Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit eigenrisicodragerschap ZW, WW en WGA door externe partij Activasz
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit eigenrisicodragerschap ZW, WW en WGA door externe partij Activasz

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, handelend als bevoegd bestuursorgaan, op grond van artikel 160 Gemeentewet,

respectievelijk de burgemeester van Zaanstad, handelend als vertegenwoordiger van de gemeente Zaanstad, op grond van artikel 171 Gemeentewet,

besluiten om – met het recht van substitutie – hierbij mandaat te verlenen aan de directie van Activasz, hierna te noemen “Activasz”,

om vanaf 1 januari 2019, zulks tot wederopzegging, namens het college besluiten te nemen/(rechts)handelingen te verrichten verband houdende met de uitvoering van taken in het kader van het eigenrisicodragerschap ZW, WW en WGA,

inhoudende:

Artikel 1 Verlening mandaat

 • 1.

  De directie van Activasz is bevoegd om namens het college respectievelijk de burgemeester al die besluiten te nemen c.q. (rechts)handelingen te verrichten die mandaat-/volmacht-/machtigingsgever bij of krachtens de regelingen bevoegd is/zijn te nemen.

 • 2.

  De directie van Activasz wordt toegestaan ter zake van het vorenstaande mandaat, ondermandaat te verlenen aan het bij Activasz werkzame personeel. De besluiten tot het verlenen van ondermandaat worden schriftelijk vastgelegd en ter kennisname aan de mandaatgever gestuurd.

 • 3.

  De in lid 1.1. bedoelde besluiten c.q. (rechts)handelingen houden het volgende in:

  • a.

   (gerechtelijke) procedures te voeren tot terugvordering van teveel betaalde uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet, Ziektewet en de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

  • b.

   (gerechtelijke) procedures te voeren tot verhaal van alle kosten en schade van de Gemeente Zaanstad op diegene die jegens de ex-medewerker van Zaanstad aansprakelijk kan worden gesteld voor de ziekte van de ex-medewerker en daarmee voor de daaruit voortvloeiende schade van de gemeente Zaanstad.

  • c.

   het verrichten van processuele handelingen en werkzaamheden voor het college / de burgemeester van de gemeente Zaanstad in het kader van bestuurs- en civielrechtelijke procedures

   • i.

    naar aanleiding van door ex-medewerker aangetekend bezwaar of beroep tegen beschikkingen van het UWV;

   • ii.

    van de gemeente Zaanstad tegen de ex-medewerker tot het terugvorderen van ten onrechte betaalde uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet, Ziektewet en de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en/of tot vergoeding van schade;

   • iii.

    van de gemeente Zaanstad als eigenrisicodrager tegen het UWV ter zake van onder andere het verhalen van uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet, Ziektewet en de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten of vorderingen tot schadevergoeding en om namens het college tegen rechterlijke uitspraken ter zake hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent Activasz deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van het college/burgemeester. Activasz is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.

Artikel 2

De directie van Activasz is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens het college respectievelijk de burgemeester te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

Artikel 3 Uitsluitingen

Dit mandaatbesluit is niet van toepassing op;

 • a.

  Zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  Zaken die beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het college gevoerde beleid;

 • c.

  Zaken die beslissing vergen die leidt tot overschrijding van het voor deze beslissing(en) aan de gemandateerde beschikbaar staande budget;

 • d.

  Zaken die een besluit vergen waarvoor de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens mandaatbesluit.

Artikel 4 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Dit besluit tot mandatering treedt in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad van 18-12-2018.Burgemeester en wethouders van Zaanstad,Drs. J. Hamming, burgemeesterDrs. F.H. M. Apeldoorn, gemeentesecretaris