Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaatbesluit Jeugdteams en Veilig Thuis Gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Jeugdteams en Veilig Thuis Gemeente Zaanstad

Mandaatbesluit Jeugdteams en Veilig ThuisGemeente Zaanstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op:

 • 1.

  Jeugdwet

 • 2.

  Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018

 • 3.

  Algemene wet bestuursrecht

 • 4.

  Gemeentewet

Besluit:

Mandaatbesluit Jeugdteams en Veilig Thuis

Artikel 1 Verlening mandaat

Het college verleent mandaat aan de professionals 1 in de Jeugdteams en Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) om namens het college besluiten te nemen, respectievelijk feitelijke handelingen te verrichten uit hoofde van bevoegdheden die zijn opgesomd in de bijlage van dit besluit.

Artikel 2 Uitsluitingen

Dit mandaatbesluit is niet van toepassing op:

 • a.

  Zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  Zaken die beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door hetgemeentebestuur gevoerde beleid;

 • c.

  Zaken die beslissingen vergen die leiden tot overschrijding van het voor dezebeslissing(en) aan de gemandateerde beschikbaar staande budget;

 • d.

  Zaken die een besluit vergen waarvoor de aard van de bevoegdheid zich verzettegen het nemen van een besluit krachtens mandaatbesluit.

Artikel 3 Volmacht , machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Bijlage I behorende bij het mandaatbesluit Jeugdhulp 2018

Bevoegdheden Orgaan Mandaatbesluit aan
Algemene wet bestuursrecht    
Het buiten behandeling stellen van een aanvraag (art. 4:5) College Professional Jeugdteam
Het afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (art. 4:6) College Professional Jeugdteam
Jeugdwet    
Het niet treffen van een voorziening op grond van artikel 1.2 van de Jeugdwet College Professional Jeugdteam
Het beoordelen of een jeugdige of ouder jeugdhulp nodig heeft en een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening (artikel 2.3). College Professional Jeugdteam
Voor zover noodzakelijk voorzieningen te treffen die de ouders in staat te stellen hun rol als verzorgers en opvoeder te blijven vervullen (artikel 2.3, lid 3). College Professional Jeugdteam
Zorgdragen dat bij een uithuisplaatsing een jeugdige bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit hoeft niet als het aantoonbaar niet in het belang van de jeugdige is (artikel 2.3, lid 6). College Professional Jeugdteam
Het indienen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming als het oordeel is, dat een maatregel met betrekking tot het gezag over een minderjarige die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente Zaanstad, overwogen moet worden (artikel 2.4, lid 1). College Professional Jeugdteam Professional Veilig Thuis
In overleg – zo nodig- met bevoegd gezag van school treden ingeval er een individuele voorziening wordt getroffen (artikel 2.7, lid 1). College Professional Jeugdteam
Het indienen van een verzoek tot het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel (artikel 3.1 lid 1). College Professional Jeugdteam Professional Veilig Thuis
Het overleggen met de gecertificeerde instelling over eventuele jeugdhulp bij de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering (art. 3.5, lid 1) College Professional Jeugdteam Professional Veilig Thuis
Beoordeling omtrent noodzaak machtiging uithuisplaatsing (artikel 6.1.2, lid 5). College Professional Jeugdteam
Bepalen welke voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is om een voorwaardelijke machtiging mogelijk te maken (artikel 6.1.4, lid 3). College Professional Jeugdteam Professional Veilig Thuis
Indienen van een verzoek bij rechtbank tot het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging (Art.6.1.8 lid 1). College Professional Jeugdteam en in geval van spoed Professional Veilig Thuis
Het overleggen van een afschrift van het besluit als bedoeld in artikel 6.1.2 lid 5 (Artikel 6.1.9 lid 1). College Professional Jeugdteam en in geval van spoed Professional Veilig Thuis
Het doen van mededeling aan de Raad voor de Kinderbescherming van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur (artikel 6.1.12, lid 6). College Professional Jeugdteam
Verzoeken om een machtiging uithuisplaatsing in een inrichting als bedoeld in artikel 1 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (artikel 6.2.2, lid 2). College Professional Jeugdteam
Het vaststellen van het burgerservicenummer van een jeugdige om te waarborgen dat de te verwerken gegevens in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet op de jeugdige betrekking hebben (art. 7.2.2 ) College Professional Jeugdteam
Het opnemen in hun administratie en het vermelden van de gegevens genoemd in artikel 7.2.4. College  Professional Jeugdteam
Het afwijken van de verplichtingen gesteld in artikel 7.2.1 tot en met 7.2.4 voor zolang dit noodzakelijk is met betrekking tot spoedeisende gevallen (7.2.6 lid 1). College Professional Jeugdteam
Het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7.4.0 lid 1 en 10.4. College Professional Jeugdteam
Besluiten over toekenning, weigering, intrekking of herziening van een persoonsgebonden budget en/of een voorziening in natura en het geven van voorlichting over keuze voor een budget in plaats van een voorziening in natura (art. 8.1.1 t/m 8.1.6). College Professional Jeugdteam
Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018    
Het uitvoeren van taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2.4 lid 1-3. College Professional Jeugdteam
Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2.6. College Professional Veilig Thuis
Het toekennen van specialistische (artikel 3.1) en hoog specialistische hulp (artikel 3.2) en alle taken en bevoegdheden die hiermee samenhangen als bedoeld in de artikelen 3.4, 3.5, 3.6 en 3.7 met uitzondering van het opstellen van nadere regels. College Professional Jeugdteam
Het herzien en intrekken van een besluit aangaande een voorziening als bedoeld in artikel 3.12. College Professional Jeugdteam
De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. College De naast hogere lijnverantwoordelijke van de professional in het Jeugdteam, die niet inhoudelijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft

Noot
1

Nu deze functietitel kan verschillen per deelnemende organisatie van het Jeugdteam wordt met professional de medewerker bedoeld, die preventieve ondersteuning biedt, jeugdhulp verleent en/of onderzoek en diagnose doet.