Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijsbesluit (brom-)fietsparkeren stationsgebied Koog aan de Zaan
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit (brom-)fietsparkeren stationsgebied Koog aan de Zaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Overwegende, dat

het ingevolge artikel 5:12 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zaanstad mogelijk is een gebied aan te wijzen waar het in het belang van het uiterlijke aanzien van de gemeente, ter voorkoming en opheffing van overlast dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde vakken of rekken te laten staan;

het ingevolge artikel 5.12 lid 2 van de Algemeen plaatselijke verordening van de gemeente Zaanstad mogelijk is een gebied aan te wijzen waar, in het belang van het beheer van de openbare ruimte verboden is om fietsen of bromfietsen onafgebroken langer in (brom)fietsenrekken te stallen dan vier weken;

binnen de gemeente is geconstateerd dat er in het aan te wijzen gebied fietsen worden achtergelaten buiten de daarvoor bestemde plaatsen;

wild geparkeerde fietsen en bromfietsen overlast geven aan voetgangers;

maatregelen nodig zijn om obstakelvrije routes te waarborgen voor deze voetgangers;

wild geparkeerde fietsen en bromfietsen de veiligheid en bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten in gevaar brengen;

binnen het aan te wijzen gebied is voorzien in voldoende stallingsruimte voor de fiets- en bromfiets;

gelet op het bepaalde in artikel 5:12 lid 1 en 2 van de APV

BESLUITEN

 • 1.

  Aan te wijzen het gebied in de omgeving van station Koog aan de Zaan, waarvan de grenzen met rood zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, als plaatsen waar het krachtens artikel 5:12, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden is fietsen of (brom-) fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

 • 2.

  De onder 1 genoemde gebieden aan te wijzen als openbare (brom)fietsstallingsgebieden, waar het krachtens artikel 5.12 lid 2 van de APV verboden is om een fiets of bromfiets langer dan 4 weken onafgebroken te stallen;

 • 3.

  Dit verbod tot het langer dan vier weken onafgebroken stallen van fietsen of bromfietsen in te stellen met tekstborden: “verboden fietsen en bromfietsen langer dan 4 weken onafgebroken te stallen”.

 • 4.

  Een parkeerverbod voor fietsen en bromfietsen in te stellen, waarbij het verboden is fietsen en bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten te parkeren, door middel van borden E3 conform het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met tekstborden:

  "(brom-) fietsen worden verwijderd, artikel 5:12 A.P.V ";

 • 5.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Bijlage: situatietekening aan te wijzen gebied

i303556i9fa496a8-b659-4386-9ac0-583a581b3ff8.jpg

Zaanstad, 3 april 2018

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Secretaris,

Burgemeester,

Bezwaarschrift

Bent u belanghebbendeen bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit in het gemeenteblad opwww.overheid.nl een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethoudersvan de gemeente Zaanstad. Dit kan digitaal. Ga daarvoor naar www.zaanstad.nl en tik uw zoekterm in “bezwaar tegen besluit indienen”. Voor het digitaal indienen van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Schrijft u liever een brief? Richt uw bezwaarschrift dan aan Gemeente Zaanstad, t.a.v. [ t.a.v.] (dit invullen indien bekend), Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Zet in uw bezwaarschrift de datum van uw bezwaarschrift, uw naam, adres en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook ondertekent u uw bezwaarschrift. Stuur ook het besluit mee, dan kunnen wij u sneller helpen. Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift ook uw telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Meer informatie over de bezwarenprocedure staat in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ Deze kunt u kosteloos downloaden vanaf de website www.Rijksoverheid.nl of bestellen op telefoonnummer 140