Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020

De directeur van de portefeuille Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de gemeente Zaanstad;

 • Gelet op het ‘Organisatiebesluit Zaanstad 2012’, en de ‘Budgetregels gemeente Zaanstad 2011’;

 • Overwegende dat in paragraaf 2 van het Organisatiebesluit aan de directeur mandaat is verleend tot het nemen van besluiten en het afdoen van zaken die verband houden met en voortvloeien uit de verantwoordelijkheid die hij ingevolge art. 16 van het Organisatiebesluit draagt

 • Overwegende dat de directeur alle bevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie ten behoeve van het dagelijks beheer van de portefeuille van sectoren betreffende Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de gemeentesecretaris / algemeen directeur in ondermandaat heeft gekregen conform artikel 2 lid 4 van het Organisatiebesluit, met uitzondering van de in artikel 5 lid 2 van het Organisatiebesluit genoemde bevoegdheden;

 • Overwegende dat het, uit een oogpunt van doelmatigheid, wenselijk is een aantal bevoegdheden te ondermandateren;

Besluit:

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Bevoegdhedenovereenkomst: overeenkomst waarin een bestuursorgaan van de gemeente met betrekking tot een haar toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid met haar wederpartij(en) afspreekt op welke wijze zij deze publiekrechtelijke bevoegdheid al dan niet zal uitoefenen.

 • 2.

  Naast hogere leidinggevende: de functionaris aan wie de direct leidinggevende van de ambtenaar voor zijn werkzaamheden in hiërarchische zin verantwoording verschuldigd is.

 • 3.

  P-matrix: matrix met de beslissingsbevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie.

 • 4.

  Budgethouder: degene die bevoegd is te beschikken over een toegekend budget ter uitvoering van een specifieke taak en hierover verantwoording aflegt als bepaald in de Budgetregels gemeente Zaanstad 2011.

Artikel 2 Verlening ondermandaat/machtiging

 • 1.

  De directeur Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de gemeente Zaanstad verleent aan de in de bijlagen bij dit besluit genoemde functionarissen toestemming om in ondermandaat gebruik te maken van de in de bijlagen genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Het ondermandaat omvat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, het voeren van correspon-dentie en alle andere daarbij behorende feitelijke handelingen en rechtshandelingen die nodig zijn met betrekking tot de toegekende bevoegdheden binnen het werkveld van de mandataris.

 • 3.

  Hierbij geldt dat de directeur de bevoegdheden ook zelf kan blijven uitoefenen en/of dit besluit altijd kan wijzigen of intrekken.

 • 4.

  De ondergemandateerde dient bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden binnen de kaders te blijven van de wet, het gemeentelijk beleid en de besluiten van de (algemeen) directeur.

 • 5.

  Het ondermandaat mag ook worden uitgeoefend door de gelijke of naast hogere in functie, dan wel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

Artikel 3 Uitsluitingen

Dit ondermandaat is niet van toepassing op:

 • a.

  zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

 • c.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van een advies waarvan het inwinnen ingevolge wettelijk voorschrift dan wel ingevolge een gemeentelijke richtlijn verplicht is;

 • d.

  zaken die een beslissing vergen die leidt tot overschrijding van het voor deze beslissing(-en) aan de ondergemandateerde beschikbaar staande budget;

 • e.

  beslissingen om de raad een voorstel te doen;

 • f.

  zaken die de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels vergen, tenzij het regels betreffen ten aanzien van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de organisatie van de griffie;

 • g.

  zaken die het nemen van een besluit vergen waarvoor is bepaald dat dit genomen moet worden met versterkte meerderheid of waarvan de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens ondermandaat;

 • h.

  besluiten die wettelijk onderworpen zijn aan goedkeuring.

Artikel 4 Volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 5 Ondertekening

Aan het ondermandaat is gekoppeld het ondertekenen van besluiten en overeenkomsten die uit de toepassing van de bevoegdheden voortvloeien.

Artikel 6 Waarneming bij afwezigheid/vervanging

 • 1.

  De vervanging in het kader van dit besluit vindt, met uitzondering van het goedkeuren en betalen van facturen, plaats door ofwel de gelijke dan wel de naast hogere in functie danwel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

 • 2.

  De waarneming bij het goedkeuren en betalen van facturen vindt plaats door een door de budgethouder aangewezen functionaris.

Artikel 7 Budgethouders

 • 1.

  De sectorhoofden, afdelingshoofden en programmamanager zijn budgethouder van de budgetten aangaande het werkveld van resp. hun sector, afdeling of programma en dienen zich te houden aan de geldende budgetregels.

 • 2.

  De verantwoordelijkheid over een budget houdt mede in het aangaan van verplichtingen en het goedkeuren van facturen.

Artikel 8 Gedeeltelijke gelijkstelling functies met afdelingshoofd

De bevoegdheden die op basis van dit besluit zijn ondergemandateerd aan de afdelingshoofden komen ook toe aan programmamanagers, met uitzondering van de bevoegdheden die niet specifiek aan hen zijn toebedeeld in de bijlage bijzonder deel.

Artikel 9 Ondertekening besluiten

 • 1.

  Besluiten die in ondermandaat worden genomen worden voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

functienaam,

< mevrouw>/de heer< titulatuur>< voorletters >< naam functionaris >

Voorbeeld:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

hoofd afdeling,

mevrouw

 • 2.

  In de gevallen waarin een gevolmachtigde gebruik maakt van zijn volmacht, tekent de gevolmachtigde. In die gevallen worden de betreffende stukken voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

Voor zover het een bevoegdheid van de burgemeester betreft:

Hoogachtend,

namens de burgemeester van Zaanstad,

functienaam,

<mevrouw/de heer><titulatuur><voorletters><naam functionaris>

Artikel 10 Ondertekening en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en vervangt het ondermandaatbesluit Dienst-verlening en Bedrijfsvoering 2019.

 • 2.

  Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen daarvan in het Gemeenteblad.

 • 3.

  Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl.

Datum: 13 december 2019

Handtekening directeur

Bijlage I behorende bij het Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020

(Algemeen deel)

Bevoegdheden Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Privaatrechtelijke rechtshandelingen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten), uitgezonderd deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 exclusief BTW per transactie. Alvorens de verplichting aan te gaan overlegt het Sectorhoofd met de budgethouder. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 exclusief BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten. Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen. Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken.
Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten), uitgezonderd deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Bij financiële verplichting kleiner dan € 214.000 exclusief BTW per transactie. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 exclusief BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten. Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen. Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken.
Bevoegdhedenovereenkomsten Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 (ex. BTW) per transactie.
Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij financiële verplichting kleiner dan € 214.000 (ex. BTW) per transactie.
Ondertekenen overeenkkomst na collegebesluit Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het ondertekenen van een (bevoegdheden)overeenkomst nadat de beslissing om de overeenkomst aan te gaan is genomen door het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en/of het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Uitgaande subsidies Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het niet in behandeling nemen van een subsidieaanvraag o.g.v. art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht (aanvraag is onvolledig, voldoet niet aan een wettelijk voorschrift e.d.). Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:14 of 4:15 Algemene wet bestuursrecht. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende sector binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten. Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende afdeling binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.
Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor rechtshandelingen vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht. Het college van Zaanstad Sectorhoofden  
Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds. Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.
Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht). Het college van Zaanstad Sectorhoofden Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.
Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht). Het college van Zaanstad Afdelingshoofden Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.
Subsidie verkrijgen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en het indienen van een verzoek om een subsidieaanvraag in te trekken. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden Bij cofinanciering door de gemeente Zaanstad van minder dan € 500.000 en/of een aanvraagbedrag van minder dan € 500.000. Voor de Sector Openbare Ruimte geldt dat het Afdelingshoofd, onafhankelijk van het bedrag, gemandateerd is als het project, is opgenomen op het MIP.
Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en het indienen van een verzoek om een subsidieaanvraag in te trekken. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Bij cofinanciering door de gemeente Zaanstad van minder dan € 214.000 en/of een aanvraagbedrag van minder dan € 214.000. Voor de Sector Openbare Ruimte geldt, onafhankelijk van het bedrag, dat het Afdelingshoofd gemandateerd is als het project is opgenomen op het MIP.
Nadeelcompensatie Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofden Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 per transactie (ex. BTW).
Het nemen van besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Voor zover het een besluit tot toekenning betreft geldt dit mandaat tot een bedrag van € 214.000 (ex.) BTW.
Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten om namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren. Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet openbaarheid van Bestuur Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten over het verschaffen van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet hergebruik van overheidsinformatie Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten op verzoeken tot hergebruik van informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie Het college van Zaanstad Afdelingshoofden  
Wet dwangsom Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van besluiten over het afhandelen van een verzoek in het kader van artikel 4:17 en 4:18 Algemene wet bestuursrecht (Awb) (beschikking betreffende een verbeurde dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op een aanvraag) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
Bestuursrechtelijke en/of privaatrechtelijke geldschulden Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Alle bevoegdheden op grond van titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht inzake bestuursrechtelijke geldschulden aangaande het werkveld van de betreffende afdeling. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden  
De bevoegdheid tot het afboeken van definitieve oninbare vorderingen van dubieuze debiteuren. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden samen met betrokken Sectorhoofd  
Klachten Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
De bevoegdheid tot het coördineren, registreren en rapporteren van klachten, als bedoeld in artikel  4 van de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Direct leidinggevenden  
De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd en/of sectorhoofd die niet inhoudelijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht naar aard of inhoud een zodanig gewicht heeft dat een andere functionaris deze behoort af te doen.  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het nemen van bestuursrechtelijke besluiten op grond van de artikelen 15 t/m 22 AVG Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het meedelen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) aan de betrokkene(n) (art. 34 AVG) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd  
Wet Bibob Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het doen van onderzoek in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) waarbij hij bevoegd is alle noodzakelijke handelingen te verrichten die noch een besluit nog een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. College resp. de burgemeester van Zaanstad Bibob-coördinator, Medewerkers afd. Inkoop en Subsidies, Vergunningen, Gebruikstoezicht, Openbare Orde en Veiligheid, Grondzaken, Advies en Toezicht  
Het vragen van advies, bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen, (Wet Bibob) bij het Landelijk Bureau Bibob. College resp. de burgemeester van Zaanstad BIBOB-coördinator  
Het ingevolge artikel 32 Wet Bibob in kennis stellen van betrokkene dat advies wordt gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob. College resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd  
Het nemen van een besluit dan wel het al dan niet verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling naar aanleiding van een Bibobonderzoek      
Maatregelen m.b.t. ordeverstoring Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het geven van bevelen die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in het Gemeentehuis of andere gemeentelijke locatie(s), voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde, dan wel het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis. Burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden en de externe beveiligingsorganisatie  
Het voeren van alle correspondentie en het nemen van besluiten op basis van het Agressieprotocol. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden Mits het agressief gedrag gemeld is en het registratieformulier is ingevuld.
Het doen van aangifte Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het doen van aangifte van vermoedelijk strafbare feiten Burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden/medewerkers Facilitaire Zaken en de externe beveiligingsorganisatie.  

Bijlage II behorende bij het Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020 (Bijzonder deel)

SECTOR ADVISERING EN INTERNE DIENSTVERLENING
Afdeling Facilitaire Zaken
bevoegdheden Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het aftekenen van aangetekende stukken en/of het afgeven van een ontvangstbevestiging voor aan de balie afgegeven stukken. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Technisch logistiek medewerker postkamer, medewerker Baanstede en Medewerker receptie  
Het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis en het daarbij toepassen van de huisregels. Burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofden, medewerkers Facilitaire Zaken en de externe beveiligingsorganisatie  
Het geven van bevelen die noodzakelijk zijn te achten voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan met betrekking tot evenementen in het Gemeentehuis, voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde en een veilig gebruik van het Gemeentehuis, dan wel het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Facilitaire Zaken, externe beveiligingsorganisatie  
Het geven van bevelen die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in het Gemeentehuis, voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde dan wel het optreden als eigenaar van het gemeentehuis Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Facilitaire Zaken, externe beveiligingsorganisatie  
Het voeren van correspondentie met betrekking tot evenementen in het Gemeentehuis en het nemen van besluiten op basis van Bouwbesluit 2012 art 1.18 (gebruiksmeldingsplicht) en art. 1.19 (dossiernummer 020111158 bij de Veiligheidsregio). Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Facilitaire Zaken, externe beveiligingsorganisatie  
Afdeling P&O
Werkgeversverklaringen: het afgeven van werkgeversverklaringen: loonopgave hypotheek en loonopgave huursubsidie Het college resp. de burgemeester van Zaanstad medewerkers Personeels- en Salarisadministratie  
Alle betalingen voortvloeiende uit de salarisadministratie. Het verstrekken van voorschotten in relatie tot toekomstige salarisbetalingen. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd P&O en Teamleider P&O  
Het beheren van de gemeentekas: het vervaardigen van kasstaat en mandaatoverzicht, voorschotkwitanties e.d. Alle betalingen voortvloeiende uit de salarisadministratie. Het verstrekken van voorschotten in relatie tot toekomstige salarisbetalingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad teamleider P&O en Procesbeheerder Administraties  
Afdrachten en aangiften: het afdragen van loonbelasting, volksverzekeringen, premies sociale wetten, pensioenpremies, IZA-premies aan de diverse instanties, alsmede de bijbehorende aangiften. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd P&O en Teamleider P&O  
Afdrachten en aangiften: het afdragen van BTW alsmede de bijbehorende aangiften BTW en BCF Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd P&O en Teamleider P&O  
Betalingsverkeer: het verzorgen van het gemeentebrede betalingsverkeer, inclusief het doen van onverschuldigde terugbetalingen en het reguleren van bankrekeningbestanden door middel van het uitvoeren van stortingen/onttrekkingen tussen de gemeentelijke bankrekeningen (kruisposten). Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd P&O en Teamleider P&0  
Afdeling Inkoop en Subsidies
Het verrichten van alle rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor het aanbestedingsproces, met uitzondering van de bevoegdheid om de opdracht definitief te gunnen en de overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen, welke bevoegdheden zijn voorbehouden aan de verantwoordelijke budgethouder uit hoofde van de budgetregeling en het integraal management-principe Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Medewerkers team inkoop  
Het verrichten van alle voorbereidende rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor het subsidieproces, met uitzondering van het weigeren, verlenen, vaststellen, intrekken en wijzigen van subsidies, welke bevoegdheden zijn voorbehouden aan de verantwoordelijke budgethouder uit hoofde van de budgetregeling en het integraal management-principe. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad teamleider Subsidiebureau Medewerkers team Subsidies  
Sector strategie en control
Afdeling juridische zaken
Op een verzoek op grond van het bepaalde in art. 7:la Algemene wet bestuursrecht besluiten om de bezwaarschriftprocedure over te slaan en het geschil rechtstreeks voor te leggen aan de rechter. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Juridische zaken  
Op grond van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de verordening op de behandeling van bezwaarschriften Zaanstad 2003 de externe commissie voor de bezwaarschriften te vragen om advies met betrekking tot een bezwaarschrift. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Juridische zaken  
Het nemen en ondertekenen van besluiten inhoudende de beslissing op een bezwaarschrift, tenzij het oorspronkelijke besluit door de burgemeester respectievelijk het college zelf is genomen. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Juridische zaken  
Het nemen en ondertekenen van een besluit op grand van art. 7:3 of te zien van het afzien van horen van belanghebbenden. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Juridische zaken  
Het horen van belanghebbenden op grond van artikel 7:2 j.o. art. 7:5 Algemene wet bestuursrecht over bezwaren die zijn ingediend tegen een besluit alsmede het uitbrengen van advies over die bezwaren. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken  
Het voeren en ondertekenen van alle correspondentie betreffende de behandeling van bezwaarschriften, verzoekschriften, beroepschriften en hoger beroepschriften Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken  
Het vertegenwoordigen van de gemeente, het college of de raad in rechtsgedingen, bezwaarprocedures, verzoekschriftprocedures, beroepsprocedures, hoger beroepsprocedures of administratief beroepsprocedures als bedoel in artikel 160 lid 1 onder f van de Gemeentewet, inclusief het uitvoeren van de daarvoor benodigde handelingen zoals het voeren verweer en het ondertekenen van alle correspondentie inclusief verweerschriften en (hoger) beroepschriften. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken  
Het verrichten van handelingen en het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding van de civiele verdediging zoals bedoeld in artikel 160 lid 1 onder g van de Gemeentewet. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken  
Het vertegenwoordigen van de gemeente in civielrechtelijke procedures bij de sector kanton van de rechtbank, strafrechter in eerste aanleg, alsmede arbitrage zaken op grond van artikel 171 van de Gemeentewet inclusief het ondertekenen van alle op de procedure betrekking hebbende correspondentie waaronder de dagvaarding. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken  
Het vertegenwoordigen van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet inclusief het ondertekenen van alle correspondentie, Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken  
Het vertegenwoordigen van de burgemeester in rechtsgedingen en beroepsprocedures als gevolg van opgelegde huisverboden op grond van artikel 2 eerste lid van de Wet tijdelijk huisverbod. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken  
Het voeren van correspondentie ter voorbereiding van het passeren van notariële akten; het aan medewerkers van notarissen verlenen van algemene en bijzondere volmachten als bedoeld in artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet juncto Afdeling 10.1.1 Mandaat van de Algemene wet bestuursrecht tot het tekenen van notariële akten met betrekking tot grondtransacties, waarbij de gemeente betrokken is. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken  
Het nemen van besluiten om in rechte verhaal participatiewet toe te passen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken  
Het aanwijzen van ambtenaren van de gemeente Zaanstad om als secretaris te fungeren van de externe hoor- en adviescommissie als bedoeld in art. 4 van de verordening op de behandeling van bezwaarschriften Zaanstad. Het college resp. de burgemeester Afdelingshoofd Juridische zaken  
Afdeling juridische zaken - Team Schade en Verzekeringen
Het afwikkelen van schade aan of in de gemeentelijke eigendommen (kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen) Het college resp. de burgemeester Teamleider Schade en Verzekeringen  
Het voeren van correspondentie met betrekking tot het verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen Het college resp. de burgemeester Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs  
Het voeren van correspondentie met betrekking tot schadeclaims aan de gemeente Zaanstad Het college resp. de burgemeester Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs  
Tekenen en accorderen van Eigen Risico Fonds Formulieren, ondertekenen Europese Schadeaangifteformulieren Het college resp. de burgemeester Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs  
Tekenen van betalingsopdrachten met betrekking tot schadeclaims beneden of gelijk aan het eigen risico Het college resp. de burgemeester Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs  
Het voegen als beledigde partij Het college resp. de burgemeester Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs  
Afdeling Strategie en Regie
Betalingsverkeer
Aangaan van kort-kredietfaciliteiten met financiële instellingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Openen/sluiten van bankrekeningen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Selecteren betaalinstrumenten Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Afspreken condities/ tarieven betalingsverkeer Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Openen/sluiten interne rekening-courant verhoudingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Aangaan van kort-kredietfaciliteiten met financiële instellingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Betalingsverkeer
Aantrekken van daggeldleningen (tot kasgeldlimiet) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Aantrekken van kasgeldleningen (tot kasgeldlimiet) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Aantrekken via commercial paper programma Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Aantrekken van daggeldleningen (boven kasgeldlimiet) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Aantrekken van kasgeldleningen (boven kasgeldlimiet) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Uitzetten van daggeld Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Uitzetten via deposito (<1 jaar) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Lange financiering/uitzettingen
Aantrekken financiering (conform het thesaurie jaarplan) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Aantrekken financiering (buiten het thesaurie jaarplan om)" Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Benutten vervroegde aflossingen (conform het thesaurie jaarplan) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Benutten vervroegde aflossingen (buiten het thesaurie jaarplan om)" Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Aangaan alternatieve financieringsvormen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Uitzetten van geld (> 1 jaar) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Renterisicobeheer
Afsluiten van rente-instrumenten (conform het thesaurie jaarplan) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Afsluiten van rente-instrumenten (buiten het thesaurie jaarplan om)** Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
(Voor)fixeren van renteherzieningen (conform het thesaurie jaarplan) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
(Voor)fixeren van renteherzieningen (buiten het thesaurie jaarplan om)** Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Herstructureren van modaliteiten van rentederivaten Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Beheren risico's derden
Afsluiten geldleningsovereenkomsten met derden Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Verstrekken van (achter)borgstellingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Doorlopende machtigingen
Saldoregulatie tussen bankrekeningen op naam van de gemeente Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Het verrichten van betaalopdrachten naar rekeningen op naam van de gemeente Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Treasurer  
Sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Afdeling Havens en Vaarwegen
Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.24 APV (voorwerpen op, in of boven openbaar water) het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het aanwijzen van gedeelten van het openbaar vaarwater als bedoeld in artikel 5.25, eerste lid, APV (het innemen van een ligplaats) het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het stellen van nadere regels en beperkingen als bedoeld in artikel 5.25, derde lid, APV het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het aanwijzen van gedeelten van het openbaar water waar het alleen met pleziervaartuigen is toegestaan om een ligplaats in te nemen voor maximaal drie keer vierentwintig uur als bedoeld in artikel 5.25a APV (Pleisterplaatsen het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het geven van aanwijzingen als bedoeld in artikel 5:26 APV met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.34 APV (Rondvaart en verhuurbedrijf) het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.35 APV (Veren) het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verlenen en weigeren van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.37 APV (Het gebruiken van vaartuigen als opslagplaats of bedrijfsruimte). het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verlenen en weigeren van ontheffingen als bedoeld In artikel 5.38 APV (Het breken van ijs). het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.39 APV (Het opleggen van vaartuigen). het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.40 APV (Baggeren). het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.41 APV (Bouwen, verbouwen en herstellen van vaartuigen). het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verlenen en weigeren van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.42 APV (Toegang tot openbare trappen of steigers) het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verhalen van objecten als bedoeld in artikel 5:43a APV (Verhalen anders dan op eigen aanvraag). het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het aanwijzen van gebieden waar het verboden is om op een afgemeerd schip de hoofdmotor of hulpmotor in werking te hebben en het verlenen van ontheffing op grond van artikel 5:43b Verbod gebruik hoofdmotor of hulpmotor (z) het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Overige wetgeving
Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 2 en artikel 10 van de Wrakkenwet. het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het uitoefenen van de bevoegdheden van het bevoegd gezag in de zin van de Scheepvaartverkeerswet en de daarop gebaseerde regelgeving zoals het Binnenvaartpolitiereglement en Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het geven van verkeersaanwijzingen in de zin van artikel 9 van de Scheepsvaartverkeerswet het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het geven van verkeersaanwijzingen in de zin van artikel 1.19 Binnenvaartpolitiereglement het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het uitoefenen van de bevoegdheden van de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub c van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het uitoefenen van de bevoegdheden van de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1, sub ben artikel 2 van de Regeling vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het uitoefenen van de bevoegdheden van het bevoegd gezag in de zin van de Havenbeveiligingswet het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Bestuursrechtelijke handhaving
Bestuursrechtelijke handhaving ex artikel 125 Gemeentewet en H. 5 Awb van hieronder genoemde wetgeving. Van de eerste controlebrief t/m de handhavingsbeschikking (bestuursdwang of dwangsom): - Scheepsvaartverkeerswet (en de daar op gebaseerde regelgeving zoals het Binnenvaartpolitiereglement en Besluit administratieve bepalingen scheepsvaartverkeer); - Wrakkenwet; -Algemeen Plaatselijke Verordening; -Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied -Regionale Havenreglement Noordzeekanaalgebied het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het optreden met een spoedeisende last onder bestuursdwang ex art. 125 Gemeentewet en H. 5 Awb ten aanzien van de wet- en regelgeving waar de havenbeambten toezichthouder van zijn. het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het besluiten tot het plaatsen van verkeerstekens als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied (RH NZKG) het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het aanwijzen van operationele ruimte en het stellen van voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 3.3, eerste en tweede lid, van de RH NZKG het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het verhalen van schepen als bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, van de RH NZKG het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het aanwijzen van havenbekkens waar een invaarverbod voor geldt als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de RH NZKG het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Het opleggen van maatregelen onttrekking economisch verkeer als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van de RH NZKG het college van Zaanstad Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen  
Afdeling Gebruikstoezicht en afdeling Straattoezicht
Woningwet
Het aanschrijven tot het treffen van voorzieningen en/of het aanbrengen van verbeteringen aan een gebouw, bouwwerk of standplaats (artikel la, lb. 2, 7b, 13, 13a, 14, 14a, en 15 Woningwet) het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Gelijktijdig kan het college, met een besluit zoals genoemd in de bovenstaande regel, besluiten tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het eerstgenoemde besluit. (art. 15 Woningwet) het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Het verlenen van opdracht tot het instellen van een onderzoek naar de bouwtechnische staat van een bouwwerk het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Bestuursrechtelijke handhaving
Alle besluiten in het kader van bestuursrechtelijke handhaving ex art. 125 Gemeentewet en H. 5 Awb van hieronder genoemde wetgeving. Van de eerste controlebrief t/m de handhavingsbeschikking/besluit/bevel(bestuursdwang of dwangsom) of intrekking van de handhavingsbeschikking, Gemeentewet, Woningwet, Wet op de ruimtelijke ordening, Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad , Bouwbesluit, Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Erfgoedwet, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming (incl. besluit uniforme saneringen), Wet Geluidhinder, APV, Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen, Wet Kinderopvang, Wet op de jeugdverblijven., Opiumwet, Winkeltijdenwet, de gemeentelijke verordeningen, handhaving van aangewezen Special Coverage Locations Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Invorderingsbeschikking (art. 5:37 Awb)
Besluiten tot een beschikking tot invordering van een dwangsom Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht  
Kostenbeschikking (art. 5:25 lid 6 Awb)
Besluiten tot invorderen van gemaakte bestuursdwangkosten Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht  
Uitvaardigen dwangebevel (5:10 Awb)
Besluiten tot het uitvaardigen van een dwangbevel als gevolg van een bestuurlijke sanctie (5.10 Awb) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht  
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Het nemen van besluiten en zorgdragen voor toezicht en handhaving op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wabo„ Woningwet (art 92 e.v.), Wet ruimtelijke ordening (art 7.1 en 7.2), Erfgoedwet (artikel 63) geldende voorschriften waarbij het college bevoegd gezag is het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht  
Het opleggen van een bouwstop en het nemen van noodmaatregelen (art. 5.17 Wabo) het college van Zaanstad Toezichthouders Gebruikstoezicht  
Wet bodembescherming
Stellen van financiële zekerheid ex art. 39f het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht  
Beantwoording van schriftelijke vragen in relatie tot bodemverontreiniging en —sanering het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Wet milieubeheer/wet bodembescherming
Het verlenen van opdracht tot het instellen van een akoestisch onderzoek, geur- en bodemonderzoek het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Algemene Plaatselijke verordening
lntrekken exploitatievergunning (art 1.6 en 2:28b e.v.) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Intrekken van evenementenvergunning (art. 2.25) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, afdelinghshoofd Straattoezicht, Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht  
Bevelen van al dan niet tijdelijke gedeeltelijke of algehele sluiting (art. 2.30a e.v. en art. 3.7 eerste lid, sub b) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Opleggen afwijkende sluitingstijden en afwijkende voorschriften en beperkingen horecabedrijf (art. 2:30) het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Toepassen bestuursrechtelijke handhaving (ex art. 125 gemeentewet en de Awb) wegens overtreding artikel art. 2.27 e.v. het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Toepassen bestuursrechtelijke handhaving (125 gemeente wet en Awb) wegens overtreding artikel 3.4 e.v.(sexinrichting/escortbedrijf) het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Het bevelen tot sluiting van gebouwen, waarin gelegenheid wordt gegeven prostitutie te plegen dan wet waarin prostitutie wordt toegelaten (art. 3.7 APV) het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Opiumwet
Het waarschuwen voor en het toepassen van bestuursdwang indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en/of woningen en daarbij behorende erven verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd of verstrekt, dan wel daartoe aanwezig zijn (art. 13 b) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Drank- en horecawet
Intrekken vergunning (art. 31) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Toepassen bestuursdwang o.g.v. art. 125 GW en H. 5 Awb (alto verbodsartikelen) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Three strikes out, ex art. 19a de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Schorsen van de vergunning (art. 32 de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Ontzeggen toegang ex art. 36 de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Opleggen last onder dwangsom de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Bestuurlijke boete ex artikel 44a de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Wet op de kansspelen, Verordenin gspeelautomaten
Toepassen bestuursdwang/last onder dwangsom o.g.v. art. 125 Gemeentewet en H. 5 Awb de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
lntrekken aanwezigheidsvergunning de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Het intrekken van een vergunning voor het exploiteren of het doen exploiteren van een speelgelegenheid (artt. 4, 8 en 10 Verordening Speelautomaten) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Winkeltijdenwet
Bestuursrechtelijke handhaving o.g.v. art. 125 Gemeentewet jo H.5 Awb wegens overtreding art 2 Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Wet Kinderopvang (Wko)
Afhandelen van aanvragen en wijzigingen (inclusief besluitvorming, wijzigingen in de gegevens) en registratie van kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (LRKP) (art. 1.45, 1.47, 2.2 en 2.4 Wko) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Alle besluiten in het kader van bestuursrechtelijke handhaving krachtens de Wet Kinderopvang. Van eerste controlebrief t/m de handhavingbeschikking en invorderingsbeschikking(bestuursdwang, dwangsom, aanwijzing, bestuurlijke boete, exploitatieverbod en verwijdering uit het landelijk register). Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Gebruikstoezicht  
Algemeen Plaatselijke Verordening, Afvalstoffenverordening en Verordening Fysieke Leefomgeving
Bestuursrechtelijke handhaving van APV, Afvalstoffenverordening en Verordening Fysieke Leefomgeving. Van de eerste controlebrief t/m de handhavingbeschikking (bestuursdwang of dwangsom) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht Mandaat voor toezichthouders geldt in geval van spoedeisende bestuursdwang en in geval van overtreding van artikelen: 2:15, 2:19a, 4:15, 5:5, 5:6 en 5:12 APV 5.50 en 5:51 VFL.
Het opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod aan de eigenaar of houder van gevaarlijk of hinderlijk geachte honden (2.59 APV) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht  
Het opleggen van een last onder dwangsom voor het op een openbare plaats vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen (2.44 APV) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht  
Het opleggen van een last onder dwangsom voor het afleveren, aanbieden of verwerven van middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet (2.74 APV) Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht  
Besluiten tot een beschikking tot invordering van een dwangsom in geval van overtreding van artikelen 2:44, 2:59 en 2:74 APV Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht  
Verhaal kosten
Het verhalen van de kosten van het beheer van onrechtmatig op de openbare weg geplaatste afvalstoffen (art. 18.17 Wm) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht  
Parkeerverordening
Het intrekken of wijzigen van een vergunning op grond van artikel 13 Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht  
Kermisverordening
Het uitoefenen en verrichten van operationele taken, incl. de bevoegdheden m.b.t. het verlenen van en weigeren van een vergunning ingevolge de Kermisverordening Het college van Zaanstad Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht  
Afdeling openbare orde en veiligheid (OOV)
Algemene Plaatselijke Verordening
Het verlenen, weigeren en intrekken van een ontheffing voor het zich begeven op afgezette terreinen, wegen of weggedeelten en het verlenen, weigeren en intrekken van een ontheffing voor het omver halen of wegnemen van voorwerpen die zijn geplaatst ter afsluiting van de openbare weg (o.b.v., 2.1 derde en vierde lid APV) de burgemeester van Zaanstad Medewerkers OOV  
Besluit politieregisters
Het opvragen van gegevens ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag voor de verlening van onder andere een drank- en horecavergunning, een vergunning voor het exploiteren of het doen exploiteren van een speelgelegenheid (art. 13 Besluit justitiële gegevens, art. 14, lid 1 sub q Besluit Politieregisters) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd OOV  
Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
Het afgeven van woonverklaringen (artikel 10b Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) de burgemeester van Zaanstad Medewerkers OOV  
Afdeling vergunningen en afdeling advies en toezicht
Algemeen
Het opvragen van aanvullende gegevens op grond van artikel 4:5 Awb t.b.v. de behandeling van een aanvraag om vergunning, Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:15 Awb in het geval aanvullende gegevens zijn opgevraagd Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Alle feitelijke handelingen t.b.v. de afhandeling van een aanvraag om vergunning Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Wet openbare manifestaties
Het verbieden of het stellen van voorschriften en beperkingen aan een openbare manifestatie (art. 5, 6, 7 Wet openbare manifestaties) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Algemene Plaatselijke Verordening
Het intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing op grond van artikel 1:6 van de APV Het college resp. de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het afgeven van een schriftelijk kennisgevingsbewijs voor het organiseren van een betoging op een openbare plaats (art. 2:3 APV) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een evenement (artikel 2:25 APV) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het weigeren of het stellen van nadere eisen of voorschriften aan een vergunning voor een vechtsportwedstrijd (artikel 2:25a Apv) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren of intrekken van een vergunning voor de exploitatie van een horecabedrijf inclusief terras (art. 2:28 APV) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het vaststellen door middel van vergunningsvoorschriften van andere sluitingsuren ten behoeve van horecabedrijven (art. 2:29, tweede lid APV) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het voor een of meer horecabedrijven tijdelijk, andere dan de krachtens artikel 2.29 APV geldende, sluitingsuren vaststellen (art. 2:30 APV) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen (art. 2:72 APV) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een vergunning seksinrichting (artt. 3:4 en 3:13 APV) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een verbod ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein (art. 4:18 APV) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een vergunning voor het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van zaken en/of diensten (art. 5:18 APV) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het stellen van nadere regels en beperkingen met betrekking tot het innemen van een ligplaats in deze gedeelten (art. 5:25 APV) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een ontheffing van het verbod om in de openlucht afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben (art. 5:56 APV) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Verordening fysieke leefomgeving (VFL)
Het verlengen van de beslistermijn op grond van art. 3.3 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het weigeren van een vergunnig of ontheffing op grond van art. 3.5 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het wijzigen of intrekken van een vergunning of ontheffing op grond van art. 3.6 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen van een ontheffing voor objecten onder hoogspanningslijnen op grond van art. 5.20 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het afhandelen van een melding van een incidentele festiviteit op grond van art. 5.41 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen van een ontheffing geluidshinder op grond van art. 5.43 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van objecten op grond van art. 5.50 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg op grond art. 5.51VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het stellen van nadere regels met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden aan een gemeentelijk monument op grond van art. 5.72 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Voorschrijven dat de aanvrager van de omgevingsvergunning nader onderzoek moet verrichten op grond van art. 5.72 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het zenden van een adviesaanvraag voor een omgevingsvergunning voor een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument aan de adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad op grond van art. 5.73 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Voorschrijven dat de aanvrager nader onderzoek moet verrichten, zoals een bouwhistorisch- of archeologisch onderzoek op grond van art. 5.74 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
De omgevingsvergunning weigeren als niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd op grond van art. 5.75 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Nadere regels stellen waarmee kaders worden gesteld voor het ontwerp en de uitvoering van archeologisch onderzoek op grond van art. 5.76 VFL Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Diversen
Het verlenen, weigeren en intrekken van een rioolaansluitingsvergunning Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het afhandelen van gebruiksmeldingen op basis van artikel 2.1 en 2.4 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het opleggen of wijzigen van nadere voorwaarden bij gebruiksmeldingen op basis van artikel 2.4 en 2.5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen op basis van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonschip, een wijziging tenaamstelling, of een wijzigingsvergunning als bedoeld in respectievelijk de artikelen 4, 8 en 9 van de Woonschepenverordening 2010 Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een ontheffing op basis van artikel 3 van de Zondagswet de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen op basis van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Parkeerverordening Zaanstad 2017
Het nemen van besluiten m.b.t. een vergunning op grond van artikel 2 (Bewonersparkeervergunning) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten m.b.t. een vergunning op grond van artikel 3 (Bedrijvenparkeervergunning) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het weigeren van een parkeervergunning in verband met parkeereis op grond van artikel 4 Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten m.b.t een vergunning op grand van artikel 7 (Volledige bedrijvenparkeervergunning) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten van m.b.t een vergunning op grond van artikel 8 (Burchtvergunning) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten m.b.t een vergunning op grond van artikel 9 (Autodatevergunning) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten m.b.t een vergunning op grond van artikel 10 (Marktparkeervergunning) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten m.b.t een vergunning op grond van artikel 11 (Gehandicaptenparkeervergunning Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten m.b.t. een vergunning op grond van artikel 12 (Mantelzorgparkeervergunning) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten over het verlengen van de beslissingstermijn op grond van artikel 15 Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten over het intrekken, wijzigen of beëindigen van een vergunning op grond van artikel 17, 18 en 21 Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten m.b.t. een vergunning op grond van artikel 19 en 20 (Bezoekersvergunningen) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Bouwbesluit 2012
Gebruiksmelding afhandelen. Het toezenden of uitreiken van een gedateerd bewijs van ontvangst(artikel 1.20 Bouwbesluit). Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Afhandelen van sloopmeldingen. Het toezenden of uitreiken van een gedateerd bewijs van ontvangst (artikel 1.26 en 1.28 Bouwbesluit) en het opleggen van nadere voorwaarden hierbij of het wijzigen van deze voorwaarden (art. 1.29 en 1.30 Bouwbesluit) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Afhandelen van sloopmeldingen die uitsluitend betrekking hebben op het verwijderen van asbest (art. 1,26 en 1.28 Bouwbesluit) en het opleggen van nadere voorwaarden hierbij of het wijzigen van deze voorwaarden (art. 1.29 en 1.30 Bouwbesluit) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Drank- en horecawet
Het beslissen op aanvragen om een vergunning ten behoeve van café, restaurant en slijterij (art. 3 van de Drank- en Horecawet) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van ontheffing voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (artikel 4, paracommerciële horeca) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen of weigeren van ontheffing voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (artikel 35) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het beslissen over verzoeken om advies om ontheffing, gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (art. 39, 40, 43 en 44 van de Drank- en Horecawet) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Schorsen en Intrekken vergunning (art 31) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Wet op de kansspelen/Verordening speelautomaten (Vs)
Het beslissen op aanvragen voor een loterijvergunning (art. 3, eerste lid, Wet op de kansspelen) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het beslissen over aanvragen voor een vergunning tot het houden van een klein kansspel (art. 7c van de Wet op de kansspelen) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het beslissen over aanvragen voor een aanwezigheidsvergunning speelautomaten (art. 30b van de Wet op de kansspelen) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
lntrekken aanwezigheidsvergunning (art. 30f Wet op de Kansspelen) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlenen (artikel 4 Vs) of weigeren (artikel 8 Vs) en op verzoek exploitant intrekken van een vergunning de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Verordening Winkeltijden
Het beslissen tot intrekken of wijzigen van ontheffing (art. 4 Verordening Winkeltijden) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het beslissen op aanvragen tot ontheffing, ten behoeve van de openstelling voor 06.00 uur en na 22:00 uur (art. 5 Verordening Winkeltijden) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Woningzaken
Het nemen van besluiten over een urgentieaanvraag met betrekking tot het met voorrang verkrijgen van een woning Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2018
Het nemen van besluiten inzake huisvestingsvergunningen (artikel 2.2.5, artikel 2.3.2, artike12.3.3 en artikel 2.3 13 Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2018) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht Voordat een vergunning wordt geweigerd, wordt het Afdelingshoofd Vergunningen geraadpleegd
Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
Het afgeven van woonverklaringen (artikel 10b Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht Voordat een vergunning wordt geweigerd, wordt het Afdelingshoofd Vergunningen geraadpleegd
Leegstandswet
Het nemen van besluiten op een aanvraag op grond van de Leegstandswet Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Het nemen van besluiten inzake gehandicaptenparkeerplaatsen (artt. 12 BABW en art. 15 en 18 WvW) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten inzake gehandicaptenparkeerkaarten (hoofdstuk 4 BABW) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen met een maximale tijdsduur van 4 maanden (art. 34 BABW) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het aanstellen van verkeersregelaars (art. 56, eerste lid, onder b, BABW) de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 en 22 van de Wabo en art. 2,4, eerste lid Wabo, daaronder begrepen: - het buiten behandeling laten o.g.v. artikel 4:5 Awb juncto de ministeriele regeling omgevingsrecht (MOR) -het verlenen van de vergunning, al dan niet onder het opleggen van beperkingen en voorschriften zoals bedoeld in artikel 2.22 Wabo -het weigeren van de vergunning o.g.v. art. 2.10 t/m 2.21 Wabo Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht Met uitzondering van besluiten omtrent het starten van een procedure en het vaststellen van de ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder c juncto 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo
Het aanhouden en het mededelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of uitvoeren van een werk (artikel 2.1 eerste lid, onder a en b Wabo) zoals bedoeld in artikel 3.3 Wabo Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het aanhouden en mededelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of uitvoeren van een werk (art 2.1, eerste lid, onder a en b Wabo) en waarop een exploitatieplan van toepassing is en dit plan nog niet onherroepelijk is (artikel 3.5 Wabo) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het aanhouden en mededelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of het uitvoeren van een werk (art. 2.1, eerste lid, onder a en b Wabo) zoals bedoeld in artikel 3.5 Wabo genoemde gevallen Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verlengen van de beslistermijn omtrent een aanvraag om omgevingsvergunning (artikel 3.9, tweede lid Wabo en artikel 3.18, tweede lid, Awb) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het bepalen dat een vergunning moet worden aangevraagd zoals bedoeld in artikel 2.6, eerste lid Wabo (revisievergunning) en het buiten behandeling laten van de aanvraag o.g.v. artikel 2.6, tweede lid Wabo Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Andere bestuursorganen in de gelegenheid stellen advies omtrent een aanvraag in te dienen (artikel 2.26 Wabo) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het verbinden van voorschriften o.g.v. artikel 2.27 Wabo Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Kennis geven van een omgevingsvergunning en langs elektronische weg als bedoeld in artikel 3.12, tweede lid, Wabo Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het al dan niet op verzoek, wijzigen van de omgevingsvergunning (art. 2.30 en 2.31 juncto art. 3.15 Wabo) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het, al dan niet op een verzoek geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning (artt. 2.33 en 5.19 juncto art. 3.15 Wabo), daaronder begrepen en het opleggen van voorschriften, zoals bedoeld in art. 2.33a Wabo Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het intrekken van een verleende omgevingsvergunning eerste fase indien niet binnen twee jaar een aanvraag is ingediend voor de beschikking tot de tweede fase (art. 2.5, vijfde lid, onder a. Wabo) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het intrekken van een omgevingsvergunning eerste of tweede fase indien met betrekking tot de andere fase negatief is beslist en niet binnen twee jaar een nieuwe aanvraag is gedaan (art 2.5 vijfde lid, onder b, Wabo) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het wijzigen van de beschikking met betrekking tot de eerste fase ten gevolge van de beschikking tot de tweede fase voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van de omgevingsvergunning (art. 2.5, zesde lid Wabo) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het bevestigen van de ontvangst van een melding als bedoeld in 2.25, tweede lid Wabo (wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het stilleggen van de bouw of sloop indien wordt gebouwd in strijd met de bij of krachtens de Wabo gegeven voorschriften dan wel de schriftelijke bevestiging hiervan (art. 125 Gemeentewet juncto 5:21 Awb, art. 92 Woningwet en 5.10 derde lid juncto art. 5:17 Wabo) Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Bouwverordening Zaanstad 2008
Het nemen van besluiten (o.a. ontheffing/afwijken van) op grond van de bouwverordening Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Wet geluidshinder
Het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting o.g.v. artikel 110a Wet Geluidhinder Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening
Het nemen van besluiten (toekennen, afwijzen, niet in behandeling nemen etc.) ten aanzien verzoeken tot tegemoetkoming van planschade (als bedoeld in artikel 6.1 WRO) naar aanleiding van: Een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een voorbereidingsbesluit (activiteit als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onderdeel b, c of g van de Wabo) dan wel het aanhouden van een omgevingsvergunning Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Wet milieubeheer
Het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken op grond van artikel 7.17 Wet milieubeheer Het college van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Het nemen van besluiten omtrent het verlenen van toestemming voor het laden en lossen van consumenten- vuurwerk op gemeentegrond de burgemeester van Zaanstad medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht  
Sector externe dienstverlening
Afdeling Post- en Archiefzaken
Het beheren van (kabinets)correspondentie en het op peil houden van het daarbij behorend archief in het kader van de voorbereiding van de door het gemeentebestuur te nemen beslissingen Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Post en Archiefzaken t  
Artikel 8 Archiefbesluit 1995: het ondertekenen van de verklaring betreffende de specificatie van vernietigde, vervangen of vervreemde archiefbescheiden. Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Post en Archiefzaken  
Het beheren, bewerken en naar het Gemeentearchief overbrengen van papieren archieven Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Post en Archiefzaken Onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd IBT als beheerder van de informatie en de informatiehuishouding van Zaanstad in de zin van het Besluit Informatiebeheer
Het opstellen van vernietigingslijsten en het vernietigen van archieven Het college resp. de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Post en Archiefzaken Onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd IBT als beheerder van de informatie en de informatiehuishouding van Zaanstad in de zin van het Besluit Informatiebeheer
Afdeling Burgerzaken
Wet op de lijkbezorging
Het beslissen op een verzoek tot het stellen van een andere termijn voor begraving of verbranding (artikel 17, eerste lid) de burgemeester van Zaanstad Medewerkers afdeling Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op een verzoek tot het bestemmen van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting (art. 66b) de burgemeester van Zaanstad Medewerkers afdeling Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op een verzoek tot het verlenen van een verlof tot ontleding (artikel 68, eerste lid). de burgemeester van Zaanstad Medewerkers afdeling Klantcontact Burgerzaken  
Besluit op de lijkbezorging
Het beslissen op een verzoek tot afgifte van een laissez- passer voor het vervoer van een lijk uit Nederland (artikel 11, juncto artikel 3 van de Overeenkomst van Straatsburg). (Handtekening moet gedeponeerd zijn bij rechtbank in verband met legalisatie in het buitenland) de burgemeester van Zaanstad Medewerkers afdeling Klantcontact Burgerzaken  
Wet basisregistratie personen (Brp)
Het beslissen op een eerste inschrijving BRP op grond van de geboorteakte(art. 2.3 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op een eerste inschrijving BRP op grond van aangifte van verblijf en adres (art. 2.4 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op een aangifte intergemeentelijke adreswijziging (art. 2.39 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op een aangifte van hervestiging in Nederland op grond van een aangifte van verblijf en adres (art. 2 19 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken I medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Ambtshalve opnemen, actualiseren en corrigeren van gegevens in de BRP (artt. 2 4, 2.19, 2.20, 2.21 BRP) het college Afdelingshoofd  
Het beslissen over het ontlenen van gegevens aan documenten voor de opneming van deze gegevens in de BRP (artt. 2.8, 2.9 en 2.10 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken I medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het afnemen van een verklaring (art. 2.8, lid 2 onder 3 BRP) Het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken I medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen over het opnemen en ontlenen van gegevens voor de opneming van deze gegevens in de BRP (artt. 2.13, 2.14, 2.15, 2.19, 2.20, 2.21 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Het inwinnen van advies bij de abs Den Haag en de commissie van advies voor zaken betreffende de burgerlijke staat en nationaliteit (art. 2.12 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Het beslissen op verzoek naamgebruik (art. 2.25, 2.56 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Het beslissen dat een opgenomen adresgegeven onjuist is en instellen van een onderzoek naar het juiste adresgegeven (art 2.26, 2.22 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Het beslissen dat een opgenomen algemeen gegeven onjuist is of een gegeven over de burgerlijke staat in strijd is met onze openbare orde en het instellen van een onderzoek naar de betreffende gegevens (art. 2.26 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Het houden van de burger aan zijn/haar verplichtingen (art 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 1.44 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Het doen van een verzoek aan de burger om inlichtingen te verstrekken, in persoon te verschijnen en/of geschriften te overleggen (art. 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.49, 2.51, 2.52 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Het beslissen op verzoek aangifte briefadres (art. 2.45 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Toezenden van een persoonslijst aan betrokkene (art. 2.54 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Op verzoek schriftelijk aan de burger meedelen dat hem betreffende gegevens in de BRP zijn verwerkt (art. 2.55 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Het positief beslissen op verzoek van de burger om inzage in hem betreffende gegevens in de BRP (art. 2.55 BRP) Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
  Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
  Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
  Het college van Zaanstad Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken  
Verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van hem betreffende gegevens zoals vermeld in de BRP (art. 2.55 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Vaststellen van de identiteit van aangevers/verzoekers etc. (art. 2.4, 2.19, 2.20, 2.21, 2.52, 2.55 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op verzoek gegevens te wijzigen in de BRP van ouder/kind n.a.v. geslachtswijziging (art. 2.57 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op verzoek om verwijdering van gegevens van voor de adoptie in de BRP (art. 2.57 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens in de BRP (art. 2.58) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Uitvoering geven aan art. 2.60 BRP het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op verstrekken van BRP-gegevens aan overheidsorganen en derden (art. 3.8 en verordening verstrekken gegevens BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact BurgerzAKEN  
Het beslissen op verzoek verstrekken BRP gegevens aan derden (art. 3.9 BRP en verordening verstrekken gegevens BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op verzoek om geheimhouding van gegevens (art. 2.59 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op verzoek om opgave verstrekkingen (overheidsorganen en derden) aan betrokken persoon (art. 3.22 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het afgeven van een bewijs van in leven zijn het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het opstarten en verrichten van een onderzoek naar de juistheid van gegevens in de BRP het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het aanwijzen van instellingen waarbij daar verblijvende burgers kunnen kiezen voor een briefadres het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het aanwijzen van rechtspersonen die hun zetel in Nederland hebben zoals bedoeld in art. 2.42 BRP) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het nemen van een beslissing namens de Burgemeester zoals bedoeld in art. 2.41 BRP de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het opleggen van een bestuurlijke boete ex 4.17 BRP jo afdeling 5.4 Awb het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Reisdocumenten (Paspoortwet) Orgaan Ondermandaat Bijzonderheden
Het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de artikelen 24, vierde en vijfde lid; 26, eerste lid, onder a en vierde lid; 28; 30, eerste lid; 40, eerste lid, onder a en tweede lid, 41, eerste en tweede lid en 42 en 43; 44 tot en met 46; 48, tweede lid 49 en 50; 53, 54, derde en vierde lid, 55, onder a, en 56, van de Paspoortwet de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Reisdocumenten (Besluit paspoortgelden) Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Schriftelijke verantwoording aan leverancier van geleverde reisdocumenten (art, 3, eerste lid) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Reisdocumenten (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland) Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de artikelen 6; 8; 10, derde lid; 21, vierde lid; 22, tweede lid; 24, zesde lid; 25, derde lid; 54; 57; 61; 62; 63 en 64; 67; 68; 69 en 70; 75; 78, 81, zesde lid, 90, 92, 93, eerste, derde en vijfde lid, en 94; 95 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Bijhouden administratie handtekeningen van tot ondertekening van aanvraagformulieren bevoegde personen (art. 47, tweede lid) de burgemeester van Zaanstad Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Aangifte bij politie en definitieve onttrekking aan het verkeer (art. 96) de burgemeester van Zaanstad teamleiders Klantcontact Burgerzaken  
Verzending aan leverancier van afschriften beschikkingen inzake kwijtschelding als bedoeld in art. 2 Besluit paspoortgelden, alsmede verschreven reisdocumenten (art. 97) de burgemeester van Zaanstad teamleiders Klantcontact Burgerzaken  
Verschaffing van voor controle benodigde informatie in het kader van de financiële verantwoording (art 99) de burgemeester van Zaanstad teamleiders Klantcontact Burgerzaken  
Rijkswet op het Nederlanderschap Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het aan de hand van de overgelegde stukken beoordelen van de gronden waarop de verklaring van optie berust en, indien aan de vereisten is voldaan, het schriftelijk bevestigen van de verkrijging van het Nederlanderschap (artikel 6, tweede lid, jo artikel 6 van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het in ontvangst nemen van verzoeken tot naturalisatie ex artikel 7 de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het adviseren van de minister ten aanzien van naturalisatieverzoeken op grond van de circulaire van de Minister van Justitie, kenmerk 763352/99/IND d.d. 1 september 1999 inzake de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het uitvoeren van taken en uitoefenen van bevoegdheden op grond van artikelen 6, eerste tot en met vijfde lid; 7, eerste, tweede en derde lid; 8; 9; 10, eerste tot en met vierde lid; 11; 12, eerste en tweede lid; 17; 23; 29; 31, derde, vierde en vijfde lid, 32; 33; 34; 35, 36, eerste tot en met vijfde lid; 63, tweede ne derde lid, 64, eerste tot en met derde lid; 65; 70, eerste en tweede lid, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het innen van het verschuldigde bedrag ineens voor de verklaring van optie of het verzoek tot naturalisatie bedoeld in de artikelen 2 en 3 (artikel 5) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het afdragen van de wegens verzoeken tot naturalisatie ontvangen gelden (artikel 8) ' de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het bekendmaken van de bevestiging of de gehele of gedeeltelijke weigering van de optieverklaring op de wijze voorzien in artikel 4, eerste, tweede en derde lid de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het afdragen van de bedragen bedoeld in artikel 8, eerste lid van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 op de wijze voorzien in artikel 13, eerste lid de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het indienen van een verzoek om een bericht omtrent toelating (artikel 15) de burgemeester van Zaanstad    
Kaderwetdienstplicht Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het inschrijven voor de dienstplicht (artikel 4) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Geslachtsnaamwijziging Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het instellen van een onderzoek t.b.v. en het adviseren aan de minister van justitie ter uitvoering van het Besluit regels voor geslachtsnaamwijziging de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Kieswet Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het in kennis stellen van betrokkenen omtrent de uitsluiting van het kiesrecht (artikel B5, derde lid) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het registreren van de kiesgerechtigdheid van ingezetenen van de gemeente in de gemeentelijke administratie (artikelen D1, eerste lid, D4, D6, D7 juncto D5) het college medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het indelen van de gemeente in stemdistricten (artikel E2) het college Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het benoemen van stembureauleden (artikel E4) het college Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het vaststellen en uitbetalen van de presentiegelden voor stembureauleden het college Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het zorgen voor voldoende en zodanig ingerichte stemlokalen geschikt voor kiezers met lichamelijke gebreken (artikel J4, tweede lid) het college Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het verzoeken aan besturen van bijzondere scholen om stemlokalen alsmede het voor de inrichting benodigde materiaal beschikbaar te stellen (artikel J4, derde lid) het college Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het zorgen voor voldoende en zodanig ingerichte stemlokalen geschikt voor kiezers met lichamelijke gebreken (artikel J4, tweede lid) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het verzoeken aan besturen van bijzondere scholen om stemlokalen alsmede het voor de inrichting benodigde materiaal beschikbaar te stellen (artikel J4, derde lid) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het zorgdragen voor de inrichting van het stemlokaal en het aanwijzen van personen ten dienste gesteld aan het stembureau (artikel J4, vierde lid) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het uitreiken van een nieuwe oproepingskaart bij vermissing (artikel J8) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het in gereedheid brengen van stembiljetten en formulieren processen-verbaal (artikel J21, eerste en tweede lid) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het zorgdragen voor de aanwezigheid in elk stembureau van stembiljetten en formulieren voor de processen- verbaal (artikel J22) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het bepalen wanneer en waar een geschorste zitting van een stembureau wordt hervat (artikel J38) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op een verzoek tot afgifte van een kiezerspas of stempas (artikelen K8, K9 en K10) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het aanwijzen van stembureaus uitsluitend bestemd voor het uitbrengen van stemmen door middel van een kiezerspas of voor het, met inachtneming van de bepalingen van hoofdstuk L, uitbrengen van een volmachtstem waarvoor de kiezer overeenkomstig artikel LB is gemachtigd (artikel K12, eerste lid) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het bepalen dat de stemming in de kiezerspasstem- bureaus op een eerder of later tijdstip dan 8 uur begint en eindigt op een eerder tijdstip dan 20 uur (artikel K12, 2e lid het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het vaststellen van een plaats waar de stemopneming in stembureaus ingevolge artikel K 12, lid 1 plaatsvindt (artikel K12, derde lid) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het aanwijzen van mobiele stembureaus uitsluitend bestemd voor het uitbrengen van stemmen door middel van een kiezerspas of voor het, met inachtneming van de bepalingen van hoofdstuk L, uitbrengen van een volmachtstem waarvoor de kiezer overeenkomstig artikel L8 is gemachtigd (artikel K13, eerste lid) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het vaststellen van de zittingstijden en de onderscheiden plaatsen waar de mobiele stembureaus gedurende de dag der stemming worden gestationeerd (artikel K13, tweede lid) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op een verzoek tot het stemmen bij volmacht (artikelen L11 t/m L13) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het beslissen op een verzoek om per brief te mogen stemmen (artikel M4) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het in ontvangst nemen van de processen-verbaal en verzegelde pakken van de stembureaus (artikel N11, eerste lid) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Kiesbesluit Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het ontlenen aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van de kies-gerechtigdheid van personen die hierin zijn opgenomen als ingezetene (artikel D 1) het college medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het registreren van gegevens ten aanzien van personen die werkelijke woonplaats hebben in de gemeente maar niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in de gemeentelijke administratie als kiesgerechtigd worden opgenomen (artikel D la) het college medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het in gereedheid brengen en opstellen van stemmachines (artikel J16) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het mededelen aan de voorzitter van het centraal stembureau dat de zitting van het stembureau is geschorst (artikel J26) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het na een schorsing van de zitting van een stembureau in bewaring nemen van de stemmachine, de verzegelde pakketten en de verzegelde envelop (artikel J31) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het tijdig voor de hervatte zitting ter beschikking van het stembureau stellen van het materiaal genoemd in artikel J31 (artikel J32) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Wegenverkeerswet 1994 Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het in ontvangst nemen van en het beslissen op aanvragen tot de afgifte van rijbewijzen (artikelen 111, 112, 113, 115, 116, eerste lid, 119 en 120) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het ongeldig verklaren van rijbewijzen (artikel 124, tweede lid, onder c en d) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Reglement Rijbewijzen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het in ontvangst nemen van aanvragen ter registratie en omwisseling van rijbewijzen, alsmede de daarbij over te leggen bescheiden en het doorsturen van de aanvraag naar de Dienst Wegverkeer als bedoeld Hoofdstuk II, Aanvraag rijbewijzen de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Burgerlijk wetboek Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het benoemen van (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand (art. 1:16 BW) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het doen van aangifte ingeval de in artikel 190 genoemde personen ontbreken of nalaten de aangifte te doen (art. 1: 19e, onder 5 BW) de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Reglement op de Burgerlijke Stand Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het benoemen van honoraire buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor eon huwelijksvoltrekking, c.q. partnerschapsregistratie (artikel 2, derde lid) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Besluit Burgerlijke Stand 1994 Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het afwijzen van verzoeken tot aanwijzing van een locatie als gemeentehuis ten behoeve van een eenmalige huwelijksvoltrekking (artikel 1, eerste lid, Besluit van 30 september 1999 tot delegatie van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een locatie als gemeentehuis) het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Verklaring omtrent het gedrag Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het in ontvangst nemen van een verzoek om een verklaring omtrent het gedrag de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Overig Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het doen van aangifte bij de politie als gevolg van het vermoeden dan wel constateren van fraude op het gebied van rijbewijzen, reisdocumenten, GBA, Burgerlijke Stand en Verkiezingen de burgemeester van Zaanstad medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Het aanwijzen van ambtenaren die de gemeente in rechte kunnen vertegenwoordigen de burgemeester van Zaanstad sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Het verzenden van facturen aan klanten en het verstrekken van opdrachten om leges te innen dan wel te betalen het college medewerkers Klantcontact Burgerzaken  
Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor eenmalig gebruik op grond van het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Zaanstad het college Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken  
Ontzegging toegang/waarschuwingen      
Het (al of niet tijdelijk) ontzeggen van de toegang tot gemeentelijke gebouwen. het college/ de burgemeester van Zaanstad Leidinggevenden van agressief bejegende ambtenaren  
Het geven van een waarschuwing omtrent ontoelaatbaar gedrag het college/ de burgemeester van Zaanstad Leidinggevenden van agressief bejegende ambtenaren  
Verordening op het benoemen van openbare ruimten en het nummeren van bouwwerken, gebouwen en complexen, afbakende terreinen, lig- en standplaatsen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het toekennen van een nummer aan een object of een te onderscheiden deel van een object (art. 3, Verordening op het benoemen van openbare ruim ten en het nummeren van bouwwerken, gebouwen en complexen, afbakende terreinen, lig- en standplaatsen het college gegevensbeheerders basisregistraties  
Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het opstellen van ambtelijke verklaringen het college medewerkers Basisregistraties  
het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de wet BAG hot college medewerkers Basisregistraties  
het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers het college medewerkers Basisregistraties  
Het op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de wet BAG inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister het college medewerkers Basisregistraties  
ingevolge artikel 9 van de wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressen en gebouwen register dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te alien tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het op maken van processen verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10 eerste lid onder b van de wet BAG het college medewerkers Basisregistraties  
Vaststellen van de definitieve geometrie zoals bedoeld in artikel 7 en 8 van de Wet BAG het college medewerkers Basisregistraties  
Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de BAG het college medewerkers Basisregistraties  
Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG het college medewerkers Basisregistraties  
Het onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de wet BAG het college medewerkers Basisregistraties  
Wet basisregistratie grootschalige topografie Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Wet BGT, als bedoeld in artikel 6 van de Wet BGT het college medewerkers Basisregistraties  
het op verzoek van een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister en gebouwenregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de wet BAG het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het nemen van besluiten in het kader van de BAG het college medewerkers Basisregistraties  
Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Besluiten tot uitgifte van een graf het college Afdelingshoofd Basisregistraties Afdelingshoofd Heffing en invordering  
Het verlenen, weigeren en intrekken van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, zoals bedoeld in artikel 16 het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het verlenen, weigeren en intrekken van een vergunning tot het hebben van een gedenkteken, zoals bedoeld in artikel 19 het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Wet op de Lijkbezorging Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het besluiten tot geven van verlof tot opgraving van een lijk (artikel 29 wet op de lijkbezorging) de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Basisregistraties Afdelingshoofd Heffing en invordering  
Gemeentelijke belastingen Orgaan Ondermandaat aan Bijzonderheden
Het voeren van verweer in (initieel) (cassatie) beroep bij de Rechtbank en/of de Hoge Raad d.m.v. -het indienen van verweerschriften; -vertegenwoordiging ter zitting het college/ de burgemeester van Zaanstad Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het verstrekken van gegevens aan de Waarderingskamer ten behoeve van haar taak (art. 4, tweede lid, Wet WOZ) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het voorleggen van een geschil met afnemers aan de Waarderingskamer (art. 11, eerste lid, Wet WOZ) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het bij de afnemers vragen om inlichtingen benodigd voor een juiste uitvoering van de Wet WOZ (art. 32 Wet WOZ) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het zorgdragen voor het verzamelen, opslaan, verstrekken van gegevens betreffende de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken en de waarde daarvan, voor zover dit voor de uitvoering van de Wet WOZ noodzakelijk is (art. 38 Wet WOZ, gegevensbeheer) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het fungeren als aanspreekpunt voor de Waarderingskamer (art. 10, 15 en 21 Wet WOZ) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het instellen van cassatie bij de Hoge Raad in een procedure betreffende een WOZ-beschikking (art. 332 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het toepassen van een hardheidsclausule (art. 63 Algemene Wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231 Gemeentewet) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het instellen van cassatie bij de Hoge Raad in procedures betreffende gemeentelijke belastingen (art. 332 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het kwijtschelden van de in een belastingaanslag begrepen verhoging (art. 66 Algemene Wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231 Gemeentewet) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het instellen van cassatie bij de Hoge Read in procedures betreffende gemeentelijke belastingen (art. 28 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het instellen van initieel cassatieberoep bij de Hoge Raad in procedures betreffende gemeentelijke belastingen (art. 28 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) het college/ Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het fiatteren van een uitspraak op een verzoek tot kwijtschelding het college Afdelingshoofd Basisregistraties  
Het oninbaar verklaren van een belastingschuld zoals bedoeld in artikel 255 lid 5 Gemeentewet het college Afdelingshoofd Basisregistraties  

Bijlage III behorende bij het Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020

(Personele matrix)

MANDAATMATRIX PERSONELE BESLUITEN
Onder leidinggevende wordt verstaan degene bij wie het beoordelen van medewerkers onderdeel uitmaakt van het functieprofiel   Toelichting: bevoegdheden zijn gemandateerd door het college van B&W aan de directeuren. De directeur kan bepaalde bevoegdheden doormandateren. In deze lijst is per onderwerp te zien of dit het geval is, en naar welk niveau. Het staat de medewerker altijd vrij om bij afwijzing van een verzoek met zijn direct leidinggevende in gesprek te gaan, voordat hij eventueel gebruik maakt van de formele bezwaarmogelijkheid op grond van de Awb. De Awb termijn loopt echter wel door!
Onderwerp Niveau beslissingsbevoegdheid Bijzonderheden
Arbeidsvoorwaarden en afspraken
Alle soorten verlof waaronder vakantieverlof, buitengewoon verlof, onbetaald verlof Direct leidinggevende  
Arbeidsduur / werktijden cafetariamodel, sociaal convenant, fietsenplan Direct leidinggevende  
Studiefaciliteiten Direct leidinggevende  
Aanvragen assessment / loopbaanbegeleiding/coaching Direct leidinggevende  
Telewerken Direct leidinggevende Is een overeenkomst met de medewerker
Dienstopdracht Direct leidinggevende Als mondeling gegeven, altijd schriftelijk bevestigen
Instroom
Openstellen vacature Direct leidinggevende  
Verlenen vaste aanstelling / aangaan van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Direct leidinggevende  
Verlenen en verlengen tijdelijke aanstelling / aangaan en verlenging tijdelijke arbeidsovereenkomst Direct leidinggevende  
Aanvraag/verlenging inhuur derden Direct leidinggevende Conform Zaans inkoopbeleid
Instroom externe medewerker Direct leidinggevende  
Stageovereenkomst / stageregeling Direct leidinggevende  
Toeslagen, vergoedingen en declaraties
Buitenlandse dienstreis Gemeentesecretaris Bepaald in organisatiebesluit, wordt niet ondergemandateerd
Toekennen vergoedingen Direct leidinggevende  
Toekennen toeslagen Direct leidinggevende  
Vergoeding schade aan persoonlijk eigendommen bij uitoefening functie Direct leidinggevende In overleg met schade en verzekeringen
Dienstreis binnenland Direct leidinggevende Mondeling of schriftelijk besluit/opdracht
Uitstroom
Onvrijwillig ontslag (initiatief werkgever) Directeur  
Ontslag op verzoek medewerker (inclusief FPU, Ouderdomspensioen, Keuzepensioen) Direct leidinggevende  
Verzuim en re-integratie    
Niet toepassen loonkorting bij ziekte Direct leidinggevende Betreft uitzondering bij terminale ziekte
Herplaatsing bij einde wachttijd Direct leidinggevende  
Danctie bij nalatigheid nakomen ziekteverzuim-verplichtingen Direct leidinggevende  
Instellen bezwaar tegen UWV beschikkingen Direct leidinggevende  
Opdragen passende arbeid Direct leidinggevende  
No show consult in rekening brengen Direct leidinggevende  
Wijzigen rechtspositie / doorstroom
Plaatsing (reorganisatie) Directeur  
Niet-plaatsing / boventalligverklaring (reorganisatie) Directeur  
Aanwijzing van een mobiliteitskandidaat Directeur  
Vaststellen re-integratieplan Directeur Reorganisatie, indien geen overeenstemming wordt bereikt
Vaststelling beoordeling Direct leidinggevende  
Bevordering Direct leidinggevende  
Herplaatsing (arbeidsongeschiktheid) Direct leidinggevende  
(Tijdelijke) overplaatsing Direct leidinggevende  
Nevenwerkzaamheden Directeur  
Interne detachering Direct leidinggevende Direct leidinggevende
Disciplinair/zwaarwegend
Vaststellingsovereenkomst Gemeentesecretaris In Organisatiebesluit 2011 bepaald uitgesloten van ondermandaat
Disciplinaire maatregelen Directeur Zwaarwegend besluit
Schorsing Directeur Zwaarwegend besluit
Ontzegging toegang gebouwen Directeur Zwaarwegend besluit
(Tijdelijk) ontheffen uit functie Directeur Zwaarwegend besluit
Schadeloosstelling Directeur Zwaarwegend besluit
Detachering Directeur Driepartijen overeenkomst met externe werkgever
Dienstongeval Directeur Zwaarwegend besluit i.v.m. gevolgen aansprakelijkheid

Ondertekening