Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Burgemeestersbesluit aanwijzen toezichthouders sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, politieambtenaren eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland 2019 en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeestersbesluit aanwijzen toezichthouders sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, politieambtenaren eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland 2019 en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De burgemeester van de gemeente Zaanstad;

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin

van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de

onderscheidenlijke wettelijke voorschriften en dat de aanwijzing van toezichthouders dient te

worden geactualiseerd;

Gelet op:

- Artikel 41 Drank en Horecawet

- Artikel 34 lid 2 Wet op de kansspelen

- Artikel 13b Opiumwet

- Het bepaalde in de verordeningen van de gemeente Zaanstad

Besluit:

 • 1.

  de medewerkers van de afdeling Gebruikstoezicht aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen, de Opiumwet en de verordeningen van de gemeente Zaanstad;

 • 2.

  de medewerkers van de afdeling Straattoezicht aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen en de verordeningen van de gemeente Zaanstad;

 • 3.

  de medewerkers van de afdeling Openbare, Orde en Veiligheid aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen, de Opiumwet en de verordeningen van de gemeente Zaanstad;

 • 4.

  de politieambtenaren Eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland, voor zover zij werkzaam zijn binnen een territoriaal onderdeel dat een deel van de Gemeente Zaanstad omvat, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet en de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad;

 • 5.

  de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het houden van toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens, de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad, dit enkel voor zover het brandveiligheid betreft, te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland\, met de mogelijkheid van het verlenen van ondermandaat.

 • 6.

  het besluit ‘Aanwijzen toezichthouders’ met kenmerk 2017/43838 in te trekken en te vervangen voor dit besluit;

 • 7.

  dit besluit treedt inwerking de dag na bekendmaking;

 • 8.

  dit besluit zal worden bekend gemaakt in het Zaanstad Journaal van het huis- aan huisblad en in het gemeenteblad. En door toezending aan de eenheidsleiding van de Politie eenheid Noord-Holland en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Ondertekening