Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit mandaat klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 (OD NZKG)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Gelet op:

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

de Wet gemeenschappelijke regelingen;

de artikelen 29 en 37 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Besluit vast te stellen:

Besluit mandaat klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013

Artikel 1 Mandaat

Mandaat voor de behandeling van een klacht volgens de Klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 wordt verleend aan alle leidinggevenden, met uitzondering van de volgende situaties:

 • a.

  klachten over een leidinggevende worden behandeld door de betreffende directeur;

 • b.

  klachten over een directeur worden behandeld door de algemeen directeur;

 • c.

  klachten over de algemeen directeur worden behandeld door de voorzitter;

 • d.

  klachten over gedragingen van het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid daarvan worden behandeld door

  1e het algemeen bestuur, indien het een gedraging betreft van (een lid van) het Dagelijks Bestuur of van de voorzitter;

  2e het dagelijks bestuur, indien het een gedraging betreft van (een lid van) het Algemeen Bestuur.

Artikel 5 Ondertekeningsmandaat

De voorzitter, het dagelijks bestuur of de directeur of de aangewezen leidinggevende zijn bevoegd om besluiten te ondertekenen en te verzenden in mandaat. De ondertekening luidt dan als volgt:

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze de voorzitter, lid van het dagelijks bestuur, de directeur of de aangewezen leidinggevende van de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

gevolgd door de handtekening en naam van de voorzitter, lid van het dagelijks bestuur, de directeur of de aangewezen leidinggevende.

Artikel 6 Informatieplicht

 • 1. De voorzitter, het dagelijks bestuur, de directeur en de aangewezen leidinggevenden verschaffen het algemeen bestuur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn gemandateerd.

 • 2. De voorzitter, het dagelijks bestuur, de directeur en de aangewezen leidinggevenden informeren het algemeen bestuur bij

  zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit mandaat klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013.

 • 2. Dit besluit treedt in werking de dag nadat het is bekendgemaakt.