Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Beleidsregels subsidieverstrekking Duurzame Energie 2012
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidieverstrekking Duurzame Energie 2012

Het college van de gemeente Zaanstad,

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 van de AlgemeneSubsidieverordening Zaanstad,

overwegende dat:

 • 1.

  de gemeente er naar streeft dat Zaanstad in 2020 klimaatneutraal is;

 • 2.

  de gemeente daartoe particuliere huiseigenaren wil stimuleren tot het treffen van maatregelen aan hun woning die energie besparen of duurzame energie opwekken;

 • 3.

  de gemeente de “Intentieverklaring Energieafspraak Provincie Noord-Holland 2012-2016” heeft ondertekend;

 • 4.

  de gemeente een subsidie bij de provincie Noord-Holland heeft verkregen in het kader van de “Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande bouw Noord-Holland 2012”;

 • 5.

  de gemeente deze subsidie naar eigen inzicht mag aanwenden om burgers met een eigen woning te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen;

 • 6.

  het college krachtens de Algemene Subsidieverordening Zaanstad bevoegd is tot verstrekking van subsidies;

 • 7.

  het gewenst is ter invulling van de beleidsruimte in de Algemene Subsidieverordening Zaanstad een beleidsregel vast te stellen betreffende de verstrekking en de normering van de hoogte van subsidies met betrekking tot duurzame energiemaatregelen door particuliere woningbezitters in de gemeente Zaanstad;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels subsidieverstrekking Duurzame Energie 2012

Artikel 1. Begripsomschrijving

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze beleidsregels verstaan onder:

 • a.

  gemeente: de gemeente Zaanstad;

 • b.

  verordening: algemene subsidieverordening Zaanstad (ASV);

 • c.

  bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar/bewoner vóór de aanvraag in het kader van onderhavige beleidsregels;

 • d.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan de gemeente om verlening van subsidie op grond van de gemeentelijke beleidsregels subsidieverstrekking Duurzame Energie 2012;

 • e.

  duurzame energie maatregel: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte, wind, of maatregelen die de energievraag reduceren, zoals isolatie en HR++-glas. Alle subsidiabele maatregelen staan in bijlage I;

 • f.

  duurzame-energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen overeenkomstig de provinciale ” Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande bouw Noord-Holland 2012’’ (bijlage I)

 • g.

  erkend installateur: erkend installateur: een bedrijf of ondernemer die gespecialiseerd is in het uitvoeren van de betreffende maatregel. Deze specialisatie is voldoende aangetoond als het bedrijf of de ondernemer beschikt over een keurmerk of erkenning voor die specialisatie, of aantoonbare ervaring met die betreffende maatregel.

 • h.

  subsidieplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in deze beleidsregels.

Artikel 2. Reikwijdte van deze beleidsregels

Deze beleidsregels zijn van toepassing op subsidies ten behoeve van het realiseren van duurzame energie maatregelen in of op een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente.

Artikel 3. Het subsidieplafond

Voor de toekening van subsidies als bedoeld in deze beleidsregels geldt een subsidieplafond van

€ 93.750,-.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

Een subsidie kan worden aangevraagd voor het realiseren van duurzame energiemaatregelen die zijn opgenomen in de duurzame-energielijst gemeente Zaanstad 2012.

Artikel 5. Subsidiebedragen en subsidiabele kosten

 • 1. De subsidie bedraagt 25% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, inclusief BTW, voor het toepassen van de duurzame energie maatregelen die voorkomen in de duurzame-energielijst gemeente Zaanstad 2012, met in acht name van het maximum subsidiebedrag per duurzame energie maatregel zoals vastgelegd in de tabel in het aanvraagformulier in bijlage II.

 • 2. Duurzame energie maatregelen die worden getroffen in, aan of op een nieuwe uitbouw of aanbouw van een bestaande woning komen NIET voor subsidie in aanmerking. Met nieuw wordt hier bedoeld: opgeleverd na de publicatiedatum van deze beleidsregels.

 • 3. Er geldt een maximum subsidie van € 2.500 per aanvrager. Aanvragen voor subsidiebedragen lager dan € 500 worden afgewezen.

 • 4. Als er al subsidie is toegekend voor de betreffende maatregelen, door gebruikmaking van een andere (subsidie)regeling, wordt de al toegekende subsidie in mindering gebracht op het subsidiebedrag dat in het kader van deze beleidsregels ontvangen kan worden.

 • 5. Indien het subsidieplafond bereikt is worden geen subsidies meer toegekend en uitgekeerd.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. Een subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar/eigenaren van een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente. Alleen natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen. Er kan per energiemaatregel maar één keer een aanvraag worden gedaan.

 • 2. De voorzieningen moeten worden uitgevoerd/toegepast in of op de betreffende woning.

 • 3. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 mei 2013 bij de gemeente zijn gediend. Aanvragen die na 31 mei 2013 zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 4. Een aanvraag is tijdig ingediend indien hij uiterlijk 31 mei 2013 ter post is bezorgd, mits hij niet later dan een week na 31 mei 2013 is ontvangen.

 • 5. Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 6. Indien meerdere aanvragen op één en dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt de volgorde van behandeling van de aanvragen van de desbetreffende dag door loting bepaald.

 • 7. Voor de aanvraag van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het daartoe bestemde aanvraagformulier (bijlage II).

 • 8. Na ontvangst van de aanvraag wordt er uiterlijk binnen 13 weken besloten over het verlenen van de subsidie.

Artikel 7. Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 van de verordening, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • 1.

  de subsidieontvanger dient, indien van toepassing, zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en vergunningen voor het realiseren van de duurzame energie maatregelen;

 • 2.

  de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur.

 • 3.

  de duurzaamheidsmaatregelen dienen uiterlijk op 31 juli 2013 te zijn gerealiseerd.

Artikel 8. Verantwoording van de subsidie

De subsidieontvanger dient uiterlijk vier weken na realisatie van de gesubsidieerde maatregelen een verantwoording in te dienen bestaande uit:

 • a.

  een kopie van de gespecificeerde factuur / facturen van de gesubsidieerde maatregelen, met daarop de adresgegevens van de aanvrager en het adres waar de duurzaamheids-maatregelen aangebracht zijn;

 • b.

  een kopie van het betaalbewijs / de betaalbewijzen van de gesubsidieerde maatregelen;

 • c.

  een foto van de gesubsidieerde maatregelen zoals die bij de aanvrager zijn aangebracht.

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur van de beleidsregels

Deze beleidsregels treden in werking op de datum waarop ze bekend worden gemaakt in het Gemeenteblad en gelden tot en met 31 aug 2013.

Bijlage I: Duurzame-energielijst gemeente Zaanstad 2012

Nr. Maatregel Criterium
  Installatietechnisch  
1 PV-systeem (zonnepanelen)  
2 Zonneboiler  
3 Lage Temperatuur (LT)-verwarming  
4 (Combi)warmtepomp  
5 Douchewater-WTW (warmteterugwinning)  
  Bouwkundig  
6 Dakisolatie Rc 2,5 m2 K/W
7 Vloerisolatie Rc 2,5 m2 K/W
8 Spouwmuurisolatie Rc 1,3 m2 K/W
9 Paneelisolatie Rc 2,5 m2 K/W
10 Isolatie massieve muur Rc 2,5 m2 K/W
11 HR++-glas Uglas 1,2 W/m2K of spouw 15 mm

Bij de berekening van de warmteweerstand(en) worden de volgende symbolen gebruikt:

 • ·

  Wp: het maximale vermogen elektriciteit dat de installatie van zonnepanelen kan leveren (Watt piek);

 • ·

  Rc: warmteweerstand van de scheidingsconstructie die is samengesteld uit meerdere lagen of onderdelen;

 • ·

  U: totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht.

Voor een uitgebreide toelichting, zie: http://www.servicepuntduurzameenergie.nl, subsidies, ‘Toelichting maatregelenlijst’.

Bijlage II Aanvraagformulier subsidie Duurzame Energie 2012-2013

Het ondertekende aanvraagformulier stuurt u naar:

Subsidiebureau Zaanstad

Postbus 2000

1500 GA Zaandam

1. Gegevens aanvrager

- Naam:.....................................................................................................................................

 • -

  Adres......................................................................................................................................

 • -

  Postcode en plaats: ...............................................................................................................

 • -

  Telefoonnummer: ..........................................Mobiel nummer:...............................................

 • -

  E-mail adres: ..........................................................................................................................

 • -

  Bankrekeningnummer: ………………………………..Ten name van: ………………………….

2. Gegevens van het project

Locatie waar de voorziening(en) worden getroffen (indien afwijkend) van het adres hierboven)

 • -

  Adres:......................................................................................................................

 • -

  Postcode en plaats: ................................................................................................

Geef in de tabel aan welke voorziening(en) wordt/worden getroffen, de toe te passen aantallen/oppervlakten/Wp, de investeringsbedragen en de gevraagde subsidie.

Nr. Maatregel Criterium Aantal(of m2 of Wp) Investering (€) Gevraagde subsidie (€) max. 25% van investering Maximum subsidie bedrag (€)
  Installatietechnisch          
1 PV-systeem (zonnepanelen)         € 0,75 / Wp
2 Zonneboiler         € 1000 / stuk
3 LT-verwarming         € 2500 / installatie
4 (Combi)warmtepomp         € 2500 / instalatie
5 Douchewater-WTW         € 150 / stuk
  Bouwkundig          
6 Dakisolatie Rc 2,5 m2 K/W       € 12 / m2
7 Vloerisolatie* Rc 2,5 m2 K/W       € 9 / m2
8 Spouwmuurisolatie Rc 1,3 m2 K/W       € 5 / m2
9 Paneelisolatie Rc 2,5 m2 K/W       € 12 / m2
10 Isolatie massieve muur Rc 2,5 m2 K/W       € 25 / m2
11 HR++-glas Uglas 1,2 W/m2K of spouw 15 mm       € 50 / m2
             
  Totaal         € 2500

*) Voor bodemisolatie kan geen subsidie worden aangevraagd.

3. Verplichte bijlage

U dient de offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert bij te voegen. Hierop moeten de specificaties staan van de voorziening(en), zodat duidelijk is dat wel of niet voldaan wordt aan het criterium/ isolatiewaarde e.d. zoals genoemd in de beleidsregels. Is er geen offerte bijgevoegd dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Daarnaast dient u een foto van de woning bij te voegen, zodat vastgesteld kan worden dat het een bestaande woning betreft.

4. Andere subsidiegelden

Zijn voor de voorzieningen al subsidiegelden ontvangen uit andere regelingen?

Zo ja, uit welke regeling en welk bedrag is toegekend :…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………...........

5. Ondertekening

Naar waarheid ingevuld door:

Naam: .......................................................................................................................

Plaats:........................................................................................................................

Datum: ......................................................................................................................

Handtekening:............................................................................................................