Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Mandaat en volmachtbesluit t.b.v. de inkoop van diensten op het gebied van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering door Gecertificeerde Instellingen 2019
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat en volmachtbesluit t.b.v. de inkoop van diensten op het gebied van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering door Gecertificeerde Instellingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Overwegende dat:

 • gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor het bieden van jeugdhulp (in het bijzonder (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclasseringstaken) aan jeugdigen en ouders die hulp nodig hebben bij opgroei- en opvoedingsproblemen,

 • gemeenten in het kader van de Jeugdwet onder meer moeten zorgen voor voldoende toegankelijk aanbod van jeugdhulp (in het bijzonder (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclasseringstaken) voor gezinnen in de gemeente,

 • de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad een inkoopsamenwerking wensen aan te gaan voor het aanbesteden van Gecertificeerde Instellingen,

 • de gemeenten overeen zijn gekomen dat gemeente Amsterdam namens de regiogemeenten zal optreden als aanbestedende dienst en zij hiervoor mandaat en volmacht verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

gelet op,

 • artikel 160, eerste lid onder e en f Gemeentewet, en

 • afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • 1.

  aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam mandaat en volmacht te verlenen voor het aanbesteden van de levering van diensten op het gebied van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering door Gecertificeerde Instellingen voor de jeugdregio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek- Waterland en het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten, waaronder het besluiten tot de voorlopige en definitieve gunning en het besluiten op de deelnameverzoeken.

 • 2.

  aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam mandaat te verlenen om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding Gecertificeerde Instellingen verweer te voeren, waarbij de kosten van de procedure evenredig wordt verdeeld over de samenwerkende gemeenten.

 • 3.

  het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam aan medewerkers van de gemeente Amsterdam toe te staan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 juli 2018,Burgemeester en wethouders van Zaanstad,J. Hamming, burgemeesteC. Apeldoorn, gemeentesecretaris