Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit tot het verlenen van een huisvestingsvergunning 2016 Gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit tot het verlenen van een huisvestingsvergunning 2016 Gemeente Zaanstad

Mandaatbesluit tot het verlenen van een huisvestingsvergunning2016 Gemeente Zaanstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad (hierna aangeduid als: het college),

Overwegende dat:

 • -

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad (hierna te noemen: het college) beslist op grond van de artikelen 15 tot en met 17 van de Huisvestingswet 2014, en artikelen 2.1.2, 2.2.7 en 2.3.2 van de in de gemeente geldende Huisvestingsverordening (hierna: de Verordening) op aanvragen om een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de Huisvestingswet en artikel 2.1.2 van de Verordening en aanvragen voor een stadsvernieuwingsurgentieverklaring als bedoeld in artikel 2.6.8. lid 1c van de Verordening;

 • -

  Deze bevoegdheid ook de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen ter voorbereiding van deze beslissingen impliceert. Dergelijke handelingen zijn onder meer het de aanvrager verzoeken om aanvulling van de door hem ingediende aanvraag, het met toepassing van artikel 4:5 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling laten van een onvolledige aanvraag, het toepassen van in de Verordening opgenomen voorrangsregelingen in verband met de aard, grootte of prijs van de te huur aangeboden woonruimte of het toepassen van eveneens in de Verordening opgenomen voorrangsregelingen voor woningzoekenden met lokale of regionale binding.

 • -

  het college naast verlenen of weigeren van een huisvestingsvergunning op grond van artikel 18 van de Huisvestingswet en artikel 2.3.3 van de verordening ook een door hem verleende huisvestingsvergunning kan intrekken;

 • -

  het college op grond van artikel 19 van de Huisvestingswet 2014 ter zake van het verlenen en intrekken van huisvestingsvergunningen mandaat kan verlenen aan eigenaren of beheerders van woonruimte voor zover het die woonruimte betreft;

 • -

  Ingevolge artikel 10:9 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht het college kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Ingevolge het tweede lid van dit artikel zijn op ondermandaat de overige artikelen van afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing;

 • -

  het mandaat niet de behandeling van en het beslissen op bezwaren gemaakt tegen besluiten op aanvragen om huisvestingsvergunningen betreft. Dergelijke bezwaren zullen volgens de gemeentelijke bezwarenprocedure behandeld worden.

Besluit

Het college besluit:

 • ·

  Aan de directeur-bestuurder van Parteon resp. ZVH, Rochdale, Eigen Haard, Woonzorg Nederland en Vestia mandaat wordt verleend tot het nemen van besluiten op een aanvraag om huisvestingsvergunning en stadsvernieuwingsurgentie en het afdoen van zaken die verband houden met en voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van het verlenen van een huisvestingsvergunning;

 • ·

  De directeur-bestuurder van Parteon resp. ZVH, Rochdale, Eigen Haard, Woonzorg Nederland en Vestia wordt toegestaan ter zake van het vorenstaande mandaat, ondermandaat te verlenen; besluiten tot verlening van ondermandaat worden schriftelijk vastgelegd en ter kennisname aan de mandaatgever gezonden;

 • ·

  De gemandateerde bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college uitgeoefend;

 • ·

  In de gevallen waarin de directeur-bestuurder van Parteon resp. ZVH, Rochdale, Eigen Haard, Woonzorg Nederland en Vestia of de ondergemandateerde gebruik maken van de binnen dit besluit verleende mandaat, worden de desbetreffende stukken voor zien van de volgende ondertekening:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

functienaam,

<mevrouw/de heer><titulatuur><voorletters><naam functionaris>

 • ·

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking als bedoeld in artikel 139 Gemeentewet;

 • ·

  Het besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit tot het verlenen van een huisvestingsvergunning 2016 gemeente Zaanstad”;

 • ·

  Dit besluit zal worden bekend gemaakt door het plaatsen van de regeling in het Gemeenteblad, tevens zal het besluit worden gepubliceerd in CVDR.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op dinsdag 10 november 2015,

mr. G.H. Faber, burgemeester

drs. A. Roggeveen, waarnemend gemeentesecretaris