Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
3-8-2020
Downloads
249
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Zaanstad. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Zaanstad Aanpakplan toerisme Zaanstad
Zaanstad Aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning speelautomatenhal - 2019
Zaanstad Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop - 2019
Zaanstad Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning met de aantekening shishalounge - 2019
Zaanstad Aanvraag- en selectieprocedure vuurwerkverkoopvergunning - 2019
Zaanstad Aanvullend ondermandaat-/ volmacht-/ machtigingsbesluit inzake overeenkomsten TSN Thuiszorg B.V. ter uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Inkoop Sociale Domein 2015 en 2016-2018'
Zaanstad Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015
Zaanstad Aanvullende voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 34, lid 1 van de Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad 2002, van toepassing op het uitvoeren van een opdracht en het aannemen van werk ten behoeve van de Gemeente Zaanstad
Zaanstad Aanwijsbesluit (algemene plaatselijke verordening, APV) art. 2.6 (promotie-activiteiten) en gebiedsindeling Inverdan
Zaanstad Aanwijsbesluit (brom-) fietsparkeren stations- en centrumgebied Zaandam
Zaanstad Aanwijsbesluit (brom-)fietsparkeren stationsgebied Koog aan de Zaan
Zaanstad Aanwijsbesluit artikel 438 toezicht op nachtverblijven gemeente Zaanstad
Zaanstad Aanwijsbesluit bij Parkeerverordening Zaanstad
Zaanstad Aanwijsbesluit eindheffingsbestanddeel werkkostenregeling
Zaanstad Aanwijsbesluit en ondermandaatbesluit inzake toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet
Zaanstad Aanwijsbesluit fiets en bromfiets parkeren stationsgebied Zaandijk Zaanse Schans
Zaanstad Aanwijsbesluit hondenverbodsgebieden en uitrenplaatsen (2:57 APV)
Zaanstad Aanwijsbesluit ingevolge artikel 4:19, Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad (APV: aanwijzing kampeerplaatsen)
Zaanstad Aanwijsbesluit toezichthouders van de afdeling Wijkonderhoud, gemeente Zaanstad als bedoeld in artikel 5: 11 van de Algemene wet bestuursrecht
Zaanstad Aanwijsbesluit toezichthouders voor Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
Zaanstad Aanwijsbesluit toezichthouders wet op de jeugdverblijven, als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht
Zaanstad Aanwijzen toezichthouders sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (verder VVH), politieambtenaren eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland 2019 en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Zaanstad Aanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) inzake het model BKZ starterswoning
Zaanstad Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming
Zaanstad Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming
Zaanstad Aanwijzing algemeen belang Wet markt en overheid
Zaanstad Aanwijzing als dienst van algemeen belang Mededingingswet exploitatie ligplaatsen vaarwegen, walstroomvoorzieningen en overdekte fietsenstallingen
Zaanstad Aanwijzing gebied waar alcohol op de openbare weg verboden is
Zaanstad Aanwijzing toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet en mandatering bevoegdheid tot het nemen van maatregelen en sancties met betrekking tot de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet
Zaanstad Aanwijzing toezichthouders
Zaanstad Aanwijzingen Post- en Archiefzaken
Zaanstad Aanwijzingsbesluit (art. 2:47 en 6:2 APV) toezichthouders pont Molletjesveer
Zaanstad Aanwijzingsbesluit Inverdan als gebied waarin geen voorwerpen geplaatst mogen worden (artikel 5.50 vijfde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)
Zaanstad Aanwijzingsbesluit alcoholvrije zone Burgemeester In 't Veldpark, Zaandam
Zaanstad Aanwijzingsbesluit alcoholvrije zones
Zaanstad Aanwijzingsbesluit briefadresgever
Zaanstad Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Burgemeester in ‘t Veldpark
Zaanstad Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2018 – 2021 (artikel 5.40 tweede lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)
Zaanstad Aanwijzingsbesluit conform artikel 5.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Zaanstad Aanwijzingsbesluit fietsparkeren op grond van artikel 5:12, vierde lid van de APV
Zaanstad Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaar
Zaanstad Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Zaanstad Aanwijzingsbesluit in het kader van Suwinet-inkijk Zaanstad
Zaanstad Aanwijzingsbesluit ligplaatsen vaartuigen conform artikel 5.25 en 5:43b van de Algemene Plaatselijke Verordening
Zaanstad Aanwijzingsbesluit omgeving station Wormerveer
Zaanstad Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 5:12a lid 1 van de APV
Zaanstad Aanwijzingsbesluit ter bestrijding van overlast van fietsen in het stationsgebied Krommenie-Assendelft
Zaanstad Aanwijzingsbesluit toezichthouder veegauto
Zaanstad Aanwijzingsbesluit toezichthouders GGD Zaanstreek-Waterland inzake de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Zaanstad Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet basisregistratie personen
Zaanstad Aanwijzingsbesluit toezichthouders op de administratie van handelaren (art. 437 WvSr)
Zaanstad Aanwijzingsbesluit toezichthouders team straattoezicht
Zaanstad Aanwijzingsbesluit zoals genoemd in artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening (Apv, langparkeren "kampeermiddelen")
Zaanstad Actieplan omgevingslawaai 2019 - 2023 en beleidsregel hogere waarde gemeente Zaanstad
Zaanstad Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010
Zaanstad Algemeen Delegatiebesluit Zaanstad 2018
Zaanstad Algemeen beleid (uitvoering)overeenkomsten bij verstrekken subsidies Zaanstad 2014
Zaanstad Algemeen beleid voorschot- en betaling bij verstrekken subsidies Zaanstad 2014
Zaanstad Algemene Inkoopvoorwaarden diensten en leveringen en werken gemeente Zaanstad 2013
Zaanstad Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018
Zaanstad Algemene Verordening Nadeelcompensatie Zaanstad 2013
Zaanstad Algemene Voorwaarden van de Gemeente Zaanstad voor opdrachten tot het leveren van producten, diensten en het uitvoeren van werken 2002
Zaanstad Algemene inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen gemeente Zaanstad 2018
Zaanstad Algemene plaatselijke verordening (APV) Zaanstad 2013
Zaanstad Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Zaanstad (AVOI)
Zaanstad Algemene voorwaarden Brandweer Zaanstad voor opdrachten waarbij de Brandweer handelt als opdrachtnemer 2013
Zaanstad Ambtelijk Ondermandaatbesluit ter uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Inkoop Sociale Domein'
Zaanstad Ambtsinstructie Leerplicht/RMC
Zaanstad Archeologienota Zaanstad 2009
Zaanstad Archiefverordening Zaanstad 2015
Zaanstad Artikelstopregeling
Zaanstad BRP (Basisregistratie personen) beheersregeling Zaanstad
Zaanstad Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Zaanstad
Zaanstad Beeldkwaliteitsplan Het Blok Krommenie
Zaanstad Beleid artikel 13b Opiumwet
Zaanstad Beleid gehandicaptenparkeerplaatsen
Zaanstad Beleid ontheffingverlening artikel 5.1.5, lid 1 onder A van de Algemene Plaatselijke Verordening
Zaanstad Beleidskader plaatsing gedenktekens langs wegen in Zaanstad
Zaanstad Beleidslijn Gezond en Veilig Hembrugterrein Zaandam
Zaanstad Beleidslijn gebiedskwaliteit Hembrugterrein Zaandam
Zaanstad Beleidslijn gemeente Zaanstad voor aanbestedingen in het kader van de Wet Bibob - 2019
Zaanstad Beleidslijn gemeente Zaanstad voor de Wabo activiteit milieu in het kader van de Wet Bibob - 2019
Zaanstad Beleidslijn gemeente Zaanstad voor subsidies in het kader van de Wet Bibob - 2019
Zaanstad Beleidslijn gemeente Zaanstad voor vastgoed- en grondtransacties in het kader van de Wet Bibob - 2019
Zaanstad Beleidslijn gemeente Zaanstad voor vergunningen in het kader van de Wet Bibob - 2019
Zaanstad Beleidsnota Paarden houden in het Zaanse landschap
Zaanstad Beleidsnotitie Caravanstallingen in Zaanstad
Zaanstad Beleidsnotitie Creatieve Bedrijvigheid Zaanstad (Creative Cities Amsterdam Area)
Zaanstad Beleidsnotitie social return on investment Zaanstreek-Waterland 2020
Zaanstad Beleidsplan Participatiewet
Zaanstad Beleidsplan Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2019-2021
Zaanstad Beleidsregel "legalisatie en verificatie" gemeente Zaanstad
Zaanstad Beleidsregel 'locatiekeuze voor grootschalige reclamemasten'
Zaanstad Beleidsregel PFAS gemeente Zaanstad 2020
Zaanstad Beleidsregel Restauratierichtlijnen versie 2011
Zaanstad Beleidsregel bij het ontbreken van een geboorteakte
Zaanstad Beleidsregeling vervoer voor jeugdigen die gebruik maken van niet vrij toegankelijke jeugd-ggz  
Zaanstad Beleidsregels Afwijken van bestemmingsplannen en beheersverordeningen Wabo Zaanstad 2010
Zaanstad Beleidsregels Evenementen op het Hembrugterrein
Zaanstad Beleidsregels Evenementenvergunningen Zaanstad - 2019
Zaanstad Beleidsregels Landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang gemeente Zaanstad
Zaanstad Beleidsregels Parkeren bij ruimtelijke ontwikkelingen
Zaanstad Beleidsregels Uitwegen gemeente Zaanstad 2008
Zaanstad Beleidsregels bestuurlijke boete Wet Basisregistratie Personen Zaanstad
Zaanstad Beleidsregels bestuurlijke voorprocedures Zaanstad
Zaanstad Beleidsregels gelijkwaardigheid Bouwbesluit Cacaoloodsen nieuwbouw
Zaanstad Beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen Zaanstad 2019
Zaanstad Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2016
Zaanstad Beleidsregels leerlingenvervoer Zaanstad 2019
Zaanstad Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Zaanstad 2015
Zaanstad Beleidsregels naamgeving openbare ruimte
Zaanstad Beleidsregels ondersteunende horeca
Zaanstad Beleidsregels persoonsgebonden budget (pgb) Jeugdwet en geldende Wmo
Zaanstad Beleidsregels reclame- en standplaatsenbeleid (Apv) Inverdan 2015
Zaanstad Beleidsregels salariëring 2015
Zaanstad Beleidsregels subsidieverstrekking Duurzame Energie 2012
Zaanstad Beleidsregels urgentie gemeente Zaanstad 2016
Zaanstad Beleidsregels verblijfsontzegging Zaanstad op grond van artikel 2:76a, Algemene plaatselijke verordening (Apv)
Zaanstad Beleidsregels voor de aanwijzing van belanghebbenden bij een woz-beschikking
Zaanstad Beleidsregels voor de aanwijzing van belastingplichtigen in een keuzesituatie
Zaanstad Beleidsregels voor de toepassing van de hardheidsclausule bij de heffing van binnenhavengeld
Zaanstad Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen Zaanstad
Zaanstad Beleidsregels vrijwilligersactiviteiten en herdenkingsactiviteiten Zaanstad (subsidieregeling)
Zaanstad Benoeming gemeentelijk stembureau en locatie, tijdstip centrale stemopneming
Zaanstad Benoeming loco-gemeentesecretarissen
Zaanstad Benoeming van A.L. Hoornstra als concerndirecteur met aandachtsgebied Stedelijke ontwikkeling
Zaanstad Benoeming van C. Apeldoorn als gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Zaanstad
Zaanstad Benoeming van de heer F.J. Hoving als gemeentearchivaris met ingang van 1 februari 2017
Zaanstad Besluit Informatiebeheer Zaanstad 2015
Zaanstad Besluit aanstelling en aanwijzing belastingdeurwaarders Zaanstad
Zaanstad Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2019
Zaanstad Besluit mandaat en machtiging voor parkeercontroleurs gemeente Zaanstad
Zaanstad Besluit mandaat en machtiging voor parkeercontroleurs gemeente Zaanstad
Zaanstad Besluit mandaat en machtiging voor parkeercontroleurs gemeente Zaanstad
Zaanstad Besluit mandaat klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 (OD NZKG)
Zaanstad Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 2017 gemeente Zaanstad
Zaanstad Besluit tot aanwijzing van de voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Zaanstad Besluit tot aanwijzing van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Zaanstad Besluit tot uittreden Zaanstad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek (GR AIJZ)
Zaanstad Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties door Omgevingsdienst Noordezeekanaalgebied (OD NZKG)
Zaanstad Besluit van de adjunct-directeur Advies en Expertise van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Advies en Expertise Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Zaanstad Besluit van de adjunct-directeur Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Bedrijfsvoering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Zaanstad Besluit van de adjunct-directeur Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Toezicht en Handhaving Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Zaanstad Besluit van de adjunct-directeur Vergunningverlening van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directie Vergunningverlening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Zaanstad Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Zaanstad Bijlage 1 bij LOGA brief 29 juni 2016
Zaanstad Bijlage 2 bij LOGA brief 10 november 2016
Zaanstad Bijzonder mandaat artikel 27 van de Verordening Leerlingenvervoer (hardheidsclausule)
Zaanstad Bodemkwaliteitskaart Zaanstad
Zaanstad Bomenbeleidsplan
Zaanstad Braderiereglement Zaanstad
Zaanstad Burgemeestersbesluit aanwijzen toezichthouders sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, politieambtenaren eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland 2019 en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Zaanstad CAR/UWO
Zaanstad Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad - 2019
Zaanstad Controleverordening
Zaanstad Conversietabel HR21 gemeente Zaanstad
Zaanstad Conversietabel HR21 gemeente Zaanstad
Zaanstad Coördinatieverordening gemeente Zaanstad 2019
Zaanstad Detailhandelsvisie Zaanstad 2015-2025
Zaanstad Evenementenbeleid gemeente Zaanstad
Zaanstad Financiële verordening Zaanstad 2019
Zaanstad Gedragscode Ingehuurde / Externe
Zaanstad Gedragscode voor de burgemeester van Zaanstad
Zaanstad Gedragscode voor de gemeenteraad van Zaanstad
Zaanstad Gedragscode voor de wethouders van Zaanstad
Zaanstad Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Zaanstad Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 2016
Zaanstad Gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
Zaanstad Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Zaanstad Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer
Zaanstad Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend
Zaanstad Gemeentelijk Rioleringsplan Zaanstad (Zaanstreek-Waterland) 2020-2024 Samen water Ruimte geven
Zaanstad Groen- en waterplan Zaanstad 'Waardevol groen en water in Zaanstad'
Zaanstad Handhavingsprogramma 2017
Zaanstad Hanteren van de gezondheidskundige GGD advieswaarde voor lood in de bodem van 390 mg/kg grond als toetswaarde bij vergunningaanvragen voor nieuwbouw van woningen met tuin
Zaanstad Haven Afvalstoffen Plan Noordzeekanaalgebied
Zaanstad Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied
Zaanstad Herziening aanwijzingsbesluit voor gebied waarbinnen het verboden is (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten te laten staan
Zaanstad Het vaststellen van Beleidsregels als Subsidieregeling als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Subsidie Verordening Zaanstad 2014
Zaanstad Horeca sanctiestrategie en Sluitingenbeleid Zaanstad
Zaanstad Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2018
Zaanstad Individueel Keuzebudget (IKB) Gemeente Zaanstad
Zaanstad Inrichtingsplan voor de Lappendag te Zaandam
Zaanstad Inrichtingsplan voor de dinsdagmarkt Krommenie 2019
Zaanstad Inrichtingsplan voor de donderdag- en zaterdagmarkt te Zaandam 2019
Zaanstad Inrichtingsplan voor de woensdagmarkt Wormerveer 2019
Zaanstad Inspraakverordening Zaanstad 2006
Zaanstad Interne klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 2013
Zaanstad Klachtenregeling Zaanstad 2015
Zaanstad Kledinginzameling gemeente Zaanstad 2005
Zaanstad Kleine windturbines in Zaanstad
Zaanstad Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Zaanstad
Zaanstad Luchtkwaliteitplan Zaanstad
Zaanstad Maatregel- en boeteverordening inkomensvoorzieningen Zaanstad 2015
Zaanstad Mandaat Inkwartieringsbesluit
Zaanstad Mandaat Oostzaan urgentieverklaringen
Zaanstad Mandaat Waterland urgentieverklaringen
Zaanstad Mandaat Wormerland urgentieverklaringen
Zaanstad Mandaat en volmachtbesluit t.b.v. de inkoop van diensten op het gebied van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering door Gecertificeerde Instellingen 2019
Zaanstad Mandaat, ondermandaat urgentieverklaring Wormerland
Zaanstad Mandaat, ondermandaat urgentieverklaringen Zeevang, Waterland, Landsmeer
Zaanstad Mandaat- en machtigingsbesluit participatiebedrijf gemeente Zaanstad
Zaanstad Mandaat/machtigingsbesluit inzake aanbesteding Wmo hulpmiddelen
Zaanstad Mandaatbesluit Gemeentelijke Kredietbank
Zaanstad Mandaatbesluit Jeugdteams en Veilig Thuis Gemeente Zaanstad
Zaanstad Mandaatbesluit Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen uit de Faillissementswet (WSNP) en schuldhulpdienstverlening externe partijen Gemeente Zaanstad
Zaanstad Mandaatbesluit Sociale Wijkteams gemeente Zaanstad 2018
Zaanstad Mandaatbesluit Stichting Kredietbank Nederland Backoffice dienstverlening 2019-2021Gemeente Zaanstad
Zaanstad Mandaatbesluit Wegsleepregeling Wegenverkeerswet
Zaanstad Mandaatbesluit belastingen Zaanstad
Zaanstad Mandaatbesluit eigenrisicodragerschap ZW, WW en WGA door externe partij Activasz
Zaanstad Mandaatbesluit en ondermandaatbesluiten binnenhavengelden Zaanstad
Zaanstad Mandaatbesluit hardheidsclausule Wmo 2015 en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 portefeuillehouder Zorg en Welzijn
Zaanstad Mandaatbesluit maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
Zaanstad Mandaatbesluit ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen
Zaanstad Mandaatbesluit tot het verlenen van een huisvestingsvergunning 2016 Gemeente Zaanstad
Zaanstad Mandaten en aanwijzingen in het kader van de Regionale havenverordening en Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012
Zaanstad Mandatering toekenning Ouderdomspensioen en Wachtgelduitkering aan gewezen wethouders
Zaanstad Marktverordening 2015
Zaanstad Nadere regels Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018
Zaanstad Nadere regels bij Parkeerverordening Zaanstad 2017
Zaanstad Nadere regels bij plaatsing van objecten op openbare plaatsen (artikel 5.50 vierde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)
Zaanstad Nadere regels ex art. 3.3.1 APV ten behoeve van prostitutiebedrijven
Zaanstad Nadere regels incidentele festiviteiten Hembrugterrein (artikel 5.41 vijfde en zevende lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)
Zaanstad Nadere regels jobcoaching gemeente Zaanstad 2016
Zaanstad Nadere regels ondergrondse infrastructuur Gemeente Zaanstad 2017
Zaanstad Nadere regels subsidie beschut werk Gemeente Zaanstad 2018
Zaanstad Nadere regels voor jaarplan, begroting, verantwoording en investering in energiemaatregelen behorend bij de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad
Zaanstad Nota Financiering gemeente Zaanstad 2019
Zaanstad Nota Investeringen gemeente Zaanstad 2019
Zaanstad Nota Ruimte voor Parkeren
Zaanstad Nota Veiligheid bij evenementen
Zaanstad Nota Woonbebouwing Zaanstad 2019
Zaanstad Nota bodembeheer Zaanstad 2020-2030
Zaanstad Nota dierenwelzijn 2019
Zaanstad Ondermandaat ter uitvoering van Dienstverleningsovereenkomst "Regionale Inkoop Sociale Domein"
Zaanstad Ondermandaat-/ volmacht-/ machtigingsbesluit met betrekking tot de gesloten basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van 21 mei 2014 met TSN Thuiszorg B.V. en de deelovereenkomst AWBZ-Wmo Ondersteuningsdiensten van 23 oktober 2014 met TSN Thuiszorg B.V. Zaanstad 2016
Zaanstad Ondermandaatbesluit Binnenhavengeld Zaanstad
Zaanstad Ondermandaatbesluit Brandweer Zaanstad 2011
Zaanstad Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020
Zaanstad Ondermandaatbesluit Maatschappelijke Ontwikkeling 2020
Zaanstad Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 2016 (Founding Father's)
Zaanstad Ondermandaatbesluit Stedelijke Ontwikkeling 2020
Zaanstad Ondermandaatbesluit en machtiging ter bediening van de Groote Sluis te Zaandam
Zaanstad Onderwijsachterstandenbeleid 0 – 12 jaar Zaanstad 2020 – 2023
Zaanstad Onderzoeksprotocol integriteitschending en misstand Gemeente Zaanstad 2018
Zaanstad Openstellen elektronische weg voor indiening bezwaarschriften gemeentebelastingen
Zaanstad Opheffing van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke samenwerking uitvoerende taken Wormerland - Zaanstad
Zaanstad Organisatiebesluit Zaanstad 2012
Zaanstad Ouderbijdrage peuterarrangement Zaanstad 2016
Zaanstad PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE ZAANSTAD 2015
Zaanstad Parkeerverordening Zaanstad 2017
Zaanstad Partieel mandaat volmachtbesluit aan Loyalis inzake uitvoering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
Zaanstad Partieel mandaat-/volmacht-/machtigingsbesluit aan Acture
Zaanstad Port Security / mandaat Havenbeveiligingswet alsmede de aanwijzing van een havenveiligheidsfunctionaris
Zaanstad Portefeuilleverdeling B&W, onderlinge vervanging en vervanging burgemeester 2014
Zaanstad Portefeuilleverdeling directie op grond van het Organisatiebesluit 2012
Zaanstad Preventie- en Handhavingplan Alcohol 2014-2016
Zaanstad Procedureregeling Planschadevergoeding Zaanstad 2006
Zaanstad Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Zaanstad 2009
Zaanstad Protocol huisbezoek Zaanstad 2017
Zaanstad Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstad 2015
Zaanstad Regeling Aanmoedigingsprijzen 2012 (Zaanstad)
Zaanstad Regeling Algemene Dienst
Zaanstad Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten
Zaanstad Regeling Inconveniëntentoelage
Zaanstad Regeling Klokkenluiders Gemeente Zaanstad
Zaanstad Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Zaanstad 2020
Zaanstad Regeling adviespanel cultuur en evenementen Zaanstad 2016
Zaanstad Regeling adviesteam beeldende kunst en vormgeving Zaanstad 2017-2020
Zaanstad Regeling arbeidsvoorwaarden BBL-leerlingen
Zaanstad Regeling bijdrage excessieve opgravingskosten archeologische monumentenzorg gemeente Zaanstad
Zaanstad Regeling bijzonder georganiseerd overleg regionale uitvoeringsdienst NZKG (OD NZKG)
Zaanstad Regeling briefadres gemeente Zaanstad 2014
Zaanstad Regeling dienstreizen Zaanstad 2015
Zaanstad Regeling flexibele invulling 36-urige werkweek
Zaanstad Regeling functiewaardering Zaanstad
Zaanstad Regeling klachtencommissie toewijzing sociale huurwoningen Zaanstad
Zaanstad Regeling melden van vermoeden van integriteitschending en misstand Gemeente Zaanstad 2018
Zaanstad Regeling meldingen zeeschepen Zaanstad 2015
Zaanstad Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen
Zaanstad Regeling omzetten ouderschapsverlof in kinderopvang
Zaanstad Regeling onkostenvergoedingen
Zaanstad Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad 2019
Zaanstad Regeling tegemoetkoming kosten binnengemeentelijke bedrijfsverplaatsing
Zaanstad Regeling uitloopschaal
Zaanstad Regeling voor de Commissie Straatnaamgeving
Zaanstad Regeling voor het opleggen van bestuurlijke boete in de gemeentelijke belastingen Zaanstad
Zaanstad Regels rondom Koninginnedag Zaanstad 2010
Zaanstad Regels voor de administratie van het grondbedrijf
Zaanstad Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid Noordzeekanaalgebied (NZKG) 2019-2022
Zaanstad Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012
Zaanstad Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
Zaanstad Reglement burgerlijke stand van de gemeente Zaanstad 2017
Zaanstad Reglement cameratoezicht beweegbare bruggen gemeente Zaanstad
Zaanstad Reglement cameratoezicht binnen gemeentelijke gebouwen Zaanstad
Zaanstad Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Zaanstad
Zaanstad Reglement op de commissie integriteit Zaanstad 2009
Zaanstad Reglement van orde te gebruiken voor de adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad
Zaanstad Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en het Zaanstad Beraad
Zaanstad Reglement voor de automatische incasso- regeling van de gemeentelijke belastingen in gemeente Zaanstad 2014
Zaanstad Reglement voor het gebruik van de archieven en verzamelingen, opgenomen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats
Zaanstad Richtlijnen werkbezoeken aan het buitenland door het College van de gemeente Zaanstad
Zaanstad Rioolaansluitingsverordening
Zaanstad Sanctiebeleid subsidies gemeente Zaanstad
Zaanstad Schaarstebeleid Kantoren
Zaanstad Schadevergoedingsregeling Kabels en Leidingen
Zaanstad Shishaloungebeleid gemeente Zaanstad - 2019
Zaanstad Sociaal kader 2017-2019 Zaanstad
Zaanstad Spelregels bij verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid
Zaanstad Spelregels gesprekscyclus
Zaanstad Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019 – 2021
Zaanstad Strategisch Inkoopbeleid 2017
Zaanstad Subsidieplafonds 2019
Zaanstad Subsidieregeling Bodemonderzoek en -sanering Zaanstad 2017-2020 (particuliere woningeigenaren)
Zaanstad Subsidieregeling Funderingsonderzoek Zaanstad 2019-2021
Zaanstad Subsidieregeling Jongerenvoucher Zaanstad 2015
Zaanstad Subsidieregeling Meedoen in Sport, Zaanstad
Zaanstad Subsidieregeling Regio-aanpak Veilig Thuis Zaanstad 2016-2018
Zaanstad Subsidieregeling Regiovisie Zaanstreek-Waterland Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2020-2023
Zaanstad Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher Zaanstad 2015
Zaanstad Subsidieregeling Stimuleringssubsidie Zaanstad 2015
Zaanstad Subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten Zaanstad 2015
Zaanstad Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad
Zaanstad Subsidieregeling evenementen Zaanstad 2017
Zaanstad Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018
Zaanstad Subsidieregeling instandhouding erfgoed Zaanstad 2016
Zaanstad Subsidieregeling nul-op-de-meter-woningen Zaanstad 2017-2018
Zaanstad Subsidieverordening Geluidsisolerende maatregelen: Plan Geluidzone HoogTij en Westpoort
Zaanstad Subsidieverordening Stads- en dorpsvernieuwing
Zaanstad Subsidieverordening Toegankelijke woningen Zaanstad
Zaanstad Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden Zaanstad 2007
Zaanstad Tabellen streefwaarden en kwaliteitsniveaus uit de Ruimtelijke Milieuvisie
Zaanstad Tarief-/kostenmodellen Belastingen en rechten Zaanstad 2020
Zaanstad Tarievenbesluit rioolhuisaansluitingen 2018
Zaanstad Tijdelijke subsidieverordening peuteropvang en VVE gemeente Zaanstad 2019
Zaanstad Toetsingscriteria bij vergunningaanvraag erotisch evenement
Zaanstad Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang
Zaanstad UITVOERINGSBESLUIT gelet op artikel 2 en artikel 13 van de VERORDENING BINNENHAVEN- EN KADEGELD
Zaanstad Uitgangspunten brandveiligheidsbeleid bestaande bouw
Zaanstad Uitkomst draagvlakmeting en inwerkingtreding van de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Stadshart Zaandam 2019-2023
Zaanstad Uitvoeringsbeleid hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn
Zaanstad Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016
Zaanstad Uitvoeringsbesluit Wielklem en overbrengen
Zaanstad Uitvoeringsbesluit bij de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen Zaanstad
Zaanstad Uitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Zaanstad Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2013
Zaanstad Uitvoeringsbesluit voor de openingstijden, de graven en de asbezorging van de gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2011
Zaanstad Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016
Zaanstad Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Stadshart Zaandam 2019 - 2023
Zaanstad Uitvoeringsprogramma 2020 Gemeente Zaanstad Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Zaanstad Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016
Zaanstad Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020
Zaanstad Uitvoeringsprotocol social return on investment Zaanstreek-Waterland 2020
Zaanstad Uitvoeringsregeling invorderingsrente gemeentelijke belastingen Zaanstad
Zaanstad Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en invordering van lozingsrecht Zaanstad
Zaanstad Uitvoeringsregels Grondprijzen 2016 Gemeente Zaanstad
Zaanstad Uitvoeringsregels optreden tegen illegaal gebruik gemeentegrond Zaanstad 2010
Zaanstad Uitvoeringsreglement treasury
Zaanstad Uitwerkingsbesluit voor het gebruik van bodycams door buitengewoon opsporingsambtenaren en (fiscale) toezichthouders gemeente
Zaanstad Vakantieregeling
Zaanstad Vaststelling parameters 2019 omzetten recht van erfpacht naar vol eigendom
Zaanstad Vaststelling parameters 2020 omzetten recht van erfpacht naar vol eigendom
Zaanstad Verhuurvoorwaarden voor de Kermissen van Zaanstad 2009
Zaanstad Verlenging aanwijzing veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren
Zaanstad Verordening Cliëntenparticipatie Zaanstad 2017
Zaanstad Verordening Cliëntparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2018
Zaanstad Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen
Zaanstad Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2018
Zaanstad Verordening Jubileumsubsidies Zaanstad 2006
Zaanstad Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk Zaanstad 2009
Zaanstad Verordening Maatwerklening Funderingsherstel
Zaanstad Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Zaanstad
Zaanstad Verordening Tegenprestatie Participatiewet Zaanstad 2015
Zaanstad Verordening Wet inburgering gemeente Zaanstad 2010
Zaanstad Verordening Winkeltijden Zaanstad 2011
Zaanstad Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke Brandweer
Zaanstad Verordening binnentreden ter uitvoering van Noodverordeningen
Zaanstad Verordening burgerinitiatief Zaanstad
Zaanstad Verordening doelgroepen sociale koopwoningen Zaanstad 2019
Zaanstad Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Zaanstad Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad (VFL)
Zaanstad Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zaanstad
Zaanstad Verordening geldelijke voorzieningen voor raadsleden, steunfractieleden, commissieleden en fracties in de gemeente Zaanstad 2014
Zaanstad Verordening houdende bepalingen met betrekking tot het trouwregister van de gemeente Zaanstad
Zaanstad Verordening houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden
Zaanstad Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015
Zaanstad Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zaanstad
Zaanstad Verordening leerlingenvervoer Gemeente Zaanstad 2019
Zaanstad Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Zaanstad 2015
Zaanstad Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening maatschappelijke participatie kinderen Participatiewet Zaanstad 2015
Zaanstad Verordening onkostenvergoedingen wethouders
Zaanstad Verordening op de Culturele Prijzen
Zaanstad Verordening op de behandeling van bezwaarschriften Zaanstad
Zaanstad Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente Zaanstad
Zaanstad Verordening op de functionele raden
Zaanstad Verordening op de geluidmeetdienst Zaanstad
Zaanstad Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen
Zaanstad Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten Zaanstad 2014
Zaanstad Verordening op de heffing en de invordering van Hondenbelasting Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Zeehavengeld 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van belastingen op Roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van een bijdrage bedrijveninvesteringszone en op de subsidie Stadshart Zaandam 2019-2023
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenretributie Zaanse Schans 2020
Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van gemeentelijke Begraafplaatsen Zaanstad 2020
Zaanstad Verordening op de kermissen te Zaanstad
Zaanstad Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zaanstad 2011
Zaanstad Verordening op het benoemen van openbare ruimten en het nummeren van bouwwerken, gebouwen en complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen
Zaanstad Verordening op het referendum
Zaanstad Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad 2014
Zaanstad Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zaanstad
Zaanstad Verordening procedure overleg locaal onderwijs gemeente Zaanstad
Zaanstad Verordening speelautomatenhallen gemeente Zaanstad – 2019
Zaanstad Verordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature Zaanstad 2016
Zaanstad Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
Zaanstad Voorrangsregeling verlening ligplaatsvergunningen voor woonschepen
Zaanstad Vuurwerkverkoopbeleid gemeente Zaanstad - 2019
Zaanstad Wegsleepverordening Zaanstad 2019
Zaanstad Welstandparagraaf Zaanse Schans
Zaanstad Welstandsnota Zaanstad 2013
Zaanstad Welstandsparagraaf Wilhelminasluis Zaandam (Welstandsnota)
Zaanstad Werktijdenregeling Gemeente Zaanstad
Zaanstad Wijzigingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Zaanstad (AGZ) als gevolg van de LOGA circulaire ECCVA/U201300476 van 4 juli 2013
Zaanstad Woonschepenverordening Zaanstad 2010
Zaanstad Zaans Geurbeleid 2016
Zaanstad regeling Lex Silencio Positivo

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?