Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Mandaatbesluit maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

gelet op:

 • ·

  afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • ·

  artikel 2.1.4 en 2.3.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

 • ·

  artikel 7 en 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2015,

 • ·

  het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad,

besluit:

mandaat te verlenen aan Stichting Leger des Heils, Welzijn- en Gezondheidszorg en Blijf Groep Zaanstad om namens het college besluiten te nemen, respectievelijk feitelijke handelingen te verrichten, uit hoofde van onderstaande bevoegdheden.

Artikel 1 Toelating tot de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang

Het nemen van besluiten op een aanvraag om een maatwerkvoorziening opvang als bedoeld in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2015.

Artikel 2 Vaststellen en innen eigen bijdrage

Het nemen van besluiten met betrekking tot het vaststellen van de verschuldigde bijdrage van de cliënt voor de maatwerkvoorziening opvang, en het innen van deze bijdrage als bedoeld in de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2015, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad.

Artikel 3 Verlenen van ondermandaat

De gemandateerde is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan personen die werkzaam zijn bij de betreffende organisatie.

Artikel 4 Uitsluitingen mandaat

Het verleende mandaat is niet van toepassing:

 • a.

  op zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen,

 • b.

  op zaken die een besluit vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid,

 • c.

  op zaken die een besluit vergen die zou leiden tot overschrijding van het voor deze beslissing aan de gemandateerde beschikbare budget,

 • d.

  op zaken die een besluit vergen waar de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit in mandaat.

Artikel 5 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit mandaatbesluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit mandaatbesluit treedt in werking op 1 januari 2016.