Rijksoverheid

Regelingenpocket Woerden

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
12-11-2019
Downloads
86
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Woerden. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Woerden Aanwijzing Digitaal Opkopers Register (DOR) als doorlopend en gewaarmerkt register
Woerden Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers gemeente Woerden
Woerden Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting en parkeervergunningen Woerden 2016
Woerden Afvalstoffenverordening gemeente Woerden 2017
Woerden Afwijkingsbeleid erfbebouwingsmogelijkheden stads- en dorpskernen Woerden
Woerden Algemene Bomenverordening Woerden
Woerden Algemene Inhuurvoorwaarden van personeel (AI) Gemeente Woerden
Woerden Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de gemeente Woerden 2013
Woerden Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden
Woerden Algemene Voorwaarden parkeergarage Castellum
Woerden Algemene plaatselijke verordening Woerden 2015
Woerden Ambtsinstructie Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Utrecht Noordwest 2016
Woerden Archiefverordening 2017 gemeente Woerden
Woerden Beheerregeling informatiebeheer 2017 gemeente Woerden
Woerden Beleidsregel Besluit proceskosten bestuursrecht
Woerden Beleidsregel aanpak overlast (Wet MBVEO) 2018 gemeente Woerden
Woerden Beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
Woerden Beleidsregels Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein
Woerden Beleidsregels Wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2018
Woerden Beleidsregels coffeeshopbeleid Gemeente Woerden
Woerden Beleidsregels financiële ondersteuning crisisinterventie gemeente Woerden 2016
Woerden Beleidsregels gebiedsontzeggingen op grond van artikel 2.78 APV Woerden
Woerden Beleidsregels handhaving overige overlast artikel 174A voor de gemeente Woerden 2012
Woerden Beleidsregels sluiting lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet
Woerden Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag Gemeente Woerden
Woerden Beleidsregels subsidiëring Voor- en Vroegschoolse educatie Gemeente Woerden
Woerden Beleidsregels toewijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen
Woerden Beleidsregels van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels voor de jeugdhulp 2018 (Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Woerden 2018)
Woerden Beleidsregels van de burgemeester van Woerden houdende regels in het kader van de Wet aanpak woonoverlast (Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente Woerden 2018)
Woerden Beleidsregels vergoeding kosten schoolbezoek gemeente Woerden 2012
Woerden Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Woerden 
Woerden Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Woerden
Woerden Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen in een blauwe zone in de gemeente Woerden
Woerden Beleidsregels voor het verstrekken en wijzigen van ontheffingen ten behoeve van toegang tot de Rijnstraat, Voorstraat, Kerkplein en de ʼs-Gravensloot in Woerden
Woerden Beleidsregelshandhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Woerden
Woerden Besluit tot aanwijzing van ligplaatsen voor vaartuigen in de binnenenstad
Woerden Besluit tot aanwijzing van terreinen en weggedeelten voor betaald parkeren
Woerden Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Woerden houdende mandaat- en volmacht inkoop in Utrecht-Westverband 2018 (Mandaat- en volmachtbesluit in Utrecht-Westverband 2018)
Woerden Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende beleidsregels voor landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang gemeente Woerden (Beleidsregels landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang gemeente Woerden)
Woerden Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende beleidsregels voor terrassen (Terrassenbeleid gemeente Woerden 2019)
Woerden Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende beleidsregels voor toezicht en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang (Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Woerden)
Woerden Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een beleidsregel voor briefadres (Beleidsregel briefadres gemeente Woerden 2019)
Woerden Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater en de aanleg van groene daken (Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2019)
Woerden Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels voor kabels en leidingen (Handboek kabels en leidingen Woerden)
Woerden Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen (Uitvoeringsregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen)
Woerden Besluit van burgemeester van wethouders van Woerden houdende vervanging van archiefbescheiden (Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Woerden)
Woerden Bouwverordening Gemeente Woerden 2010
Woerden Brandbeveiligingsverordening 2010
Woerden Controleverordening van de gemeente Woerden 2008
Woerden Coordinatieverordening Woerden 2012
Woerden Delegatiebesluit ten behoeve van de uitvoering van de Verordening tegemoetkoming meerkosten zorg gemeente Woerden 2017
Woerden E-mail protocol Gemeenten Woerden en Oudewater 2018
Woerden Erfgoedverordening Woerden 2015
Woerden Evenementenbeleid Woerden 2017
Woerden Exploitatieverordening
Woerden Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 gemeente Woerden
Woerden Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Woerden 2018
Woerden Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Woerden 2017
Woerden Gedragscode integriteit raadsleden en fractieassistenten Woerden 2017
Woerden Gedragscode voor ambtenaren gemeente Woerden 2016
Woerden Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT), gemeente Woerden 2017
Woerden Gemeentelijke onderscheidingen
Woerden Gratis camperplaatsen op 4 locaties binnen de gemeente van algemeen belang verklaren op grond van de Wet Markt en Overheid
Woerden Grondstoffenbeleidsplan gemeente Woerden 2016-2020
Woerden Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Woerden 2017
Woerden Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Woerden
Woerden Inrichtingsplan Streekmarkt 2017
Woerden Inrichtingsplan Warenmarkt 2017
Woerden Instructie voor de griffier van de gemeente Woerden
Woerden Integriteitsbeleid gemeenten Woerden 2016
Woerden Klachtenregeling bij aanbesteden gemeente Woerden 2017
Woerden Klachtenregeling gemeente Woerden 2016
Woerden Leidraad Subsidiabele instandhoudingskosten en Uitvoeringsvoorwaarden gemeente Woerden 2010
Woerden Machtiging dienst wegverkeer
Woerden Mandaatbesluit bevoegdheden secretaris en administratief medewerker Commissie bezwaarschriften
Woerden Mandaatbesluit invordering parkeerbelasting
Woerden Mandaatregister gemeente Woerden 2013
Woerden Marktverordening Woerden 2017
Woerden Nota parkeernormen gemeente Woerden
Woerden Onderwijshuisvestingsverondening gemeente Woerden 2015
Woerden Organisatieregeling van de gemeente Woerden 2013
Woerden Parkeerverordening 2013
Woerden Participatie- en inspraakverordening gemeente Woerden
Woerden Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Woerden 2008
Woerden Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Woerden Reclamebeleid Permanente reclame op en aan gebouwen en op particuliere grond - Permanente en tijdelijke reclame op openbare grond
Woerden Regeling Participatieraad gemeente Woerden 2015
Woerden Regeling ambtseed/belofte gemeente Woerden 2016
Woerden Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Woerden 2014
Woerden Regeling inzake behandeling van rechtspositionele bezwaarschriften
Woerden Regeling melden vermoeden misstand gemeente Woerden
Woerden Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Woerden 2016
Woerden Regeling oplegging bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Woerden
Woerden Regeling tarieven openbaarheid van bestuur gemeente Woerden
Woerden Regeling van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels voor nadeelcompensatie kabels en leidingen (Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Woerden)
Woerden Regeling van burgemeester en wethouders van Woerden houdende regels voor schade ingravingen kabels en leidingen (Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Woerden)
Woerden Regeling van de raad van Woerden houdende een gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Woerden
Woerden Regels vergunningverlening historische schepen Emmakade 2016
Woerden Reglement (jeugd)stadsdichter Woerden
Woerden Reglement Draagvlakmeting BIZ 2016
Woerden Reglement burgerlijke stand gemeente Woerden 2018
Woerden Reglement van Orde van de raad van Woerden 2018
Woerden Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
Woerden Reglement voor de Marktcommissie
Woerden Route gevaarlijke stoffen Woerden 2016
Woerden Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018
Woerden Subsidieregeling gemeente Woerden
Woerden Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Woerden 2010
Woerden Treasurystatuut
Woerden Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Woerden 2017
Woerden Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen in de gemeente Woerden
Woerden Uitvoeringsbesluit ten behoeve van de Organisatieregeling 2013
Woerden Van algemeen belang verklaren van activiteiten op grond van de Wet Markt en Overheid
Woerden Verkeersvisie 2030 gemeente Woerden
Woerden Verlegregeling Woerden 2013
Woerden Verordening Auditcommissie 2010
Woerden Verordening BI-zone bedrijventerrein Honthorst Woerden 2017 - 2021
Woerden Verordening Burgerinitiatief
Woerden Verordening Duurzaamheidslening Woerden 2011
Woerden Verordening Stimuleringslening Woerden 2013
Woerden Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden
Woerden Verordening Wet kinderopvang
Woerden Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Woerden 2010
Woerden Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Woerden 2017
Woerden Verordening bijdragen verhuis- en herinrichtingskosten bij stadsvernieuwingsactiviteiten
Woerden Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Woerden Verordening commissie bezwaarschriften
Woerden Verordening commissie straatnaamgeving
Woerden Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Woerden 2014
Woerden Verordening inzake het verstrekken van hypothecaire geldleningen en het verlenen van garanties van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren
Woerden Verordening inzake instelling en organisatie van de raadsgriffie
Woerden Verordening jeugdhulp gemeente Woerden 2015
Woerden Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017 Gemeente Woerden, inhoudende kwaliteitseisen voor de uitvoering en handhaving van Wabo-taken
Woerden Verordening leerlingenvervoer gemeente Woerden 2009
Woerden Verordening lokaal geurbeleid veehouderijen landelijk gebied Woerden
Woerden Verordening maatschappelijke ondersteuning Woerden 2015
Woerden Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Woerden Verordening op de ambtelijke bijstand
Woerden Verordening op de fractieassistenten
Woerden Verordening op de fractieondersteuning
Woerden Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone bedrijventerrein Honthorst Woerden
Woerden Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone bedrijventerrrein Polanen Woerden
Woerden Verordening op de onderzoekscommissie
Woerden Verordening op de rekenkamercommissie
Woerden Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Woerden
Woerden Verordening op het gebruik van het openbaar vaarwater in de gemeente Woerden 2011
Woerden Verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek gemeente Woerden
Woerden Verordening tegemoetkoming meerkosten zorg gemeeente Woerden 2017
Woerden Verordening uitsluitend recht aan de Gemeenschappelijke Regeling 'De Sluis'
Woerden Verordening van de gemeenteraad van Woerden houdende regels voor de vertrouwenscommissie gemeente Woerden 2018 (Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Woerden 2018)
Woerden Verordening van de gemeenteraad van Woerden houdende regels voor ondergrondse infrastructuren
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de financiën (Financiële verordening Woerden 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van havengelden 2019 (Verordening havengelden 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 (Verordening hondenbelasting 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van marktgelden 2019 (Verordening marktgelden 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019 (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019 (Verordening parkeerbelastingen 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van precariobelasting 2019 (Verordening precariobelasting 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2019 (Verordening reinigingsheffingen 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van rioolheffing 2019 (Verordening rioolheffing 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019 (Verordening toeristenbelasting 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de huisvesting in de regio Utrecht, gemeente Woerden (Huisvestingsverordening gemeente Woerden 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Woerden 2019)
Woerden Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor het wegslepen van voertuigen (wegsleepverordening gemeente Woerden 2019)
Woerden Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Woerden
Woerden Verordening winkeltijden gemeente Woerden 2011
Woerden Verordening, die de subsidiëring regelt voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan leerlingen van het openbaar basisonderwijs in de gemeente Woerden
Woerden nota Vaste grond voor beleid

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?