Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Beleidsregels bestuurlijke voorprocedures Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bestuurlijke voorprocedures Zaanstad

Artikel 1 Algemeen

 • 1. De proceskosten worden vergoed in de gevallen waarin het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.

 • 2. Onrechtmatigheid moet worden opgevat als "genomen in strijd met het recht". Indien een gebonden beschikking wordt herroepen staat de onrechtmatigheid vast. Als de heroverweging daarentegen plaatsvindt op beleidsinhoudelijke gronden, is er geen sprake van onrechtmatigheid. Louter vormfouten of motiveringsgebreken leiden niet tot een vergoedingsplicht. Vergoedingsplicht kan wel bestaan indien tengevolge van een reken- of intoetsfout of een administratieve vergissing een inhoudelijk onjuist besluit is genomen.

 • 3. Vergoed worden uitsluitend kosten die belanghebbende redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaar.

 • 4. Het verzoek om kostenvergoeding moet schriftelijk zijn gedaan vóórdat het bestuursorgaan op het bezwaarschrift heeft beslist.

Artikel 2 Te vergoeden kosten

Bij het vaststellen van de vergoeding van de kosten die een belanghebbende maakt in verband met een door hem ingediend bezwaar- of administratief beroepschrift is het Besluit proceskosten bestuursrecht, met uitzondering van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van overeenkomstige toepassing, alsmede de volgende artikelen.

Artikel 3 Kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand

Het bedrag van kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand wordt vastgesteld door aan de hand van de in artikel 4 benoemde proceshandelingen punten toe te kennen. Deze punten worden vermenigvuldigd met de waarde per punt, vermeld in artikel 5.

Het aldus berekende bedrag wordt vermenigvuldigd met een wegingsfactor, als bepaald ingevolge artikel 6, eerste lid. Indien er sprake is van samenhangende zaken wordt ingevolge artikel 6, tweede lid, de aldaar genoemde wegingsfactor gehanteerd.

Artikel 4 Punten proceshandelingen

Aan de hierna genoemde door een derde beroepsmatig verrichte proceshandelingen worden de volgende punten toegekend:

1. indienen van een bezwaar- of beroepschrift (artikel 6:4 Awb): 1 punt;
2. Verschijnen op een hoorzitting beroepschrift (artikel 7:2 en 7:16 Awb): 1 punt;
3. Bijwonen nadere hoorzitting beroepschrift (artikel 7:9 en 7:23 Abw): 0,5 punt.

Artikel 5 Waarde per punt

De waarde per punt bedraagt € 161,00.

Artikel 6 Wegingsfactoren

 • 1. Het gewicht van de zaak wordt tot uitdrukking gebracht in een wegingsfactor, die als volgt wordt berekend:

  Zeer licht 0,25 € 0 tot en met € 450
  Licht 0,50 € 451 tot en met € 900
  Gemiddeld 1,00 € 901 tot en met € 6.750
  Zwaar 1,50 € 6.751 tot en met € 22.500
  Zeer zwaar 2,00 boven € 22.500
 • 2. In geval van samenhangende zaken, als bedoeld in artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt, naast het bepaalde in het eerste lid, de factor 1 gehanteerd bij minder dan vier samenhangende zaken en de factor 1,5 bij vier of meer samenhangende zaken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Beleidsregels bestuurlijke voorprocedures Zaanstad'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 25 januari 2008

Sectorhoofd belastingenG. Hage