadevergoeding Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur  
Het aanwijzen van en in handen stellen van de aanvraag om schadevergoeding bij een adviseur Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur  
Het overeenkomen van een schadevergoeding voorafgaand aan de werkzaamheden Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur  
Nadere regels bij de AVOI Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten gebaseerd op de Nadere regels bij de AVOI Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur / Toezichthouder Kabels en Leidingen  
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Projectleiders Tot een maximum van € 2.500 (ex. BTW) mits de post onvoorzien van het projectbudget niet wordt overschreden.
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Teamleiders en (vervanger) coördinator ondergrondse infrastructuur Bij financiële verplichtingen tot een maximum van € 50.000 (ex. BTW)
Het verrichten van alle rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor het aanbestedingsproces, met uitzondering van de bevoegdheid om de opdracht te gunnen en de overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen, welke bevoegdheden zijn voorbehouden aan de verantwoordelijke budgethouder uit hoofde van de budgetregeling en het integraal management-principe. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Projectleiders en adviseur aanbestedingen & leveranciersmanagement  
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van meerwerk t.a.v. werken bij een opdrachtsom Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Projectleiders De post ‘onvoorzien’ in het projectbudget dient te worden aangewend voor meerwerk. Het mandaat strekt zich financieel uit tot: een cumulatief bedrag tot15% van de opdrachtsom (ex. BTW) en met een maximum van 50.000 (ex. BTW) per Meerwerkopdracht NB. Indien 15% van de opdrachtsom < € 7500 (ex. BTW) dan geldt, in afwijking van het vorige, een mandaat tot en met € 7500 (ex. BTW) voor meerwerkopdrachten NB. Het projectbudget is het totaal beschikbare budget op eencodenummer (op het MIP)om het gehele project tekunnen realiseren(inclusief de postmeerwerken onvoorzien). De opdrachtsom betreft het bedrag waarvoor is aanbesteed.
Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van meerwerk t.a.v. werken Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Directievoerder (hoofdopzichter) De post ‘onvoorzien’ in het projectbudget dient te worden aangewend voor meerwerk. Het mandaat strekt zich uit tot € 5000 (ex. BTW) per meerwerkopdracht en moet passen binnen het totaal beschikbare bedrag aan meerwerk van de opdrachtsom.
Wet op de Telecommunicatie Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten op grond van artikel 5.4 Telecommunicatiewet Het college van Zaanstad Coördinator Ondergrondse Infrastructuur/ Vergunningverlener Kabels en Leidingen/ Toezichthouder Kabels en Leidingen  
SECTOR GEBIEDSONTWIKKELING
Speciale bevoegdheden Team Bestaande woningvoorraad Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Verordening Stimuleringsleningen en funderingsherstel      
Het namen van beslissingen die nog voortvloeien uit de inmiddels ingetrokken Verordening Stimuleringsleningen Funderingsherstel 2010-2011 Het college van Zaanstad Programmamanager Verbeteren kwaliteit bestaande woningbouw Maximaal bedrag € 50.000 (ex. BTW) per beslissing
Verordening Maatwerklening Funderingsherstel      
Het nemen van beslissingen op grond van Verordening Maatwerklening Funderingsherstel Het college van Zaanstad Programmamanager Verbeteren kwaliteit bestaande woningbouw  
       

Bijlage III behorende bij het Ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling 2020

(Personele matrix)

MANDAATMATRIX PERSONELE BESLUITEN
Onder leidinggevende wordt verstaan degene bij wie het beoordelen van medewerkers onderdeel uitmaakt van het functieprofiel   Toelichting: bevoegdheden zijn gemandateerd door het college van B&W aan de directeuren. De directeur kan bepaalde bevoegdheden doormandateren. In deze lijst is per onderwerp te zien of dit het geval is, en naar welk niveau. Het staat de medewerker altijd vrij om bij afwijzing van een verzoek met zijn direct leidinggevende in gesprek te gaan, voordat hij eventueel gebruik maakt van de formele bezwaarmogelijkheid op grond van de Awb. De Awb termijn loopt echter wel door!
Onderwerp Niveau beslissingsbevoegdheid Bijzonderheden
Arbeidsvoorwaarden en afspraken
Alle soorten verlof waaronder vakantieverlof, buitengewoon verlof, onbetaald verlof Direct leidinggevende  
Arbeidsduur / werktijden cafetariamodel, sociaal convenant, fietsenplan Direct leidinggevende  
Studiefaciliteiten Direct leidinggevende  
Aanvragen assessment / loopbaanbegeleiding/coaching Direct leidinggevende  
Telewerken Direct leidinggevende Is een overeenkomst met de medewerker
Dienstopdracht Direct leidinggevende Als mondeling gegeven, altijd schriftelijk bevestigen
Instroom
Openstellen vacature Direct leidinggevende  
Verlenen vaste aanstelling / aangaan van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Direct leidinggevende  
Verlenen en verlengen tijdelijke aanstelling / aangaan en verlenging tijdelijke arbeidsovereenkomst Direct leidinggevende  
Aanvraag/verlenging inhuur derden Direct leidinggevende Conform Zaans inkoopbeleid
Instroom externe medewerker Direct leidinggevende  
Stageovereenkomst / stageregeling Direct leidinggevende  
Toeslagen, vergoedingen en declaraties
Buitenlandse dienstreis Gemeentesecretaris Bepaald in organisatiebesluit, wordt niet ondergemandateerd
Toekennen vergoedingen Direct leidinggevende  
Toekennen toeslagen Direct leidinggevende  
Vergoeding schade aan persoonlijk eigendommen bij uitoefening functie Direct leidinggevende In overleg met schade en verzekeringen
Dienstreis binnenland Direct leidinggevende Mondeling of schriftelijk besluit/opdracht
Uitstroom
Onvrijwillig ontslag (initiatief werkgever) Directeur  
Ontslag op verzoek medewerker (inclusief FPU, Ouderdomspensioen, Keuzepensioen) Direct leidinggevende  
Verzuim en re-integratie    
Niet toepassen loonkorting bij ziekte Direct leidinggevende Betreft uitzondering bij terminale ziekte
Herplaatsing bij einde wachttijd Direct leidinggevende  
Danctie bij nalatigheid nakomen ziekteverzuim-verplichtingen Direct leidinggevende  
Instellen bezwaar tegen UWV beschikkingen Direct leidinggevende  
Opdragen passende arbeid Direct leidinggevende  
No show consult in rekening brengen Direct leidinggevende  
Wijzigen rechtspositie / doorstroom
Plaatsing (reorganisatie) Directeur  
Niet-plaatsing / boventalligverklaring (reorganisatie) Directeur  
Aanwijzing van een mobiliteitskandidaat Directeur  
Vaststellen re-integratieplan Directeur Reorganisatie, indien geen overeenstemming wordt bereikt
Vaststelling beoordeling Direct leidinggevende  
Bevordering Direct leidinggevende  
Herplaatsing (arbeidsongeschiktheid) Direct leidinggevende  
(Tijdelijke) overplaatsing Direct leidinggevende  
Nevenwerkzaamheden Directeur  
Interne detachering Direct leidinggevende Direct leidinggevende
Disciplinair/zwaarwegend
Vaststellingsovereenkomst Gemeentesecretaris In Organisatiebesluit 2011 bepaald uitgesloten van ondermandaat
Disciplinaire maatregelen Directeur Zwaarwegend besluit
Schorsing Directeur Zwaarwegend besluit
Ontzegging toegang gebouwen Directeur Zwaarwegend besluit
(Tijdelijk) ontheffen uit functie Directeur Zwaarwegend besluit
Schadeloosstelling Directeur Zwaarwegend besluit
Detachering Directeur Driepartijen overeenkomst met externe werkgever
Dienstongeval Directeur Zwaarwegend besluit i.v.m. gevolgen aansprakelijkheid

Ondertekening