Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam 2019
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam 2019

Hoofdstuk 1 – Basisgegevens en inrichting markt

Artikel 1. Marktdagen en -tijden
 • 1.

  Aan de Rozengracht te Zaandam wordt op donderdag en zaterdag een markt gehouden van 8.30 tot 16.30 uur.

 • 2.

  Het college is bevoegd een andere plaats aan te wijzen voor het houden van een markt. Dit kan per markt drie keer per jaar plaatsvinden. Dit is exclusief de gevallen zoals genoemd in artikel 1 lid 3 sub a en sub b en verplaatsingen/ afgelastingen vanwege extreme weersomstandigheden.

 • 3.

  Het college is bevoegd te besluiten dat een markt tijdelijk wordt verplaatst. Dit kan gaan om verplaatsingen:

  • a.

   op een andere dag; wanneer de winkeltijdenwet doorgang op de vaste dag belet, zoals 2e paas- en pinksterdag.

  • b.

   op een andere tijd; wanneer openbare orde en veiligheid in het geding is, zoals vervroegen eindtijd op 24 december.

  • c.

   een andere plaats; voor de doorgang van de bij gemeentewege ingestelde kermis of een B- of C-evenement.

 • 4.

  Wanneer een markt op een andere dag of andere plaats wordt gehouden, wordt dit met het marktbestuur besproken en kenbaar gemaakt aan de vaste vergunningshouders.

 • 5.

  De markt wordt niet verplaatst vanwege een evenement welke gelijksoortig is aan een weekmarkt. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan een braderie dan wel kerstmarkt.

 • 6.

  Wanneer een markt andere openings- dan wel sluitingstijden heeft zal dit minimaal een week van te voren bekend worden gemaakt aan de vaste vergunningshouders.

 • 7.

  Tijdens verplaatsingen van de markt geldt dat de indeling van de markt niet zal geschieden volgens het anciënniteitstelsel. De marktmeester bepaalt in dit geval de indeling/inrichting van de markt.

Artikel 2. Inrichting van de markt
 • 1.

  De inrichting van de markt is weergeven op de kaart bijgevoegd in bijlage 1 van dit inrichtingsplan. Op deze kaart staan ook de grenzen en gebieden aangegeven die bestemd zijn voor de betreffende markt. De kaarten krijgen, indien nodig, een update.

 • 2.

  De afmeting van een standplaats is bepaald op maximaal 12 meter breedte per vergunninghouder. De toegestane ruimte wordt bepaald door de voorkant van het standaard zeil van de kraam, een standplaatsdiepte van 1 of 2 kramen en de verkooplengte van het aantal toegekende kramen. Alle overige toegestane in te nemen ruimte wordt door de marktmeester aangewezen. Losse, snel weghaalbare luifels tot 60 cm breed zijn toegestaan.

 • 3.

  Het college kan bij de toewijzing van de standplaatsen afwijken van de standaardmaten.

 • 4.

  Op dit inrichtingsplan is het anciënniteitsstelsel van toepassing, zoals omschreven in artikel 5 ‘Marktverordening 2015 Gemeente Zaanstad’.

 • 5.

  Het is de vergunninghouder verboden de ruimte tussen de kramen en de loopruimte voor de standplaatsen op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren. De minimale doorgang (breedte) van een looppad op de markt is 3,5 meter.

 • 6.

  Het college houdt zich het recht voor om op enig moment een markt opnieuw in te delen.

Artikel 3. Brancheregeling
 • 1.

  Er is een brancheregeling van toepassing zoals beschreven in bijlage 2. In deze brancheregeling wordt het aantal standplaatsen per artikelengroep vastgesteld.

 • 2.

  Op de markt moet in ieder geval een soort of assortiment van waren of goederen worden verhandeld uit de hoofdbranches en bijbehorende (sub)branches die zijn aangewezen de brancheregeling.

 • 3.

  Er worden aan standplaatshouders niet meer dan het in het branchepatroon voor die (sub)branche vastgestelde maximum aantal standplaatsen uitgegeven.

 • 4.

  Bij overschrijving van de vaste standplaats dient de opvolger in dezelfde (sub)branche actief te zijn als waarin de oorspronkelijke vergunninghouder actief was.

 • 5.

  Branches die nog niet vertegenwoordigd zijn op de markt kunnen op de markt worden toegelaten en aan het branchepatroon worden toegevoegd, indien en voor zover die branches bijdragen aan de diversiteit van het aanbod op de markt en hiervoor fysieke ruimte beschikbaar is.

 • 6.

  Indien een vaste standplaatshouder een assortimentswijziging c.q. (sub)branchewijziging wenst dient hij dit schriftelijk aan te vragen bij het college.

 • 7.

  Indien (een soort of assortiment van) waren of goederen (kan) kunnen worden ondergebracht bij meer dan één van de in het branchepatroon vermelde (sub)branches, dan is uitsluitend de meest specifieke (sub)branche van toepasing.

 • 8.

  Indien het kernassortiment tot één bepaalde branche behoort, doch één van de waren of goederen van het kernassortiment, althans een klein aantal daarvan, daarnaast ook bij een andere branche kan worden ondergebracht, dan worden die waren of goederen geacht tot dezelfde branche te behoren als de waren of goederen in het kernassortiment.

Artikel 4. Gebruik standplaats
 • 1.

  Op grond van artikel 2, lid 3 van de ‘Marktverordening 2015 Gemeente Zaanstad’ dienen de vergunninghouders en de gegadigden voor een dagplaats een half uur voor het begintijdstip van de markt hun plaats te hebben ingenomen op het marktterrein. De vergunninghouders en gegadigden voor een dagplaats dienen een half uur na het begintijdstip van de markt hun verkoopwaar volledig uitgepakt en de marktkraam volledig opgebouwd te hebben. Hun vervoermiddel dient een half uur na het begintijdstip van het marktterrein verwijderd te zijn, tenzij het vervoermiddel achter de marktkraam geplaatst kan worden en deze daar gedurende de gehele marktdag kan blijven staan zonder dat er hinder ontstaat voor de marktbezoekers, andere marktkooplieden en/of hulpdiensten.

 • 2.

  De vergunninghouders en de gegadigden voor een dagplaats zijn verplicht hun standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Zij mogen vanaf een half uur voor sluitingstijd aanvangen met inpakken van hun verkoopwaar.

 • 3.

  De vergunninghouders en gegadigden voor een dagplaats mogen vanaf 3 uur voor aanvangstijd van de markt beginnen met opbouwen. Vanaf 18.00 uur moet het marktterrein leeg zijn, zodat het marktterrein kan worden vrijgegeven.

 • 4.

  Het voertuig van de vergunninghouder mag vanaf 16.30 uur het marktterrein opgereden worden.

 • 5.

  Het college kan van de hiervoor genoemde leden ontheffing verlenen.

 • 6.

  Vanaf 3 uur voor bovengenoemde aanvangstijden en tot 2 uur na bovengenoemde eindtijden is het verboden het marktterrein op enige wijze in gebruik te nemen, tenzij anders aangegeven.

 • 7.

  Het is de vergunninghouder verboden voor de verlichting van de standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting.

 • 8.

  Het is de vergunninghouder verboden de standplaats als opslagruimte te gebruiken.

 • 9.

  De vergunninghouder van de vaste standplaats neemt ten minste 10 van 13 aaneengesloten weken zijn plaats in. Het college kan van deze verplichting ontheffing verlenen.

 • 10.

  Wanneer de vergunninghouder zijn plaats niet inneemt meldt hij dit de dag om uiterlijk 20.00uur voordat de betreffende markt plaatsvindt aan de marktmeester, uitgezonderd onvoorziene omstandigheden.

Artikel 5. Opvolgen aanwijzingen

De vergunninghouder dient direct alle aanwijzingen van de marktmeester op te volgen. Het niet (direct) opvolgen hiervan kan leiden tot sancties zoals genoemd in artikel 14 van dit inrichtingsplan.

Artikel 6. Marktcommissie

Het college kan een commissie van advies instellen die tot taak heeft het college te adviseren in zake marktaangelegenheden. De marktcommissie is een adviescommissie bestaande uit belanghebbenden op de markt. De commissie moet een afspiegeling zijn van belanghebbenden op de markt te weten vergunninghouders, kramenexploitanten en vertegenwoordigers van het georganiseerd overleg.

Hoofdstuk 2 – Bepalingen over standplaatsen

Artikel 7. Vergunningsaanvraag

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend een handels bekwaam natuurlijk persoon in aanmerking die de aanvraag heeft ingediend bij het college en daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie. De vergunning komt te allen tijde op de naam van de natuurlijk persoon. De gegevens die verstrekt moeten worden door de aanvrager voor de vergunningsaanvraag worden vermeld op het aanvraagformulier en zijn in ieder geval:

 • Inschrijving Kamer van Koophandel

 • Geldig legitimatiebewijs van de aanvrager

Artikel 8. Inhoud vergunning vaste standplaats

Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

 • naam vergunninghouder;

 • adres woonplaats vergunninghouder;

 • inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

 • het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de (sub) branche waartoe de vergunninghouder behoort;

Artikel 9. Volgorde toewijzing vaste standplaats
 • 1.

  Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt, rekeninghoudend met artikel 8 lid 2 van dit inrichtingsplan, de plaats achtereenvolgens schriftelijk toegewezen aan:

  • a.

   de vergunninghouder van een vaste standplaats die de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;

  • b.

   degene die zich op de meeloperlijst heeft laten inschrijven in volgorde van inschrijving op deze lijst;

  • c.

   degene die conform de brancheregeling een artikelgroep verkoopt dan wel in een artikelgroep valt die nog niet op de markt aanwezig is. Laatstgenoemde kan hierbij voorrang krijgen.

 • 2.

  Het college kan van bovenstaande afwijken wanneer de brancheregeling daartoe aanleiding geeft. Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen de verkoop van niet of wel aan bederf onderhevige waar. Tevens wordt er rekening gehouden met de uitstraling, samenstelling, materiaalgebruik, inrichting en hygiëne van de kraam en/of verkoopwagen. Zo ook de afmetingen van de kraam en/of verkoopwagen.

Artikel 10. Inschrijving op de meeloperslijst
 • 1.

  Op de meeloperslijst houdt de marktmeester per weekmarkt bij welke aan de in aanmerking komende gegadigden (of zogenoemde ‘meelopers’), beschikbaar zijn voor het innemen van een dagplaats. De rangvolgorde op de meeloperslijst wordt bepaald door datum van inschrijving.

 • 2.

  Het college schrijft de aanvrager in op de meeloperslijst, indien:

  • a.

   de aanvraag voldoet aan dezelfde publiekrechtelijke verplichtingen als bij een vergunningsaanvraag (zoals bepaald in artikel 7), maar aan hem kan geen vaste plaats worden toegewezen; en

  • b.

   de aanvrager heeft aangegeven dat hij op de meeloperslijst wil worden ingeschreven.

 • 3.

  Bij vermelding op de meeloperslijst wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  • b.

   de datum waarop de aanvrager zich de eerste keer heeft gemeld om een plaats in te nemen.

 • 4.

  De inschrijving blijft gehandhaafd indien de ingeschrevene zich minimaal één keer in de drie weken op de markt meldt voor een dagplaats en indien beschikbaar, deze ook daadwerkelijk inneemt.

 • 5.

  Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de plaatsing op de meeloperslijst.

Artikel 11. Toewijzen dagplaats van een meeloper

 • 1.

  De dagplaatsvergunningen worden verstrekt door de marktmeester aan de in aanmerking komende gegadigden (of zogenoemde ‘meelopers’), door middel van de meeloperslijst zoals omschreven in artikel 9 van dit inrichtingsplan.

 • 2.

  De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de meeloperslijst.

 • 3.

  Het als gegadigde voor een dagplaats niet accepteren van een aangeboden plaats wordt aangemerkt als een dag waarop de gegadigde zich niet gemeld heeft als gegadigde voor een dagplaats.

 • 4.

  Indien gedurende drie maanden aaneengesloten een dagvergunning is verstrekt aan de betreffende gegadigde komt deze in aanmerking voor een kwartaalrekening. Na nog eens drie opeenvolgende maanden komt deze in aanmerking voor het ontvangen van een vaste standplaatsvergunning.

Artikel 12. Doorhalen inschrijving van meeloperslijst

De inschrijving op de meeloperslijst kan worden doorgehaald:

 • a.

  indien de ingeschrevene niet of niet meer voldoet aan het gestelde in artikel 10;

 • b.

  op verzoek van de ingeschrevene;

 • c.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • d.

  indien aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste plaats is verleend;

 • e.

  ingevolgde een sanctie zoals omschreven in artikel 21.

Artikel 13. Standwerkersplaats
 • 1.

  Een standwerkvergunning kan worden aangevraagd bij en verstrekt door de marktmeester.

 • 2.

  De gegadigde dient zelf het benodigde materiaal mee te nemen, waarvoor een maximum van 6 meter als standplaats geldt.

 • 3.

  Op basis van een standwerkvergunning mag geen één-op-één-verkoop plaatsvinden.

 • 4.

  Er mogen op basis van een standwerkvergunning geen prijskaarten worden geplaatst.

 • 5.

  Een standwerkvergunning is geldig tot maximaal 16.00 uur. Na deze tijd dient de gegadigde zich verwijderd te hebben van de standplaats.

 • 6.

  Het is niet toegestaan op één en dezelfde dag zowel mee te dingen naar een dagplaats als naar een standplaats.

 • 7.

  Er is per marktdag per artikel slecht één standwerkersplaats beschikbaar.

 • 8.

  Een artikel kan slechts eens in de vier weken op dezelfde markt op een standwerkersplaats worden geplaatst.

 • 9.

  Wanneer een plaats wordt toegewezen mag uitsluitend het bij aanmelding opgegeven artikel voor verkoop worden aangeboden.

 • 10.

  Een standwerker kan uitsluitend aan de loting deelnemen wanneer hij/zij voldoet aan alle eisen gesteld aan een vaste standplaatshouder, uitgezonderd de toewijzing van een plaats.

Artikel 14. Verkoopwagens
 • 1.

  De vergunninghouder maakt gebruik van de kraam die van de door het college aangewezen kramenverhuurder kan worden gehuurd.

 • 2.

  Het is niet toegestaan om met eigen materiaal de standplaats in te nemen. Enige uitzondering hierop is met schriftelijke toestemming van het college.

Hoofdstuk 3–Sanctiebepalingen

Artikel 15. Sanctiebeleid en verwijdering

Wanneer een vergunninghouder een bepaald artikel of artikelen van de ‘Marktverordening 2015 Gemeente Zaanstad’ of dit inrichtingsplan overtreedt, kan het college de vergunning voor een vaste plaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel voor een of meerdere marktdagen schorsen conform de twee navolgende tabellen.

Vergunninghouders:

Overtreding Eerste sanctie Tweede sanctie Derde sanctie Vierde sanctie Vijfde sanctie
Overtreding Marktverordening, inrichtingsplan of voorschriften vergunning Waarschuwingsbrief 1 marktdag schorsen 2 marktdagen schorsen 4 marktdagen schorsen Intrekking vergunning
Wangedrag of bedrog 2 marktdagen schorsen 4 marktdagen schorsen Intrekken vergunning - -
Niet of niet tijdig voldoen marktgeld Waarschuwingsbrief Schorsing tot marktgeld voldaan is Intrekken vergunning    

Dagplaatshouders en standwerkers:

Overtreding Eerste sanctie Tweede sanctie Derde sanctie Vierde sanctie Vijfde sanctie
Overtreding Marktverordening, inrichtingsplan of voorschriften vergunning Waarschuwingsbrief Uitsluiten voor verloting standplaats 1 marktdag Uitsluiten voor verloting standplaats 2 marktdagen Uitsluiten voor verlotining standplaats 4 marktdagen Uitsluiten voor verloting voor 5 jaar (gemeente Zaanstad)
Wangedrag of bedrog Uitsluiten voor verloting standplaats 2 marktdagen Uitsluiten voor verloting standplaats 4 marktdagen Uitsluiten voor verloting voor 5 jaar (gemeente Zaanstad) - -

Artikel 16. Samenloop

Indien een vergunninghouder op meer dan één van de Zaanse markten per week staat, worden in de systematiek van het sanctiebeleid, zoals genoemd in artikel 14, overtredingen, op verschillende markten begaan, beschouwd alsof de overtredingen plaatsvonden op één markt. De in artikel 14 genoemde termijnen en sancties gelden dus per overtreding, ongeacht op welke markt de overtreding is begaan. Opgelegde sancties zijn dan ook op alle markten waar de vergunninghouder staat van toepassing.

Artikel 17. Afbreken markt ten gevolge van bijzondere omstandigheden
 • 1.

  Indien bij aanvang van de markt of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan het college besluiten:

  • a.

   de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;

  • b.

   de markt anders op te stellen c.q. in te richten;

  • c.

   de markt niet te laten aanvangen;

  • d.

   de markt onmiddellijk te beëindigen.

 • 2.

  Indien een dergelijk geval zich voordoet en een markt door bijzondere (weers)omstandigheden niet kan plaatsvinden, wordt dit zo spoedig mogelijk door de marktmeester gecommuniceerd.

Hoofdstuk 4–Slotbepalingen

Artikel 18. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
 • 1.

  Het inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit inrichtingsplan treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De inwerkingtreding van dit inrichtingsplan heeft geen gevolg voor de vergunninghouders van vaste standplaatsen wiens vergunning voor de inwerkingtreding van dit inrichtingsplan producten dan wel branches vermeldt die ingevolge dit inrichtingsplan en de bijbehorende brancheregeling branche-vermenging opleveren. Een eventuele overschrijding van de in het branchepatroon gestelde maxima zal door natuurlijk verloop dienen te verdwijnen.

Artikel 19. Citeertitel

Dit inrichtingsplan wordt aangehaald als: Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam 2019.

Ondertekening

Bijlage 1–Tekening markt Zaandam

BijlageItekeningmarktZaandami8195c90f-b940-425b-9cbd-38b1b699d1e9.jpg

Bijlage 2–Brancheregeling donderdag- en zaterdagmarkt

  Branche Omschrijving branche Aantal standplaatsen Aantal standplaatsen
1 Vis, schaal- en schelpdieren Voor consumptie ter plaatse en elders dan ter plaatse    
  Natte en droge vis   2 2
  Branchevreemd   1 1
2 Slagerij(producten) Vlees en vleeswaren, inclusief poeliersproducten, verpakte maaltijden, broodjes met vlees en vleeskruiden voor consumptie elders dan ter plaatse    
  Worst (droog en vers)   1 1
  Vleeswaren (vers)   1 1
  Vlees (vers)   1 1
  Poelierswaren (vers)   1 1
  Poelierswaren (bereid)   1 1
  Branchevreemd   1 1
3 Aardappelen, groente en fruit      
  Aardappelen   1 1
  Groente en fruit Inclusief groenten- en fruitsmoothies 2 3
4 Zuivel, delicatessen, noten, zuidvruchten en rijsttafel- en reformartikelen      
  Kruiden Inclusief thee 1 1
  Noten en zuidvruchten   2 2
  Olijven en humus   1 2
  Kaas   2 3
  Branchevreemd   1 1
5 Brood en banket      
  Stroopwafels   1 1
  Brood en banket   1 2
  Branchevreemd   1 1
6 Snoep, chocolaterie en suikerwerken      
  Snoep en chocolaterie   1 1
  Branchevreemd   1 1
7 Horeca en snacks Voor consumptie ter plaatse en elders dan ter plaatse    
  Patat en snacks   1 1
  Vietnamese snacks   1 1
  Surinaamse snacks   1 1
  Branchevreemd   1 1
8 Drogisterij, parfumerie en make-up      
  Drogisterij artikelen   1 1
  Branchevreemd   1 1
9 Mode, kledingaccessoires, schoenen en lederwaren      
  Schoenen   1 1
  Bovenkleding volwassenen   2 4
  Kinder- en babykleding   1 1
  Kleinvak   2 1
  Sieraden en bijouterieën   1 1
  Kousen en sokken   1 1
  Onder-, bad- en nachtkleding   2 1
  Lederwaren   1 1
  Horloges   1 1
  Wol   1 1
  Dames sjaals en accessoires   1 1
  Branchevreemd   1 1
10 Wonen en leven      
  Gordijnen en raamdecoratie   1 1
  Stoffen   2 1
  Bedtextiel   1 1
  Wenskaarten en hobby   1 1
  Dierenvoeding   1 1
  Branchevreemd   1 1
11 Elektronisch, beeld en geluiddragers      
  Witgoed   1 1
  Telefoonhoesjes en opladers   1 1
  Stofzuigerzakken   1 1
  Branchevreemd   1 1
12 Groei en bloei Inclusief aardewerk    
  Tuinplanten   1 1
  Snijbloemen   1 2
  Branchevreemd   1 1
13 Diensten      
  Branchevreemd   1 1
14 Variatiehandel      
  Ongeregeld   1 1
  Niet vertegenwoordigde branchevreemde artikelen   1 1