Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Handhavingsprogramma 2017
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsprogramma 2017

Handhavingsprogramma 2017

Inleiding

Voor u ligt het handhavingsprogramma voor het jaar 2017. Dit programma is het tweede programma dat onder het nieuwe Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2018 is opgesteld. In het beleidsplan beschrijft het college de meerjarige beleidsmatige keuzes voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. In dit programma beschrijft de gemeente de inzet voor het jaar 2017. Het opstellen van een jaarlijks en concreet handhavingsprogramma is een wettelijke verplichting, waar de provincie als toezichthouder de gemeente op beoordeelt.

Het onderhavige programma beschrijft hoe het toezicht georganiseerd is bij verschillende onderwerpen, het beschrijft de reguliere taken, de projecten en de activiteiten die vanuit de thema’s “preventie, burgerparticipatie, maatwerk en informatie-gestuurd werken” worden opgestart. Thema’s die we in 2016 en ook in 2017 extra aandacht geven, om onze werkwijze te verbeteren en te vernieuwen.

Handhaving is een onderwerp dat in 2017 weer sterk in beweging zal zijn. Ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Als belangrijkste zijn te noemen de privatisering van de bouw, landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen (evenementen in partytenten of op festivalterreinen) die in georganiseerd verband worden gebruikt, wettelijke regeling om mediation te professionaliseren en de Omgevingswet. Maar ook het vergroten van de burgerparticipatie en het voorkomen van juridische procedures zijn nog steeds belangrijke opgaven uit het coalitie akkoord.

Voor de goede orde wordt vermeld, dat toezicht en handhaving met betrekking tot leerplicht en sociale zekerheidswetgeving geen onderdeel uitmaken van dit programma. Ook de vergunningverlening en toezicht op vergunde bouwwerkzaamheden tijdens de bouw maken geen onderdeel uit van het programma.

Opbouw van het Handhavingsprogramma 2017

Toezicht en handhaving zijn net als in 2016 ondergebracht bij drie afdelingen van de sector Veiligheid en Handhaving. In onderstaande paragrafen is per afdeling uitgewerkt waarop de gemeente zich gaat richten. Bij iedere afdeling wordt een aantal reguliere taken uitgelicht en de speerpunten voor 2017 benoemd. Ook wordt toegelicht hoe het toezicht is georganiseerd.

 • 1.

  Onder de afdeling Gebruikstoezicht vallen de toezicht- en handhavingstaken die voortvloeien uit de wet- en regelgeving op het gebied van bestaande bouw, ruimtelijke ordening, funderingen, brandveiligheid, kinderopvang en horeca en handhavingsthema’s die onder de het taakveld ‘openbare orde’ vallen.

 • 2.

  De afdeling Straattoezicht is verantwoordelijk voor de toezicht- en handhavingstaken die voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening. Andere thema’s die bij deze afdeling zijn ondergebracht zijn, onder andere jeugdoverlast en parkeren.

 • 3.

  De afdeling Havens en Vaarwegen draagt zorg voor een vlotte, veilige en doelmatige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Binnen het takenpakket van deze afdeling vallen onder andere het toezicht op de beroeps- en recreatievaart.

Reguliere taken, projecten en bestuurlijke prioriteiten

Op basis van een uitgebreide risico-analyse zijn in het beleidsplan 2016-2018 prioriteiten vastgesteld voor toezicht en handhaving. De gemeenteraad is in een workshop betrokken geweest bij het bepalen van deze prioriteiten. Een belangrijk criterium om een onderwerp tot prioriteit te maken, is de veiligheid van mensen. Te denken valt aan toezicht op de kwaliteit van kinderopvang, brandveiligheid, naleving Drank- en Horecawet, of de kwaliteit van funderingen. Toezicht en handhaving van deze taken is wettelijk nadrukkelijk geregeld, waardoor er standaard voldoende capaciteit voor vrijgemaakt moet worden. Doordat dit soort thema’s jaarlijks terugkeren als prioriteit en niet ter discussie staan, zijn het daarmee reguliere taken geworden, in de zin dat deze werkzaamheden altijd plaatsvinden.

Naast deze reguliere taken staan er in het handhavingsprogramma 2017 een aantal projecten. Taken die niet structureel uitgevoerd worden, maar die in 2017 (extra) aandacht krijgen.

De reguliere taken en de projecten uit het handhavingsprogramma 2017 omvatten een groot aantal onderwerpen. Het college zal in 2017 met nadruk kijken naar een aantal onderwerpen, die we ‘bestuurlijke prioriteiten’ noemen. Dit zijn:

 • 1.

  Aanpak jeugdoverlast;

 • 2.

  Poelenburg (integraal, als onderdeel van Positief Poelenburg);

 • 3.

  Versnelling aanpak kwetsbare funderingen (als onderdeel van MAAK.Zaanstad / verbetering woningbestand);

 • 4.

  Groeiend aantal RIEC-zaken;

 • 5.

  Gebiedsgerichte aanpak Czarinastraat en Zilverpadsteeg (als onderdeel van MAAK.Zaanstad / aanpak Russische buurt).

De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks inzage te geven in de beschikbare capaciteit. Voor 2017 is de volgende capaciteit beschikbaar.

i283229ic77fc58d-79df-4bda-9991-ce5659ba43a6.jpg

Doelstellingen 2017

Voor 2017 zijn de onderstaande doelstellingen opgenomen:

 • ·

  Focus op voorkomen overtredingen(preventie).Net als in 2016 zal een preventiekalender worden gemaakt waarin diverse activiteiten met betrekking tot preventie of burgparticipatie zijn opgenomen.

 • ·

  Handhaven op de juiste plek op de juiste tijd (informatie-gestuurd werkenbij alle toezichtprocessen). In 2017 krijgt het vastleggen en analyseren van data, informatie-gestuurd handhaven, een belangrijke plek binnen de hele sector Veiligheid en Handhaving.

 • ·

  Op een eenduidige wijze digitaal monitoren van output getallen. In 2016 zijn alle processen geautomatiseerd. Nu is een logische volgende stap om de informatie daaruit te gebruiken.

Uitvoering van gemeentelijke toezichtstaken door anderen

Niet alle toezichtstaken worden door de gemeente zelf uitgevoerd. Zo is het volledige takenpakket op het gebied van milieu- en bodemtoezicht ondergebracht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG. Het toezicht op het brandveilig gebruik van bouwwerken is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrzW). De GGD Zaanstreek-Waterland controleert alle kinderdagverblijven, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders.

Calamiteiten en actualiteiten

De ervaring leert dat het werkveld van handhaving dynamisch is. Zo waren er in 2016 de vloggers van Poelenburg, de circus olifant, plotseling instabiele funderingen etc. Om adequaat in te spelen op deze actuele opgaven, reserveren we in dit programma flexibel inzetbare capaciteit en middelen. Voor milieu, horeca, bestaande bouwwerken en openbaar water wordt hiertoe 10% van de beschikbare capaciteit gereserveerd. Voor toezicht in de openbare ruimte wordt 7% van de capaciteit gereserveerd. Deze inzet is niet beschikbaar voor nieuwe taken, maar voorziet in een structurele behoefte om in te kunnen spelen op (dreigende) calamiteiten en actualiteiten.

Hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen

De hoogte van de dwangsommen en de lengte van begunstigingstermijnen, is vastgelegd in twee verschillende uitvoeringdocumenten die samen het ‘Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen’ vormen. Het uitvoeringsbeleid bevat tabellen waarin voor verschillende overtredingen de hoogte van de dwangsommen en de lengte van de begunstigingtermijn is vastgelegd. Het gaat dan om overtredingen van de Wabo, APV, Drank en Horecawet, wet Kinderopvang en peuterspeelzalen, het Bouwbesluit 2012 en aanhakende wet- en regelgeving. Voor het bepalen van de hoogte van de bedragen en de duur van de termijnen is aangesloten bij de geldende landelijke richtlijnen.

Wat gaat Straattoezicht doen in 2017?

i283230i0a307251-8cce-4cf8-8633-7fa744cde193.jpg

Wat gaat Gebruikstoezicht doen in 2017?

i283231i371c5021-7949-4570-a6a5-95f2c9a1c8d2.jpg
i283232i9dabcda5-7221-4310-94ca-44f12a98dbc3.jpg
i283233if15b151c-2626-486a-a9ef-20e22379a814.jpg
Noot:

 • 1.

  De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

 • 2.

  Dit aantal controles is een voorlopige raming voor 2017.

 • 3.

  Het VTH uitvoeringsplan Zaanstad 2017 zal door de Omgevingsdienst NZKG pas in 2017 worden opgesteld.

Wat gaat Havens en vaarwegen doen in 2017?

i283234ifed4d493-4c12-401e-b518-ddb46e578e14.jpg