Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Braderiereglement Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Braderiereglement Zaanstad

Artikel 1

 • 1. Braderieën mogen uitsluitend worden georganiseerd door de winkelierorganisatie van een straat of wijk, of door een ad hoc samenwerkingsverband van winkeliers in een straat of wijk, met een frequentie van ten hoogste 4 maal per jaar.

 • 2. Braderieën mogen per keer niet langer dan twee aaneengesloten dagen duren.

Artikel 2

 • 1. Aan een braderie mogen uitsluitend ter plaatse gevestigde winkeliers deelnemen, die lid zijn van de betreffende winkelierorganisatie, of onderdeel uitmaken van het in artikel 1 lid 1 genoemde ad hoc samenwerkingsverband.

 • 2. De in de straathandel aangeboden artikelen mogen uitsluitend behoren tot het assortiment dat de betreffende winkelier in zijn winkel pleegt te verkopen.

 • 3. De deelnemende winkelier dient de straatverkoop zelf, of door het bij zijn winkelassortiment betrokken personeel te laten bedrijven.

 • 4. De winkelierorganisatie kan non-profit organisaties een informatiestandplaats laten innemen.

 • 5. De winkelierorganisatie kan kinderen en/of particulieren (niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel), woonachtig in de betreffende straat of wijk, een standplaats laten innemen ten behoeve van zolderopruimingen of voor 100% zelfvervaardigde artikelen.

Artikel 3

 • 1. De winkelierorganisatie kan externe commerciële handelaren standplaatsen toewijzen uit de volgende categorieën:

  • ·

   Standwerkers en demonstrateurs, die beroepsmatig bezig zijn;

  • ·

   Snacks;

  • ·

   Non-food sector;

  • ·

   Levensmiddelensector;

  • ·

   Oude ambachten;

  • ·

   Kunst en curiosa, ongeregelde goederen en 2de hands artikelen;

  • ·

   Kleinschalige kermisachtige inrichtingen en attracties (maximaal 6 stuks);

  • ·

   Attracties gericht op vermaak van kinderen.

 • 2. Het maximale aantal uit te geven commerciële standplaatsen van buitenaf is afhankelijk van het aantal ter plaatse gevestigde winkeliers dat aan de braderie deelneemt:

  • ·

   Op marktdagen mag voor iedere deelnemende winkelier één commerciële standplaats van buitenaf worden ingevuld met een maximum van 20 kramen;

  • ·

   Op niet-marktdagen mag voor iedere deelnemende winkelier één commerciële standplaats van buitenaf worden ingevuld, met een maximum van 80 kramen.

 • 3. Indien de standplaatsen worden ingenomen op gemeentegrond is per m2 de vergoeding verschuldigd zoals vermeld in de vigerende Verordening Precariobelasting.

Artikel 4

 • 1. Het is op de standplaatsen verboden gebruik te maken van geluidsversterkende apparatuur.

 • 2. Het verbod geldt niet voor de onder art 3 lid 1 genoemde kleinschalige kermisattracties en attracties gericht op het vermaak van kinderen.

Artikel 5

Door of namens de winkelierorganisatie die een braderie organiseert dient tijdig (tussen de 8 en 16 weken vóór de geplande datum van de braderie) te worden zorggedragen voor aanvragen van een vergunning. Indien de gevraagde gegevens in artikel 6 niet tijdig of compleet worden aangeleverd, zal er geen vergunning worden verstrekt.

Artikel 6

Uiterlijk 14 werkdagen voor de aanvang van een braderie dienen de volgende zaken in het bezit te zijn van de Dienst Publiek, Frontoffice Bouwen Wonen en Bedrijven:

 • ·

  Een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van personen, die voor en tijdens de braderie aangesproken kunnen worden.

 • ·

  Een tekening met daarop aangegeven de opstelling van het aantal standplaatsen (genummerd) en de opstelling waar activiteiten / festiviteiten plaatsvinden.

 • ·

  Een lijst bevattende de namen en nummering van de toegewezen standplaats(en) van de deelnemende winkeliers en de artikelen die zij wensen te verkopen.

 • ·

  Een lijst bevattende de namen, adressen, telefoonnummers en nummering van de toegewezen standplaats(en) en de activiteit van de niet-commerciële deelnemers.

Uiterlijk 48 uren voor de aanvang van een braderie dienen de volgende zaken in bezit te zijn van de Dienst Publiek, Frontoffice Bouwen Wonen en Bedrijven:

Voor de deelnemers die een commerciële standplaats willen innemen dienen de navolgende gegevens te worden verstrekt:

 • 1.

  De handelsnaam, adres en telefoonnummer;

 • 2.

  Een kopie van de inschrijving waaronder de deelnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het Centraal Registratie Kantoor.

Artikel 7

 • 1. Tijdens de braderie dienen de in artikel 6 bedoelde personen zelf aanwezig te zijn. Op verzoek van de politie, de Brandweer of een gemeentelijke toezichthouder dienen zij zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs.

  Ingeval van ziekte mag een deelnemer met een commerciële standplaats zich uitsluitend laten vervangen door een persoon indien hij/zij daarvoor toestemming van het bevoegde gezag heeft.

  Tijdens de braderie mogen er geen andere personen, dan die opgegeven zijn door de winkelierorganisatie, standplaatsen innemen.

Artikel 8

Alle aanwijzingen van de gemeentelijke toezichthouders, de politie en de brandweer dienen stipt te worden opgevolgd.

Artikel 9

In zeer bijzondere gevallen kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in artikel 1 lid 1 en artikel 3 lid 2.

Artikel 10

Dit reglement kan worden aangehaald als Braderiereglement Zaanstad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door Burgemeester op 20 maart 2007

Burgemeester

Toelichting op het Braderiereglement Zaanstad

Artikel 1

Het maximumstelsel beperkt het aantal braderieën tot 4 per locatie per jaar. Dit voorkomt dat bepaalde locaties te maken krijgen met een disproportionele druk op het gebruik van de openbare ruimte als gevolg van de overvloed aan braderieën.

Door de organisatie uitsluitend in handen te geven van de winkelierorganisatie wordt recht gedaan aan de oorspronkelijke essentie van het begrip “braderie” (winkelweek met verkoop op straat). Ook wordt voorkomen dat de lokale ondernemers geen braderieën kunnen organiseren omdat de beschikbare ruimte (plaats en tijd) in een vroeg stadium wordt opgeëist door derden.

Artikel 3 lid 2

Het aantal kramen is afhankelijk van het aantal deelnemende winkeliers. Iedere deelnemende winkelier mag voor zichzelf een kraam inrichten ten behoeve van de winkelverkoop op straat.

Daarnaast kan de organiserende winkelierorganisatie ook een beperkt aantal commerciële handelaren een standplaats toewijzen. Dit is om de attractiviteit van de braderie te verhogen. Om te voorkomen dat er een soort warenmarkt ontstaat, is het aantal toe te wijzen commerciële standplaatsen gelimiteerd. Het is enerzijds afhankelijk van het aantal deelnemende winkeliers en anderzijds afhankelijk van het feit of de braderie op een marktdag gehouden wordt. Het onderstaande tabelletje geeft een indicatie van de mogelijkheden.

10 10 10 10
15 15 15 15
20 20 20 (is maximum) 20
30 30 20 30
50 50 20 50
70 70 20 70
80 80 20 80 (= maximum)
90 90 20 80
100 100 20 80
150 150 20 80
200 200 20 80

Artikel 4

Dit artikel voorkomt eventuele geluidoverlast als gevolg van versterkte muziek. Omdat braderieën alleen overdag (tijdens winkeltijden) in levendige gebieden plaatsvinden is een nadere regulering en verdere beperking niet noodzakelijk.

Dit artikel geeft tevens een nadere uitwerking van artikel 4.1.5 van de APV

Artikel 7 en 8

Onder gemeentelijke toezichthouder wordt in ieder geval verstaan de Marktmeester en de medewerkers van de afdeling Straattoezicht.

Medewerkers van de Economische Controledienst of de Voedsel en Warenautoriteit (Keuringsdienst van Waren) kunnen op grond van hun eigen bevoegdheid een legitimatie verlangen.

Artikel 9

Er kunnen zich (onvoorziene) situaties voordoen waarbij het gewenst is om toch een extra braderie toe te staan of een braderie te laten organiseren door anderen dan de winkelierorganisatie van een straat of wijk. Ook kan het (incidenteel) gewenst zijn om per braderie méér commerciële standplaatsen toe te staan dan het aangegeven maximum.

Dit artikel creëert de ruimte om deze afwijkingen van het reglement toe staan op basis van een goed gemotiveerde ad hoc afweging.