Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaat/machtigingsbesluit inzake aanbesteding Wmo hulpmiddelen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat/machtigingsbesluit inzake aanbesteding Wmo hulpmiddelen

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad

Gelet op:

 • -

  de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 van de Gemeentewet;

Overwegende:

 • -

  dat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad voor de aanbesteding van de levering en onderhoud van Wmo hulpmiddelen hebben aangegeven dat Purmerend als aanbestedende dienst optreedt namens deze gemeenten;

 • -

  dat de genoemde gemeenten wettelijk verplicht zijn een Europese aanbesteding te doen;

 • -

  dat het gezamenlijk aanbesteden prijs- en efficiëntie voordelen oplevert;

 • -

  de gemeente Zaanstad deel uitmaakt van een regionale werkgroep die verantwoordelijk is voor het inkoopdocument/bestek voor de aanbesteding en de wijze van beoordelen van de offertes;

 • -

  dat de inkoop van de levering en onderhoud van Wmo hulpmiddelen van belang is voor het uitvoeren van de Wet maatschappelíjke ondersteuning (Wmo) 2015;

Besluit:

 • I.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend een mandaat/ machtiging te verlenen ter zake van alle (o.a. voorbereidende en uitvoerings-)handelingen en besluitvorming die noodzakelijk zijn met betrekking tot het inkoopproces en de aanbestedingsprocedure, tot aan de definitieve gunning;

 • II.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend wordt ter zake van het onder punt I genoemde toegestaan schriftelijk ondermandaat te verlenen;

 • III.

  Het mandaat wordt verleend onder de volgende voorwaarde:

  • -

   Het programma van eisen/bestek behorende bij de aanbesteding dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan mandaatgever;

 • IV.

  Het mandaatbesluit in werking te laten treden de dag nadat deze is gepubliceerd.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 5 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris

Ondertekening