Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Besluit aanstelling en aanwijzing belastingdeurwaarders Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanstelling en aanwijzing belastingdeurwaarders Zaanstad

Het college burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d van de gemeentewet,

artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten,

artikel 231 tweede lid onder e van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De personen die als deurwaarder in dienst zijn bij Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V, gevestigd aan de ’s-Gravendijkwal 134 te Rotterdam, aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar en aan te wijzen als belastingdeurwaarder zoals bedoeld in artikel 231 tweede lid onder e gemeentewet.

Artikel 2 Inwerkingtreding en Citeertitel

  • 1.

    Het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder van 20 november 2012 (2012/243185) wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 2, tweede lid, genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat hij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit deurwaarders Zaanstad’.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders,

Postbus 2000, 1500 GA Zaandam.

De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

de naam en het adres van de belanghebbende;

de dagtekening;

een kopie van het besluit;

de gronden van het bezwaar;

de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 03-07-2018drs J. Hamming, burgemeester
drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris