Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Beleidsregels ondersteunende horeca
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ondersteunende horeca

Beleidsregels ondersteunende horeca Zaanstad

Paragraaf 1. Definitie
Artikel 1. Definities
 • 1. Ondersteunende horeca: de horeca-activiteit die de hoofdactiviteit ondersteunt. Het is nimmer de hoofdactiviteit van een ondernemer.

 • 2. Bestemmingsplan: het ter plaatse van de ondersteunende horeca vigerende bestemmingsplan.

 • 3. Exploitatievergunning: een vergunning op grond van artikel 2:28, eerste lid, Algemene plaatselijke verordening Zaanstad.

Paragraaf 2. Nadere regels
Artikel 2. Nadere regels

Ondernemers (of verantwoordelijken bij niet commerciële inrichtingen) worden vrijgesteld van de verplichting om een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28, eerste lid van de Apv van Zaanstad aan te vragen voor ondersteunende horeca-activiteiten, mits voldaan wordt aan de volgende criteria.

 • 1.

  Ondersteunende horeca kan plaatsvinden binnen onder meer de hoofdbestemmingen ‘Detailhandel’, ‘Sport’, ‘Maatschappelijk’ en ‘Cultuur & ontspanning’;

 • 2.

  De horeca-activiteit is ondergeschikt aan de hoofdactiviteit en mag niet meer dan 25% van de totale oppervlakte beslaan met een maximum van 100 m2;

 • 3.

  De openingstijden van de horeca-activiteit zijn aangepast aan de openingstijden van de hoofdactiviteit;

 • 4.

  De toegang tot de horeca-activiteit is uitsluitend via die van de hoofdactiviteit, er is dus geen sprake van een aparte ingang;

 • 5.

  De horeca-activiteit is alcoholvrij;

 • 6.

  De horeca-activiteit mag niet worden uitgevoerd door derden;

 • 7.

  Zitplaatsen dienen inpandig te worden aangeboden;

 • 8.

  Voor de horeca-activiteit mag geen aparte reclame worden gemaakt.

Artikel 3. Overige regelgeving

Landelijke en lokale wetgeving op het gebied van horeca blijven van toepassing op ondersteunende horeca.

Paragraaf 3. Inwerkingtreding en bekendmaking
Artikel 4.
 • 1. Deze beleidsregels treden in werking een dag na de bekendmaking.

 • 2. Bekendmaking vindt plaats in het gemeenteblad en op de website.

 • 3. De beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels ondersteunende horeca.

Toelichting.

Inleiding

Deze beleidsregels zijn opgesteld in het kader van de nota ‘Gezellig en veilig uitgaan in Zaanstad, Integraal horecabeleid 2008-2011’ van de gemeente Zaanstad. Voor de uitvoering van het horecabeleid zijn deelprojecten benoemd. Een van de doelen van de deelprojecten 1 en 5 (‘Toewerken naar meer balans in het horeca-aanbod’ en ‘Duidelijke regelgeving, vergunningverlening en handhaven’) betreft het bezien van gevolgen van de ontwikkeling van nieuwe horecavormen. Een van die vormen is ondersteunende horeca ( In plaats van ondersteunende horeca wordt ook wel gesprokenover ondergeschikte horeca). Er is sprake van ondersteunende horeca wanneer horeca-activiteiten plaatsvinden als ondergeschikt onderdeel van een andere activiteit, vaak detailhandel. Het aanbod varieert van een koffieautomaat in een hoekje van een supermarkt tot restaurantvoorzieningen in tuincentra, meubelwinkels, musea, e.d.

Dit leidt niet alleen tot vermindering van regeldruk en administratieve lasten, maar ook meer duidelijkheid voor ondernemers en vergunningverleners.

Kenmerken ondersteunende horeca

In grotere winkels en sommige speciaalzaken verblijven consumenten gemiddeld een langere tijd. Dan kan het voor de ondernemer wenselijk zijn de consument iets te drinken of te eten aan te bieden. Voor de ondernemer is dit van belang, omdat een langere verblijftijd van de consument leidt tot toename van het aantal koopmomenten. Voor de consument is de winkel aantrekkelijker; door het aanbieden van een drankje of etenswaren wordt het serviceniveau verhoogd.

Ondersteunende horeca draagt bij aan verlevendiging van onder andere het stadscentrum en winkelcentra en vergroot daarmee de aantrekkingskracht ervan. De juiste combinatie van functies als detailhandel, horeca, leisure, cultuur en verblijfsomgeving trekt bezoekers naar Zaanstad. Met ondersteunende horeca wordt recreatief winkelen (funshoppen) gestimuleerd.

Bij de food-detailhandel kan gesproken worden van een directe relatie tussen detailhandelsactiviteit en horeca-activiteit. Het gaat om een afgeleide activiteit van de hoofdactiviteit.

Bij sommige ondernemingen of instellingen geldt dat ondersteunende horeca moeilijk kan worden losgekoppeld van de hoofdfunctie. Neem bijvoorbeeld een museum, een buurthuis, wijkcentrum of een fitnesscentrum: voor het goed functioneren van een dergelijke voorziening is ondersteunende horeca vaak wenselijk.

Huidige situatie en doel beleidsregels

Artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van Zaanstad stelt ondernemers (of verantwoordelijken bij niet commerciële inrichtingen) verplicht een exploitatievergunning aan te vragen voor hun horecabedrijf. In het achtste lid van dit artikel is gesteld dat de burgemeester categorieën van voorzieningen kan aanwijzen waar horeca een nevenactiviteit is, waarvoor de vergunningplicht genoemd in het eerste lid niet geldt. Met deze beleidsregels worden deze categoriën vastgesteld voor ondersteunende horeca op een locatie die geen horecabestemming heeft:

 • ·

  Horeca voldoet aan criteria voor ondersteunende horeca: ondernemers waarvan de horeca-activiteit voldoet aan de criteria voor ondersteunende horeca hoeven geen horeca exploitatievergunning aan te vragen. Ontheffing van het bestemmingsplan is niet nodig, omdat de hoofdfunctie gehandhaafd blijft.

 • ·

  Horeca voldoet niet aan criteria voor ondersteunende horeca: er is sprake van ‘gewone’ zelfstandige/volwaardige horeca. De ondernemer zal in dat geval gewoon een horeca exploitatie-vergunning moeten aanvragen, eventueel in combinatie met een drank- en horecawetvergunning. Horeca wordt gezien als een van de hoofdfuncties. Is hiervoor een afwijking van het bestemmingsplan nodig, dan zal tevens een afwijkingsprocedure gevoerd moeten worden. Met het afwijken van het bestemmingsplan wordt echter terughoudend omgegaan.

Artikelsgewijs:

Artikel 1.

Definitie ondersteunende horeca

Het belangrijkste kenmerk van ondersteunende horeca is dat het de hoofdactiviteit ondersteunt, zodat de hoofdactiviteit winstgevender is voor de ondernemer en aantrekkelijker voor de consument of bezoeker. Ondersteunende horeca is dus geen horeca-activiteit die primair zelfstandig bezoekers trekt; er is geen sprake van zelfstandige/volwaardige horeca. Het ondersteunende karakter zal tot uitdrukking komen in de criteria waaraan moet worden voldaan om niet vergunningplichtig te zijn.

Artikel 2.

 • 1.

  Ondersteunende horeca kan plaatsvinden bij functies die hiermee een verwevenheid hebben. Dit zijn bedrijven die in een bestemmingsplan vallen onder de in het eerste lid genoemde functies, bijvoorbeeld supermarkten, winkels, musea, buurthuizen, wijkcentra, fitnesscentra en hiermee gelijk te stellen voorzieningen.

 • 2.

  In nieuwe bestemmingsplannen zal onder de hoofdbestemmingen niet expliciet worden opgenomen dat ondergeschikte horeca mogelijk is, deze activiteit valt immers in de bestemmingsomschrijving onder ‘en overige voorzieningen ten behoeve van de bestemming’. Een expliciete opname is niet nodig omdat de hoofdactiviteit bepalend is en het ruimtelijk gezien niet noodzakelijk is om de ondersteunende (dus ondergeschikte) horeca apart op te nemen.

 • 3.

  Voor de totale oppervlakte wordt de volgende definitie gehanteerd voor de maximum oppervlakte: de totale oppervlakte, binnenwerks gemeten, niet inbegrepen de daarbij horende ruimten als opslag, keuken- en toiletruimten.

 • 4.

  Wanneer de hoofdactiviteit is gesloten, mag de ondersteunende horeca niet geopend zijn. Op het moment dat de hoofdactiviteit niet uitgeoefend wordt omdat deze gesloten is, verliest de ondersteunende horeca zijn ondersteunende functie.

 • 5.

  Als de hoofdactiviteit is gesloten, vervalt het ondersteunende karakter van de horeca. Het is daarom niet toegestaan een aparte ingang naar de horeca-activiteit te hebben. Loketverkoop (verkoop direct in of vanuit de gevel) is buiten openingstijden van de hoofdactiviteit niet toegestaan.

 • 6.

  Het is bij de ondersteunende horeca niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken. Reden is dat de verkrijgbaarheid van voor directe consumptie geschikte alcoholische drank beperkt dient te blijven tot de zogenoemde 'natte' horeca, ofwel de cafés, bars en restaurants. Het verstrekken van alcohol raakt de volksgezondheid en bescherming van de openbare orde en veiligheid. Omdat een vergunningstelsel deze belangen beoogt te beschermen is in het geval van verstrekken van alcohol een vergunningplicht te rechtvaardigen.

 • 7.

  Daarnaast is het ondersteunende karakter van de horeca in het geding op het moment dat er verstrekking van alcoholhoudende drank wordt toegestaan. De kans is dan aanwezig dat de ondersteunende horeca het karakter gaat krijgen van een bar of een kroeg. Die ontwikkeling is niet gewenst.

 • 8.

  Gezien het ondersteunende karakter van de horecafunctie ten opzichte van de hoofdactiviteit is het niet toegestaan de horecafunctie door een externe partij, bijvoorbeeld een cateringbedrijf, te laten vervullen.

 • 9.

  Ondersteunende horeca biedt winkelende klanten of bezoekers de mogelijkheid iets te drinken of te eten. Zitplaatsen mogen inpandig bij de horeca-activiteit worden aangeboden. Een buitenterras nodigt mensen uit de horeca-activiteit zelfstandig te bezoeken. Daarmee verliest de horeca zijn ondersteunende karakter. Een buitenterras is daarom niet toegestaan.

 • 10.

  De horeca-activiteit is ondersteunend aan de hoofdactiviteit. Het is niet de bedoeling dat de horeca-activiteit een zelfstandige klantenstroom aantrekt. De horeca is immers bedoeld om bezoekers van de hoofdactiviteit een extra service aan te bieden. Aparte reclame is daarom niet toegestaan.

Artikel 3

Naast bovenstaande criteria zijn landelijke en lokale wetgeving op het gebied van horeca van toepassing op ondersteunende horeca. Hieronder vallen onder andere de Drank- en horecawet (DHW) en de Apv. Zie bijlage 3 van de nota “Gezellig en veilig uitgaan in Zaanstad, Integraal horecabeleid 2008-2011” voor een uitgebreid overzicht van wet- en regelgeving die van toepassing is op de horecabranche.

Artikel 4.

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.