Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit Sociale Wijkteams gemeente Zaanstad 2018
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Sociale Wijkteams gemeente Zaanstad 2018

Mandaatbesluit sociale wijkteams gemeente Zaanstad 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op:

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 • 1.

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 2.

  Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 • 3.

  Verordening maatschappelijke ondersteuning Zaanstad 2015;

 • 4.

  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • 5.

  Participatiewet

 • 6.

  Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstad 2015

 • 7.

  Algemene wet bestuursrecht;

 • 8.

  Gemeentewet

Besluit

Mandaatbesluit Sociale Wijkteams 2018

Artikel 1 Verlening mandaat

Het college verleent mandaat aan de professionals in de Sociale Wijkteams om namens het collegebesluiten te nemen, respectievelijk feitelijke handelingen te verrichten uit hoofde van bevoegdheden die zijn opgesomd in de bijlage van dit besluit.

Artikel 2 Uitsluitingen

Dit mandaatbesluit is niet van toepassing op:

 • a.

  Zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  Zaken die beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid;

 • c.

  Zaken die beslissingen vergen die leiden tot overschrijding van het voor deze beslissing(en) aan de gemandateerde beschikbaar staande budget;

 • d.

  Zaken die een besluit vergen waarvoor de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens mandaatbesluit.

Artikel 3 Volmacht , machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Bijlage I behorende bij het mandaatbesluit Sociale Wijkteams 2018

Bevoegdheden Orgaan Mandaatbesluit aan
Algemene wet bestuursrecht    
Het buiten behandeling stellen van een aanvraag (art. 4:5) College Professional Sociaal Wijkteam
Het afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (art. 4:6) College Professional Sociaal Wijkteam
De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. College De naast hogere lijnverantwoordelijke, die niet inhoudelijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft
     
Wet maatschappelijke ondersteuning    
Het nemen van besluiten in het kader van de Wmo 2015 College Professional Sociaal Wijkteam
     
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2015    
Het bevestigen van de ontvangst van een hulpvraag (artikel 2, lid 2). Het college Professional Sociaal Wijkteam
Het treffen van een maatwerkvoorziening in spoedeisende gevallen (artikel 2, lid 3). Het college Professional Sociaal Wijkteam
Het wijzen van de cliënt voor het onderzoek op cliëntondersteuning (artikel 3, lid 2). Het college Professional Sociaal Wijkteam
De bevoegdheden genoemd in artikel 4,5 en 6 van de verordening voor het doen van (voor)onderzoek, voeren van gesprek en maken van verslag. Het college Professional Sociaal Wijkteam
Het beslissen over het verstrekken of afwijzen van een maatwerkvoorziening (artikel 8). Het college Professional Sociaal Wijkteam
Het beoordelen of een ondertekend verslag kan worden gezien als een aanvraag (artikel 7,lid 2) Het college Professional Sociaal Wijkteam
Het beoordelen of een aangewezen adviesinstantie om advies zal worden gevraagd (artikel 9) College Professional Sociaal Wijkteam
Het beslissen over het herzien dan wel intrekken van besluiten als bedoeld in artikel 14 van de verordening. Het college Professional Sociaal Wijkteam
     
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening    
De bevoegdheden genoemd in artikel en 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 Het college Professional Sociaal Wijkteam
     
Participatiewet/ Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstad 2015    
Het besluiten over toekenning of beëindiging van voorzieningen voor maatschappelijke participatie als bedoeld in de Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstad 2015 voor de inwoners met een (nog) niet overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt Het college Professional Sociaal Wijkteam
Toeleiding naar het Participatiebedrijf voor wat betreft voorzieningen voor werk of arbeidsparticipatie als bedoeld in de Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstad 2015 voor de inwoners met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt Het college  Professional Sociaal Wijkteam