Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 2016 (Founding Father's)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 2016 (Founding Father's)

Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 (OD NZKG Founding Father’s)

Overwegende dat:

 • -

  bij besluit van 1 december 2015, nr. 723518/723536, het Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland is vastgesteld (Mandaatbesluit ODNZKG 2016, daarbij is het mandaatbesluit ODNZKG 2014 ingetrokken).

 • -

  bij besluit van 8 december 2015, nr. 734469/734474, het Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland 2016 is vastgesteld, waarmee door de inspecteur der provinciale belastingen Noord-Holland mandaat is verleend aan de Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om namens de provincie Noord-Holland leges te heffen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Waterwet en de Ontgrondingenwet, op grond van de vigerende Legesverordening Noord-Holland.

 • -

  bij besluit van 18 december 2012, registratienummer: 2012.0072684 door het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer mandaat is verleend aan de Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 • -

  bij besluit van 11 maart 2014, registratienummer: 2014.0008967, het Mandaatbesluit Omgevingsdienst NZKG 2013 gemeente Haarlemmermeer is gewijzigd door de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aanvullend mandaat te verlenen voor de zogenoemde plustaken.

 • -

  bij besluit van 24 juni 2014, registratienummer: 2014.0024461, het besluit, d.d. 11 maart 2014 aangepast door mandaat te verlenen tot het aanschrijven op grond van artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb), voor zover er sprake is van een Wm-plichtige inrichting. Verder is het mandaat verduidelijkt door aan te geven dat het geen betrekking heeft op artikel 28 van de Wbb en ook niet op artikel 33 van de Wbb.

 • -

  bij besluit van 21 april 2015, registratienummer: 2015.0015364, het Mandaatbesluit Omgevingsdienst NZKG 2013 gemeente Haarlemmermeer is gewijzigd door de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aanvullend mandaat te verlenen om namens de gemeente Haarlemmermeer besluiten te nemen ten aanzien van aanvragen om een openstellingsvergunning voor een tunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Tevens is bij dit besluit door de heffingsambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer aan de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied mandaat verleend om besluiten te nemen ten aanzien van het opleggen en verzenden van aanslagen voor gemeentelijke leges.

 • -

  bij besluit van 23 juni 2015, zonder registratienummer, de heffingsambtenaar van Haarlemmermeer heeft besloten dat de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ondermandaat mag verlenen aan teammanagers voor het opleggen en verzenden van aanslagen van gemeentelijke leges.

 • -

  bij besluit van 7 juli 2015, registratienummer: 2015.0027023, het Mandaatbesluit Omgevingsdienst NZKG 2013 gemeente Haarlemmermeer is gewijzigd door de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aanvullend mandaat te verlenen om namens de gemeente Haarlemmermeer besluiten te nemen ten aanzien van het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Bij dit besluit zijn tevens de bepalingen in het kader van de Wet bodembescherming verduidelijkt.

 • -

  bij besluit van 18 december 2012, door het college van B&W van de gemeente Zaanstad mandaat is verleend aan de Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 • -

  bij besluit van 18 december 2012, door het college van B&W en de burgemeester van de gemeente Amsterdam mandaat is verleend aan de Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 • -

  bij besluit van 13 mei 2014, door het college van B&W, nr.: BD2014-004262, het Mandaatbesluit Omgevingsdienst NZKG 2013 van de gemeente Amsterdam is gewijzigd en het mandaatbesluit Dienst Milieu en Bouwtoezicht Hoofdinspecteur Noord-Zuidlijn is ingetrokken.

 • -

  in de zojuist genoemde mandaatbesluiten is bepaald dat de Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de bevoegdheden in ondermandaat, ondervolmacht of ondermachtiging kan opdragen aan ondergeschikten.

 

Besluit de Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst NZKG:

 

 • I.

  ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht te verlenen aan, uitsluitend voor zover het betreffende mandaat hierin voorziet en voor zover het binnen het takenpakket past, de medewerker, aangesteld in de functie van teammanager, voor de volgende bevoegdheden:

 • II.

  met betrekking tot gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht te verlenen aan, uitsluitend voor zover het betreffende mandaat hierin voorziet en voor zover binnen het takenpakket past, de medewerker die conform de afspraken uit de memo “Voorstel bevoegdheden lijn en project bij tunnelprojecten” van 28 januari 2015 door de Stuurgroep Tunnels is aangesteld als projectleider Tunnels, voor de volgende bevoegdheden:

 

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

Awb

Algemene wet bestuursrecht

OD NZKG

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb

Wet bodembescherming

Wm

Wet milieubeheer

Wro

Wet ruimtelijke ordening

DVO

Dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

1.0 Algemene ondermandaten

Dit hoofdstuk geldt niet voor taken en bevoegdheden van de Provincie Noord-Holland.

Voor zover betrekking hebbend op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer, gelden de volgende voorwaarden en beperkingen:

 • -

  De in dit ondermandaatregister vermelde ondermandaten betreffen het landelijke basistakenpakket (versie 2.3, d.d, 25 mei 2011) zoals nader vermeld in bijlage 1 van het Bedrijfsplan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (d.d. 6 augustus 2012) en het plustakenpakket zoals aangegeven op pagina 5 van het Bedrijfsplan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (d.d. 9 oktober 2012).

 • -

  Verder gelden voor alle ondermandaten de Richtlijnen mandaat vergunningen en dienstverlening d.d. 28 augustus 2012, zoals aan dit ondermandaatregister is gehecht en daarvan onlosmakelijk onderdeel uitmaakt alsmede de voorwaarden zoals vermeld in de Dienstverleningsovereenkomst. Van toepassing zijn de beperkingen en voorwaarden zoals afzonderlijk vermeld in dit ondermandaatregister.

i265780i34310e32-e1b3-4ae1-a3bd-e0ed5592363f.jpg

1.1 Gemeentewet

i265781ia1e5a26d-c09d-4dd3-a49b-77be95af63ba.jpg

1.2 Algemene wet bestuursrecht

i265782i591d05f8-9531-4792-9227-ffd938ff1c0a.jpg

1.3 Wet openbaarheid van bestuur

i265783i96340118-7d79-439d-895f-6cf4dc0d7a8c.jpg

1.4 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

i265784i1d74402a-4b96-4710-9505-f2d307e3cee9.jpg

1.5 Opleggen en verzenden legesaanslagen

i265785ia300c0e9-8b7c-49b6-87d9-818fe5a657bc.jpg

2.0 Toezicht en handhaving

Dit hoofdstuk geldt niet voor taken en bevoegdheden van de Provincie Noord-Holland.

i265786ieeed0582-285e-451a-bd35-81d8db5b48ef.jpg
i265787id9bfc15d-93e1-461c-9ba8-017baa10f74f.jpg
i265788i17366943-78d9-4ad9-9eda-ed7164a08a95.jpg
i265789i5ab5c244-384d-4093-8ca4-b15d287d833e.jpg
i265790i888599e6-89b3-47b1-b7b8-7d3cb60201f0.jpg

3.0 Fysieke leefomgeving

Dit hoofdstuk geldt niet voor taken en bevoegdheden van de Provincie Noord-Holland.

i265791i9f5eb525-f36f-4c90-954d-a592383fe159.jpg
i265792i1cb4cbca-1496-475f-bb41-303fb7f43ec2.jpg
i265793if7b3d33a-ec81-45f4-a616-04a8a09a125a.jpg
i265794ic262335c-aa53-4482-ab3f-04b7a648635e.jpg

3.1 Coördinatie besluitvorming Wro - Waterwet - Wabo

i265795i6af0d409-53fd-4782-b897-2b4b2703ef80.jpg
i265796id9125466-fe10-4200-84c6-882be2027de0.jpg

3.2 Wet geluidhinder

i265797ie834d62e-e0a0-49b8-bf46-9f775f9f9ecb.jpg
i265798i4fae64e6-a67a-4efa-966e-a300c515d32e.jpg

3.3 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels

i265800if562bab0-061c-4dca-b1a2-a92ee36034cc.jpg

3.4 Fysieke leefomgeving - overig

i265801i9942f3d5-03bc-4b5a-b90a-b06821c48331.jpg

3.5 Verordening op de Vastgoedregistratie 2011

i265802i61e68abd-99a4-47f6-9e17-c4d99f31a50d.jpg
i265803i9269a707-ec19-4df6-8118-d79beab784a1.jpg

3.4 Huisvestingswet

i265805iaa77bacd-63e2-4b64-b726-ca57469c0c75.jpg

4.0 Milieuzaken

Dit hoofdstuk geldt niet voor taken en bevoegdheden van de Provincie Noord-Holland.

i265806i59a4f1c2-96f8-4363-82a4-dd39e48ee6c5.jpg

4.1 APV

i265807ic25a7d80-a4b7-4f69-943f-1f7fd6f97410.jpg

4.2 Wet bodembescherming

i265808iafe8e8c4-6c76-4c7f-bac8-f4c814dc09e6.jpg
i265810i3b2be01a-8f24-489d-beaf-21c072f41981.jpg

5.0 Overgangsrecht

Dit hoofdstuk geldt alleen voor de gemeente Amsterdam.

Let op:

voor zover betrekking hebbend op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer, op aangelegenheden die nog niet zijn afgehandeld op de datum van inwerkingtreding van het Mandaatbesluit blijft de tot die datum geldende mandaatregeling van toepassing.

i265814i7f6763f7-6254-40f6-b483-02e5e1b0a3f3.jpg
i265816i30909758-7527-4aa5-ace5-dba8ebf2a7d6.jpg
i265818ifca2f3de-17a5-4e40-99d7-ad728d700723.jpg
i265820ic26676b0-931b-4478-83e4-e055b0d6265e.jpg
i265821ib5eec441-ef7a-4f47-a809-bcb425f8d782.jpg

6.0 provinciale bevoegdheden

Dit hoofdstuk geldt niet voor taken en bevoegdheden van de gemeente Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer

6.0.01 Opleggen en verzenden leges

i265834i36d1c9d0-e9fc-49b1-8476-ab2a2ba54881.jpg

6.1.01 Vergunningen

i265835i7c3d4419-d3df-4bd8-a50e-d50cc2dc6e2e.jpg
i265836i45d72d6f-7794-4bf5-a7cd-6b5eeb3c7aae.jpg
i265837i02296084-17bf-48e3-abfb-92dd17607921.jpg

6.1.02 Wet geluidhinder

i265838i1da2a56a-2d3e-42ea-befb-9c25b0c0e34f.jpg

6.1.03 Wet bodembescherming

i265839i6b5a59b4-a2aa-4494-8e4c-a28048613e2d.jpg
i265840iad5d3c85-0009-4b3f-94b6-b2a5f2b89c48.jpg

6.1.04 PMV-grondwaterbeschermingsgebieden (H5)

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover passend binnen het kader en geografisch bereik van de hierboven opgedragen bevoegdheden.

i265841i771683f4-ad10-4f4a-bfc0-e7487ce05ee0.jpg

6.1.05 PMV-gesloten stortplaats

i265842i1e1eddd9-4709-44aa-9b09-8d3d014aeb22.jpg
i265843i1810d6cd-826a-4407-97ef-cc2f56eaac24.jpg

6.1.06 PMV-aardkundig monument

i265844ifc73c771-8f45-4112-810e-c323579d8515.jpg

6.1.07 PMV en Wm rioleringen

i265845i4ded4759-6e45-48aa-b220-2b87a4077f30.jpg

6.1.08 Waterwet, Waterbesluit en Waterverordening

i265846i15488e1f-fd49-43c7-8288-deaa4e77ac43.jpg
i265847ib24a48d9-5ed8-4fc9-a537-f370b2eb44a4.jpg

6.1.09 Ontgrondingenwet

i265848i353ce54b-d6aa-4564-b123-51c19828f082.jpg

6.1.10 Vuurwerkbesluit

i265849id9b5fa54-c6a2-4499-a95b-fe1d00c45ff8.jpg

6.1.11 Besluit geluidsproductie motoren

i265850if59830e5-14a3-46d8-ab29-d5ad564c6db1.jpg

6.1.12 Wet luchtvaart

6.2 Toezicht en handhaving

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover passend binnen het kader en geografisch bereik van de hierboven opgedragen (vergunnings)taken.

i265854ic72ba161-7207-4602-8f18-959d13bc43a4.jpg
i265856i4c468d99-1a6f-4a03-968e-c9391ceb65f1.jpg
i265855i60f1da1a-d225-4866-9fa6-48528e06b7c0.jpg

6.3 AWB Bezwaar en beroep

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover passend binnen het kader en geografisch bereik van de hierboven opgedragen bevoegdheden.

i265857i5b289458-e5f7-4640-967c-bf3f82d119d4.jpg

6.4 AWB Algemeen

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover passend binnen het kader en geografisch bereik van de hierboven opgedragen bevoegdheden.

i265858i51f8c2f5-0509-4fde-99e3-a9ac603dce27.jpg
i265859i01720925-f877-4687-8910-040279eb14a7.jpg

6.5 Wet BIBOB

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover passend binnen het kader en geografisch bereik van de hierboven opgedragen bevoegdheden.

i265860i034e8f61-7e98-4b7a-a9c2-9555c2b8b4cb.jpg

6.6 Wob

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover passend binnen het kader en geografisch bereik van de hierboven opgedragen vergunnings- toezichts- en handhavingstaken.

i265861i25ef1d80-04aa-40e7-80d6-9bebb68e7934.jpg

III. te bepalen dat, alvorens de hierboven genoemde bevoegdheden uit te oefenen voor zover betrekking hebbend op bouwen, slopen, aanleggen, monumenten, alsook planologische afwijkingsbesluiten of vrijstellingen, dan wel een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1. lid 1 sub a, b, c, f, g of h van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dan wel artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c, van de Wabo, binnen het grondgebied van de gemeente Amsterdam, instemming van het Waboberaad van de gemeente Amsterdam is gegeven;

IV. te bepalen, dat het ondermandaat tevens kan worden uitgeoefend door de door de teammanagers

aangewezen plaatsvervangers, na instemming van de Algemeen directeur, dan wel indien de functie vacant is, een door de Algemeen directeur aangewezen waarnemer;

V.te bepalen dat, tevens alle bij de desbetreffende taak of bevoegdheid behorende overige taken zoals correspondentie (waaronder ontvangstbevestigingen) en de in het kader van de te volgen

besluitvormingsprocedures te nemen beslissingen, zoals verzoeken om (aanvullende) informatie, verdagen van beslissingen, buiten behandeling laten van aanvragen, doorzending en het voldoen aan publicatieverplichtingen, omvatten;

VI. te bepalen dat de volgende handelingen door een medewerker kunnen worden uitgeoefend:

 • -

  het doorzenden van stukken op grond van artikel 2:3 van de Awb;

 • -

  het sturen van ontvangstbevestigingen;

 • -

  het stellen van een termijn (waar binnen de aanvraag moet worden aangevuld) op grond van 4:5 van de Awb;

 • -

  het voeren van correspondentie over Awb-procedures, ontheffingen, vrijstellingen en vergunningen (uitnodigingen, toezending verslagen e.d.) niet zijnde correspondentie in het kader van bezwaar en beroepsprocedures;

 • -

  het zenden van een controle brief dat geen overtredingen zijn geconstateerd.

VII. te bepalen dat, stukken die in het kader van bezwaar,- en beroepsprocedures aan

bezwaarschriftencommissies, de (Voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank worden verzonden kunnen worden ondertekend door de behandelend jurist, met uitzondering van hetgeen onder sub 6.39 t/m 6.41 is gesteld;

VIII. te bepalen, dat dit besluit bekend wordt gemaakt op de gebruikelijke wijze waarop de colleges van de deelnemers hun besluiten (conform het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht) bekendmaken en in werking treedt op de dag na publicatie in het provinciaal blad van de provincie Noord Holland waarin het is geplaatst.

De Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst NZKG voornoemd, Datum: 21 december 2015

Mw. drs. E.M.J. Meijers