Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit Stichting Kredietbank Nederland Backoffice dienstverlening 2019-2021Gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Stichting Kredietbank Nederland Backoffice dienstverlening 2019-2021Gemeente Zaanstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op:

De artikelen 284 en 285 Faillissementswet;

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

De Algemene wet bestuursrecht;

De Gemeentewet.

Overwegende dat:

de Gemeente Zaanstad verantwoordelijk is voor de schuldhulpverlening aan haar inwoners op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: Wsg);

de Gemeente Zaanstad heeft besloten deze werkzaamheden aan te besteden en heeft gegund aan de Stichting Kredietbank Nederland;

Partijen een overeenkomst hebben gesloten waarbij de opdracht is verleend en aanvaard tot het verlenen van diensten van schuldhulpdienstverlening.

Besluit vast te stellen:

Mandaatbesluit Stichting Kredietbank Nederland Backoffice dienstverlening 2019-2021 Gemeente Zaanstad

Artikel 1 Verlening mandaat

 • 1.1

  Het college verleent tot en met 31 december 2021 mandaat aan de directie van de Stichting Kredietbank Nederland met betrekking tot de bevoegdheid om namens het college verzoekschriften en verklaringen WSNP conform de artikelen 284 of 285 Faillissementswet op te stellen alsmede het tot stand brengen van een saneringskrediet en/ of een schuldbemiddeling, respectievelijk rechtshandelingen en feitelijke handelingen te verrichten uit hoofde van deze bevoegdheden;

 • 1.2

  De directie van de Stichting Kredietbank Nederland wordt het toegestaan ter zake van het vorenstaande mandaat, ondermandaat te verlenen. De besluiten tot het verlenen van ondermandaat worden schriftelijk vastgelegd en ter kennisname aan de mandaatgever gestuurd;

 • 1.3

  De gemandateerde bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college uitgeoefend.

Artikel 2 Uitsluitingen

Dit mandaatbesluit is niet van toepassing op:

 • a.

  Zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  Zaken die beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid;

 • c.

  Zaken die beslissingen vergen die leiden tot overschrijding van het voor deze beslissing(en) aan de gemandateerde beschikbaar staande budget;

 • d.

  Zaken die een besluit vergen waarvoor de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens mandaatbesluit.

Artikel 3 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Bijlage I behorende bij het Mandaatbesluit Stichting Kredietbank Nederland Backoffice dienstverlening 2019-2021

Bevoegdheden

Algemene wet bestuursrecht

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag (art. 4:5)

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (art. 4:6)

De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De bevoegdheden genoemd in artikel en 3, lid 1 en artikel 5, lid 1

Het tot stand brengen van een saneringskrediet en/ of een schuldbemiddeling, waaronder het 120 dagen traject alsmede diverse vormen van budgetbeheer

Het nemen van een besluit betreffende het toekennen of het weigeren van een traject schulddienstverlening

Het afsluiten of opzeggen van een schuldregelingsovereenkomst

Het ondersteunen en adviseren van de Sociale Wijkteams bij toeleiding naar een schuldhulpverleningstraject

Het indienen bij de rechtbank van een verzoek om een afkoelingsperiode (art. 5, breed moratorium)

Saneringsregeling natuurlijke personen uit de Faillissementswet (WSNP)

Opstellen van verzoekschriften en verklaringen WSNP conform de artikelen 284 of 285 van de Faillissementswet

Verzoekschriften tot dwangakkoord/ moratorium conform de artikelen 287a of 287b Faillissementswet

Dit besluit tot mandatering treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 november 2018.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad van 18 december 2018

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Zaanstad, drs. J. Hamming, burgemeesterdrs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris