Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Nadere regels incidentele festiviteiten Hembrugterrein (artikel 5.41 vijfde en zevende lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels incidentele festiviteiten Hembrugterrein (artikel 5.41 vijfde en zevende lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)

Regeling incidentelefestiviteiten Hembrugterrein

Het college van de gemeente Zaanstad,

gelet op artikel 4:3, zesde en achtste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad 2013

besluit vast te stellen:

Regeling incidentele festiviteiten Hembrugterrein

Artikel 1.

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  Hembrugterrein: het gebied zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende kaart;

  vergunning: een vergunning als bedoeld in als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad;

  belastend evenement: een evenement:

  • a.

   dat vergunningplichting is ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad,

  • b.

   waarvoor blijkens de vergunningaanvraag meer dan 1500 bezoekers worden verwacht, of

  • c.

   waarbij de ingevolge de vergunning toegestane geluidsbelasting ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen hoger is dan 50 dB(A) en

  • d.

   dat plaats vindt op het Hembrugterrein dan wel op zodanige afstand van het Hembrugterrein dat een deel van de geluidgevoelige gebouwen ter plaatse waarvan een hogere geluidsbelasting dan 50 dB(A) wordt toegestaan, zich op het Hembrugterrein bevindt.

Artikel 2.

 • 1.

  Incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4:3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad 2013 kunnen slechts plaats vinden op de dagen en tijden dat er een vergunning is verleend voor het organiseren van een belastend evenement.

 • 2.

  In afwijking van het vorige lid is het een inrichting toegestaan maximaal twee keer per jaar incidentele festiviteiten te houden op dagen of dagdelen waarop geen vergunning is verleend voor een belastend evenement.

Artikel 3.

 • 1.

  Deze regeling geldt slechts voor inrichtingen op het Hembrugterrein.

 • 2.

  Deze regeling is alleen van toepassing, indien de rechtspersoon dan wel de vestiging van de inrichting die de incidentele festiviteit houdt, na de datum van inwerkingtreding van deze regeling in het handelsregister is ingeschreven op een adres op het Hembrugterrein.

Artikel 4.

Deze regeling treedt in werking op 23-05-2017.

Artikel 5.

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling incidentele festiviteiten Hembrugterrein.

Aldus vastgesteld op 16 mei 2017 door het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad,

dr. R.L. Vreeman, waarnemend burgemeester

A.J. van den Berg, gemeentesecretaris

i290953i5282fbb3-d6c7-4fe0-b4b8-efc043c99037.jpg