Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Nadere regels voor jaarplan, begroting, verantwoording en investering in energiemaatregelen behorend bij de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor jaarplan, begroting, verantwoording en investering in energiemaatregelen behorend bij de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad

Het college van gemeente Zaanstad

besluit vast te stellen: 

Nadere regels voor jaarplan, begroting, verantwoording en investering in energiemaatregelen behorend bij de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad

Nadere regels voor jaarplan, begroting, verantwoording en investering in energiemaatregelen behorend bij de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad

Jaarplan:

Het jaarplan van een buurthuis wordt opgesteld in samenspraak met de wijkmanager en zo mogelijk met het Sociaal Wijkteam en/of andere maatschappelijke partners.

In het jaarplan staan in ieder geval beschreven:

 • ·

  de belangrijkste maatschappelijke opgaven in de wijk;

 • ·

  de bijdrage die het buurthuis aan deze opgaven wil leveren (en/of faciliteren), dat wil zeggen: een (globale) beschrijving van de activiteiten, de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd, en hoe daarmee wordt bijgedragen aan de maatschappelijke opgaven;

 • ·

  de ondersteuning die daarbij nodig is;

Het jaarplan wordt door het buurthuis vertaald in twee begrotingen: een exploitatiebegroting en een activiteitenbegroting. Aan buurthuizen wordt daarnaast geadviseerd een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende meerjarenbegroting op te zetten.

Exploitatiebegroting:

In de exploitatiebegroting van het buurthuis staan in ieder geval de volgende posten beschreven:

Baten/inkomsten:

 • ·

  verhuuropbrengsten

 • ·

  barexploitatie

 • ·

  bijdragen van andere partijen (bijvoorbeeld huursubsidie, fondsen)

Lasten/kosten:

 • ·

  huisvestingskosten (huur of hypotheek/afschrijving, energie, klein onderhoud, afval, belastingen, beveiliging, energie)

 • ·

  beheerkosten (onderhoud, personeel, schoonmaak, verzekeringen)

 • ·

  kantoor- en organisatiekosten

 • ·

  overige afschrijvingen (meubilair, vloerbedekking, e.d.)

 • ·

  reservering groot onderhoud (onderbouwd door een meerjarenbegroting beheer en onderhoud)

Activiteitenbegroting:

In de activiteitenbegroting van het buurthuis staan in ieder geval de volgende posten beschreven:

 • ·

  opbrengsten uit activiteiten (bijvoorbeeld eigen bijdragen deelnemers)

 • ·

  bijdragen van andere partijen (bijvoorbeeld via fondsen)

 • ·

  uitgaven aan activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke opgaven

Investering in energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen

Met inachtneming van het gestelde in artikel 5, lid 3 van de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad, kan het buurthuis subsidie aanvragen voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen. Voor dit onderdeel van de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad geldt het volgende:

 • ·

  op basis van een energieprestatieadvies worden –in samenspraak tussen buurthuis en gemeente- een of enkele van de meest rendabele maatregelen geselecteerd;

 • ·

  de gemeente schiet –zo nodig- de daartoe benodigde investering voor;

 • ·

  voor een periode van 5 jaar wordt de geschatte besparing op energielasten ingehouden op de uit te keren buurthuissubsidie, dan wel in 1 keer verrekend met de investering;

 • ·

  na 5 jaar komen de opbrengsten van deze maatregelen zonder verdere compensatie volledig ten goede aan het buurthuis;

 • ·

  de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst

 • ·

  door de gemeente zal bij de besteding van de subsidie prioriteit worden gegeven aan maatregelen met korte terugverdientijden

Bijzonderheden:

 • ·

  In de exploitatiebegroting kan – wanneer de rechtspersoon eigenaar is van het pand cq het gaat om onderhoud dat niet tot de onderhoudstaak van de eigenaar behoort- een voorziening/reservering worden opgenomen voor (toekomstig) groot onderhoud. Bij de subsidieaanvraag dient in dit geval een ‘meerjarenbegroting beheer en onderhoud’ te worden toegevoegd;

 • ·

  In de exploitatiebegroting kan door startende buurthuizen een (onderbouwd) bedrag worden opgenomen voor kosten die specifiek te maken hebben met hun opstartfase (bijvoorbeeld voor certificering en veiligheidsmaatregelen).

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Zaanstad op 20 december 2016

dr. R.L. Vreeman, waarnemend burgemeester

ir. J.C. van Ginkel, MCM, gemeentesecretaris