Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling 2020
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling 2020

De directeur van de portefeuille Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad;

Gelet op het Organisatiebesluit Zaanstad 2012, en de Budgetregels gemeente Zaanstad 2011;

Overwegende dat in paragraaf 2 van het Organisatiebesluit aan de directeur mandaat is verleend tot het nemen van besluiten en het afdoen van zaken die verband houden met en voortvloeien uit de verantwoordelijkheid die hij ingevolge art. 16 van het Organisatiebesluit draagt;

Overwegende dat de directeur alle bevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie ten behoeve van het dagelijks beheer van de portefeuille van sectoren betreffende Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeentesecretaris / algemeen directeur in ondermandaat heeft gekregen conform artikel 2 lid 4 van het Organisatiebesluit, met uitzondering van de in artikel 5 lid 2 van het Organisatiebesluit genoemde bevoegdheden;

Overwegende dat de directeur de verantwoordelijkheid voor de budgetten op productniveau betreffende Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeentesecretaris / algemeen directeur in ondermandaat heeft gekregen (budgethouderschap);

Overwegende dat het, uit een oogpunt van doelmatigheid, wenselijk is een aantal bevoegdheden te ondermandateren;

Besluit:

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Bevoegdhedenovereenkomst: overeenkomst waarin een bestuursorgaan van de gemeente met betrekking tot een haar toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid met haar wederpartij(en) afspreekt op welke wijze zij deze publiekrechtelijke bevoegdheid al dan niet zal uitoefenen.

 • 2.

  Naast hogere leidinggevende: de functionaris aan wie de direct leidinggevende van de ambtenaar voor zijn werkzaamheden in hiërarchische zin verantwoording verschuldigd is.

 • 3.

  P-matrix: matrix met de beslissingsbevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie.

 • 4.

  B–matrix. Hierin wordt op codenummerniveau van de begroting aangegeven waar het budgethouderschap in de organisatie is neergelegd.

 • 5.

  Budgethouder: degene die bevoegd is te beschikken over een toegekend budget ter uitvoering van een specifieke taak en hierover verantwoording aflegt als bepaald in de Budgetregels gemeente Zaanstad 2011.

Artikel 2 Verlening ondermandaat/machtiging

 • 1.

  De directeur van Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad verleent aan de in de bijlagen bij dit besluit genoemde functionarissen toestemming om in ondermandaat gebruik te maken van de in de bijlagen genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Het ondermandaat omvat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, voeren van correspondentie over, en alle andere daarbij behorende feitelijke -en rechtshandelingen die nodig zijn met betrekking tot de toegekende bevoegdheden binnen het werkveld van de mandataris.

 • 3.

  Hierbij geldt dat de directeur de bevoegdheden ook zelf kan blijven uitoefenen en/of dit besluit altijd kan wijzigen of intrekken.

 • 4.

  De ondergemandateerde dient bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden binnen de kaders te blijven van de wet, het gemeentelijk beleid en de besluiten van de (algemeen) directeur.

 • 5.

  Het ondermandaat mag ook worden uitgeoefend door de gelijke of naast hogere in functie, dan wel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

Artikel 3 Uitsluitingen

Dit ondermandaat is niet van toepassing op:

 • a.

  zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

 • c.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van een advies waarvan het inwinnen als gevolg van wettelijk voorschrift dan wel als gevolg van een gemeentelijke richtlijn verplicht is;

 • d.

  zaken die een beslissing vergen die leidt tot overschrijding van het voor deze beslissing(-en) aan de ondergemandateerde beschikbaar staande budget;

 • e.

  beslissingen om de raad een voorstel te doen;

 • f.

  zaken die de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels vergen, tenzij het regels betreffen ten aanzien van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de organisatie van de griffie;

 • g.

  zaken die het nemen van een besluit vergen waarvoor is bepaald dat dit genomen moet worden met versterkte meerderheid of waarvan de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens ondermandaat;

 • h.

  besluiten die wettelijk onderworpen zijn aan goedkeuring.

Artikel 4 Volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 5 Ondertekening

Aan het ondermandaat is gekoppeld het ondertekenen van besluiten en overeenkomsten die uit de toepassing van de bevoegdheden voortvloeien.

Artikel 6 Waarneming bij afwezigheid/vervanging

 • 1.

  De vervanging in het kader van dit besluit vindt, met uitzondering van het goedkeuren en betalen van facturen, plaats ofwel door de gelijke dan wel de naast hogere in functie dan wel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

 • 2.

  De waarneming bij het goedkeuren en betalen van facturen vindt plaats door een door de budgethouder aangewezen functionaris.

Artikel 7 Personeelsaangelegenheden

De ondermandaten op het gebied van personeelsaangelegenheden zijn opgenomen in de P-matrix (bijlage III).

Artikel 8 Budgethouders

 • 1.

  De ondermandaten van de verantwoordelijkheid voor budgetten op codenummerniveau in de begroting is opgenomen in de B – matrix, bijlage IV;.

 • 2.

  De budgethouders dienen zich te houden aan de geldende budgetregels.

 • 3.

  De verantwoordelijkheid over een budget houdt mede in het aangaan van verplichtingen en het goedkeuren van facturen.

Artikel 9 Gedeeltelijke gelijkstelling functies met Afdelingshoofd

De bevoegdheden die op basis van dit besluit zijn onder gemandateerd aan de Afdelingshoofden komen ook toe aan programmamanagers, ketenregisseurs, netwerkontwikkelaars, met uitzondering van de bevoegdheden die niet specifiek aan hen zijn toebedeeld in de bijlage bijzonder deel.

Artikel 10 Ondertekening besluiten

 • 1.

  Besluiten die in ondermandaat worden genomen worden voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

functienaam,

<mevrouw>/de heer< titulatuur>< voorletters>< naam functionaris>

Voorbeeld:

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

Hoofd afdeling Juridische Zaken,

Mevrouw mr. N. Zeef

 • 2.

  In de gevallen, waarin een gevolmachtigde gebruik maakt van zijn volmacht, tekent de gevolmachtigde. In die gevallen worden de betreffende stukken voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

Voor zover het een bevoegdheid van de burgemeester betreft:

Hoogachtend,

Namens de burgemeester van Zaanstad,

Functienaam,

<mevrouw/de heer><titulatuur><voorletters><naam functionaris>

Artikel 11 Ondertekening en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervangt het ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling van 2018.

 • 2.

  Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen daarvan in het Gemeenteblad.

 • 3.

  Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl.

Besluit directeur Maatschappelijke Ontwikkeling 19-12-2019
Handtekening directeur  

Ondertekening

Bijlage I behorende bij ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling: algemeen uniform deel

Bevoegdheden Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Privaatrechtelijke rechtshandelingen      
Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten), uitgezonderd deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 exclusief BTW per transactie (Alvorens de verplichting aan te gaan overlegt het Sectorhoofd met de budgethouder. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 exclusief BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten. Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen. Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken
Idem Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Bij financiële verplichting kleiner dan € 214.000 exclusief BTW per transactie. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 exclusief BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten. Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen. Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken.
Bevoegdhedenovereenkomsten      
Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 exclusief BTW per transactie. Alvorens de verplichting aan te gaan overlegt het Sectorhoofd met de budgethouder.
  idem Afdelingshoofden Bij financiële verplichting kleiner dan € 214.000 exclusief BTW per transactie. Het budgethouderschap houdt tevens in het goedkeuren van facturen.
Ondertekenen overeenkomst na collegebesluit      
Het ondertekenen van een (bevoegdheid)overeenkomst nadat de beslissing om de overeenkomst aan te gaan is genomen door het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester van Zaanstad en/of het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Uitgaande subsidies      
Een subsidieaanvraag o.g.v. art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht (aanvraag is onvolledig, voldoet niet aan een wettelijk voorschrift e.d.) niet in behandeling te nemen. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:14 of 4:15 Algemene wet bestuursrecht. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende sector binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten. Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Idem Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.
Nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor rechtshandelingen vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht. Het college van Zaanstad Sectorhoofden  
Nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds. Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Idem Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.
Bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht). Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Idem Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.
Subsidie verkrijgen      
Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en verzoek te dienen om een subsidieaanvraag in te trekken. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden De cofinanciering van Zaanstad is minder dan € 500.000 en het bedrag van de aanvraag is minder dan € 500.000.
Idem Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden De cofinanciering van Zaanstad is minder dan € 214.000 en het bedrag van de aanvraag is minder dan € 214.000.
Nadeelcompensatie      
Het nemen van besluiten over een verzoek tot nadeelcompensatie Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Voor zover het een besluit tot toekenning betreft geldt dit mandaat tot een bedrag van € 214.000 exclusief BTW.
       
Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen      
Het besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet openbaarheid van Bestuur      
Besluiten nemen over het verschaffen van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet hergebruik van overheidsinformatie      
Besluiten nemen op verzoeken om hergebruik van informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet dwangsom      
Besluiten nemen over het afhandelen van een verzoek in het kader van artikel 4:17 en 4:18 (beschikking betreffende een verbeurte dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op een aanvraag) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
Bestuursrechtelijke en/of privaatrechtelijke geldschulden      
Alle bevoegdheden op grond van titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht betreffende bestuursrechtelijke geldschulden aangaande het werkveld van de betreffende afdeling. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
De bevoegdheid tot het afboeken van definitieve oninbare vorderingen van dubieuze debiteuren. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd samen met betrokken Sectorhoofd  
Klachten      
De bevoegdheid tot het coördineren, registreren en rapporteren van klachten, als bedoeld in artikel 4 van de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Direct leidinggevenden  
De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden en sectorhoofden, die niet inhoudelijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht naar aard of inhoud een zodanig gewicht heeft dat een andere functionaris deze behoort af te doen  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Awb-besluiten nemen op grond van de artikelen 15 t/m 22 AVG Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd  
Meedelen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) aan de betrokkene(n) (art. 34 AVG) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd  
Wet Bibob Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het doen van onderzoek in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) waarbij hij bevoegd is alle noodzakelijke handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Bibob-coördinator Medewerkers afdelingen Inkoop en Subsidies, Vergunningen, Gebruikstoezicht, Openbare Orde en Veiligheid, Grondzaken, Advies en Toezicht  
Het vragen van advies, bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) bij het Landelijk Bureau Bibob College resp. de burgemeester van Zaanstad BIBOB-coördinator  
Het ingevolge artikel 32 Wet Bibob in kennis stellen van betrokkene dat advies wordt gevraagd aan het Landelijke Bureau Bibob College resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het nemen van een besluit dan wel het al dan niet verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling naar aanleiding van een Bibobonderzoek College resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Conform intern Bibob werkproces
Maatregelen m.b.t. ordeverstoring      
Het geven van bevelen die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in het Gemeentehuis, voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde, dan wel het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis Burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden en de externe beveiligingsorganisatie  
Het voeren van alle correspondentie en het nemen van besluiten op basis van het Agressieprotocol Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Mits het agressief gedrag gemeld is en het registratieformulier is ingevuld.
Het doen van aangifte      
Het doen van aangifte van vermoedelijk strafbare feiten Burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden/medewerkers Facilitaire Zaken, de externe beveiligingsorganisatie en de Bibob-coördinator  

Bijlage II behorende bij het ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling – Bijzonder deel

Bevoegdheden Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Uitvoering Leerplichtwet 1969      
Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in de Leerplichtwet 1969. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Naleving De Toezichthouder moet tevens als leerplichtambtenaar beëdigd zijn.
Het nemen van besluiten o.g.v. de artikelen 3a, 3b en 15. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) De casemanager moet als leerplichtambtenaar beëdigd zijn.
Het beëdigen van een leerplichtambtenaar. De burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Naleving  
Wet op de lijkbezorging      
Het aanwijzen van gemeentelijke lijkschouwers (art. 4) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Het aanwijzen van uitvoerders Het college van Zaanstad Sectorhoofd Services  
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs      
Niet behandelen onvolledige aanvraag (art. 7, derde en vierde lid). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Bekendmaking van besluiten (art. 14). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Aanvang bekostiging; geen bekostiging wegens ontbreken overeenstemming (art. 15, vierde en vijfde lid). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Goedkeuring bouwplannen, begroting c.a. (art. 16), mits passend binnen toegekende budget. Het college van Zaanstad Sectorhoofd Bij een bedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Goedkeuring bouwplannen, begroting c.a. (art. 16), mits passend in budget. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Projecten A Bij een bedrag kleiner dan € 214.000.
Aanvang bekostiging in termijnen (art. 17). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Verlenging termijn aanspraak vergoeding (art. 18, derde lid). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Niet behandelen onvolledige aanvraag (art. 20, tweede lid). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Besluit nemen op spoedeisende aanvraag (art. 21). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Aanvang bekostiging; geen bekostiging wegens ontbreken overeenstemming / goedkeuring bouwplannen, begroting c.a., mits passend binnen toegekende budget / aanvang bekostiging in termijnen (art. 23). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Toestemming verhuur (art. 36, derde en vierde lid). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis  
Leerlingenvervoer      
Het nemen van besluiten naar aanleiding van aanvragen voor voorzieningen leerlingenvervoer. Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Het nemen van besluiten (toekennen, afwijzen, niet in behandeling nemen etc.) op een aanvraag voor een vervoersvoorziening Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ      
Het nemen van besluiten op aanvraag of ambtshalve over het toekennen, wijzigen, intrekken of beëindigen van uitkeringen inclusief het opleggen van maatregelen. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Expert Financieel administratief medewerker senior  
Het besluiten tot oplegging van een hersteltermijn tijdens de uitkeringsintake op het UWV of het Werkplein. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Expert Het gaat hierbij om Casemanagers tijdens de uitoefening van hun intakewerkzaamheden.
Het vertegenwoordigen van de gemeente Zaanstad in verband met de uitvoering m.b.t. vestiging / doorhaling / wijziging van krediethypotheken. De burgemeester / het college van Zaanstad Afdelingshoofd en Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Expert  
Het nemen van besluiten tot buiteninvorderingstelling en terugvordering van uitkeringen. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Het verzoek inlichtingen te verstrekken op grond van artikelen 63 en 64 Participatiewet. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert Sociaal rechercheur  
Het verzoek inlichtingen te verstrekken op grond van artikel 44 en 45 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag, beslag op roerende- en onroerende zaken op grond van artikel 60, derde en vierde lid, Participatiewet. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Financieel administratief medewerker Expert  
Het verzoek inlichtingen te verstrekken op grond van artikel 44 en 45 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Het uitvaardigen van een dwangbevel in het kader van de participatiewet, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het vaststellen van het recht op Individuele Inkomenstoeslag Of het recht op een andere minimaregelinge (TCA / TER / IST / RSK Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Naleving  
Het besluiten tot het opleggen danwel tot het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, eerste en zevende lid, Participatiewet Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Het besluiten tot het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van de opgelegde bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, dertiende lid, Participatiewet Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uit de Faillissementswet (WSNP)      
Opstellen van verzoekschriften en verklaringen WSNP conform de artikelen 284 of 285 Faillisementswet. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert Procesbeheerder  
Verzoekschriften tot dwangakkoord/moratorium conform de artikelen 287a of 287b Faillisementswet. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert Procesbeheerder  
Wet kinderopvang      
Het uitoefenen van bevoegdheden in het kader van de Wet Kinderopvang. Het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Binnen de door de raad bij de begrotingsvaststelling verstrekte middelen.
Het verlenen, weigeren en intrekken van vergoedingen in het kader van kinder- en buitenschoolse opvang (Wet Kinderopvang). Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Fonds de Hoop      
Het doen van uitgaven uit Fonds de Hoop. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Kennis Binnen de door de raad bij de begroting verstrekte middelen aan het fonds.
Schulddienstverlening      
Het tot stand brengen van een saneringskrediet en/of een schuldbemiddeling het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Procesbeheerder Services uitkeringen. Financieel administratief medewerker, Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert Binnen de door de raad bij de begrotingsvaststelling verstrekte middelen.
Het nemen van een besluit betreffende het toekennen of het weigeren van een traject schulddienstverlening het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker, Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Het afsluiten of opzeggen van een schuldregelingsovereenkomst het college van Zaanstad Casemanager, Casemanager Senior en Adviseur uitvoering (I en II) Financieel administratief medewerker, Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Regeling certificaat inburgering oudkomers      
Het uitreiken van een certificaat en het vermelden van de behaalde niveaus als bedoeld in artikel 1 en 2 van de Regeling Certificaat inburgering oudkomers. Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  
Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen      
Besluiten op basis van de beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen Gemeente Zaanstad 2016. Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Voorzieningen In de beleidsregels is bepaald dat het Sociale Wijkteam bepaald of is voldaan aan de criteria.
Adviescommissie cliëntenparticipatie      
Het benoemen en ontslaan van leden van de adviescommissie als bedoeld in artikel 10 van de Verordening cliëntenparticipatie Zaanstad 2017 Het college van Zaanstad Sectorhoofd Strategie en Netwerk  
Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning Zaanstad 2018     Het nemen van de besluiten en de uitvoering van de wet en de verordening is door het college gemandateerd aan de professionals van de Sociale Wijkteams.
Het administratief afhandelen van besluiten in het kader van de Wmo 2015 Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professionele medewerker van het Sociale Wijkteam
Het bevestigen van de ontvangst van een hulpvraag (artikel 2, lid 2 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2018) Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior Financieel administratief medewerker en Financieel administratief medewerker Expert De medewerker van het Sociale Wijk Team bevestigt de ontvangst van een hulpvraag. Veelal gebeurt dit impliciet door een afspraak te maken voor het keukentafelgesprek
De bevoegdheden genoemd in artikel 4, 5 en 6 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2018, voor het doen van (voor)onderzoek, voeren van gesprek en het maken van een verslag. Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior Financieel administratief medewerker en Financieel administratief medewerker Expert Door het college van Zaanstad zijn deze bevoegdheden gemandateerd aan de professionele van de Sociale Wijkteams
Het administratief afhandelen van besluiten over het verstrekken of afwijzen van een maatwerkvoorziening als bedoeld in artikel 8 van de Verordening Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior Financieel administratief medewerker en Financieel administratief medewerker Expert Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professionele medewerker van het Sociale Wijkteam
Het administratief afhandelen van het besluit betreffende het verstrekken of afwijzen van een maatwerkvoorziening Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior Financieel administratief medewerker en Financieel administratief medewerker Expert Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professionele medewerker van het Sociale Wijkteam
Het administratief afhandelen van besluiten over herzien dan wel intrekken van besluiten als bedoeld in artikel 14 Verordening Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professionele medewerker van het Sociale Wijkteam
Het afwijken van het bepaalde in de verordening als bedoeld in artikel 20 Verordening (hardheidsclausule). Het college van Zaanstad Medewerker Sociaal Wijkteam in overleg met casemanager Vangnet Het nemen van besluiten op basis van de hardheidsclausule valt niet onder het reguliere mandaat van het Sociale Wijkteam. De besluitvorming loopt via de Vangnetprocedure van de gemeente
Het administratief afhandelen van besluiten als bedoeld in artikel 20 van de Verordening Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Financieel administratief medewerker Senior Financieel medwerker en Financieel administratief medewerker Expert  
Jeugdwet en Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018     Het nemen van de besluiten en de uitvoering van de Jeugdwet en verordening is door het college gemandateerd aan de professionals van de Jeugdteams.
Het administratief afhandelen van besluiten over het verstrekken of afwijzen van een niet vrij toegankelijke jeugdhulp (artikel 3.6 Verordening Jeugdhulp Zaanstad 2018). Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker, Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professional van het Jeugdteam
Het administratief afhandelen van besluiten betreffende het herzien dan wel intrekken van besluiten als bedoeld in artikel 3.12 van de Verordening Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert Het inhoudelijke besluit wordt namens het college genomen door de professional van het Jeugdteam
Het afwijken van het bepaalde in de verordening als bedoeld in artikel 8.3 Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018 (hardheidsclausule). Het college van Zaanstad Medewerker Jeugdteam in overleg met casemanager Vangnet Het nemen van besluiten op basis van de hardheidsclausule valt niet onder het reguliere mandaat van het Jeugdteam. De besluitvorming loopt via de Vangnetprocedure van de gemeente Zaanstad.
Het administratief afhandelen van besluiten als bedoeld in artikel 8.3 Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018 (hardheidsclausule). Het college van Zaanstad Financieel administratief medewerker Senior en Financieel administratief medewerker Expert  

Bijlage III behorende bij het ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling 2020

MANDAATMATRIX PERSONELE BESLUITEN
Onderwerp niveau beslissingsbevoegdheid Toelichting: bevoegdheden zijn gemandateerd door het college van B&W aan de directeuren. De directeur kan bepaalde bevoegdheden doormandateren. In deze lijst is per onderwerp te zien of dit het geval is, en naar welk niveau. Onder leidinggevende wordt verstaan: degene bij wie het beoordelen van medewerkers onderdeel uitmaakt van het functieprofiel.
     
Arbeidsvoorwaarden en afspraken
Alle soorten verlof waaronder vakantieverlof, buitengewoon verlof, onbetaald verlof direct leidinggevende  
arbeidsduur/ werktijden direct leidinggevende  
fietsenplan direct leidinggevende  
studiefaciliteiten direct leidinggevende  
aanvragen assessment/ loopbaan begeleiding/coaching direct leidinggevende  
telewerken direct leidinggevende  
     
Instroom
openstellen vacature direct leidinggevende  
aangaan arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd direct leidinggevende  
aangaan en verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomst direct leidinggevende  
Aanvraag/verlenging inhuur derden direct leidinggevende  Conform Zaans inkoopbeleid
instroom externe medewerker direct leidinggevende  
stageovereenkomst/ Stageregeling direct leidinggevende  
 
Toeslagen, vergoedingen en declaraties
buitenlandse dienstreis gemeentesecretaris bepaald in organisatiebesluit, wordt niet ondergemandateerd
toekennen vergoedingen direct leidinggevende  
toekennen toeslagen direct leidinggevende  
vergoeding schade aan persoonlijke eigendommen bij uitoefening functie direct leidinggevende in overleg met schade en verzekeringen
dienstreis binnenland direct leidinggevende mondelinge of schriftelijke opdracht.
     
Uitstroom
onvrijwillig ontslag (initiatief werkgever) directeur  
ontslag op verzoek medewerker (inclusief Ouderdomspensioen, Keuzepensioen) direct leidinggevende  
 
Verzuim en re-integratie
niet toepassen loonkorting bij ziekte direct leidinggevende betreft uitzondering bij terminale ziekte
herplaatsing bij einde wachttijd direct leidinggevende  
sanctie bij nalatigheid nakomen ziekteverzuimverplichtingen direct leidinggevende  
instellen bezwaar tegen UWV beschikkingen direct leidinggevende  
opdragen passende arbeid direct leidinggevende  
no show consult in rekening brengen direct leidinggevende  
 
Wijzigen rechtspositie/ doorstroom
plaatsing (reorganisatie) directeur  
niet-plaatsing/ boventalligverklaring (reorganisatie) directeur  
aanwijzen van een mobiliteitskandidaat directeur  
vaststellen re-integratieplan directeur reorganisatie; indien geen overeenstemming wordt bereikt
vaststelling beoordeling direct leidinggevende  
bevordering direct leidinggevende  
herplaatsing (arbeidsongeschiktheid) direct leidinggevende  
(tijdelijke) overplaatsing direct leidinggevende  
nevenwerkzaamheden directeur  
interne detachering direct leidinggevende  
 
Zwaarwegende besluiten
vaststellingsovereenkomst gemeentesecretaris in Organisatiebesluit uitgesloten van ondermandaat
mondelinge of schriftelijke waarschuwing direct leidinggevende niet zwaarwegend besluit
schorsing directeur zwaarwegend besluit
ontzegging toegang gebouwen directeur zwaarwegend besluit
(tijdelijk) ontheffen uit functie directeur zwaarwegend besluit
schadeloosstelling directeur zwaarwegend besluit
detachering directeur driepartijenovereenkomst met externe werkgever
dienstongeval directeur zwaarwegend besluit ivm gevolgen aansprakelijkheid

Bijlage IV behorende bij het ondermandaatbesluit Maatschappelijke ontwikkeling 2019:

Budgetmatrix / B-matrix

         
Programma Product Codenummer Sector Budgethouder
Onderwijs, jeugd, zorg 01.01 - Goed onderwijs 200390- Lokaal onderwijsbeleid 360 – Strategie & Netwerken Ketenregisseur Onderwijsbeleid
Onderwijs, jeugd, zorg 01.01 - Goed onderwijs 200392- Leerlingenvervoer 380 - Services Afdelingshoofd Voorzieningen
Onderwijs, jeugd, zorg 01.01 - Goed onderwijs 200393- Volwasseneducatie 360 – Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Onderwijs, jeugd, zorg 01.01 - Goed onderwijs 200394- Voorkomen schooluitval 380 - Services Afdelingshoofd Jongerenloket
Onderwijs, jeugd, zorg 01.01 - Goed onderwijs 200707- Mut.res.Combinatiefuncties 360 – Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Onderwijs, jeugd, zorg 01.02 - Gezonde, veilige basis 200369- Jeugdbeleid 360 – Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Onderwijs, jeugd, zorg 01.03 - Passende ondersteuning 201126- Landelijk werkend en buitenreg 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.03 - Passende ondersteuning 201127- Regionale uitvoeringskosten 360 – Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Informatie- en contractmanagement
Onderwijs, jeugd, zorg 01.03 - Passende ondersteuning 201180- Specialistisch jeugdopvoedhulp 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.03 - Passende ondersteuning 201330- Specialistisch jeugd 2018 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.03 - Passende ondersteuning 201345- PGB Jeugd 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.03 - Passende ondersteuning 201346- Opvang zwerfjongeren 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.03 - Passende ondersteuning 201423- Transformatiefonds jeugd 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.04 - Eigen kracht inwoners 201008- Veiligheidshuis Z/W 360 – Strategie & Netwerken Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.04 - Eigen kracht inwoners 201115- Sociale wijkteams 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.04 - Eigen kracht inwoners 201117- Ov. taken Wmo (wijkbewoner) 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.04 - Eigen kracht inwoners 201119- Opvoedondersteuning 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.04 - Eigen kracht inwoners 201197- Ex-gedetineerden 380 - Services Afdelingshoofd Stedelijke Toegang
Onderwijs, jeugd, zorg 01.04 - Eigen kracht inwoners 201208- Uitvoering jeugdteams 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.04 - Eigen kracht inwoners 201282- Huisvesting Wijkteams 360 – Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Informatie- en contractmanagement
Onderwijs, jeugd, zorg 01.04 - Eigen kracht inwoners 201319- Vangnet 390 - Frontlijn Sectorhoofd Frontlijn
Onderwijs, jeugd, zorg 01.04 - Eigen kracht inwoners 201419- Jeugdoverlast 360 – Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Relaties
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 200151- Wmo individuele verstrekkingen 380 - Services Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 200380- Slim Investeren 390 - Frontlijn Sectorhoofd Frontlijn
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 201047- MO reorganisatie 390 - Frontlijn Directeur MO
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 201124- PGB 380 - Services Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 201125- Spec. zorg zonder verblijf 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 201128- Stuurbudget 360 - Frontlijn Sectorhoofd Frontlijn
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 201129- Beschermd wonen 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 201130- Specialistisch jeugd AWBZ/JMB 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 201179- Specialistisch jeugd GGZ 360 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 201323- Collectief vervoer AOV 380 - Services Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.05 - Specialistische ondersteuning 201328- UPP Uitwiss. pers.gege&privacy 390 - Frontlijn Directeur MO
Onderwijs, jeugd, zorg 01.06 - Veilig thuis 200371- Kinderopvang 360 – Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis / Niek??
Onderwijs, jeugd, zorg 01.06 - Veilig thuis 200378- Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarig 360 – Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Onderwijs, jeugd, zorg 01.06 - Veilig thuis 200384- Maatsch.opvang/verslavingszorg 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Onderwijs, jeugd, zorg 01.06 - Veilig thuis 200386- Vrouwenopvang 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
         
Werk, inkomen en economie 02.01 - Vestigingsklimaat en werkgeleg 201186- Regionaal werkbedrijf 360 – Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Relaties
Werk, inkomen en economie 02.06 - Duurz. ontw. arbeidspotentieel 200179- Participatie: GWS 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Werk, inkomen en economie 02.06 - Duurz. ontw. arbeidspotentieel 201211- Mut.res. Baanstede herstructur 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Werk, inkomen en economie 02.06 - Duurz. ontw. arbeidspotentieel 201243- Participatie: Projecten 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Werk, inkomen en economie 02.06 - Duurz. ontw. arbeidspotentieel 201276- Jongerenloket huisvesting 380 - Services Afdelingshoofd Jongerenloket
Werk, inkomen en economie 02.06 - Duurz. ontw. arbeidspotentieel 201326- Werkom (WSW) 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Werk, inkomen en economie 02.06 - Duurz. ontw. arbeidspotentieel 201327- Werkom (Participatie) 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Werk, inkomen en economie 02.06 - Duurz. ontw. arbeidspotentieel 201336- Opgavenbudget Contracten 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Werk, inkomen en economie 02.06 - Duurz. ontw. arbeidspotentieel 201337- Opgavenbudget Projecten 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Werk, inkomen en economie 02.06 - Duurz. ontw. arbeidspotentieel 201338- Jongerenloket Trajecten 380 - Services Afdelingshoofd Jongerenloket
Werk, inkomen en economie 02.08 - Bevorderen zelfredzaamheid 200180- Minimabeleid 380 - Services Afdelingshoofd Voorzieningen
Werk, inkomen en economie 02.08 - Bevorderen zelfredzaamheid 200182- Bijzondere bijstand 380 - Services Afdelingshoofd Voorzieningen
Werk, inkomen en economie 02.08 - Bevorderen zelfredzaamheid 200196- Begrafenisk. wet lijkbezorging 380 - Services Afdelingshoofd Voorzieningen
Werk, inkomen en economie 02.08 - Bevorderen zelfredzaamheid 200713- Schulddienstverlening 380 - Services Afdelingshoofd Stedelijke toegang
Werk, inkomen en economie 02.08 - Bevorderen zelfredzaamheid 201189- Armoede projecten 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Werk, inkomen en economie 02.08 - Bevorderen zelfredzaamheid 201190- Armoedebestrijding soc.wykteam 380 - Services Afdelingshoofd Voorzieningen
Werk, inkomen en economie 02.08 - Bevorderen zelfredzaamheid 201283- City Deal Inclusieve Stad 380 - Services Directeur MO
Werk, inkomen en economie 02.08 - Bevorderen zelfredzaamheid 201342- Armoedebeleid 380 - Services Afdelingshoofd Voorzieningen
Werk, inkomen en economie 02.08 - Bevorderen zelfredzaamheid 201422- Schulddienstverlening - Beleid 390 - Frontlijn Afdelingshoofd Stedelijke toegang
Werk, inkomen en economie 02.09 - Verstrekken inkomen 200184- Fraudebestr. & preventie 380 - Services Afdelingshoofd Naleving
Werk, inkomen en economie 02.09 - Verstrekken inkomen 200189- Regio dienstverl.soc.zaken 380 - Services Afdelingshoofd Uitkeringen
Werk, inkomen en economie 02.09 - Verstrekken inkomen 201295- Bijstand Besluit Zelfstandigen 380 - Services Afdelingshoofd Stedelijke toegang
Werk, inkomen en economie 02.09 - Verstrekken inkomen 201298- Extra maatregelen BUIG-tekort 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
Werk, inkomen en economie 02.09 - Verstrekken inkomen 201334- Inkomensverstrekkingen BUIG 380 - Services Afdelingshoofd Uitkeringen
Werk, inkomen en economie 02.09 - Verstrekken inkomen 201335- Invorderings- en advieskosten 380 - Services Afdelingshoofd Uitkeringen
Werk, inkomen en economie 02.09 - Verstrekken inkomen 201907- Mut.res.Risicobuffer BUIG 390 - Frontlijn Ketenregisseur Sociaal Domein
         
Maatschappelijke ontwikkeling 03.02 - Kansrijke wijken 201213- Opvang nieuwkomers 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Maatschappelijke ontwikkeling 03.02 - Kansrijke wijken 201420- Opvang nieuwkomers Belast 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Maatschappelijke ontwikkeling 03.02 - Kansrijke wijken 201905- Mut.res.Nieuwkomers 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Maatschappelijke ontwikkeling 03.03 - Gezond leven 200374- Volksgezondheid 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Maatschappelijke ontwikkeling 03.04 - Buurtcentra voor ontmoeten 200360- Accomodaties maatsch. part. 360 - Strategie & Netwerken Ketenregisseur Buurthuizen
Maatschappelijke ontwikkeling 03.05 - Maatschappelijke initiatieven 200332- Actieplan Poelenburg 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Relaties
Maatschappelijke ontwikkeling 03.05 - Maatschappelijke initiatieven 200342- Wijkbudgetten 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Relaties
Maatschappelijke ontwikkeling 03.05 - Maatschappelijke initiatieven 200361- Maatschappelijke participaties 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Relaties
Maatschappelijke ontwikkeling 03.05 - Maatschappelijke initiatieven 200708- Mut.res.Actieplan Poelenburg 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Relaties
Maatschappelijke ontwikkeling 03.07 - Sportvoorzieningen 200363- Buitensport 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Projecten
Maatschappelijke ontwikkeling 03.07 - Sportvoorzieningen 200388- Impuls breedtesport 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Maatschappelijke ontwikkeling 03.07 - Sportvoorzieningen 200704- Mut.res.Sport a fonds perdu 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Projecten
Maatschappelijke ontwikkeling 03.07 - Sportvoorzieningen 200711- Mut.res.Nat.Actiepl.Sport&Bew. 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Maatschappelijke ontwikkeling 03.07 - Sportvoorzieningen 201175- Exploitatie Sportbedrijf 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Projecten
Maatschappelijke ontwikkeling 03.07 - Sportvoorzieningen 201176- Brede schoolactiviteiten 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Projecten
Maatschappelijke ontwikkeling 03.07 - Sportvoorzieningen 201181- Buitensport belaste verhuur 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Projecten
Maatschappelijke ontwikkeling 03.07 - Sportvoorzieningen 201275- Sportbeleid 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Kennis
Maatschappelijke ontwikkeling 03.07 - Sportvoorzieningen 201284- Gymzalen doorbel. Sportbedrijf 360 - Strategie & Netwerken Afdelingshoofd Projecten
Maatschappelijke ontwikkeling 03.08 - Multifunctionele scholen 200358- Onderwijshuisvesting 360 - Strategie & Netwerken Ketenregisseur Onderwijshuisvesting