Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Kledinginzameling gemeente Zaanstad 2005
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Kledinginzameling gemeente Zaanstad 2005

1. Inleiding.

Op grond van de Afvalstoffenverordening dient voor het inzamelen van kleding een vergunning aangevraagd te worden.

Doel van de kledinginzamelingen is het aandeel textiel in het restafval terug te brengen.

Jaarlijks wordt aan maximaal 4 bonafide organisaties een vergunning voor kledinginzamelingen verleend. De Stichting Leger des Heils en Stichting het Goed krijgen jaarlijks een vergunning en de andere twee organisaties worden gekozen op grond van de beoordeling opgemaakt door Centraal Bureau Fondsenwerving (CB9, waarbij het bestuur, het beleid, de activiteiten en de verslaglegging positief zijn beoordeeld. Daarnaast is de netto opbrengst in kilogram van het voorgaande jaar een maatstaf.

2. Vergunningen voor kledinginzameling

Jaarlijks wordt aan maximaal 4 bonafide organisaties een vergunning voor kledinginzamelingen verleend. Het CBF heeft geadviseerd niet meer dan vier vergunningen te verlenen voor het houden van een kledinginzameling, aan charitatieve instellingen die voldoen aan de beoordelingscriteria van het CBF. Dit om een rendabele inzameling mogelijk te maken en om te voorkomen dat de burgers overvoerd worden met inzamelacties.

Tussen twee kledinginzamelingsacties moet een periode van tenminste twee maanden liggen. Daarmee is het maximum aantal van vier vergunningen verklaard. Een vergunning voor een kledinginzamelingsactie wordt voor ten hoogste één maand verleend. De Stichting Leger des Heils en Stichting het Goed krijgen jaarlijks een vergunning en de andere twee organisaties worden gekozen op grond van de beoordeling opgemaakt door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Aan het eind van elk kalenderjaar wordt aan het college van burgemeester en wethouders een kledinginzamelingsplan ter besluitvorming voorgelegd. Daarin wordt onder meer opgenomen een overzicht van instellingen die een aanvraag om een vergunning gedaan hebben, welke instellingen door het CBF zijn goedgekeurd en welke niet. Omdat er jaarlijks meer vergunningen worden aangevraagd dan kunnen worden verleend, wordt een rouleersysteem gehanteerd. Ook het CBF adviseert een dergelijk systeem te hanteren. Voor het Leger des Heils wordt, voor wat het rouleersysteem betreft, een uitzondering gemaakt, omdat deze stichting van oudsher al kleding ophaalt in de gemeente. Tevens krijgt het Kringloopbedrijf het Goed een jaarlijkse vergunning, vanwege het besluit van het college van burgemeester en wethouders op 2 december 1997 om jaarlijks een vergunning te verlenen ter compensatie van het mislopen van een deel van de inkomsten die voortvloeien uit de textielinzameling doordat ook stichting Humana jaarlijks textiel blijft inzamelen.

Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameliiig van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. In de praktijk streeft het CBF de realisatie van de doelstelling onder meer na door:

  • x

   Ontwikkelen van regelgeving voor een betrouwbare en verantwoorde fondsenwerving en het toetsen van de naleving door individuele instellingen, op hun verzoek.

  • x

   In onafhankelijkheid signaleren en documenteren van zaken die maatschappelijk van belang kunnen zijn bij fondsenwerving.

  • x

   Verstrekken van informatie en advies aan publiek, overheden en instellingen.

3 Wijze van inzameling

Bij de te verlenen jaarlijkse vergunningen mag uitsluitend ingezameld worden door het huis aan huis verspreiden van zakken. Op de zakken dient tenminste de naam van de instelling, informatienummer en tijden dat de zakken buiten mogen staan worden vermeld.

4. Periode van inzameling

Om een goede spreiding van de inzameling en daarmee met een redelijk aanbod van kleding te komen worden er 4 periodes van één maand aangewezen waarbinnen vergunning kan worden verleend.

5. Indienen aanvraag

De aanvraag voor een inzamelingsvergunning moet uiterlijk voor 1 november van het voorgaande kalenderjaar binnen zijn.

6. Vereisten aanvraag

Bij de aanvraag dient te worden vermeld:

 • x

  Welke Organisatie inzamelt;

 • x

  Voor welk charitatief doel er wordt ingezameld;

 • x

  Voor welke periode men in aanmerking wenst te komen,

 • x

  Waar en wanneer de kledinginzameling plaatsvindt.

7. Selectiecriteria

 • x

  De Organisatie moet getoetst zijn door het Centraal Bureau Fondsenwerving;

 • x

  De selectie van de Organisatie vindt plaats aan de hand van de waardering door het CBF.

 • x

  De Organisatie dient te voldoen aan de bepalingen opgenomên in de beleidsregels kledinginzameling.

8. Periode / Melding

  • a.

   De vergunning wordt voor een periode van maximaal één maand verleend;

  • b.

   Na afloop van de inzameling dient het aantal ingezamelde kilo’s te worden gemeld aan de afdeling frontoffice Bouwen, Wonen en Bedrijven. Deze informatie dient door de afdeling frontoffice Bouwen, Wonen en Bedrijven te worden doorgegeven aan CBF. CBF publiceert deze gegevens jaarlijks in het boekje Mededelingen’.

9. Publicatie collectevergunningen

In de afvalkalender wordt aangegeven wanneer een huis aan huis inzameling wordt gehouden en door welke Organisatie. Daarnaast zal er op de internetpagina van de gemeente Zaanstad onder afvalinzameling in het digitaal loket vermeld worden door wie en wanneer huis aan huis textiel zal worden ingezameld.