Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ondermandaat-/ volmacht-/ machtigingsbesluit met betrekking tot de gesloten basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van 21 mei 2014 met TSN Thuiszorg B.V. en de deelovereenkomst AWBZ-Wmo Ondersteuningsdiensten van 23 oktober 2014 met TSN Thuiszorg B.V. Zaanstad 2016
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat-/ volmacht-/ machtigingsbesluit met betrekking tot de gesloten basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van 21 mei 2014 met TSN Thuiszorg B.V. en de deelovereenkomst AWBZ-Wmo Ondersteuningsdiensten van 23 oktober 2014 met TSN Thuiszorg B.V. Zaanstad 2016

Ondermandaat-/ volmacht-/ machtigingsbesluit met betrekking tot de gesloten basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van 21 mei 2014 met TSN Thuiszorg B.V. en de deelovereenkomst AWBZ-Wmo Ondersteuningsdiensten van 23 oktober 2014 met TSN Thuiszorg B.V. Zaanstad 2016

Ondermandaat-/ volmacht-/ machtigingsbesluit inzake overeenkomsten TSN Thuiszorg B.V.

Overwegende dat:

 • -

  Zaanstad met TSN Thuiszorg B.V. een basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van 21 mei 2014 en de deelovereenkomst AWBZ-Wmo Ondersteuningsdiensten van 23 oktober 2014 heeft gesloten;

 • -

  op 30 november 2015 aan TSN Thuiszorg B.V. surseance van betaling is verleend en er sprake is van een dreigend faillissement;

 • -

  op grond van het Organisatiebesluit Zaanstad 2012 een mandaat aan de directeur (en daarmee eventuele verleende ondermandaten) niet van toepassing is op zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • -

  de opdracht tot onderhandelen met de bewindvoerders echter vooral een opdracht is die functionele expertise vereist en dus ambtelijk hoort te worden uitgevoerd;

 • -

  het college bij besluit van 16 februari 2016 mandaat en de burgemeester bij besluit van 14 maart 2016 volmacht c.q. machtigingheeft verleend aan de directeur met als aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkeling ter zake van alle (o.a. voorbereidende en uitvoerings-) handelingen en voorbereidende besluitvorming die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de dienstverlening (zorg) welke wordt/werd verzorgd door TSN Thuiszorg B.V. op basis van de bovengenoemde gesloten overeenkomsten te waarborgen met de bevoegdheid om schriftelijk ondermandaat, volmacht c.q. machtiging te verlenen aan het sectorhoofd Informatie en Contractmanagement;

Besluit:

 • I

  Met betrekking tot het aan de directeur met als aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingverleende mandaat-, volmacht en machtiging ter zake van alle (o.a. voorbereidende en uitvoerings-) handelingen en voorbereidende besluitvorming die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de dienstverlening (zorg) welke wordt/werd verzorgd door TSN Thuiszorg B.V. op basis van de bovengenoemde gesloten overeenkomsten te waarborgen, ondermandaat, volmacht en machtiging op te dragen aan het sectorhoofd Informatie en Contractmanagement;

 • II

  Met betrekking tot vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van defunctionaris aan wie bij dit besluit de bovenstaande bevoegdheden zijnondergemandateerd, worden bepalingen van het geldende Ondermandaatbesluit van hetdomein Maatschappelijke Ontwikkeling in acht genomen;

 • III

  Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen daarvan in het elektronischeGemeenteblad en worden gepubliceerd op de website overheid.nl.

Getekend:

directeur met als aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkeling