Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning speelautomatenhal - 2019
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning speelautomatenhal - 2019

Artikel 1. Reikwijdte

Deze procedure is van toepassing op de verdeling en verlening van een in de gemeente Zaanstad beschikbaar gekomen schaarse vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal.

Artikel 2. Bekendmaking beschikbaar gekomen vergunning

 • 1.

  De burgemeester maakt via de gemeentelijke website en het Zaans Stadsblad bekend dat er een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal beschikbaar is.

 • 2.

  In de bekendmaking wordt verwezen naar de verordening en deze aanvraag- en selectieprocedure. Tevens zal in de bekendmaking het tijdvak waarbinnen de belangstelling kenbaar kan worden gemaakt worden aangegeven.

Artikel 3. Kenbaar maken belangstelling

 • 1.

  Alle geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door indiening van het daartoe op de website van de gemeente Zaanstad beschikbaar gestelde, volledig ingevulde, registratieformulier loting voor een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal (hierna: het formulier).

 • 2.

  Het volledig ingevulde formulier moet uiterlijk op de in de bekendmaking genoemde datum zijn ingediend via de website van de gemeente Zaanstad.

 • 3.

  Van iedere geïnteresseerde wordt één inzending geaccepteerd.

 • 4.

  De inzending is persoonsgebonden: de indiener van het formulier moet dezelfde zijn als de degene die na het winnen van de loting de aanvraag voor de exploitatievergunning gaat indienen en als exploitant of beheerder op de vergunning vermeld gaat worden.

Artikel 4. Loting

 • 1.

  Uit de geïnteresseerden, die tijdig het formulier hebben ingediend, wordt door middel van een openbare loting de volgorde van behandeling van de vergunningaanvragen bepaald.

 • 2.

  De loting als bedoeld in het eerste lid geschiedt door een notaris.

 • 3.

  De notaris trekt in totaal maximaal vijf formulieren. De indieners van deze formulieren worden binnen twee weken na loting schriftelijk geïnformeerd over hun exacte plek op de plaatsingslijst.

Artikel 5. Uitnodiging indienen aanvraag

 • 1.

  Afhankelijk van het aantal beschikbare vergunningen voor de exploitatie van een speelautomatenhal zal de eerste geïnteresseerde, dan wel zullen de eerste twee geïnteresseerden op de plaatsingslijst, worden verzocht een aanvraag in te dienen.

 • 2.

  Wanneer een aanvraag niet leidt tot vergunningverlening dan zal op volgorde van plaatsing de volgende geïnteresseerde conform artikel 11 worden geïnformeerd en uitgenodigd een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal in te dienen.

Artikel 6. Indienen aanvraag(formulier), termijn en eisen

 • 1.

  Degene aan wie is verzocht een aanvraag in te dienen maakt voor het indienen van de aanvraag uitsluitend gebruik van het aanvraagformulier en het daarbij behorende Bibob-vragenformulier. Deze formulieren worden digitaal toegezonden.

 • 2.

  Naast de vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal is er ook een aanwezigheidsvergunning speelautomaten vereist. Er kan bij gelijktijdige aanvraag gebruik worden gemaakt van één Bibob-vragenformulier voor deze twee vergunningverleningsprocedures.

 • 3.

  Het aanvraagformulier en alle daarbij behorende stukken worden uiterlijk acht weken na de datum waarop de uitnodiging om een aanvraag in te dienen is verzonden ingediend. Alleen wanneer de aanvraag tijdig is ontvangen en met inachtneming van deze procedure is ingediend komt deze in aanmerking voor verdere behandeling.

 • 4.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende bescheiden en bewijsstukken overgelegd:

  • a.

   Het ondernemersplan voor de speelautomatenhal, inclusief plattegrond van de inrichting op schaal, met daarop de plaatsing van alle automaten en de plaatsing van de voorziening voor de entreecontrole;

  • b.

   een schriftelijk stuk waaruit de juridische relatie van de exploitant met het desbetreffende perceel tot uitdrukking komt, zoals een huurovereenkomst, pachtovereenkomst of eigendomsbewijs;

  • c.

   schriftelijke bescheiden, waaronder een verklaring van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat de exploitatie op deugdelijke wijze zal plaatsvinden en deugdelijk is gefinancierd.

  • d.

   een geldig Certificaat Bewijsstuk Verslavingszorg voor Amusementscentra van GGZ Nederland van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n)die de onderneming vertegenwoordigt en de beheerder(s);

  • e.

   het beleid ter voorkoming van kansspelverslaving.

Artikel 7. Intakegesprek

 • 1.

  Gelijktijdig met het toezenden van het aanvraagformulier wordt de beoogd aanvrager uitgenodigd voor een intakegesprek om de aanvraag door te spreken.

 • 2.

  De aanvrager dient zijn aanvraag voorafgaand aan het intakegesprek digitaal in. Tevens kan de aanvrager ervoor kiezen zijn aanvraag tijdens het intakegesprek in te dienen.

Artikel 8. Volledigheid en aanvullen

 • 1.

  Na ontvangst van de aanvraag zal deze op volledigheid worden beoordeeld. Indien geen volledige aanvraag is ontvangen wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5, eerste lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van vier weken de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 • 2.

  Tijdens de periode waarop de ontbrekende gegevens kunnen worden aangevuld, wordt de behandeltermijn op grond van artikel 4:15 eerste lid, onder a, opgeschort totdat deze gegevens zijn ontvangen.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de gestelde termijn van vier weken is aangevuld met de ontbrekende gegevens kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. In dat geval is er sprake van een situatie als bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Artikel 9. Behandelen aanvraag

 • 1.

  Enkel een volledige aanvraag wordt inhoudelijk in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer er naar aanleiding van de overgelegde bewijsstukken vragen zijn wordt telefonisch contact opgenomen met de aanvrager om binnen een termijn van twee weken een afspraak in te plannen.

 • 3.

  Voorafgaand aan de afspraak wordt de aanvrager geïnformeerd over de vragen die tijdens deze afspraak beantwoord moeten worden.

Artikel 10. Beslistermijn

 • 1.

  De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop een volledige aanvraag met bijbehorende bescheiden is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste twaalf weken worden verdaagd.

 • 2.

  Van het besluit tot verdaging doet de burgemeester, voor het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn, schriftelijk mededeling aan de aanvrager.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 11. Vervolgprocedure bij niet verlenen aangevraagde vergunning

 • 1.

  Als de aanvraag niet leidt tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal dan wordt de eerstvolgende op de plaatsingslijst uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

 • 2.

  Een volgende aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn ongebruikt is verlopen, de bezwaarprocedure is afgerond en/of hangend beroep door de aanvrager een verzoek om een voorlopige voorziening is ingesteld dat door de rechter is afgewezen.

Artikel 12. Looptijd vergunning

 • 1.

  De vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal wordt verleend voor een periode van vijftien jaar.

 • 2.

  Na afloop van deze termijn vervalt de vergunning van rechtswege en komt deze weer beschikbaar. Voor de verdeling zal er een nieuwe aanvraag- en selectieprocedure worden opgestart.

Artikel 13. Legeskosten

Voor iedere aanvraag die op grond van deze procedure in behandeling is genomen is het voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal genoemde legesbedrag verschuldigd. Dit bedrag is te vinden in de tarieventabel, behorende bij de op dat moment van kracht zijnde legesverordening.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 15. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning speelautomatenhal – 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 september 2019.voorzitter,raadsgriffier,